• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes en el marc del Fons de compensació del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana 2019

  Objecte del tràmit

  1. L'objecte de la present resolució és convocar el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), amb càrrec als ingressos realitzats per les empreses titulars d'instal·lacions eòliques durant l'exercici 2019, destinat a aquells municipis, mancomunitats de municipis i consorcis previstos en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les respectives 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques incloses en el Pla esmentat.

  2. Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades per l'Ordre 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels Fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7986, de 23 de febrer de 2017; en les bases esmentades s'estableixen les condicions del règim de les ajudes en allò no previst en aquesta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis, mancomunitats i consorcis previstos en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques incloses en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

  2. Seran així mateix d'aplicació les condicions i requisits previstos en els articles 4 i 21 de l'Ordre 5/2017, de 20 de febrer.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Les ajudes que s'estableixen en la present resolució tindran la consideració de subvenció, i tindran una intensitat de fins al 100% del cost subvencionable del projecte.
  2. Per a aquells projectes que per les seues característiques especials siguen considerats com a plurianuals es tindran en compte els requisits següents:
  a) Haurà d'indicar-se en la memòria tècnica cada una de les seues fases i l'exercici en què es realitzaran.
  b) La sol·licitud d'ajuda haurà de presentar-se per a cada una de les fases en l'exercici en què vaja a executar-se, sense que la concessió d'ajuda per a una d'elles condicione la de futures fases, llevat que el programa faça menció de procediments específics diferents.
  c) Les futures concessions se supeditaran a l'existència d'un programa o convocatòria que empare les actuacions proposades i els resultats assolits.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del dia 2 de juliol de 2019 fins al 26 de juliol de 2019 a les 23:59:59 hores. Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte. (DOGV nº 8581 de 1/07/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud es presentarà en el registre electrònic d'IVACE accessible a través de la seua pàgina web http://www.ivace.es, i constarà de:
  a) Formulari de sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat disponible en , en el que s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a entitat beneficiària de les ajudes.
  b) Memòria tècnica d'acord amb el model normalitzat disponible en: http://www.ivace.es
  c) Documentació relativa a la personalitat del sol·licitant: quan els interessats utilitzen un sistema de firma avançada, la seua identitat s'entendrà ja acreditada per mitjà del mateix acte de la firma.
  d) Acreditació de la representació legal del firmant.
  e) Còpia d'un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l'ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre a l'entitat sol·licitant.
  f) Document de l'entitat que reflectisca l'existència d'una partida pressupostària per a l'execució del projecte objecte de subvenció.
  g) Ubicació exacta del projecte, amb indicació de les coordenades UTM del projecte o instal·lació en l'apartat destinat per a això en la mateixa sol·licitud.

  2. Documentació complementària de caràcter general per a totes les entitats sol·licitants. Descrita en l'article 7 de la convocatòria

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia, qui verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria, i en cas de resultar d'acord amb esta, procedirà a l'anàlisi dels projectes presentats i a l'aplicació dels criteris de valoració del programa, desestimant-se aquells projectes presentats per sol·licitants que no complisquen amb els requisits exigits en la present convocatòria. Així mateix, este òrgan podrà requerir del sol·licitant l'aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  2. Com resultat de la seua actuació, l'òrgan instructor emetrà una preavaluació que serà elevada a la Comissió d'avaluació.

  3. De les reunions de la Comissió s'elevarà l'acta -amb la proposta d'adjudicació en ella continguda- al president de l'IVACE. La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a la present convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió i o denegació posa fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_PLAN_EOLICO&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=12175

  Tramitació

  La tramitació del procediment serà electrònica.

  La presentació electrònica requerirà que l'entitat sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la Seu Electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

  La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible a través de la seua pàgina web .

