Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen ajudes dirigides als titulars d'explotacions apícoles de la Comunitat Valenciana perquè efectuen inversions i actuacions a fi de millorar les condicions de producció i comercialització de la mel per a la vigent campanya FEAGA.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Podran sol·licitar les ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions apícoles, incloses les de titularitat compartida que preveu la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries.

  - També tindran accés a aquesta línia d'ajudes les organitzacions representatives amb personalitat jurídica pròpia i cooperatives apícoles (d'ara en avant, agrupacions).

  Requeriments

  a) Portar realitzant l'activitat apícola amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud, a excepció dels titulars que hagen adquirit aquesta titularitat per la defunció, jubilació o incapacitat laboral del titular, sempre que el nou titular adquirisca la titularitat per successió, jubilació o incapacitat laboral de l'anterior i siga parent, com a màxim, en quart grau d'aquest. Així mateix, s'exceptuen d'aquest requisit els supòsits de força major

  b) Demostrar la seua activitat mitjançant la presentació de factures de venda de mel o de productes apícoles, equivalents a la producció de 10 kg de mel per rusc de mitjana del nombre de ruscos registrats (10 kg/rusc).

  c) Realitzar almenys un tractament a l'any contra varroosi, d'acord amb el que estableix el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel. I que estiga comunicat d'acord amb el programa anual zoosanitari vigent que es publica en el DOGV.

  d) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca almenys el nombre de ruscos declarat en RERA a data d'inici del termini de sol·licituds de l'ajuda.

  e) S'han d'obtindre un mínim de 5 punts en la valoració de criteris d'atorgament de l'article 7 de l'ordre reguladora.

  f) Complir les previsions que conté el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La QUANTIA de les ajudes que s'atorgaran a cada sol·licitud serà:
  a) En les despeses previstes per a l'organització, "realització i assistència a cursos de formació d'apicultors, tècnics, especialistes d'agrupacions i personal de laboratori", no podran superar la quantitat de 40 euros per hora lectiva, ni de 2.000 euros per curs.
  b) En les despeses previstes per a la contractació de personal tècnic i/o administratiu se subvencionarà un 90 % del cost pressupostat. No obstant això, el cost total, inclosa la quota patronal de la Seguretat Social, no podrà superar els 28.242 euros per tècnic, ni 14.242 euros per administratiu. En tot cas, s'haurà de disposar d'un mínim d'entre 30.000 ruscos per al primer tècnic i de 30.000 per tècnic addicional sol·licitat. Així com mínim 30.000 per administratiu.
  c) En les inversions per immobilitzat se subvencionarà el 65 % del cost total pressupostat.
  d) En les despeses realitzades pels apicultors o les seues agrupacions que tinguen la consideració de despeses de funcionament diferents de les anteriors, se subvencionarà un 75 % del cost pressupostat.

  2. Es fixen els següents límits a la concessió de subvencions:
  - La subvenció que es concedirà a cada titular d'explotació apícola no podrà superar la quantia resultant de multiplicar el nombre de ruscos vius que manté inscrites en el Registre d'explotacions ramaderes en la data d'inici del període de presentació de sol·licituds, per 25 €. Els abellars abandonats, els ruscos morts i els nuclis no donaran dret al cobrament d'ajudes pel seu titular. Únicament seran subvencionables els ruscos vius degudament identificats i amb un únic codi vàlid d'identificació.
  - La subvenció a les despeses en el tractament de la varroosi amb tractaments quimioteràpics, o compatibles amb l'apicultura ecològica, els dos autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, no superarà els 2 euros per rusc considerat en el paràgraf anterior.
  - La subvenció concedida a cada titular d'explotació apícola amb càrrec a aquest programa d'ajudes de la línia C "Racionalització de la transhumància" no podrà superar la quantitat de 15.000 euros, en el cas d'explotacions individuals, o 45.000 euros, en el cas d'explotacions associatives (societats agràries de transformació i cooperatives), mentre existisquen altres titulars d'explotacions que no hagen arribat a aquest límit al llarg del període de duració del programa i hagen sol·licitat l'ajuda en el període per al qual es resoldrà la concessió de subvencions.
  - La subvenció màxima anual que es concedirà a les agrupacions d'explotacions no superarà el límit de 20.000 euros, per agrupació. En aquest límit no es tindran en compte els imports concedits per a la contractació de tècnics i tractaments contra varroosi.
  - La dimensió significativa de les agrupacions expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada per a les inversions de la línia F i G serà superior a 150 tones de mel.
  - En cap cas serà subvencionable l'Impost de Valor Afegit, IVA.
  - La quantia individual de l'ajuda no podrà superar el 100 % de la despesa efectivament executada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà a partir de la publicació de la convocatòria, en quinze dies hàbils. (DOGV núm. 8811, de 14/05/2020).
  Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que disposa l'apartat 1 de la disposició addicional tercera del 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada per la COVID-19.
  Les sol·licituds i els documents que es presenten telemàticament durant el període de suspensió que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis d'acord amb el que preveu aquesta disposició, excepte quan s'haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte. Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d'entrada el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.
  En virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, l'article 9 del qual estableix la represa dels terminis administratius que s'hagueren suspés, el termini de 15 dies hàbils per a presentar sol·licituds s'inicia l'1 de juny de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.
  En les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a la qual corresponga la seua explotació apícola, o raó social, en el cas de les agrupacions d'apicultors.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1209

