Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Reclamacions contra entitats acreditades per a la realització de funcions de mediació d'adopció internacional.

  Objecte del tràmit

  A través d'aquest procediment, l'administració realitza una tasca de mediació entre el reclamant i l'entitat de mediació d'adopció internacional en la qual proposa a les parts un acord per a solucionar la reclamació formulada.

  D'altra banda, es facilita l'exercici dels drets que la ciutadania té reconeguts per a la qual cosa se li dona la possibilitat de posar en coneixement de l'administració les seues reclamacions, de manera que aquesta puga adoptar les mesures necessàries per a millorar el servei que se li presta, per a la qual cosa corregeix les possibles situacions d'anormal funcionament de les entitats de mediació d'adopció internacional acreditades, mitjançant el procediment oportú.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'usuari de les entitats de mediació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en el Registre de Reclamacions de:

  DIRECCIÓ GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 3Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247556

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Qualsevol usuari d'una entitat de mediació podrà presentar una reclamació contra aquesta mitjançant un escrit dirigit al Registre de Reclamacions en el qual han de constar, com a mínim, els punts següents:
  - Data de la reclamació
  - Nom i cognoms
  - Document nacional d'identitat o passaport
  - Nacionalitat
  - Altres dades que es preveuen en l'imprés de reclamació.

  La reclamació s'ha d'acompanyar dels documents que estime convenients per a fonamentar-la.

  Impresos associats

  FULL DE RECLAMACIONS CONTRA ENTITATS COL·LABORADORES D'ADOPCIÓ INTERNACIONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació de la reclamació:
  - El reclamant podrà presentar directament una còpia de la reclamació en el Registre de Reclamacions de la Direcció General de la Família, Menor i Adopcions, o, si escau, remetre-la per qualsevol de les formes establides en l'article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Assentament de la reclamació en el Registre:
  - Una vegada rebuda en el Registre la còpia de la reclamació formulada pels usuaris de les entitats acreditades, remesa o presentada per ells mateixos al registre, es prendrà assentament en el llibre de registre de reclamacions.

  Tramitació de la reclamació:
  - Practicada l'anotació, la Direcció General de la Família, Menor i Adopcions durà a terme una funció de mediació, per mitjà de la qual citarà les parts a una compareixença en la seu de la Direcció General i els proposarà un acord per a solucionar la reclamació formulada.
  - Si aquesta mediació arribara a bona fi i s'aconseguira un acord entre les parts, o l'usuari que va presentar la reclamació desistira d'aquesta, s'arxivarà l'expedient i es notificarà als interessats, sempre que els fets motivadors de la reclamació no siguen constitutius d'infracció administrativa o penal.
  - Si se'n deduïra una infracció administrativa, la Direcció General de la Família, Menors i Adopcions iniciarà d'ofici la tramitació d'un procediment sancionador amb la documentació que estiga en poder seu i la que considere oportuna sol·licitar per a la tramitació d'aquest, excepte en el cas que l'entitat haja sigut acreditada d'acord amb l'article 5.4 del Decret 100/2002; en aquest cas, es traslladarà a la comunitat autònoma en què l'entitat estiga acreditada la còpia de la documentació que estiga en l'expedient de la reclamació.
  Si en qualsevol moment s'apreciaren indicis racionals d'infracció penal es posaran els fets en coneixement del Ministeri Fiscal i se suspendrà, si escau, la tramitació del procediment administratiu fins que hi recaiga una resolució judicial ferma.
  - En el cas que no hi haja un acord entre les parts i els fets no siguen constitutius d'infracció administrativa o penal, s'arxivarà l'expedient, es constatarà aquesta circumstància i es notificarà a les persones interessades a fi que puguen exercitar les accions judicials que estimen pertinents en defensa dels seus drets.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * FULLS DE RECLAMACIONS
  - Totes les entitats de mediació d'adopció internacional acreditades per al seu funcionament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana tindran a la disposició dels usuaris dels seus serveis els fulls de reclamacions, i estaran obligades a exhibir al públic de forma perfectament visible la llegenda següent: «Aquesta entitat de mediació d'adopció internacional té fulls de reclamacions a la disposició de les persones que els sol·liciten».
  - La grandària de cada una de les lletres serà d'almenys un centímetre i la llegenda estarà redactada en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

  Sancions

  Respecte a les infraccions, sancions administratives i del procediment per a instruir els expedients sancionadors cal d'atindre's a l'establit en els capítols tercer, quart i cinqué del títol seté de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a la resta de normativa autonòmica aplicable per les conductes desenvolupades i, en el no previst per la normativa autonòmica i en les seues normes de desplegament, al Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual es va aprovar el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3028, de 04/07/97).
  - Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de protecció jurídica del menor a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4008, de 28/05/01).
  - Decret 100/2002, de 4 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regula l'acreditació, el funcionament i el control de les entitats de mediació d'adopció internacional i el Registre de Reclamacions formulades contra les entitats de mediació acreditades a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4271, de 14/06/02).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 5/1997, de 25 de juny.

  Vegeu el Decret 93/2001, de 22 de maig.

  Vegeu el Decret 100/2002, de 4 de juny.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.