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUSCEPTIBLES D'AJUDA
  El Fons podrà anar destinat a actuacions d'inversió dels següents tipus i característiques:
  a) Projectes de millora d'infraestructures rurals i de serveis:
  - Millora en camins rurals d'accés a muntanyes.
  - Millora de la xarxa viària rural d'accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
  - Instal·lació de punts d'enllumenat públic en vials d'accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
  - Reforma d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Les noves instal·lacions d'enllumenat exterior i les reformades o renovades, hauran de complir les prescripcions contingudes en el Reial Decret 1.890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries, sempre que els siga aplicable.
  - Treballs d'electrificació rural encaminats a estendre la xarxa d'energia elèctrica a alqueries, granges, instal·lacions o edificacions rurals aïllades.
  - Treballs de millora de la xarxa d'energia elèctrica, com a substitució o ampliació d'estesos elèctrics aeris o subterranis, suports, centres de transformació, elements auxiliars de xarxa, així com qualsevol altre relacionat amb la millora de la xarxa elèctrica.
  - Neteja i millora de vies pecuàries, desbrossament, consolidació d'afirmat, concreció de llindes, senyalització, així com qualsevol altre relacionat amb el manteniment de vies pecuàries.
  - Projectes de reurbanització de carrers del municipi.
  - Qualsevol altre que supose la millora d'infraestructures rurals i de serveis.
  b) Projectes d'impuls de les energies renovables:
  - Organització de campanyes divulgatives, a través de tríptics, fullets o altres mitjans, sobre els beneficis ambientals i socioeconòmics de la implantació d'instal·lacions d'aprofitament d'energies renovables.
  - Realització de xarrades i cicles de conferències sobre les energies renovables.
  - Organització de fòrums de debat i taules redones en centres socials i culturals sobre les energies renovables i el seu paper en el futur escenari energètic.
  - Organització de tallers o aules pràctiques relacionats amb els dispositius d'aprofitament d'energies renovables.
  - Construcció de centres demostratius destinats a l'estudi o difusió de les energies renovables.
  - Promoció del coneixement sobre energies renovables a través de concursos, premis, així com qualsevol altre relacionat amb la promoció en l'àmbit de les energies renovables.
  - Construcció i equipament d'instal·lacions d'aprofitament de les energies renovables.
  - Qualsevol altre que tinga com a fi l'impuls de les energies renovables.
  c) Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques: projectes que incidisquen en la millora de l'entorn social i econòmic.

  COSTOS SUBVENCIONABLES
  Els costos subvencionables que es consideraran en el càlcul als efectes de la distribució del Fons, són els següents:
  a) Les inversions en immobilitzat: cost de mà d'obra externa, execució material, equips i instal·lacions, destinats en exclusiva a l'execució material del projecte, IVA inclòs.
  b) Costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.
  c) Costos de consultoria i formació, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.
  d) Es considerarà cost subvencionable l'IVA suportat, així com altres tributs, quan l'entitat beneficiària de la subvenció els abone efectivament; en cap cas quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.
  e) Costos de mà d'obra pròpia (despeses de personal incloent cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa), sempre que es trobe vinculada exclusivament al projecte presentat.
  f) Per a projectes de millora de les condicions socioeconòmiques, en els casos en què es trobe degudament justificat, els costos de mà d'obra pròpia no vinculada exclusivament al projecte presentat (despeses de personal incloent cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa), en un percentatge màxim del 10% de l'ajuda concedida i amb un màxim d'un 25% del salari del personal adscrit al projecte, i per als sol·licitants que tenen forma jurídica de mancomunitats o consorcis.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 50 punts, segons els criteris següents:

  1. Característiques del municipi (màxim 30 punts).
  a) Actuacions proposades per ajuntaments els termes municipals del qual suporten infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada per algun parc eòlic, amb la puntuació de s'indica a continuació.
  - Subestació elèctrica. S'aplica el criteri següent:
  · Existeix subestació elèctrica en el municipi: 5 punts.
  · No existeix subestació elèctrica en el municipi: 0 punts.
  - Longitud de línies d'evacuació. La puntuació és directament proporcional a la longitud de línies elèctriques en el municipi, segons el criteri següent:
  · Més de 15 km: 10 punts.
  · Entre 10 i 15 km: 8 punts.
  · Entre 5 i 10 km: 6 punts.
  · Entre 3 i 5 km: 4 punts.
  · Entre 1 i 3 km: 2 punts.
  · Menys d'1 km: 0 punts.
  b) Actuacions proposades per ajuntaments els termes municipals del qual resulten afectats visualment per algun parc eòlic des d'algun punt del seu nucli urbà principal o d'algun dels seus nuclis de població, amb la puntuació que s'indica a continuació.
  - El grau d'afecció visual es valora en funció de la distància al parc més pròxim, segons el criteri següent:
  · Alta (menor 3 km): 7 punts.
  · Mitjana-alta (entre 3 i 6 km: 5 punts.
  · Mitjana-baixa (entre 6 i 10 km: 1 punt.
  · Baixa (més de 10 km): 0 punts.
  c) Actuacions proposades per ajuntaments els termes municipals del qual suporten infraestructures d'obra nova o ampliació de camins d'accés a parcs eòlics, amb la puntuació que s'indica a continuació.
  - Camins d'accés a parcs (obra nova o ampliació). S'aplica el criteri següent:
  · Existeixen camins d'accés a parcs en el municipi: 3 punts.
  · No hi ha camins d'accés a parcs en el municipi: 0 punts.
  d) Actuacions proposades per municipis els termes municipals dels quals alberguen o no parcs eòlics, i que suporten qualsevol de les afeccions esmentades en els apartats anteriors, amb la puntuació que s'indica a continuació.
  - Nombre d'aerogeneradors. La puntuació és inversament proporcional al nombre d'aerogeneradors en el municipi, segons el criteri següent:
  · Entre 0 i 5: 5 punts.
  · Entre 6 i 10: 4 punts.
  · Entre 11 i 15: 3 punts.
  · Entre 16 i 25: 2 punts.
  · Entre 26 i 40: 1 punt.
  · Més de 40: 0 punts.
  En el cas que l'entitat sol·licitant siga una mancomunitat o consorci de municipis, per a la valoració d'aquest apartat 1, es prendrà la puntuació corresponent al municipi pertanyent a la mancomunitat o consorci esmentats que tinga una major puntuació global, de conformitat amb les escales anteriorment indicades.

