• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (compravenda de vehicles nacionals i d'importació usats, motocicletes i embarcacions usades).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (compravenda de vehicles nacionals i d'importació usats, motocicletes i embarcacions usades).

  Objecte del tràmit

  Procedir a l'autoliquidació i al pagament de l'impost meritat en la transmissió per particulars de vehicles nacionals i d'importació, motocicletes i embarcacions usats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El subjecte passiu de l'impost és l'adquirent o comprador d'un vehicle usat.

  Els subjectes passius podran actuar mitjançant representant, sempre que la seua representació estiga suficientment acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a presentar declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació és d'un mes, a comptar del dia en què l'acte o contracte tinga lloc.

  Quan, després d'aplicar d'un benefici fiscal, es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits als quals estiguera condicionat, s'ha de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes a comptar des del dia en què s'haja produït l'incompliment.
  La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Per al pagament:
  · Entitats col·laboradores (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

  - Per a presentar els documents. En funció del tipus de vehicle objecte de transmissió:
  A) En el cas d'adquisició no exempta d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, de valor inferior a 20.000 euros i amb més de 5 anys d'antiguitat, excloent-hi els qualificats de vehicles històrics:
  El model 620, degudament omplit i ingressat, s'ha de presentar directament a la direcció de trànsit que corresponga, sense necessitat que l'Administració tributària expedisca un justificant de pagament de l'impost. El que s'ha establit no afecta les transmissions exemptes, caucionals o no, que, si és el cas, han de tindre el justificant de la presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat.

  B) En la resta de casos, incloent-hi l'adquisició exempta dels vehicles abans esmentats:
  El model 620, juntament amb la resta de la documentació requerida, s'ha de presentar a la seu de l'IVAT a València o en alguna de les delegacions d'Alacant i de Castelló, segons on tinga la residència habitual l'adquirent, si és persona física, o segons on tinga el seu domicili fiscal, si és persona jurídica. Si es tracta de la transmissió d'embarcacions, serà la corresponent a la circumscripció on estiga situat el registre en què aquestes actes s'hagen d'inscriure.

  REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - CASTELLÓ
  PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 25Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965594812

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN TOTS ELS CASOS:
  - Imprés d'autoliquidació del model 620 degudament omplit i ingressat, si és el cas. Aquest imprés es pot obtindre a través de les utilitats del sistema Sar@ de manera que podreu:

  A) Per a particulars: :

  - A través del sistema Sar@ 2 - 620:
  - Confeccionar en línia i descarregar el model omplit amb l'ajuda de l'assistent seguint els passos que us indica (vegeu l'enllaç del portal tributari en l'apartat d'Informació complementària. Feu clic en "Impostos en línia" / Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Seleccioneu l'enllaç dins del model 620 "Confecció en línia i descàrrega del model").
  - Imprimir-lo.
  - Aquesta modalitat permet efectuar el pagament del tribut directament en els caixers automàtics de les entitats col·laboradores amb la Generalitat, fins i tot efectuar el pagament amb targeta de dèbit o crèdit Visa/Mastercard de qualsevol entitat financera o pagar per mitjà de càrrec en compte en les oficines habilitades.

  B) Per a grans presentadors:

  -A través del sistema Sar@ 2 - 620 per a grans presentadors:

  - Confeccionar en línia i presentar telemàticament el model a través del sistema Sar@ 2 - 620 Grans presentadors (portal tributari > Serveis amb certificat digital >
  Grans presentadors Sar@ 5 - 620 > Entrar en Sar@ 2 - 620 Grans presentadors).
  Aquesta modalitat és la mateixa que el sistema anterior, amb les excepcions següents:

  - L'accés es realitza amb certificat digital. (Ha d'estar acreditat en Sar@ 5 - 620).
  - S'habilita l'opció d'altres marques en vehicles.
  - S'habilita el motiu de no-subjecció "Altres causes de no-subjecció".
  - S'habilita en les lleis especials. Art. 45.I.A) el motiu "Altres supòsits".
  - Només es permetrà el pagament de forma telemàtica d'aquest a través del sistema Sar@ 5 - 620. (No es pot pagar per mitjà de l'aplicació pagament telemàtic genèric de les autoliquidacions generades per mitjà del sistema Sar@ 2 - 620 - Grans presentadors)

  - A través del sistema Sar@ 5 - 620:

  - Confeccionar en línia, pagar i presentar telemàticament el model a través del sistema Sar@ 5 - 620 Grans presentadors (portal tributari > Serveis amb certificat digital >
  Grans presentadors Sar@ 5 - 620).

  - El principal avantatge d'aquest sistema radica en el fet que permet una tramitació més ràpida i efectiva, la qual cosa permet realitzar tots els passos en un només, sense necessitat de cues ni desplaçaments per a:
  - L'obtenció dels models.
  - El pagament de les autoliquidacions. generades.
  - La presentació en les dependències tributàries, amb l'obtenció del corresponent justificant.
  - Possibilita la tramitació de les declaracions tributàries de la GVA des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, al marge de l'horari presencial d'atenció al contribuent.  - Original i còpia del contracte de compravenda, en idioma oficial.
  - En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat o, a falta d'això, original del NIF o NIE.

  DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE CAL APORTAR PER A VEHICLES I CICLOMOTORS NACIONALS:
  - Original i còpia de la targeta d'inspecció tècnica del vehicle.
  - Original i còpia del permís de circulació del vehicle. A falta d'això, es podrà acompanyar de l'informe de la Direcció Provincial de Trànsit, en el cas de vehicles, o original i còpia de l'alta de l'ajuntament, en el cas de ciclomotors no matriculats.
  - Si es tracta d'un vehicle agrícola, cartilla d'inscripció de maquinària agrícola expedida per la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

  DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE CAL APORTAR PER A VEHICLES D'IMPORTACIÓ:
  - Original i còpia de la targeta d'inspecció tècnica espanyola del vehicle o fitxa tècnica reduïda o homologació.
  - En els casos de sol·licitud de plaques verdes (temporals), la targeta d'inspecció tècnica del vehicle.

  DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE CAL APORTAR PER A EMBARCACIONS:
  - Original i còpia del rol o document expedit en la Comandància de Marina en què consten les característiques tècniques de l'embarcació.

  Impresos associats

  [MODELO 620] Impreso número 620

  AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES PERSONALS PER A PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.