• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana: Programa de termalisme valencià.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana: Programa de termalisme valencià.

  Objecte del tràmit

  Convocar 10.128 places per a l'estada i el tractament termal en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana dins del Programa de termalisme valencià de la Generalitat, per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Persones de 65 anys o més.
  b) Persones de 60 anys o més, pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes passives.
  c) Persones de 60 anys o més amb discapacitat que, segons el que disposa el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, tinguen una discapacitat igual o superior al 33 %, acreditada amb un certificat. En el cas que aquestes persones requerisquen l'ajuda d'un acompanyant, serà necessari presentar un certificat de discapacitat en què conste un grau igual o superior al 65 %.
  No serà necessària la presentació dels certificats mencionats si tenen el grau de discapacitat reconegut a la Comunitat Valenciana.
  d) Hi podran assistir els cònjuges o les parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en l'article 6 de les bases.
  e) També podran participar en el programa els fills i les filles dels beneficiaris recollits en els apartats anteriors, sempre que siguen discapacitats en un grau igual o superior al 33 %, resulte impossible que queden a cura d'altres persones i depenguen dels seus pares per al seu exercici en la vida diària. En tot cas, han d'anar acompanyats dels seus pares i compartir habitació amb ells.
  El compliment d'aquestes condicions estarà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

  Requeriments

  a) Estar empadronat en qualsevol dels municipis que integren la Comunitat Valenciana.
  b) Requerir els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a la recepció d'aquests.
  c) Poder valdre's per si mateixos per a les activitats de la vida diària.
  d) No patir trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals, ni malaltia infectocontagiosa.
  A aquests efectes, la limitació esmentada s'entendrà referida únicament a processos aguts de les indicades malalties infectocontagioses, o de trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals.
  Les persones amb discapacitat han d'acudir amb el seu acompanyant a fi que aquest l'ajude a realitzar les activitats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i fins al 31 d'octubre de 2019.

  2. Sense perjudici que els sol·licitants puguen formular la seua sol·licitud en els terminis i termes establits anteriorment, amb la finalitat de simplificar tràmits, es remetran comunicacions singulars a tots els sol·licitants que reunisquen els requisits de la convocatòria de l'any anterior i tinguen els expedients complets. El termini de presentació per a aquestes sol·licituds preomplides finalitzarà, igualment, el 31 d'octubre de 2019 per a qualsevol data de gaudi de l'estada.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, en la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives de la província on residisca la persona sol·licitant. Tot això, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  Av. DE L´OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud segons el model que figura en l'annex II de la convocatòria, degudament formalitzada i subscrita per la persona interessada, en la qual s'ha de senyalar afirmativament, en l'apartat F, l'autorització expressa per a facilitar als establiments termals les dades relatives a la identitat, l'adreça i el telèfon dels interessats, per a fins relacionats amb l'execució del programa. Si no s'autoritza expressament la comunicació als establiments termals de les dades d'identitat, domicili i telèfon dels interessats, es procedirà a arxivar la sol·licitud perquè no és viable la gestió d'aquesta.
  La presentació de la sol·licitud constitueix l'acceptació de les condicions del programa i la declaració responsable del fet que es compleixen tots els requisits i les condicions que s'indiquen en la convocatòria.
  b) Així mateix, s'ha d'omplir, per cada una de les persones que pretenguen resultar beneficiàries del programa (sol·licitant i acompanyants), l'annex III relatiu a l'autorització expressa perquè la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives puga accedir a les dades personals que es troben en els fitxers pertanyents a la Conselleria o en altres administracions públiques, a l'únic efecte de verificar el compliment dels requisits i les condicions necessaris per a participar en aquesta convocatòria.
  No obstant això, si la persona interessada no presta el seu consentiment o si es detecta alguna discordança amb les dades que haja facilitat, l'òrgan instructor li sol·licitarà que aporte els documents següents: fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), o bé del passaport o del número d'identificació d'estranger (NIE), segons calga; certificat d'empadronament; certificat de la pensió o pensions que, si és el cas, perceba, i certificació del grau de discapacitat.
  La falsedat de dades o la falsificació dels documents que es presenten tindran com a conseqüència la pèrdua total dels drets de la persona sol·licitant, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguen correspondre; entre aquestes, l'obligació de reintegrar l'import finançat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, amb l'abonament dels interessos de demora que siguen procedents des del moment del pagament efectuat a l'establiment termal corresponent, si en el moment de declarar-se la improcedència de l'admissió al programa de balnearis ja s'haguera gaudit de l'estada.

  Impresos associats

  [ANNEX II] PROGRAMA DE TERMALISME VALENCIÀ

  [ANNEX III] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.