  2. Característiques i interès del projecte des del punt de vista social, mediambiental i econòmic (màxim 10 punts).
  a) Interès social.
  Es valora l'interès del projecte des del punt de vista de dotació de serveis públics de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari i anàlegs, fins a un màxim de 3 punts, segons el criteri següent:
  - Alt (projectes de nova construcció o reforma integral d'edificis, instal·lacions o infraestructures de serveis públics de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari, d'electrificació rural i anàlegs): 3 punts.
  - Mitjà-alt (projectes de millora o reforma no integral d'edificis, instal·lacions o infraestructures existents de serveis públics, de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari, d'electrificació rural i anàlegs): 2 punts.
  - Mitjà-baix (altres projectes de nova construcció, millora o reforma d'edificis, instal·lacions o infraestructures municipals de caràcter social, no inclosos en els tipus anteriors): 1 punt.
  - Baix (projectes que no posseïsquen o no acrediten el seu interès social): 0 punts.
  b) Interès mediambiental.
  Es valora l'interès del projecte quant als seus beneficis sobre el medi ambient des del punt de vista de l'aprofitament energètic de fonts renovables, reducció de consums energètics, prevenció d'incendis forestals i anàlegs, fins a un màxim de 4 punts, segons el criteri següent:
  - Alt (projectes de promoció, impuls i/o aprofitament energètic de fonts renovables): 4 punts.
  - Mitjà-alt (projectes d'implementació de mesures d'estalvi i eficiència energètica, reforma d'edificis per a la millora de la seua qualificació energètica, millora de camins rurals o d'accés a muntanyes, prevenció d'incendis forestals, reducció d'emissions a l'atmosfera o residus de qualsevol tipus): 3 punts.
  - Mitjà-baix (projectes de conservació dels recursos naturals, actuacions de neteja i manteniment en l'àmbit rural, gestió dels recursos hídrics i anàlegs): 1 punt.
  - Baix (projectes que no posseïsquen o no acrediten el seu interès mediambiental): 0 punts.
  c) Interès econòmic.
  Es valora l'interès del projecte quant a impuls i dinamització de l'economia de la zona, creació de noves activitats econòmiques i capacitat d'atracció de recursos, fins a un màxim de 3 punts, segons el criteri següent:
  - Alt (projectes de creació de noves activitats econòmiques): 3 punts.
  - Mitjà-alt (projectes que reforcen els atractius econòmics o turístics del municipi o de la zona): 2 punts.
  - Mitjà-baix (altres projectes d'interès econòmic no inclosos en els tipus anteriors): 1 punt.
  - Baix (projectes que no posseïsquen o no acrediten el seu interès econòmic): 0 punts.

  3. Distribució equilibrada temporal dels fons entre els municipis (màxim 10 punts).
  Es valora la prioritat en intensitat d'ajuda respecte a altres municipis. La prioritat és inversament proporcional a la quantia de les ajudes rebudes pel municipi en el marc d'anteriors convocatòries del Fons de Compensació del Pla Eòlic, segons el criteri següent:
  a) Alta (municipis que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada inferior a 50.000 euros): 10 punts.
  b) Mitjana-alta (municipis que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada entre 50.000 i 150.000 euros): 8 punts.
  c) Mitjana (municipis que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada entre 150.000 i 250.000 euros): 5 punts.
  d) Mitjana-baixa: (municipis que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada entre 250.000 i 500.000 euros): 3 punts.
  e) Baixa: (municipis que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada superior a 500.000 euros): 1 punt.

  4. Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 14 punts en el conjunt dels apartats 1, 2 i 3 anteriors.

