Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana: Programa de Termalisme Valencià 2022

  Objecte del tràmit

  Es convoquen places 8.963 per a l'estada i tractament termal en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de promocionar l'envelliment actiu, millorar la salut i prevenció de la dependència, contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones majors.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar el programa aquelles persones majors de la Comunitat Valenciana que reunisquen els següents requisits:

  Requeriments

  1. Sol·licitud presentada dins del termini establit.
  2. Ser major de 65 anys, o tindre complits els 60 sent pensionista del sistema públic.
  3. Tindre complits els 60 anys i amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.
  4. Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.
  5. No patir malaltia infectocontagiosa, poder valdre's per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar les normes de convivència.
  6. Per a els/les sol·licitants que precisen l'ajuda d'un acompanyant, serà necessària una discapacitat igual o superior al 65%.
  7. Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en els punts 4 i 5 anteriorment citats.
  8. Pot ser beneficiari del programa un familiar a càrrec (fill/a) amb discapacitat igual o superior al 33% i depenga dels pares, sempre que ocupe llit supletori en la mateixa habitació.
  9. El compliment dels requisits vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La Generalitat contribuirà al finançament del cost de les places amb una aportació de 139,15 euros IVA inclòs per a temporada alta i 220 euros IVA inclòs per a temporada baixa, per plaça a cadascun de els/as beneficiaris/as del programa, abonant aquesta quantitat a l'establiment receptor i corrent per compte de la persona beneficiària la resta de l'import conforme amb els preus que s'indiquen en l'annex I de la convocatòria.

  Les persones beneficiàries, una vegada confirmada la seua assistència, formalitzaran el pagament conforme a l'indicat en l'article 7.b) de l'Ordre de bases.

  La Conselleria competent en matèria de Persones Majors abonarà l'import corresponent, a l'establiment termal, conforme a l'estipulat en els corresponents contractes administratius que se subscriguen

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i fins al 30 de juny de 2022.(DOGV núm. 9251, de 07.01.2022)

  2. Amb la finalitat de simplificar tràmits, als sol·licitants que van participar en la convocatòria de l'any anterior i reunien els requisits, se'ls farà arribar per carta sol·licituds precumplimentadas, per si volen tornar a participar. El termini per a presentar aquestes sol·licituds precumplimentadas finalitzarà igualment el 30 de juny de 2022.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presencial:
  Pot presentar-ho en:

  1.- Els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, oficines PROP, Diputacions o qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú:

  · Llistat d'ajuntaments on pot presentar la sol·licitud (sol·licitar cita prèvia): https://www.gva.es/resources/pdf/guia_municipal.pdf

  ·Llistat d'Oficines PROP: https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?buscar=buscar&descripcion=oficina%20PROP

  · Sol·licitar cita prèvia en les oficines PROP a través del tlf. 012 o en internet: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/és/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be

  2.- REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES
  · Cita prèvia en el tlf: 012
  C/ de la Democràcia, 77 CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI A 46018-
  València

  3.- Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on residisca, necessari sol·licitar cita prèvia a través del tlf. 012:

  · REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 81
  12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana

  · REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  AV. BARÓ DE CÀRCER, 36
  46001 València

  · REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 I 39
  03001 Alacant/Alacant

  Sol·licitar cita prèvia en línia en oficines PROP https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/és/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be

  4.- També pot ser PER CORREU:

  A través de qualsevol oficina de correus. Presentada en sobre obert perquè es puga estampar el segell i data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia, i l'ha de dirigir a:
  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  Direcció General de Persones Majors. (Termalisme valencià)
  C/ de la Democràcia, 77. 46018 - VALÈNCIA
  *La còpia degudament registrada podrà servir, arribat el cas, per a demostrar que s'ha presentat la sol·licitud i la data.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1177

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- SOL·LICITUD segons model degudament emplenada i signada per cadascuna de les persones participants que figuren en ella.

  - Si els/les interessats/as presten el seu consentiment al fet que l'òrgan administratiu gestor de termalisme valencià consulte les dades necessàries dels participants no serà necessari aportar cap documentació. Per a això en l'apartat de la consulta interactiva de dades hauran de marcar les caselles d'AUTORIZO i no marcar les caselles de m'OPOSE.