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) En el cas de persones físiques que no autoritzen l'Administració a la consulta de les seues dades identificatives, còpia del DNI. Quan es tracte de sol·licituds presentades per cooperatives o organitzacions representatives, el seu CIF i la relació de persones físiques integrants, amb esment del seu NIF. En el cas d'altres persones jurídiques, el CIF de l'entitat o les entitats sol·licitants, si és el cas, així com l'acreditació de la seua personalitat jurídica.

  b) En el cas de les agrupacions o associacions, haurà d'aportar-se una declaració individual o conjunta dels socis que participen en el programa, segons el model establit en la convocatòria de l'ajuda.

  c) Memòria descriptiva de les actuacions per explotació que es realitzarà en cada una de les mesures que preveu l'article 4.

  d) Pressupost detallat del cost de les mesures en què es diferencie, dins de les despeses subvencionables aplicables a cada mesura: Despeses de personal tècnic i despeses subvencionables d'un altre tipus.

  e) El pressupost inclourà l'acreditació del compliment de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  f) Documentació que acredite el compliment de cada un dels criteris de preferència assenyalats en l'article 5 que siguen aplicables al sol·licitant.

  g) Declaració responsable o còpia de factura/ures de venda de mel o de productes apícoles de l'exercici fiscal anterior, en el cas de titulars d'explotacions apícoles. L'import declarat/facturat haurà de correspondre a una producció mitjana de 10 kg per rusc registrat i, en els casos en què siga inferior, es podrà presentar la facturació de tres anys anteriors per a fer la mitjana, per part de l'òrgan gestor.

  h) En sol·licituds d'inversions en equips o instal·lacions, declaració responsable de no haver rebut cap subvenció en els 5 anys anteriors d'aquesta línia d'ajudes.

  i) En el cas de les agrupacions d'apicultors, declaració responsable sobre la tinença de la pòlissa de l'assegurança en vigor per part de tots els apicultors inclosos en la seua sol·licitud, o bé còpia de les seues pòlisses.

  j) En cas d'empreses i/o agrupacions amb més de 50 empleats, presentació de pla d'igualtat de gènere en cas que no marque compromís del seu compliment en la mateixa sol·licitud d'ajuda.

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de pagament de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal, i d'estar al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho ha d'indicar expressament en el formulari, de manera que quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

  Impresos associats

  AJUDES PER A LA MILLORA DE LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE LA MEL A LA COMUNITAT VALENCIANA. COMUNICACIÓ FINAL D'INVERSIÓ I COMPTE JUSTIFICATIU

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD/APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL EN PROCEDIMENTS D'AJUDES EN MATÈRIA AGRÍCOLA, AGROALIMENTÀRIA I DESENVOLUPAMENT RURAL DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA

  AJUDES PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE LA MEL

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER A MILLORAR LES CONDICIONS DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE MEL

  DECLARACIÓ DEL SOCI

  DECLARACIÓ DELS SOCIS

  MEMÒRIA D'INVERSIONS

  PRESSUPOST INVERSIÓ

  MILLORA DE LES CONDICIONS DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE MEL. DECLARACIÓ DELS SOCIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Els interessats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes que estableix l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL de la qual es publicarà en les convocatòries anuals de les ajudes. La resta d'interessats han de presentar la sol·licitud en els termes que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015. No obstant això, els interessats que vulguen podran elaborar i presentar la seua sol·licitud a través de l'aplicació informàtica que ha dissenyat a aquest efecte la conselleria competent en matèria de ramaderia, disponible en les oficines comarcals, i direccions territorials de la conselleria esmentada.