  Obligacions

  a) Realitzar el projecte objecte de subvenció i acreditar la seua realització en la forma fixada en la notificació de l'ajuda i en les instruccions de justificació d'ajudes aprovades per la Direcció General de l'IVACE, que serà publicades en la pàgina web . La beneficiària haurà de realitzar el projecte objecte de subvenció en la forma descrita en la memòria presentada junt amb la sol·licitud normalitzada, i de manera que es complisca la finalitat de les ajudes, respectant els costos subvencionables indicats en la notificació de concessió. L'execució del projecte haurà de respectar en tot cas el calendari marcat en la memòria inicial o en les seues reformulacions posteriors.
  Qualsevol modificació del projecte haurà de comptar amb l'aprovació prèvia de l'IVACE, sol·licitada i justificada per escrit fins a un mes natural abans de la finalització del termini de justificació del projecte, i no podrà suposar en cap cas una alteració del contingut essencial del projecte o d'algun dels aspectes que van ser tinguts en compte per a la seua valoració.

  b) Respondre de la veracitat dels documents aportats.

  c) Actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació o la vigència de la qual haguera finalitzat, i comunicar altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos provinents de qualssevol administració o ens públic o privat que haguera obtingut o sol·licitat per als mateixos costos subvencionables.

  d) Complir amb les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, de manera que quede acreditada aquesta circumstància en el moment previ a l'atorgament de l'ajuda i al del reconeixement de l'obligació per IVACE, en els termes establits en la normativa vigent en la matèria.

  e) Aportar instrument ambiental a què estiga sotmesa l'activitat o les instal·lacions en què l'entitat sol·licitant haja executat el projecte, només en el cas que no haguera sigut presentat en la fase de sol·licitud per trobar-se en tràmit d'obtenció.

  f) Disposar de llibres comptables i registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació local, així com dels estats comptables.

  g) Respondre que les actuacions objecte de subvenció estiguen realitzades per empreses instal·ladores que complisquen els requisits establits reglamentàriament.

  h) Els projectes i les instal·lacions es realitzaran complint els reglaments i normatives que els siguen aplicables i disposaran de les llicències i autoritzacions administratives corresponents.

  i) Respectar en els projectes els principis següents:
  ? Les inversions subvencionades hauran de mantenir-se inalterables durant els cinc anys següents al cobrament de la subvenció.
  ? Els resultats del projecte hauran de mantenir-se en el territori de la Comunitat Valenciana.
  ? L'execució dels projectes no haurà de vulnerar en cap cas el principi de no-discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, minusvalideses, edat o orientació sexual, i hauran de facilitar, o almenys no impedir, l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional.
  j) Indicar si el projecte està subjecte a declaració d'impacte ambiental d'acord amb la legislació vigent.

  k) Inserir en el material divulgatiu relacionat amb la difusió del projecte el logotip d'IVACE disponible en .

  l) la beneficiària haurà d'acreditar estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes.

  m) Conservar durant un termini de cinc anys a partir de la data de justificació de les inversions, els documents de la realització del projecte o activitat, i els relacionats amb les despeses i pagaments, i amb les auditories corresponents, mentres puguen ser objecte de comprovació i control.
  En aqueix sentit, els documents es conservaran o bé en forma d'originals o de còpies compulsades d'originals, o bé en suports de dades comunament acceptades, en especial versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en versió electrònica. Els documents es conservaran en una forma que permeta la identificació dels seus titulars durant el període necessari per als fins per als quals es van arreplegar les dades, o per a les que tracten ulteriorment. Quan els documents només existisquen en versió electrònica, els sistemes informàtics utilitzats compliran normes de seguretat acceptades que garantisquen que els documents conservats s'ajusten als requisits legals nacionals i són fiables als efectes d'auditoria.

  n) En qualsevol moment de la vigència de l'expedient, l'entitat beneficiària haurà d'actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació, i comunicar altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut o sol·licitat després de la data de presentació de la sol·licitud.

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Creació del fons de compensació: LLEI 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XII, article 48 (DOCV núm. 5.416, 28/12/2006).
  - Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV: LLEI 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XVII, article 74 (DOCV núm. 5.922, 29/12/2008).
  - Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV: LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat. (DOCV núm. 6931, 27/12/2012)
  - Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 7432, 29/12/2014).
  - Orde 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla eòlic de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7986, 23/02/2017).
  - Resolució de 17 de juny de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les ajudes del Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019. (DOGV nº 8581, de 1/07/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 5/2017, de 20 de febrer (bases reguladores)

  Vegeu RESOLUCIÓ de 17 de juny 2019 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.