Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana: Programa de termalisme valencià.

  Objecte del tràmit

  Convocar 10.128 places per a l'estada i tractament termal en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana dins del Programa de Termalisme Valencià de la Generalitat, per a l'exercici 2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Persones de 65 anys o més.
  b) Persones de 60 anys o més, pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes passives.
  c) Persones de 60 anys o més amb discapacitat que, segons el que es disposa en el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social, tinguen una discapacitat igual o superior al 33%, acreditat amb un certificat. En el cas que aquestes persones precisen l'ajuda d'un acompanyant, serà necessari presentar un certificat de discapacitat on conste un grau igual o superior al 65%.
  No serà necessària la presentació dels esmentats certificats si tenen el grau de discapacitat reconegut en la Comunitat Valenciana.
  d) Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en l'article 6 de les bases.
  e) També podran participar en el programa els/les fills/as de les persones beneficiàries recollits en els apartats anteriors, sempre que siguen discapacitats en un grau igual o superior al 33%, resulte impossible que queden a cura d'altres persones i depenguen dels seus pares per al seu acompliment en la vida diària. En tot cas aniran acompanyats i compartiran habitació amb els seus pares.
  El compliment d'aquestes condicions vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

  Requeriments

  a) Estar empadronat en qualsevol dels municipis que integren la Comunitat Valenciana.
  b) Precisar els tractaments termals sol·licitats i mancar de contraindicació mèdica per a la recepció d'aquests.
  c) Poder valdre's per si mateixos per a les activitats de la vida diària.
  d) No patir trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals, ni malaltia infecte contagiosa.
  A tals efectes, aquesta limitació s'entendrà referida únicament a processos aguts de les indicades malalties infectocontagioses, o de trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals.
  Les persones amb discapacitat, acudiran amb el seu acompanyant a fi que aquest l'ajude a realitzar tals activitats.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La Generalitat contribuirà al finançament del cost de les places amb una aportació màxima de 126,5 euros IVA inclòs per a temporada alta i 200 euros IVA inclòs per a temporada baixa, per plaça a cadascun de els/as beneficiaris/as del programa, abonant aquesta quantitat a l'establiment receptor i corrent per compte del la persona beneficiària, la resta de l'import conforme amb els preus que s'indiquen en l'annex I de la convocatòria.

  Les persones beneficiàries, una vegada confirmada la seua assistència, formalitzaran el pagament conforme a l'indicat en l'article 7.b) de les bases.

  La Conselleria competent en matèria de persones majors abonarà l'import corresponent, a l'establiment termal, conforme a l'estipulat en els corresponents contractes administratius que se subscriguen.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  No s'obertura el termini de presentació de sol·licituds per al programa de termalisme Valencià de la Generalitat 2021, atés que la RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2021 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es prorroga per a l'exercici 2021 les subvencions relatives a la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana presentades l'any 2020. (Programa Termalisme Valencià), es prorroguen per al 2021 les sol·licituds presentades en 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es presentaran, juntament amb la documentació requerida, en la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on residisca la persona sol·licitant. Tot això, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 I 39
  03001 Alacant/Alacant
  Tel: 965936937

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 81
  12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana
  Tel: 964726200

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  AV. DE L´ OEST, 36
  46001 València
  Tel: 961271532

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud segons model que figura en l'annex II de la convocatòria, degudament formalitzada i subscrita per la persona interessada, havent d'assenyalar afirmativament, en l'apartat F d'aquesta, l'autorització expressa per a facilitar als establiments termals les dades relatives a la identitat, adreça i telèfon dels interessats, per a finalitats relacionades amb l'execució del programa. Si no s'autoritza expressament la comunicació als establiments termals les dades d'identitat, domicili i telèfon dels interessats, es procedirà a arxivar la sol·licitud per no ser viable la gestió d'aquesta.
  La presentació de la sol·licitud constitueix l'acceptació de les condicions del programa i la declaració responsable que es compleixen tots els requisits i condicions que apareixen en la convocatòria.
  b) Així mateix, s'haurà d'emplenar, per cadascuna de les persones que pretenguen resultar beneficiàries del programa (sol·licitant i acompanyants) l'Annex III relatiu a l'autorització expressa perquè la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives puga accedir a les dades personals que obren en els fitxers pertanyents a aqueixa Conselleria o a altres Administracions Públiques, als únics efectes de verificar el compliment dels requisits i condicions necessaris per a participar en la present convocatòria.
  No obstant això, si l'interessat no presta el seu consentiment o si es detecta alguna discordança amb les dades que haja facilitat, l'òrgan instructor li sol·licitarà que aportació els següents documents: fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), o bé del passaport o del número d'identificació d'estranger (NIE), segons siga procedent; certificat d'empadronament; certificat de la pensió o pensions que, en el seu cas, perceba i certificació del grau de discapacitat.
  La falsedat de dades o la falsificació dels documents que es presenten, tindrà com a conseqüència la pèrdua total dels drets de la persona sol·licitant, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguen correspondre, entre elles, l'obligació de reintegrar l'import finançat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, amb l'abonament dels interessos de demora que procedisquen des del moment del pagament efectuat a l'establiment termal corresponent, si en el moment de declarar-se la improcedència de l'admissió al programa de balnearis ja s'haguera gaudit de l'estada.