  2. La primera revisió administrativa la realitzaran a les oficines comarcals el personal d'administració que designe el director d'aquesta.
  Seguiran el procediment de concurrència competitiva.

  3. Una vegada realitzada la revisió administrativa, els serveis veterinaris de l'Oficina Comarcal de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en què se situe l'explotació o la seu de l'agrupació comprovaran, quan se sol·liciten inversions en equipament o mitjans de producció fixos, que en el moment de la sol·licitud no s'han iniciat les inversions objecte de petició d'ajudes.

  4. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que realitzaran d'ofici totes les actuacions que estimen necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'haja de formular la proposta de resolució, i es remetrà a l'òrgan col·legiat un informe d'avaluació de les sol·licituds.

  5. A la vista de l'informe d'avaluació, l'òrgan col·legiat realitzarà la proposta de concessió de les ajudes.

  6. A la vista de la documentació aportada i la proposta de l'òrgan col·legiat, el director general competent en matèria de ramaderia, per delegació del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, resoldrà la concessió d'aquestes ajudes.

  7. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir 6 mesos des de l'aprovació de la convocatòria per l'òrgan competent. La falta de resolució expressa en aquest termini suposarà la desestimació de l'ajuda.

  8. La resolució de concessió d'aquesta ajuda especificarà el desglossament d'aquesta en funció de les quantitats finançades amb fons del MAPA, del FEAGA i de la GENERALITAT VALENCIANA.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de concessió, es podrà interposar un recurs de reposició davant del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius corresponents, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquesta.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1209

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, encara que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc1209

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant o el representant legal ha de disposar del sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació".
  Entre aquests es troben els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema Cl@ve de signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. En els formularis de "sol·licitud d'ajudes" i d'"esmena", el document es pujarà sense signar i es procedirà a la signatura amb el botó verd de "Signatura", la resta de formularis i de documents s'han de pujar a la plataforma prèviament signats.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * MESURES SUBVENCIONABLES
  1. Línia A "Assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors"
  a) Organització, realització i assistència a cursos de formació d'apicultors, formació continuada dels tècnics i especialistes de les agrupacions. El nombre mínim d'alumnes per curs serà de 30 apicultors, dels quals almenys 25 estaran inscrits en el Registre d'explotacions ramaderes.
  b) Contractació de tècnics i especialistes per a la informació i assistència tècnica als apicultors de les agrupacions (assessorament global en la producció, en la comercialització i en l'àmbit de laboratori, i d'efectivitat de tractaments antivarroa).
  c).Mesures de divulgació tècnica.
  d) Contractació de personal administratiu per a agrupacions de defensa sanitària ramadera d'apicultura (d'ara en avant, ADSG).

  2. Línia B "Lluita contra la varroosi i altres amenaces dels ruscos".
  a) Tractaments quimioteràpics contra la varroosi autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris.
  b) Tractaments autoritzats contra varroosi, autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris compatibles amb l'apicultura ecològica.
  c) Adquisició de paranys i atraients per a capturar Vespa velutina, així com per a altres espècies exòtiques invasores. També podran adquirir-se equips de protecció individual i qualsevol altra mesura aprovada per l'autoritat competent per a la captura, l'eliminació, la dissuasió i el control de Vespa velutina, així com per a altres espècies exòtiques invasores.

  3. Línia C "Racionalització de la transhumància"
  Adquisició de mitjans de maneig de ruscos, incloent-hi grues, malles de cobertura, sistemes mòbils d'extracció de mel, canvi de ruscos per a obtindre mels monoflorals, bidons, així com altres equips i estris necessaris per a realitzar la transhumància, inclosos en l'annex que es publicarà anualment juntament amb la convocatòria d'ajudes, amb les següents condicions indicades en l'article 4.3 de l'ordre reguladora.

  4. Línia D. "Mesures de suport als laboratoris d'anàlisis de les característiques fisicoquímiques de la mel"
  a) Contractació de serveis d'anàlisis per agrupacions d'apicultors que es realitzen en laboratoris reconeguts, per l'autoritat competent.
  b) Promoció i creació de laboratoris d'agrupacions d'apicultors.
  c) Adquisició d'aparells, kits i altre material per a l'anàlisi fisicoquímica de la mel que hauran de ser de primera adquisició i haver-se adquirit en data posterior a la presentació de la sol·licitud per agrupacions d'apicultors que es realitzen en laboratoris reconeguts, per l'autoritat competent.

