• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana: Programa de termalisme valencià.

  Objecte del tràmit

  Convocar 10.128 places per a l'estada i el tractament termal en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana dins del Programa de termalisme valencià de la Generalitat, per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Persones de 65 anys o més.
  b) Persones de 60 anys o més, pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes passives.
  c) Persones de 60 anys o més amb discapacitat que, segons el que disposa el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, tinguen una discapacitat igual o superior al 33 %, acreditada amb un certificat. En el cas que aquestes persones requerisquen l'ajuda d'un acompanyant, serà necessari presentar un certificat de discapacitat en què conste un grau igual o superior al 65 %.
  No serà necessària la presentació dels certificats mencionats si tenen el grau de discapacitat reconegut a la Comunitat Valenciana.
  d) Hi podran assistir els cònjuges o les parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en l'article 6 de les bases.
  e) També podran participar en el programa els fills i les filles dels beneficiaris recollits en els apartats anteriors, sempre que siguen discapacitats en un grau igual o superior al 33 %, resulte impossible que queden a cura d'altres persones i depenguen dels seus pares per al seu exercici en la vida diària. En tot cas, han d'anar acompanyats dels seus pares i compartir habitació amb ells.
  El compliment d'aquestes condicions estarà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

  Requeriments

  a) Estar empadronat en qualsevol dels municipis que integren la Comunitat Valenciana.
  b) Requerir els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a la recepció d'aquests.
  c) Poder valdre's per si mateixos per a les activitats de la vida diària.
  d) No patir trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals, ni malaltia infectocontagiosa.
  A aquests efectes, la limitació esmentada s'entendrà referida únicament a processos aguts de les indicades malalties infectocontagioses, o de trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals.
  Les persones amb discapacitat han d'acudir amb el seu acompanyant a fi que aquest l'ajude a realitzar les activitats.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La Generalitat contribuirà al finançament del cost de les places amb una aportació màxima de 126,5 euros, IVA inclòs, per a temporada alta, i 200 euros, IVA inclòs, per a temporada baixa, per plaça, a cada una de les persones beneficiàries del programa. Aquesta quantitat s'abonarà a l'establiment receptor i serà per compte de la persona beneficiària la resta de l'import, d'acord amb els preus que s'indiquen en l'annex I de la convocatòria.
  Les persones beneficiàries, una vegada confirmada la seua assistència, han de formalitzar el pagament d'acord amb allò que s'ha indicat en l'article 7.b de les bases.
  La conselleria competent en matèria de persones majors ha d'abonar l'import corresponent a l'establiment termal, d'acord amb el que s'ha estipulat en els corresponents contractes administratius que se subscriguen.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i fins al 31 d'octubre de 2019.

  2. Sense perjudici que els sol·licitants puguen formular la seua sol·licitud en els terminis i termes establits anteriorment, amb la finalitat de simplificar tràmits, es remetran comunicacions singulars a tots els sol·licitants que reunisquen els requisits de la convocatòria de l'any anterior i tinguen els expedients complets. El termini de presentació per a aquestes sol·licituds preomplides finalitzarà, igualment, el 31 d'octubre de 2019 per a qualsevol data de gaudi de l'estada.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, en la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives de la província on residisca la persona sol·licitant. Tot això, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  Av. DE L´OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud segons el model que figura en l'annex II de la convocatòria, degudament formalitzada i subscrita per la persona interessada, en la qual s'ha de senyalar afirmativament, en l'apartat F, l'autorització expressa per a facilitar als establiments termals les dades relatives a la identitat, l'adreça i el telèfon dels interessats, per a fins relacionats amb l'execució del programa. Si no s'autoritza expressament la comunicació als establiments termals de les dades d'identitat, domicili i telèfon dels interessats, es procedirà a arxivar la sol·licitud perquè no és viable la gestió d'aquesta.
  La presentació de la sol·licitud constitueix l'acceptació de les condicions del programa i la declaració responsable del fet que es compleixen tots els requisits i les condicions que s'indiquen en la convocatòria.
  b) Així mateix, s'ha d'omplir, per cada una de les persones que pretenguen resultar beneficiàries del programa (sol·licitant i acompanyants), l'annex III relatiu a l'autorització expressa perquè la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives puga accedir a les dades personals que es troben en els fitxers pertanyents a la Conselleria o en altres administracions públiques, a l'únic efecte de verificar el compliment dels requisits i les condicions necessaris per a participar en aquesta convocatòria.
  No obstant això, si la persona interessada no presta el seu consentiment o si es detecta alguna discordança amb les dades que haja facilitat, l'òrgan instructor li sol·licitarà que aporte els documents següents: fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), o bé del passaport o del número d'identificació d'estranger (NIE), segons calga; certificat d'empadronament; certificat de la pensió o pensions que, si és el cas, perceba, i certificació del grau de discapacitat.
  La falsedat de dades o la falsificació dels documents que es presenten tindran com a conseqüència la pèrdua total dels drets de la persona sol·licitant, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguen correspondre; entre aquestes, l'obligació de reintegrar l'import finançat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, amb l'abonament dels interessos de demora que siguen procedents des del moment del pagament efectuat a l'establiment termal corresponent, si en el moment de declarar-se la improcedència de l'admissió al programa de balnearis ja s'haguera gaudit de l'estada.