  2.- En el cas de NO donar AUTORITZACIÓ o OPOSAR-SE al fet que l'òrgan administratiu gestor del programa consulte les dades, deuran obligatòriament aportar la següent documentació de totes les persones que figuren en la sol·licitud:

  · Fotocopia/s del DNI o NIE.

  · Certificat/s actual d'empadronament emés per l'ajuntament del municipi de la C.V.

  · Certificat/s de pensió. (en cas de pensions estrangeres és obligatori presentar-los)

  · Certificat de discapacitat, expedit per l'organisme competent.

  · Document acreditatiu d'estar al corrent dels pagaments d'Agència Tributària Estatal i Autonòmica.

  -Independentment de l'autorització, serà necessari aportar el certificat de pensió estrangera. En cas de dubte es podrà requerir

  El no emplenament de les dades i totes les signatures i/o la falsedat dels mateixos serà motiu per a l'anul·lació de la sol·licitud, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguen correspondre.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
  Rebudes les sol·licituds i incoat l'expedient, l'òrgan instructor les verificarà i podrà realitzar d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució.
  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que, d'acord amb aquesta Ordre, resulte exigible es notificarà a la persona sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè de conformitat amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes de l'article 21.
  Es crearà una comissió de valoració que tindrà la missió d'avaluar totes les sol·licituds presentades, conforme als requisits establits en les bases i formularà la proposta ordenada segons el criteri establit a la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència.
  La comissió de valoració estarà composta per:
  a) El/la subdirector/a competent en matèria de persones majors, que actuarà com a president de la comissió.
  b) El/la cap/a del servei competent en matèria de centres i programes de persones majors.
  c) Dos tècnics de la Direcció General competent en matèria de persones majors, designats per la persona titular de l'esmentada Direcció General.
  Aquesta comissió analitzarà les sol·licituds presentades i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes, mensualment, la relació prioritzada de beneficiaris que es regulen en la present Ordre, amb el límit de les places oferides.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió dictades pels òrgans competents de la Conselleria competent en matèria de persones majors, posaran fi a la via administrativa, i contra elles, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les haja dictades en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1177

  Tramitació

  Per a accedir a la presentació en línia de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados)

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica haurà de tindre la documentació necessària preparada en el seu ordinador. Per a això caldrà tindre en compte el següent:

  1.- Imprimir el model de sol·licitud de termalisme valencià.

  2.- Emplenar-ho assegurant-se d'estar signada per tots els participants.

  3.- Escanejar la sol·licitud emplenada i guardar-la en l'ordinador.

  4.- En el cas de NO AUTORITZAR o OPOSAR-SE a la consulta interactiva de dades, de cada participant haurà d'aportar escanejada tota la documentació requerida per la convocatòria: DNI, NIE, certificats d'empadronament/pensió i/o discapacitat, i els documents acreditatius d'estar al corrent dels pagaments d'Agència tributària i Seguretat Social.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

  1.- Accedisca a l'enllaç telemàtic facilitat i identifique's.

  2.- Emplene el formulari de dades generals.

  3.- En Selecció de formularis seleccione la sol·licitud del programa de termalisme.

  4.- En la fase DOCUMENTAR annexe la sol·licitud prèviament escanejada, a més podrà annexar els documents que vosté crega necessari.

  5.- Registrar la sol·licitud.

  6.- Guarde si ho desitja el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  1.- Es convoquen 8.963 places en dues temporades (alta i baixa) per a participar en el programa de termalisme valencià, a desenvolupar en els balnearis que es relacionen en l'annex I de la convocatòria.

  2.- El programa es desenvoluparà de l'1 de febrer de 2022 al 31 de desembre de 2022, en períodes de huit dies de duració (set nits), en dues temporades (alta i baixa) en els establiments descrits anteriorment que es troben situats en la Comunitat Valenciana i comprendrà: allotjament en habitació doble a compartir, manutenció en règim de pensió completa i tractaments termals adequats a les necessitats de cadascuna de les persones beneficiàries. En cas d'optar per habitació individual (subjecte a disponibilitat) es pagarà un suplement de 10 € per nit.

