Ajudes per a millora de les condicions de producció i comercialització de la mel a la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210868
|
Codi GVA: 1209
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Tindran accés a aquesta ajuda les organitzacions representatives amb personalitat jurídica pròpia (d'ara en avant, agrupacions) d'explotacions apícoles situades a la Comunitat Valenciana.

Requisits

Els requisits que han de complir els apicultors que integren l'agrupació són:

 

a) Dur a terme l'activitat apícola amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud, a excepció dels titulars que hagen adquirit aquesta titularitat per la defunció, jubilació o incapacitat laboral del titular, sempre que el nou titular adquirisca la titularitat per successió, jubilació o incapacitat laboral de l'anterior i siga parent, com a màxim, en quart grau d'aquest. Així mateix, s'exceptuen d'aquest requisit els supòsits de força major.

 

b) Realitzar activitat econòmica de comercialització de mel i/o productes apícoles, que haurà de correspondre a una producció mitjana de 10 kg per buc registrat.

 

c) Realitzar almenys un tractament a l'any contra varroosi, d'acord amb el que estableix el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel. I que estiga comunicat d’acord amb el programa anual zoosanitari vigent que es publica en el DOGV.

 

d) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca almenys el nombre de bucs declarat en REGA a data d'inici del termini de sol·licituds de l'ajuda.

 

e) S’han d'obtindre un mínim de 5 punts en la valoració de criteris d'atorgament de l'article 7 de l'ordre reguladora.

 

f) Complir les previsions que conté el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La concessió de la subvenció es realitzarà mitjançant el règim de concurrència competitiva segons la dotació pressupostària. 2. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència...
Saber més
Criteris de valoració
Les agrupacions sol·licitants que obtinguen una resolució favorable de concessió d'ajuda tindran, des del dia hàbil següent al de la publicació de la resolució de concessió d'ajuda i fins a l'1 de juny de 2023, per a presentar la corresponent sol·licitud de pagament telemàticament, a través de la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà del dia en què es publique l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9580 / 21.04.2023).

Documentació
S'ha de presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació següent: a) Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas que no s’autoritze la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. b) Acreditació, quan siga procedent, de la identitat del representant...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 24-04-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir sis mesos des de l'aprovació de la convocatòria per l'òrgan competent. La falta de resolució expressa en aquest termini suposarà la desestimació de l'ajuda.
  Quantia i cobrament
  1. La QUANTIA de les ajudes que s’atorgaran a cada sol·licitud serà: - En les despeses previstes per a la contractació de personal tècnic i/o administratiu se subvencionarà un 90 % del cost pressupostat. No obstant això, el cost total, inclosa la quota patronal de la Seguretat Social, no podrà...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Observacions

  Contra la resolució de concessió, es podrà interposar un recurs de reposició davant del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació d’aquesta resolució de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124...

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Temini tancat
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més