  Impresos associats

  [ANNEX II] PROGRAMA DE TERMALISME VALENCIÀ

  [ANNEX III] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
  Una vegada rebudes les sol·licituds i incoat l'expedient, l'òrgan instructor les verificarà i podrà realitzar d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.
  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta ordre, resulte exigible, es notificarà a la persona sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà que, de conformitat amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb una resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes de l'article 21.
  Es crearà una comissió de valoració que tindrà la missió d'avaluar totes les sol·licituds presentades, d'acord amb els requisits establits en les bases, i formularà la proposta ordenada segons el criteri establit a la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència.
  La comissió de valoració estarà composta per:
  a) El/la subdirector/a competent en matèria de persones majors, que actuarà com a president/a de la comissió.
  b) El/la cap del servei competent en matèria de centres i programes de persones majors.
  c) Dos tècnics de la direcció general competent en matèria de persones majors, designats per la persona titular de la direcció general mencionada.
  Aquesta comissió analitzarà les sol·licituds presentades i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes, mensualment, la relació prioritzada de beneficiaris.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió dictades pels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de persones majors posaran fi a la via administrativa i contra aquestes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictades, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  1. Es convoquen 10.128 places en dues temporades (alta i baixa) per a participar en el programa de termalisme valencià, a desenvolupar en els balnearis que es relacionen en l'apartat de més informació: Relació de Balnearis
  2. El programa es desenvoluparà de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019, en períodes de huit dies de duració (set nits), en dues temporades (alta i baixa) en els establiments descrits anteriorment que es troben situats en la Comunitat Valenciana i comprendrà: allotjament en habitació doble, manutenció en règim de pensió completa i tractaments termals adequats a les necessitats de cadascuna de les persones beneficiàries i activitats d'animació sociocultural per a els/as assistents. El preu no inclou el desplaçament (anada i volta) al balneari des del domicili de les persones beneficiàries, el qual es realitzarà per compte de cadascun.

  Criteris de valoració

  Una vegada comprovat el compliment dels requisits, l'adjudicació de places es realitzarà segons l'ordre de presentació de sol·licituds, que servirà com a criteri únic en l'adjudicació mencionada, així com en l'ordre de reserva de les persones que no obtinguen cap plaça directa.

  Obligacions

  A més de les obligacions que, amb caràcter general, preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, s'estableixen les següents obligacions dels beneficiaris:
  a) Confirmació d'assistència. Rebuda la notificació de la concessió d'una plaça, la persona beneficiària ha de confirmar la seua assistència al dit torn per mitjà de fax, telegrama, correu electrònic amb confirmació, o telefonada al balneari corresponent, dins del termini indicat en la notificació. Les persones seleccionades que no es presenten en la data indicada en el balneari adjudicat sense causa justificada, o que incomplisquen qualsevol de les obligacions recollides en aquest article, perdran els drets que els atorga la resolució de concessió de la plaça, així com l'import de despeses de gestió de reserva de plaça abonat.
  b) Pagament. Una vegada confirmada la seua assistència, la persona beneficiària ha de remetre a la direcció del balneari, per gir postal o transferència bancària, en el termini que li indique el mateix balneari, la quantitat establida en la corresponent convocatòria en concepte de despeses de gestió de reserva de plaça, i ha d'abonar la resta de l'import a la seua arribada a l'establiment termal. En el cas que el beneficiari no abone la quantitat estipulada en concepte de despeses de gestió de reserva de plaça, s'entendrà que renuncia a aquesta, de manera que es podrà seleccionar un altre beneficiari per a cobrir la seua vacant.
  c) Normes de convivència. Una vegada en l'establiment termal, el/la termalista estarà obligat/ada a respectar les normes de convivència del centre i s'ha de sotmetre al reglament de règim intern del balneari, així com a les indicacions mèdiques en relació amb els tractaments.

  Enllaços

  Relació de Balnearis

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3028, de 4/07/1997).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Ordre 3/2016, de 17 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa termalisme valencià) (DOCV 7727, de 24/02/2016).
  - Decret 5/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. (DOGV núm. 7967, de 27.01.2017).
  - Extracte de la Resolució de 12 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions relatives a la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de termalisme valencià)
  - RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions
  relatives a la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de termalisme)
  valencià

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2016, de 17 de febrer (bases reguladores)

  Extracte de la Resolució de 12 de desembre de 2018

  Veure Resolució de 12 de desembre de 2018

  Llistat de seguiment

  Consulta d'expedients

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.