Declaració model 620 (Compravenda de vehicles)

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV

Codi SIA: 210461
|
Codi GVA: 12
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Procedir a l'autoliquidació i al pagament de l'impost meritat en la transmissió per particulars de vehicles nacionals i d'importació, motocicletes i embarcacions usats.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* NO SUBJECCIÓ

No estan subjectes les transmissions de vehicles usats fetes per empresaris o professionals en l'exercici de la seua activitat i les adquisicions de vehicles subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.

 

 

* EXEMPCIÓ

Les transmissions dels vehicles usats amb motor mecànic per a circular per carretera, quan l'adquirent és un empresari dedicat habitualment a la compravenda de vehicles i els adquirisca per a revendre'ls, gaudeixen d'exempció amb caràcter provisional, i PER A PASSAR AQUESTA A DEFINITIVA S'HA DE JUSTIFICAR LA VENDA DEL VEHICLE DINS DE L'ANY SEGÜENT A LA DATA DE L'ADQUISICIÓ.

 

 

* BASE IMPOSABLE

La base imposable de l'impost està constituïda pel valor real del vehicle.

En el cas que el valor declarat siga el de compra i aquest siga inferior al que resulte de l'aplicació de les taules de preus mitjans fixats anualment pel Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Administració podrà procedir a la comprovació del valor declarat i girar la liquidació complementària que corresponga.

Es podrà conéixer el valor oficial del vehicle segons les taules aprovades pel Ministre d'Economia i Hisenda.

En les transmissions fetes per mitjà de subhasta pública, notarial, judicial o administrativa, servirà de base el valor d'adquisició.

 

 

* REDUCCIONS PER A DETERMINAR LA BASE IMPOSABLE

Del 30 % quan el vehicle de turisme, tot terreny o motocicleta ha estat dedicat exclusivament durant més de 6 mesos des de la primera matriculació a qualsevol de les activitats següents:

- ensenyament de conductors

- lloguer de vehicles sense conductor

- tindre la condició de taxi, autotaxi, o autoturisme

El percentatge de reducció s'aplica sobre el resultat d'aplicar al valor fiscal del primer any el percentatge de reducció interanual. Mai sobre el valor del contracte, si aquest fóra el que prevalguera perquè és superior al de taules.

 

 

* QUOTA QUE S'HA DE PAGAR:

A) En el cas d'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles tot terreny, vehicles mixtos adaptables, motocicletes i ciclomotors, de valor inferior a 20.000 € i amb més de 12 anys d'antiguitat, excloent-hi els qualificats de vehicles històrics, la quantitat que s'ha de pagar es determina aplicant directament la quota fixa assenyalada a l'efecte en l'article 13.3.1 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (vegeu l'enllaç de "Quotes fixes" en l'apartat "Informació complementària"):

 

a) Motocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 centímetres cúbics: 10,00 euros.

b) Motocicletes amb cilindrada superior a 250 centímetres cúbics i inferior o igual a 550 centímetres cúbics: 20,00 euros.

c) Motocicletes amb cilindrada superior a 550 centímetres cúbics i inferior o igual a 750 centímetres cúbics: 35,00 euros.

d) Motocicletes amb cilindrada superior a 750 centímetres cúbics: 55,00 euros.

e) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny amb cilindrada inferior o igual a 1.500 centímetres cúbics: 40,00 euros.

f) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 1.500 centímetres cúbics i inferior o igual a 2.000 centímetres cúbics: 60,00 euros.

g) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics: 140,00 euros.

 

 

B) En el cas d'adquisició d'automòbils de turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, amb una antiguitat igual o inferior a 12 anys i una cilindrada superior a 2.000 cc, o amb un valor igual o superior a 20.000,00 euros; d'embarcacions de recreació amb més de 8 metres d'eslora o amb un valor igual o superior a 20.000,00 euros, incloent-hi els vehicles qualificats d'històrics, la quantitat que s'ha de pagar es determina en aplicar sobre la base el tipus de gravamen del 8 %.

En tot cas, els vehicles històrics que siguen considerats antiguitats, d'acord amb l'article 19.2 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, tributen al 8 %.

 

C) En les altres transmissions de vehicles, la quantitat que cal pagar es determina en aplicar sobre la base el tipus de gravamen del 6 %.

Normativa
 • Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes...
 • Ordre de 22 de febrer de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la presentació de determinats documents pels subjectes passius, per a...
 • Reial decret 828/1995, de 29 de maig, del Ministeri d'Economia i Hisenda, pel qual s'aprova el Reglament d'Impost sobre Transmissions Patrimonials...
 • Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones...
 • Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el...
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE núm. 302, de 18/12/03).
 • Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat...
 • Ordre HAP/2724/2012, de 12 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions...
 • Decret llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

El subjecte passiu de l'impost és l'adquirent o comprador d'un vehicle usat.

 

Els subjectes passius podran actuar mitjançant representant, sempre que la seua representació estiga suficientment acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a presentar declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

Com es tramita

Procés de tramitació
En funció del tipus de vehicle objecte de la transmissió: A) En el cas d'adquisició no exempta d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, de valor inferior a 20.000 euros i amb més de 5 anys d'antiguitat, excloent-hi els qualificats...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

El termini de presentació és d'un mes, a comptar del dia en què l'acte o contracte tinga lloc.

 

Quan, després d'aplicar d'un benefici fiscal, es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits als quals estiguera condicionat, s'ha de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes a comptar des del dia en què s'haja produït l'incompliment.

La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.

Documentació
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN TOTS ELS CASOS: - Imprés d'autoliquidació del model 620 degudament omplit i ingressat, si és el cas. Aquest imprés el podeu obtindre a través de les utilitats del sistema Sar@ de manera que podeu: A) Per a particulars: De forma presencial: - A través del sistema...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

- Per al pagament:

· Entitats col·laboradores (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

 

- Per a presentar els documents. En funció del tipus de vehicle objecte de transmissió:

A) En el cas d'adquisició no exempta d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, de valor inferior a 20.000 euros i amb més de 5 anys d'antiguitat, excloent-hi els qualificats de vehicles històrics:

El model 620, degudament omplit i ingressat, s'ha de presentar directament a la direcció de trànsit que corresponga, sense necessitat que l'Administració tributària expedisca un justificant de pagament de l'impost. El que s'ha establit no afecta les transmissions exemptes, caucionals o no, que, si és el cas, han de tindre el justificant de la presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat.

 

B) En la resta de casos, incloent-hi l'adquisició exempta dels vehicles abans esmentats:

El model 620, juntament amb la resta de la documentació requerida, s'ha de presentar a la seu de l'ATV a València o en alguna de les delegacions d'Alacant i de Castelló, segons on tinga la residència habitual l'adquirent, si és persona física, o segons on tinga el seu domicili fiscal, si és persona jurídica. Si es tracta de la transmissió d'embarcacions, serà la corresponent a la circumscripció on estiga situat el registre en què aquestes actes s'hagen d'inscriure.

Saber més

On dirigir-se