Detall de Procediment

Ajudes per a millora de les condicions de producció i comercialització de la mel a la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 210868
Codi GVA:: 1209
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(24-04-2023
15-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es convoquen ajudes extraordinàries per a agrupacions apícoles de la Comunitat Valenciana de despeses realitzades des de l'1 d'agost de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

Requisits

Requisits

Els requisits que han de complir els apicultors que integren l'agrupació són: a) Dur a terme l'activitat apícola amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud, a excepció dels titulars que hagen adquirit aquesta titularitat per la defunció, jubilació o incapacitat laboral del titular, sempre que el nou titular adquirisca la titularitat per successió, jubilació o incapacitat laboral de l'anterior i siga parent, com a màxim, en quart grau d'aquest. Així mateix, s'exceptuen d'aquest requisit els supòsits de força major. b) Realitzar activitat econòmica de comercialització de mel i/o productes apícoles, que haurà de correspondre a una producció mitjana de 10 kg per buc registrat. c) Realitzar almenys un tractament a l'any contra varroosi, d'acord amb el que estableix el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel. I que estiga comunicat d’acord amb el programa anual zoosanitari vigent que es publica en el DOGV. d) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca almenys el nombre de bucs declarat en REGA a data d'inici del termini de sol·licituds de l'ajuda. e) S’han d'obtindre un mínim de 5 punts en la valoració de criteris d'atorgament de l'article 7 de l'ordre reguladora. f) Complir les previsions que conté el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tindran accés a aquesta ajuda les organitzacions representatives amb personalitat jurídica pròpia (d'ara en avant, agrupacions) d'explotacions apícoles situades a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà del dia en què es publique l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9580 / 21.04.2023).

Formularis documentació

S'ha de presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació següent: a) Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas que no s’autoritze la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. b) Acreditació, quan siga procedent, de la identitat del representant legal, en cas de no autoritzar o oposar-se a la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. c) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. d) Acreditació de la identitat de la persona representant i de la seua representació, si és el cas, així com acreditació d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i del Registre d'explotacions ramaderes, en cas d'oposar-se a la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. e) Memòria descriptiva de les actuacions per explotació o agrupació que es realitzaran. S'hi ha d’incloure una còpia del contracte que acredite la relació laboral, o mercantil, amb la definició de les activitats i la dedicació. f) Pressupost detallat del cost de les mesures amb diferenciació, dins de les despeses subvencionables aplicables. g) Model de domiciliació bancària, quan siga procedent. h) Documentació que acredite el compliment dels criteris de preferència. i) Declaració individual o conjunta dels socis que participen en el programa de pertinença a aquesta i autorització a incloure la seua explotació en la sol·licitud d'ajudes, així com nombre de bucs de cada integrant, segons model normalitzat disponible. j) Certificat del representant legal de l'agrupació en la qual es done fe dels socis que participen en el programa i que aquests autoritzen a incloure l'explotació en la sol·licitud d'ajudes segons model normalitzat.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. La concessió de la subvenció es realitzarà mitjançant el règim de concurrència competitiva segons la dotació pressupostària. 2. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que realitzaran d'ofici totes les actuacions que estimen necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’haja de formular la proposta de resolució, i es remetrà a l'òrgan col·legiat un informe d'avaluació de les sol·licituds. 3. A la vista de l'informe d'avaluació, l'òrgan col·legiat realitzarà la proposta de concessió de les ajudes. 4. A la vista de la documentació aportada i la proposta de l'òrgan col·legiat, el director general competent en matèria de ramaderia, per delegació del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, resoldrà la concessió d'aquestes ajudes. 5. La resolució de concessió d'aquesta ajuda especificarà el desglossament d’aquesta en funció de les quantitats finançades amb fons del MAPA, del FEAGA i de la GENERALITAT VALENCIANA.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les agrupacions sol·licitants que obtinguen una resolució favorable de concessió d'ajuda tindran, des del dia hàbil següent al de la publicació de la resolució de concessió d'ajuda i fins a l'1 de juny de 2023, per a presentar la corresponent sol·licitud de pagament telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet sede.gva.es/va/proc1209 (valencià) o sede.gva.es/es/proc1209 (castellà), per a la qual cosa cal utilitzar els corresponents models normalitzats disponibles en aquesta. S'han d'adjuntar els justificants bancaris i documents indicats en l'article 10 de la Llei 10/2020.
Termini alegació:
des de: 24-04-2023

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions o qualsevol document addicional ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Observacions

Observacions

Contra la resolució de concessió, es podrà interposar un recurs de reposició davant del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació d’aquesta resolució de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquesta.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. La QUANTIA de les ajudes que s’atorgaran a cada sol·licitud serà: - En les despeses previstes per a la contractació de personal tècnic i/o administratiu se subvencionarà un 90 % del cost pressupostat. No obstant això, el cost total, inclosa la quota patronal de la Seguretat Social, no podrà superar els 30.000 euros per tècnic, ni 18.000 euros per administratiu. En tot cas, s'haurà de disposar d'un mínim d'entre 25.000 bucs per al primer tècnic i de 25.000 per tècnic addicional sol·licitat. Així com mínim 20.000 per administratiu. - En cap cas serà subvencionable l'Impost de Valor Afegit, IVA. - La quantia individual de l'ajuda no podrà superar el 100 % de la despesa efectivament executada.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir sis mesos des de l'aprovació de la convocatòria per l'òrgan competent. La falta de resolució expressa en aquest termini suposarà la desestimació de l'ajuda.

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
des de: 24-04-2023
fins a: 12-06-2023

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de documentació justificativa ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).