  5. Línia E. "Mesures de suport a la repoblació de la cabanya apícola"
  a) Inversions per a la cria de reines (nuclis de fecundació, incubadores, material per a inseminació artificial de reines).
  b) Adquisició de reines de races i/o subespècies no al·lòctones per a reposició de baixes.

  6. Línia F. " Realitzar estudis de seguiment del mercat"
  a) Realització d'estudis de viabilitat econòmica i/o de costos de producció de les explotacions apícoles, per part d'agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa.
  b) Realització d'estudis de mercat o elaboració de projectes pilot sobre nous productes apícoles i/o noves forma de presentació d'aquests, per part d'agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa.
  c) Sistemes de divulgació tècnica sobre el seguiment de mercat dels productes apícoles, per part d'agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa.

  7. Línia G. "Millora de la qualitat dels productes a fi d'explotar el potencial d'aquests en el mercat»
  a) Contractació de tècnics i especialistes per a la informació, assistència tècnica als apicultors en matèria de comercialització dels productes apícoles, per part d'agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa.
  b) Mesures de promoció de figures de qualitat dels productes apícoles per part d'agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa.
  c) Sistemes de divulgació tècnica quant a comercialització per a agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa.
  d) Inversions en matèria de comercialització per a agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa (equips d'envasament i etiquetatge, despeses de certificació de figures de qualitat diferenciades i despeses de disseny i imatge).

  * TERMINI D'EXECUCIÓ
  1. Els beneficiaris podran executar les inversions concedides des de la data en què sol·liciten aquestes ajudes fins a últim dia de la campanya FEAGA (31 de juliol). No obstant això, l'execució prèvia a la resolució de concessió no generarà cap dret per a la seua aprovació.
  2. En el cas de realització de cursos i programes de formació, així com en la publicació de tríptics i fullets amb càrrec a aquesta línia d'ajudes, haurà de posar-se en coneixement de direcció territorial instructora de la sol·licitud d'ajuda, preferiblement a través de l'oficina comarcal agrària, amb el moment i el lloc de celebració, en el primer cas, i el contingut del document en la resta, almenys 15 dies abans del seu inici.


  * TERMINI DE COMUNICACIÓ
  - El sol·licitant, feta la despesa i disposades les mesures auxiliades per a la seua posada en funcionament, prèviament a la seua utilització o trasllat a l'explotació apícola, haurà de comunicar-les a l'oficina de la conselleria (OCA) que corresponga a la seua comarca, per a la seua possible comprovació, i es guardarà una còpia del registre d'entrada pels documents presentats, sense menyscapte de fer la comunicació per qualsevol altre lloc i forma previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini de comunicació finalitza el dia 31 de juliol, coincidint amb el final de la corresponent campanya FEAGA que s'ha indicat en el punt anterior. L'incompliment d'aquest termini suposarà, després de la incoació d'un expedient amb l'audiència a l'interessat, la pèrdua de les ajudes. No obstant això, amb caràcter exclusiu per a les inversions en contractació de personal tècnic amb contracte de continuïtat, el termini anterior s'amplia fins al 20 d'agost, per a la justificació d'aquesta despesa en personal.


  * TERMINI MANTENIMENT DE LES INVERSIONS.
  - El beneficiari que haja rebut una ajuda a un equip o mitjà de producció apícola es comprometrà a mantindre'l, sota la seua propietat o la dels seus hereus legals, durant els cinc anys següents a la percepció de la subvenció, i destinar-lo a la finalitat d'aquestes ajudes.
  - En el cas de ruscos, nuclis, cambres de cria, i alces objecte d'ajuda, quedaran identificades mitjançant un marcatge a foc o en relleu, en què s'afig l'any de concessió de l'ajuda.

  Criteris de valoració

  1. La concessió de les subvencions que preveu aquesta ordre de bases, en virtut del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es realitzarà mitjançant el règim de concurrència competitiva, amb l'ordre de prelació de línies de finançament que determina la dotació pressupostària que estableix el Pla nacional apícola comunicat i aprovat per la Comissió Europea.

  2. La concessió de les subvencions que preveu aquesta ordre es realitzarà d'acord amb els criteris objectius que s'estableixen mitjançant la següent valoració de punts:

  a) Dimensió de les explotacions acollides a l'ajuda: Entesa com el nombre de ruscos potencialment destinataris de la mesura, tant en el cas de sol·licituds presentades per titulars d'explotacions, com de sol·licituds presentades per organitzacions o associacions d'apicultors legalment reconegudes i agrupacions de defensa sanitària (màxim 5 punts). La distribució dels cinc punts es determinarà en trams basats en el nombre de ruscos següent:

  De 15 ruscos a 200 ruscos 2 punts.

