Detall de Procediment

Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana: Programa de Termalisme Valencià 2023

Codi SIA: 210862
Codi GUC: 1177
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
(15-04-2023
16-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Es convoquen 8.259 places per a l'estada i tractament termal en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de promocionar l'envelliment actiu, millorar la salut i prevenció de la dependència, contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones majors.

Observacions

1. El programa es desenvoluparà des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV (Núm. 9574 bis del 14/4/2023) fins al 30 de novembre de 2023, en períodes de huit dies de duració (set nits), en dues temporades (alta i baixa) en els establiments indicats en l'annex I, i comprendrà: allotjament en habitació doble, manutenció en règim de pensió completa, tractaments termals adequats a les necessitats de cadascuna de les persones beneficiàries durant 6 dies i activitats d'animació sociocultural per als assistents. 2. Quan dues persones que hagen presentat sol·licituds independents desitgen gaudir de la seua estada en el mateix balneari i dates, hauran de fer constar aquesta circumstància en la casella corresponent de l'imprés de sol·licitud (apartat D). No podran unir-se més de dues sol·licituds. 3. La persona sol·licitant podrà consignar en la sol·licitud fins a tres balnearis per ordre de preferència. L'assignació del balneari s'efectuarà atenent aquestes preferències, segons la disponibilitat de places en cadascun d'ells. També podrà indicar-se la temporada de preferència per al gaudi del programa. 4. En cas de no indicar balneari i/o temporada de gaudi o de no existir disponibilitat de places en els balnearis o temporada sol·licitada, s'adjudicarà l'establiment termal, preferentment en temporada baixa, pel següent ordre i en funció de la disponibilitat de places: Montanejos, Cofrentes, la Vilavella i Fuente Podrida. 5.Relació de balnearis i preus (ANNEX I de la RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2023)

Requisits

1. Sol·licitud presentada dins del termini establit. 2. Ser major de 65 anys, o tindre complits els 60 sent pensionista del sistema públic. 3. Tindre complits els 60 anys i amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior. 4. Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana. 5. No patir malaltia infectocontagiosa, poder valdre's per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar les normes de convivència. 6. Per a els/les sol·licitants que precisen l'ajuda d'un acompanyant, serà necessària una discapacitat igual o superior al 65%. 7. Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en els punts 4 i 5 anteriorment citats. 8. Pot ser beneficiari del programa un familiar a càrrec (fill/a) amb discapacitat igual o superior al 33% i depenga dels pares, sempre que ocupe llit supletori en la mateixa habitació. 9. El compliment dels requisits vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar el programa aquelles persones majors de la Comunitat Valenciana que reunisquen els següents requisits:

Termini

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 6 mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV nº 9574 bis) 2. Sense perjudici que les persones sol·licitants puguen formular la seua sol·licitud en el termini i forma previst en la present convocatòria, amb la finalitat de simplificar tràmits, es remetran comunicacions individualitzades a totes aquelles persones que hagueren sigut beneficiàries o designades com a suplents en l'última convocatòria (per reunir tots els requisits i estar complets els seus expedients). A aquestes comunicacions s'acompanyaran les sol·licituds de participació previament emplenades, amb les dades que consten en els respectius expedients, sent el termini de presentació d'aquestes sol·licituds l'establit en l'apartat 1.

