Detall de Procediment

Instal·lacions petrolíferes fixes (IP04) destinades al subministrament de combustibles i carburants a vehicles, així com instal·lacions mixtes amb altres formes d'energia tècnicament disponibles per al subministrament a vehicles SENSE CANVI DE DEPOSITARI (CONSUM PROPI) i que requerisquen MEMÒRIA: alta nova instal·lació, modificació (inclosa l'anul·lació de tancs), canvi de titular i baixa/desmantellament de la instal·lació. Indústria

Codi SIA:: 210852
Codi GVA:: 1144
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar les instal·lacions petrolíferes (IP04) fixes destinades al subministrament de combustibles i carburants a vehicles SENSE canvi de depositari (CONSUM PROPI) que requerisquen MEMÒRIA: alta nova instal·lació, modificació, canvi de titular i baixa. NOTA: Tots els tancs han de ser aeris, ja que si són enterrats requeriran projecte.

Observacions

Observacions

1. INSTAL·LACIONS SENSE PROJECTE (Veure art. 14.1.2 de Reial decret 706/2017): "No serà necessària la presentació de projecte per a aquelles instal·lacions que subministren a vehicles en què no es produïsca un canvi de depositari del producte sempre que les capacitats totals d'emmagatzematge i producte siguen: Tipus de producte: Classes C i D Disposició d'emmagatzematge interior: <= 3000 litres Disposició d'emmagatzematge exterior: <= 5000 litres 2.MODIFICACIÓ: (art. 3, 19) treballs i obres, que es realitzen amb la finalitat de canviar les instal·lacions existents. - Modificació substancial: a) Substitució total o parcial de tancs juntament amb les seues canonades associades. b) Increment de la capacitat d'emmagatzematge i/o de les posicions de subministrament i/o de les canonades d'impulsió, d'aspiració o de vapor. c) Incorporació d'instal·lacions de subministrament de combustibles gasosos o qualsevol altre tipus d'energia per al subministrament de vehicles. d) Les ampliacions i modificacions d'importància de la instal·lació elèctrica d'acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. e) Canvi de règim d'instal·lació atesa a desatesa. f) Cessament d'activitat i/o desmantellament de la instal·lació. g) Reparació o transformació in situ de tancs soterrats de simple a doble paret. h) Compartimentació in situ de tancs soterrats. - Modificació no substancial: a. La substitució d'un element per un altre de característiques similars. b. El canvi de producte emmagatzemat en un o més tancs que no implique modificació de la instal·lació mecànica. c. Els canvis que sense suposar modificació substancial contribuïsquen a millorar la seguretat industrial i/o el medi ambient. REGISTRES: - Per a la posada en servei de les instal·lacions de subministrament a vehicles, els elements i equips que la componen, així com els emmagatzematges de substàncies inflamables o combustibles inclosos en ells, una vegada finalitzada l'execució de la instal·lació, i prèvia a la seua posada en servei, el titular de la instal·lació presentarà, davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, la documentació que s'estableix en els següents punts d'aquest capítol. - Les instal·lacions de distribució al detall comunicades a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma seran inscrites per aquest d'ofici, en el registre previst en l'article 44 de la Llei 34/1998, de 7 de de octubre, del Sector d'Hidrocarburs.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada titular de la instal·lació o el seu representant legal.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Una vegada finalitzada l'execució de la instal·lació i prèviament a la posada en funcionament d'aquesta. El desmantellament de les instal·lacions ha de ser comunicat per la persona titular abans d'un mes a partir de la data en què aquest es produïsca. El canvi de titularitat de les instal·lacions haurà de ser comunicat per la nova persona titular abans d'un mes a partir de la data en què aquest es produïsca.

Formularis documentació

A. ALTA NOVA D'INSTAL·LACIONS (d'alguns documents hi ha formularis en el tràmit) - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Memòria i certificat d'instal·lació per empresa instal·ladora (MEMOIP04). B. CANVI DE TITULARITAT DE LA INSTAL·LACIÓ - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació: canvi de titularitat (existent en el tràmit telemàtic) C. MODIFICACIÓ : a. MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL: Cas 1. SUBSTITUCIÓ TOTAL O PARCIAL DE TANCS JUNTAMENT AMB LES CANONADES QUE TENEN ASSOCIADES - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat per empresa instal·ladora habilitada (EIH) de productes petrolífers líquids (PPL) (inclosa en l'ap. I de MEMOIP04). - Memòria resumida en la qual es descriga i detalle la instal·lació, signada per un instal·lador de PPL de l'empresa instal·ladora de l'obra (MEMOIP04). - Declaració responsable del titular (DECLANUT) - Certificat de fora de servei de tanc (CERANTAN) - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos. Cas 2. INCREMENT DE LA CAPACITAT D'EMMAGATZEMATGE I/O DE LES POSICIONS DE SUBMINISTRAMENT I/O DE LES CANONADES D'IMPULSIÓ, ASPIRACIÓ O VAPOR - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat per empresa instal·ladora habilitada (EIH) de productes petrolífers líquids (PPL) (inclosa en l'ap. I de MEMOIP04). - Memòria resumida en la qual es descriga i detalle la instal·lació, signada per un instal·lador de PPL de l'empresa instal·ladora de l'obra (MEMOIP04). b. MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL: Cas 1. ANUL.LACIÓ DE TANCS SENSE BAIXA DE LA INSTAL.LACIÓ: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Declaració responsable del titular (DECLANUT) - Certificat de fora de servei de tanc (CERANTAN) - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos. Cas 2. CANVI DEL PRODUCTE DEL TANC - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de neteja i desgasificació de tanc per empresa reparadora o organisme de control. - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos. D. BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ. DESMANTELLAMENT L'ha de comunicar la persona titular abans d'un mes a partir de la data en què aquest es produïsca. - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació: baixa de la instal.lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de fora de servei de tanc (CERANTAN). - Declaració del titular del desmantellament/baixa de la instal·lació - Document de control i seguiment de residus perillosos. - Declaració del titular del desmantellament/baixa de la instal·lació. - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos. - Declaración responsable del titular (DECLANUT)

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Punxant en el botó roig "SOL·LICITUD_Presentació autenticada" (que figura a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de signatures, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen signats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "DOCUMENTACIÓ" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aqueixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació (de forma exclusivament telemàtica). - S'assignarà número de registre a la instal·lació, remetent-se notificació de la inscripció. - Inscripció en el registre d'instal·lacions de distribució al detall. - Visita d'inspecció, si és el cas. - Requeriment de documentació, si és el cas. - Iniciació d'expedient sancionador, en cas de no aportar la documentació requerida en el termini donat.