  Impresos associats

  [ANNEX II] PROGRAMA DE TERMALISME VALENCIÀ

  [ANNEX III] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
  Rebudes les sol·licituds i incoat l'expedient, l'òrgan instructor les verificarà i podrà realitzar d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució.
  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que, d'acord amb aquesta Ordre, resulte exigible es notificarà a la persona sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè de conformitat amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes de l'article 21.
  Es crearà una comissió de valoració que tindrà la missió d'avaluar totes les sol·licituds presentades, conforme als requisits establits en les bases i formularà la proposta ordenada segons el criteri establit a la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència.
  La comissió de valoració estarà composta per:
  a) El/la subdirector/a competent en matèria de persones majors, que actuarà com a president de la comissió.
  b) El/la cap/a del servei competent en matèria de centres i programes de persones majors.
  c) Dos tècnics de la Direcció General competent en matèria de persones majors, designats per la persona titular de l'esmentada Direcció General.
  Aquesta comissió analitzarà les sol·licituds presentades i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes, mensualment, la relació prioritzada de beneficiaris que es regulen en la present Ordre, amb el límit de les places oferides.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió dictades pels òrgans competents de la Conselleria competent en matèria de persones majors, posaran fi a la via administrativa, i contra elles, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les haja dictades en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  1. Es convoquen 10.128 places en dues temporades (alta i baixa) per a participar en el programa de termalisme valencià, a desenvolupar en els balnearis que es relacionen en l'annex I de la convocatòria.

  2. El programa es desenvoluparà de l'1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020, en períodes de huit dies de duració (set nits), en dues temporades (alta i baixa) en els establiments descrits anteriorment que es troben situats en la Comunitat Valenciana i comprendrà: allotjament en habitació doble, manutenció en règim de pensió completa i tractaments termals adequats a les necessitats de cadascuna de les persones beneficiàries.

  Criteris de valoració

  Una vegada comprovat el compliment dels requisits, l'adjudicació de places es realitzarà segons l'ordre de presentació de sol·licituds que servirà com a criteri únic en l'esmentada adjudicació, així com en l'ordre de reserva de les persones que no obtinguen plaça directa.

  Obligacions

  A més de les obligacions que amb caràcter geneal es preveuen l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, General de Subvencions, s'estableixen les següents obligacions dels beneficiaris:

  a) Confirmació d'assistència. Rebuda la notificació de la concessió d'una plaça, la persona beneficiària haurà de confirmar la seua assistència a aquest torn mitjançant fax, telegrama, correu electrònic amb confirmació, o trucada telefònica, al balneari corresponent, dins del termini indicat en aquesta notificació. Les persones seleccionades que no es presenten en la data indicada en el balneari adjudicat sense causa justificada, o que incomplisquen qualsevol de les obligacions recollides en aquest article, perdran els drets que els atorga la resolució de concessió de la plaça, així com l'import de despeses de gestió de reserva de plaça abonat.

  b) Pagament. Una vegada confirmada la seua assistència, la persona beneficiària haurà de remetre a l'adreça del balneari, per gir postal o transferència bancària, en el termini que li indique el propi balneari, la quantitat establida en la corresponent convocatòria en concepte de despeses de gestió de reserva de plaça, abonant la resta de l'import a la seua arribada a l'establiment termal. En el cas que el beneficiari no abone la quantitat estipulada en concepte de despeses de gestió de reserva de plaça, s'entendrà que renúncia a aquesta, podent seleccionar-se un altre beneficiari per a cobrir la seua vacant.

  c) Normes de convivència. Una vegada en l'establiment termal, el/la termalista estarà obligat a respectar les normes de convivència del centre sotmetent-se al reglament de règim intern del balneari, així com a les indicacions mèdiques en relació amb els tractaments.

  Enllaços

  Relació de Balnearis

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Ordre 3/2016, de 17 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa termalisme valencià) (DOCV 7727, de 24/02/2016).
  - Llei 3/2019, de 18 de febrer , de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
  - Decret 100/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i les conselleries de la Generalitat
  - RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions relatives a la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa Termalisme Valencià). DOGV núm. 8717 de 15.01.2020
  - Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb les activitats i viatges d'oci, culturals o similars, organitzats per centres socials i educatius de qualsevol nivell, associació, entitat cultural o uns altres, dins o fora de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi del *Covid-19.
  - RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen per a l'exercici 2021 les subvencions
  relatives a la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana presentades l'any 2020 (Programa Termalisme Valencià). DOGV 9135 de 26.07.21

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2016, de 17 de febrer (bases reguladores)

  Vegeu RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019

  Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb les activitats i viatges d'oci, culturals o similars, organitzats per centres socials i educatius de qualsevol nivell, associació, entitat cultural o uns altres, dins o fora de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi del *Covid-19.

  RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen per a l'exercici 2021 les subvencions relatives a la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana presentades l'any 2020 (Programa Termalisme Valencià).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.