  3.- La persona beneficiària podrà gaudir d'un màxim de dues estades, dins del termini d'execució del programa, però en una temporada diferent a la sol·licitada en primer lloc. Deurà per a això presentar una nova sol·licitud una vegada haja finalitzat la primera estada.

  4.- Els usuaris que van presentar sol·licitud en termini i reunien els requisits se'ls enviaren cartes amb la comunicació d'adjudicació de plaça. S'hauran de posar en contacte amb el balneari per a acordar les dates i confirmar l'estada, per a això pagaran 25 € per plaça en concepte de despeses de gestió, la resta de l'estada l'abonaran en el propi balneari. El desplaçament fins al balneari serà per compte dels usuaris.

  5.- Als beneficiaris que se'ls comunique per carta que estan en llista de suplents hauran de posar-se en contacte amb el balneari perquè els tinguen en compte, en el cas de produir-se baixes o vacants lliures el propi balneari es posarà en contacte amb ells.

  6.- Derivat de la situació sanitària ocasionada per la COVID-19 els usuaris podran participar sempre que es complisquen estrictament totes les mesures i protocols adoptats a la Comunitat Valenciana.

  7.- Els balnearis s'asseguraran que els serveis que es presten a usuaris del programa de termalisme en l'establiment balneari compleixen amb les normes, mesures o protocols per a la prevenció de la transmissió de la malaltia per COVID-19.

  Criteris de valoració

  Una vegada comprovat el compliment dels requisits, l'adjudicació de places es realitzarà segons l'ordre de presentació de sol·licituds que servirà com a criteri únic en l'esmentada adjudicació, així com en l'ordre de reserva de les persones que no obtinguen plaça directa.

  Obligacions

  A més de les obligacions que amb caràcter general es preveuen l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, General de Subvencions, s'estableixen les següents obligacions dels beneficiaris:

  CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA. Rebuda la notificació de la concessió de plaça, la persona beneficiària haurà de confirmar la seua assistència a aquest torn mitjançant trucada telefònica al balneari corresponent, dins del termini indicat en aquesta notificació. Les persones seleccionades que no es presenten en la data indicada en el balneari adjudicat sense causa justificada, o que incomplisquen qualsevol de les obligacions, perdran els drets que els atorga la resolució de concessió de la plaça, així com l'import de despeses de gestió de reserva de plaça abonat.

  PAGAMENT. Una vegada confirmada la seua assistència, la persona beneficiària haurà de remetre a l'adreça del balneari, per gir postal o transferència bancària, en el termini que li indique el propi balneari, la quantitat 25 € de despeses de gestió en concepte de reserva per plaça, abonant la resta de l'import a la seua arribada a l'establiment termal. En el cas que el beneficiari no abone la quantitat estipulada en concepte de despeses de gestió de reserva de plaça, s'entendrà que renúncia a aquesta, podent seleccionar-se un altre beneficiari per a cobrir la seua vacant.

  NORMES DE CONVIVÈNCIA. Una vegada en l'establiment termal, el/la termalista estarà obligat a respectar les normes de convivència del centre sotmetent-se al reglament de règim intern del balneari, així com a les indicacions mèdiques en relació amb els tractaments.

  Enllaços

  Consulta de l'estat de tramitació de sol·licituds

  Pàgina web de termalisme valencià

  Relació de Balnearis i places

  On presentar la sol.licitud

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Ordre 3/2016, de 17 de febrer, de la vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa Termalisme Valencià).
  - Resolució de 22 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les subvencions relatives a la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de termalisme valencià).(DOGV núm. 9251 de 07.01.2022)
  - Correcció d'errors de la Resolució de 22 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les subvencions relatives a la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de termalisme valencià) (DOGV núm. 9255, de 13.01.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2016, de 17 de febrer (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 22 de desembre de 2021

  Vegeu la correcció d'errades de la Resolució de 22 de desembre de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.