Detall de Procediment

Sòl empresarial. Licitació d'una parcel·la disponible d'ús industrial situada al Parc Empresarial “Maigmo” de Tibi (Alacant)

Codi SIA: 223608
Codi GUC: 12117
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: OBERT
(19-07-2023
03-06-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Alienació (mitjançant compravenda, compravenda amb pagament ajornat o dret de superfície) d'una parcel·la d'ús industrial situades al Parc Empresarial Maigmó de Tibi (Alacant).

Observacions

Les modalitats de comercialització oferides són les que a continuació s'enumeren i es descriuen al costat de les seues obligacions en els Annexos que s'indica: - Compravenda: Annex II - Compravenda amb pagament ajornat: Annex III - Dret de Superfície: Annex IV PREUS DE LICITACIÓ Veure annex I del plec de condicions particulars i prescripcions tècniques. IDENTIFICACIÓ DE L'OBJECTE Veure annex II del plec de condicions particulars i prescripcions tècniques. GARANTIA PER A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ - 5% del preu de la/s parcel·la/s, en les modalitats de compravenda, compravenda amb pagament ajornat i dret de superfície.

Requisits

Els que s'indiquen en el plec de condicions particulars i prescripcions tècniques que regix la convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques amb estructura empresarial

Termini

Els terminis són els següents: 1) Des de l'endemà de la publicació de l'anunci dels Plecs en el DOGV fins al 4 d'agost de 2023. 2) del 7 d'agost de 2023 al 3 de novembre de 2023. 3) del 6 de novembre de 2023 al 12 de gener de 2024. 4) del 15 de gener de 2024 al 29 de març de 2024. 5) de l'1 d'abril de 2024 al 3 de juny de 2024.

Documentació

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: Un sobre amb les declaracions responsables i garantia i la instància per a adjudicació de parcel·la/parcel·les i proposta d'activitat a desenvolupar en la forma determinada en el plec de condicions particulars i prescripcions tècniques que regix la convocatòria. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ: Servei de Promoció Industrial (Àrea de Parcs Empresarials i Seguretat d'IVACE). Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2 - Semisoterrani C/ de la Democràcia, 77 (abans Castán Tobeñas) Accés per C/ Nou d'Octubre - 46018 - VALÈNCIA Telèfon: 961 209 626. Fax: 961 247 900. Correu electrònic: promocion.ivace@gva.es

Presentació

Presencial
En el Registre General d'IVACE Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2 - Semisoterrani C/ de la Democràcia, 77 (abans Castán Tobeñas) Accés per C/ Nou d'Octubre - 46018 - VALÈNCIA o en qualsevol dels llocs previstos en la normativa reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procés de tramitació

La forma d'adjudicació de la parcel·la serà el concurs. Les empreses interessades en la parcel·la objecte de comercialització del Parc Empresarial “Maigmó” de Tibi (Alacant), hauran de presentar una sol·licitud segons el que es disposa en la clàusula 7 del Plec, en el lloc i dins dels diferents terminis assenyalats en la clàusula 8 d'aquest. La convocatòria del concurs es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Esgota via administrativa