Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana: Programa de Termalisme Valencià 2023

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 210862
|
Codi GVA: 1177
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es convoquen 8.259 places per a l'estada i tractament termal en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de promocionar l'envelliment actiu, millorar la salut i prevenció de la dependència, contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones majors.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

1. El programa es desenvoluparà des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV (Núm. 9574 bis del 14/4/2023) fins al 30 de novembre de 2023, en períodes de huit dies de duració (set nits), en dues temporades (alta i baixa) en els establiments indicats en l'annex I, i comprendrà: allotjament en habitació doble, manutenció en règim de pensió completa, tractaments termals adequats a les necessitats de cadascuna de les persones beneficiàries durant 6 dies i activitats d'animació sociocultural per als assistents.

 

2. Quan dues persones que hagen presentat sol·licituds independents desitgen gaudir de la seua estada en el mateix balneari i dates, hauran de fer constar aquesta circumstància en la casella corresponent de l'imprés de sol·licitud (apartat D). No podran unir-se més de dues sol·licituds.

 

3. La persona sol·licitant podrà consignar en la sol·licitud fins a tres balnearis per ordre de preferència. L'assignació del balneari s'efectuarà atenent aquestes preferències, segons la disponibilitat de places en cadascun d'ells. També podrà indicar-se la temporada de preferència per al gaudi del programa.

 

4. En cas de no indicar balneari i/o temporada de gaudi o de no existir disponibilitat de places en els balnearis o temporada sol·licitada, s'adjudicarà l'establiment termal, preferentment en temporada baixa, pel següent ordre i en funció de la disponibilitat de places: Montanejos, Cofrentes, la Vilavella i Fuente Podrida.

 

5.Relació de balnearis i preus (ANNEX I de la RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2023)

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar el programa aquelles persones majors de la Comunitat Valenciana que reunisquen els següents requisits:

Requisits

1. Sol·licitud presentada dins del termini establit.

2. Ser major de 65 anys, o tindre complits els 60 sent pensionista del sistema públic.

3. Tindre complits els 60 anys i amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.

4. Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

5. No patir malaltia infectocontagiosa, poder valdre's per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar les normes de convivència.

6. Per a els/les sol·licitants que precisen l'ajuda d'un acompanyant, serà necessària una discapacitat igual o superior al 65%.

7. Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en els punts 4 i 5 anteriorment citats.

8. Pot ser beneficiari del programa un familiar a càrrec (fill/a) amb discapacitat igual o superior al 33% i depenga dels pares, sempre que ocupe llit supletori en la mateixa habitació.

9. El compliment dels requisits vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

Com es tramita

Procés de tramitació
PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: 1.- Accedisca a l'enllaç telemàtic facilitat. 2.- Emplene i ferm el formulari de dades generals. 3.- En Selecció de formularis seleccione la sol·licitud del programa de termalisme. 4.- En la fase DOCUMENTAR descarregue la plantilla de la sol·licitud i emplene...
Saber més
Criteris de valoració
Les places s'adjudicaran per la Direcció General de Persones Majors per ordre de registre d'entrada, atesa la disponibilitat de places oferides per a cada temporada pels diferents balnearis.
Observacions

El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva. Rebudes les sol·licituds i incoat l'expedient, l'òrgan instructor les verificarà i podrà realitzar d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la...

Saber més
Òrgans de tramitació
Es crearà una comissió de valoració que tindrà la missió d'avaluar totes les sol·licituds presentades, conforme als requisits establits en les bases i formularà la proposta ordenada segons el criteri establit a la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència. La...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 6 mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV nº 9574 bis)

 

2. Sense perjudici que les persones sol·licitants puguen formular la seua sol·licitud en el termini i forma previst en la present convocatòria, amb la finalitat de simplificar tràmits, es remetran comunicacions individualitzades a totes aquelles persones que hagueren sigut beneficiàries o designades com a suplents en l'última convocatòria (per reunir tots els requisits i estar complets els seus expedients). A aquestes comunicacions s'acompanyaran les sol·licituds de participació previament emplenades, amb les dades que consten en els respectius expedients, sent el termini de presentació d'aquestes sol·licituds l'establit en l'apartat 1.

Documentació
La documentació a presentar pels sol·licitants serà la següent: a) Sol·licitud segons model que figura en aquesta convocatòria, degudament emplenada i subscrita per la persona interessada o el seu representant. No serà necessària la presentació dels certificats referents a la discapacitat si...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir a la presentació en línia de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados) La sol·licitud...
Saber més
  Presencial

  En el cas en què no fora possible la seua presentació telemàtica, les sol·licituds, degudament signades pel sol·licitant i acompanyades de la documentació que si escau procedisca, es podran presentar per les persones interessades, el seu representant o persona autoritzada per a això, en els registres de les direccions territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en les oficines PROP o en qualsevol oficina de correus, si bé en aquest últim cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. Tot això, sense perjudici del que es disposa en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

   

   

  Saber més

  On dirigir-se