Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Presentació del pla local de crema per part de les entitats locals.

  Objecte del tràmit

  Prevenció d'incendis forestals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats locals amb terrenys forestals en el seu territori i especialment les que es troben situades en zones d'alt risc.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1218

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El pla local de crema ha d'anar acompanyat dels documents següents:
  - Inventari d'accions o activitats tradicionals que requereixen foc com a eina cultural. Quantificació i justificació.
  - Proposta de regulació i organització de les accions o activitats en el temps i en l'espai, tant agrícoles com ramaderes o cinegètiques, que garantisca al màxim la conservació de les muntanyes davant del risc d'incendis.
  - Cartografia en què quede reflectida l'organització de la proposta amb partides, dates de crema, cicles de crema, etc.
  - Mitjans que l'entitat local i els particulars poden aportar per a la consecució de l'organització proposada.

  * NOTA:
  Els municipis que no tinguen mitjans per a la seua redacció podran sol·licitar suport tècnic de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de prevenció d'incendis forestals.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les entitats locals podran elaborar, amb la participació dels consells locals agraris, els plans locals de cremes que recullen les peculiaritats de la zona quant a tipus de cultiu, meteorologia, etc.

  - S'ha d'aprovar pel ple de l'ajuntament i remetre'l a la direcció territorial de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural corresponent.

  - Els plans locals de cremes, una vegada informats i aprovats per la direcció territorial corresponent, substituiran en les matèries recollides en aquests les normes d'aplicació general reflectides en el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2520, de 1/6/1995).

  - Així el pla local de cremes s'erigeix com a normativa reguladora fonamental en la gestió de l'ús cultural del foc que és capaç de preveure i incorporar les peculiaritats de cada territori i els coneixements d'agricultors, ramaders, caçadors, etc., que hi habiten.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1218

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc1218.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Els plans locals de cremes estan condicionats per normes de caràcter general que poden resultar més restrictives i la competència per a dictar-les és de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals. Aquestes normes generals depenen de les condicions de risc d'incendis i situacions extraordinàries (sequeres prolongades, època de màxim risc, etc.). Actualment estan vigents les següents:

  * HORARI PER A LA REALITZACIÓ DE CREMES
  L'horari per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com
  la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader queda limitada
  al període horari comprés entre l'ortus i les 13.30 hores. Es deixen en suspens, fins a una nova ordre, totes
  les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que estableix aquesta resolució (Resolució de 10 de març de 2014, de la DGPEIE -enllaç
  http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/27/pdf/2014_2486.pdf).

  * REDUCCIÓ DEL PERÍODE DE CREMES
  Des de maig 2017, s'ha ampliat el període en el qual no es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres d'aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls, que passa a ser des de l'1 de juny fins al 30 de juny, els dos inclusivament, i des de l'1 d'octubre fins al 16 d'octubre, els dos inclusivament, i, en avant, fins a una nova resolució que dispose un altre període diferent.
  (Resolució de 12 de maig de 2017, de la DGPIF -enllaç http://dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_4177.pdf)

  * RESTRICCIÓ D'ACCIONS O ACTIVITATS RECOLLIDES EN ELS PLANS LOCALS DE CREMES I AUTORITZACIONS
  Des de maig 2017 es deixen en suspens, entre l'1 de juny i el 30 de juny, els dos inclusivament, i des de l'1 d'octubre fins al 16 d'octubre, els dos inclusivament, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que estableix aquesta resolució, excepte aquelles previstes en els plans locals de crema amb regulació especial per al període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre, que es podran realitzar en el període de restricció indicat dels mesos de juny i octubre, sempre que s'ajusten als requisits establits per a la regulació especial esmentada (Resolució de 12 de maig de 2017, de la DGPIF -enllaç http://dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_4177.pdf)

  * AUTORITZACIONS EXTRAORDINÀRIES
  Des de maig 2017: Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, d'investigació o altres motius d'urgència degudament justificats que no permeten el seu ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període anterior, sempre que hi haja una resolució en aquest sentit de la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals. (Resolució de 12 de maig de 2017, de la DGPIF -enllaç http://dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_4177.pdf)

  * MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A SETMANA SANTA I PASQUA
  (Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge -enllaç
  http://www.docv.gva.es/datos/2005/03/04/pdf/2005_Q2319.pdf )

  Article 1
  Per al període comprés entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament següent al Dilluns de Pasqua, conegut tradicionalment com a Dilluns de Sant Vicent, els dos inclusivament, i amb base en l'article 145.2 del Reglament del la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995, del Govern Valencià, de data 16 de maig de 1995, queden prohibides, com a mesura precautòria general, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquests, les accions o activitats següents:

  a) La crema de marges de cultius o de restes agrícoles o forestals.

  b) La crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus.

  c) Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.

  Article 2
  En els plans locals de crema aprovats amb anterioritat a la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre, queden en suspens les accions o activitats enumerades en l'article anterior que, per als dies previstos en l'article esmentat, puguen preveure aquests plans locals de crema.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (BOE núm. 280, de 22.11.2003).
  - Reial Decret 1777/1979, de 22 de juny, del Ministeri d'Agricultura, per a declaració de zona de perill d'incendis forestals a Galícia, País Valencià i Balears (BOE núm. 175, de 23.07.1979).
  - Reial Decret 893/2013, de 15 de novembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil d'emergència per incendis forestals (BOE núm. 293, de 07.12.2013).
  - Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2168, de 21/12/93).
  - Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals (DOGV núm. 2245, de 14/04/94).
  - Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 2520, d'1/6/95).
  - Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals observables en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants (DOCV núm. 4678, de 27/01/04).
  - Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua (DOCV núm. 4959, de 04/03/05).
  - Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes (DOCV núm. 7242, de 27/03/14).
  - Resolució de 26 de maig de 2016, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes per a 2016 (DOCV núm. 7796, de 02/06/16).
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOCV núm. 7620, de 22/09/15).
  - Resolució de 28 de gener de 2016, de la directora territorial d'Alacant, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província d'Alacant (DOCV núm. 7721, de 16/02/16).
  - Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial de Castelló, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de Castelló (DOCV núm. 7721, de 16/02/16).
  - Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial de València, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de València (DOCV núm. 7721, de 16/02/16).
  - Resolució de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes (DOGV núm. 8040, de 16/05/2017)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 3/1993, de 9 de desembre.

  Vegeu l'Ordre de 30 de març de 1994.

  Vegeu el Decret 98/1995, de 16 de maig.

  Vegeu el Decret 7/2004, de 23 de gener.

  Vegeu l'Ordre de 2 de març de 2005.

  Vegeu la Resolució de 12 de novembre de 2012.

  Vegeu la Resolució de 10 de març de 2014.

  Vegeu la Resolució de 15 de maig de 2015.

  Vegeu la Correcció d'errors de la Resolució de 6 de maig de 2015.

  Vegeu la Resolució de 28 de gener de 2016.- Alacant

  Vegeu la Resolució de 28 de gener de 2016.- Castelló

  Vegeu la Resolució de 28 de gener de 2016.- València

  Vegeu la Resolució de 12 de maig de 2017.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.