Documentació

La documentació a presentar pels sol·licitants serà la següent: a) Sol·licitud segons model que figura en aquesta convocatòria, degudament emplenada i subscrita per la persona interessada o el seu representant. No serà necessària la presentació dels certificats referents a la discapacitat si tenen el grau reconegut en la Comunitat Valenciana. D'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Sector Públic, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la sol·licitud. b) Si la persona sol·licitant s'oposa al fet que es comproven les seues dades d'identitat, haurà d'aportar còpia compulsada o autenticada del document nacional d'identitat, passaport o número d'identificació de persona estrangera, segons siga procedent. c) Si la persona sol·licitant s'oposa al fet que l'òrgan convocant comprove les dades de domicili i residència o si ha modificat el seu empadronament en els dos últims mesos, haurà d'aportar original o còpia compulsada o autenticada del certificat d'empadronament, individual o col·lectiu. d) Si la persona sol·licitant té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, haurà d'aportar el citat certificat sempre que aquest provinga d'entitat de fora de la Comunitat Valenciana o si prové de la Comunitat Valenciana s'oposa a la consulta per l'Administració. e) Igualment, si la persona sol·licitant i resta de persones que gaudiran del programa, s'oposen al fet que l'òrgan convocant obtinga l'acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social o no presta autorització perquè s'obtinga l'acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i amb la Hisenda de la Generalitat, previstes en els articles 17 i 18 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, haurà d'aportar certificats positius expedits per la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la AEAT i per l'Agència Tributària Valenciana (ATV), expressius de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i obligacions fiscals, en el seu cas. La falsedat de dades o la falsificació dels documents que es presenten, tindrà com a conseqüència la pèrdua total dels drets de la persona sol·licitant, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguen correspondre.

Presentació

Presencial
En el cas en què no fora possible la seua presentació telemàtica, les sol·licituds, degudament signades pel sol·licitant i acompanyades de la documentació que si escau procedisca, es podran presentar per les persones interessades, el seu representant o persona autoritzada per a això, en els registres de les direccions territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en les oficines PROP o en qualsevol oficina de correus, si bé en aquest últim cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. Tot això, sense perjudici del que es disposa en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Telemàtica
Per a accedir a la presentació en línia de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados) La sol·licitud estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es (Procediments administratius) i en el següent enllaç de la GUIA PROP que s'habilita a aquest efecte. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1177

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: 1.- Accedisca a l'enllaç telemàtic facilitat. 2.- Emplene i ferm el formulari de dades generals. 3.- En Selecció de formularis seleccione la sol·licitud del programa de termalisme. 4.- En la fase DOCUMENTAR descarregue la plantilla de la sol·licitud i emplene les dades. En el cas de NO AUTORITZAR o OPOSAR-SE a la consulta de dades s'haurà d'aportar la documentació requerida per la convocatòria: DNI, certificats d'empadronament, pensió, discapacitat i els d'estar al corrent de pagaments en l'Agència Tributària estatal i l'autonòmica. 5.- Annexe la sol·licitud degudament emplenada i SIGNADA per tots els participants i també els documents necessaris esmentats en el punt anterior en el cas d'oposar-se o no autoritzar la consulta dades. 6.- Registre la sol·licitud 7.- Guarde el justificant de registre. La presentació telemàtica haurà finalitzat.

Observacions

El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva. Rebudes les sol·licituds i incoat l'expedient, l'òrgan instructor les verificarà i podrà realitzar d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que, d'acord amb aquesta Ordre, resulte exigible es notificarà a la persona sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè de conformitat amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes de l'article 21.

Criteris de valoració

Les places s'adjudicaran per la Direcció General de Persones Majors per ordre de registre d'entrada, atesa la disponibilitat de places oferides per a cada temporada pels diferents balnearis.

òrgans de tramitació

Es crearà una comissió de valoració que tindrà la missió d'avaluar totes les sol·licituds presentades, conforme als requisits establits en les bases i formularà la proposta ordenada segons el criteri establit a la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència. La comissió de valoració estarà composta per: a) El/la subdirector/a competent en matèria de persones majors, que actuarà com a president de la comissió. b) El/la cap/a del servei competent en matèria de centres i programes de persones majors. c) Dos tècnics de la Direcció General competent en matèria de persones majors, designats per la persona titular de l'esmentada Direcció General. Aquesta comissió analitzarà les sol·licituds presentades i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes, mensualment, la relació prioritzada de beneficiaris que es regulen en la present Ordre, amb el límit de les places oferides.