  De 201 ruscos a 300 ruscos 2,5 punts.

  De 301 ruscos a 400 ruscos 3 punts.

  De 401 ruscos a 500 ruscos 3,5 punts.

  De 501 ruscos a 600 ruscos 4 punts.

  De 601 ruscos a 700 ruscos 4,5 punts.

  Més de 700 ruscos: 5 punts.

  b) Participació en règims de figures de qualitat diferenciada reconegudes segons el Reglament (UE) núm. 1151/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, o segons al Reglament (CE) núm. 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 2092/91, o d'acord amb marques de qualitat reconegudes mitjançant normativa autonòmica: 1 punt. Seran aplicables a les sol·licituds que presenten titulars d'explotacions o les seues agrupacions legalment reconegudes.

  c) Pertinença del sol·licitant a una agrupació de defensa sanitària ramadera legalment reconeguda (màxim 1 punt): Aquest criteri serà aplicable tant a les sol·licituds que presenten titulars d'explotacions, com a les sol·licituds que presenten organitzacions o associacions d'apicultors legalment reconegudes, en la mesura en què complisquen el criteri que estableix aquest apartat.

  d) Pertinença del sol·licitant a una cooperativa apícola: 1 punt.

  e) Que les explotacions sol·licitants tinguen titularitat compartida, a l'efecte del que estableix la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries, o la titularitat de les quals la tinga un jove agricultor, d'acord amb la definició i les condicions que estableix el Reglament (UE) núm. 1307/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la PAC, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009, del Consell: Seran aplicables aquests criteris a les sol·licituds que presenten titulars d'explotacions i a les sol·licituds que presenten organitzacions o associacions d'apicultors legalment reconegudes, en la mesura en què complisquen el criteri que estableix aquest apartat: 1 punt.

  f) No haver obtingut ajuda l'any anterior per a l'actuació sol·licitada: 1 punt.

  g) Tindre la consideració d'explotació agrària prioritària: 1 punt.

  h) Que la titular de l'explotació apícola siga dona: 1 punt.

  i) Acreditar produccions de més de 18 quilos de mel per rusc, en la forma en què s'indica en l'article 3.1.b: 1 punt.

  3. Els sol·licitants que no obtinguen una puntuació mínima de cinc punts dels 13 possibles no podran tindre la consideració de beneficiaris.

  Sancions

  Modificació, minoració i reintegrament:
  - Dins del pla de controls, es podrà comprovar sobre el terreny el nombre de ruscos declarat pels sol·licitants. En els casos en què el nombre comprovat siga inferior al declarat en el Registre d'explotacions ramaderes pres com a referència per al càlcul del límit d'ajuda, es disminuirà l'import concedit segons l'article 14 de l'Ordre reguladora, excepte causes de força major comunicades en termini.
  - L'incompliment del Decret 12/1987, de 2 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula i ordena l'activitat apícola a la Comunitat Valenciana; del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer pel qual s'estableixen normes d'ordenació d'explotacions apícoles; o del vigent programa anual zoosanitari per a l'apicultura a la Comunitat Valenciana durant la campanya FEAGA d'aquell any, suposarà la pèrdua de la condició de beneficiari de les ajudes que regula aquesta ordre.
  - El compliment de la finalitat de la subvenció en els cinc anys següents al pagament de l'ajuda.
  Els beneficiaris han de complir les obligacions que estableixen els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o utilitzats a la seu.

  Sistemes de verificació de signatures.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 12/1987, de 2 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula i ordena l'activitat apícola a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 530, de 19/02/1987).
  - Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles (BOE núm. 62, de 13/03/2002).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (BOE núm. 276, de 18/11/2003)
  - Resolució de 20 de gener de 2020, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'aprova el Pla anual zoosanitari per a 2020 de la Comunitat Valenciana i altres actuacions complementàries. (DOGV núm. 8726, de 27/01/2020)
  - Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8798, de 27/04/2020).
  - Resolució de 9 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 9 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 12/1987, de 2 de febrer, del Consell.

  Vegeu el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer.

  Vegeu la Resolució de 20 de gener de 2020.

  Vegeu l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril.

  Vegeu la Resolució de 9 de maig de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 9 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.