Detall de Procediments

TECG- Sol·licitud per a l'autorització d'activitats que puguen comportar risc d'incendi en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquests, que regula l'article 146.e, del Decret 98/1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana: crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud per a l'autorització d'activitats que puguen comportar risc d'incendi en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquests, que regula l'article 146.e, del Decret 98/1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana: crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals.

  Objecte del tràmit

  Prevenció d'incendis forestals. Sol·licitud per a l'autorització per a la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals (146.e), en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquests.

  La realització d'aquestes activitats a més de 500 metres de terreny forestal no requereix l'autorització general que es descriu en aquest tràmit electrònic. Consulteu en el corresponent municipi per si hi ha ordenances o altres limitacions legals sobre aquest tema.

  ATENCIÓ: si en el vostre municipi disposen de pla local de cremes aprovat, heu d'informar-vos prèviament en el vostre ajuntament de les condicions per a obtindre una autorització, ja que és possible que aquest tràmit no siga l'adequat.
  En absència de pla local de cremes, cal ajustar-se al que disposa el procediment d'autorització general que es descriu en aquest tràmit electrònic.
  Podeu consultar la llista de municipis amb pla local de cremes en aquesta pàgina:
  http://www.prevencionincendiosgva.es/PlanQuema

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar qualsevol de les operacions que s'indiquen a continuació (article 146, lletra e, del Decret 98/1995) en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquests:
  a) La crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals.

  ATENCIÓ: si en el vostre municipi disposen de pla local de cremes aprovat, heu d'informar-vos prèviament en el vostre ajuntament de les condicions per a obtindre una autorització, ja que és possible que aquest tràmit no siga l'adequat.
  En absència de pla local de cremes, cal ajustar-se al que disposa el procediment d'autorització general que es descriu en aquest tràmit electrònic.
  Podeu consultar la llista de municipis amb pla local de cremes en aquesta pàgina: http://www.prevencionincendiosgva.es/PlanQuema

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es pot sol·licitar durant tot l'any.
  L'autorització només pot utilitzar-se durant els terminis i horaris indicats, i complint les condicions generals i particulars que s'establisquen.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  - En les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1219

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a l'operació e, s'ha de presentar el model normalitzat que s'adjunta a aquesta informació, amb la indicació expressa de l'operació, del motiu i del lloc on es pretén realitzar.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A L'AUTORITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE PUGUEN COMPORTAR RISC D'INCENDI EN TERRENYS FORESTALS, CONFRONTANTS O A MENYS DE 500 METRES D'AQUELLS, REGULADES EN L'ARTICLE 146, LLETRA E), DEL DECRET 98/1995: CREMA DE MARGES DE CULTIU O DE RESTES AGRÍCOLES O FORESTALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les persones que hagen de realitzar operacions o accions susceptibles de ser autoritzades han de presentar la sol·licitud en l'imprés associat en qualsevol dels registres que l'Administració posa a la seua disposició i, preferentment, en les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Aquestes sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat.
  - Des de les oficines comarcals es traslladaran les sol·licituds al director territorial corresponent o, per delegació, a l'agent mediambiental de la zona, el qual donarà, si escau, la corresponent autorització, en la qual s'establiran els dies en què poden realitzar-se les operacions o accions i les mesures o condicions que han d'observar-se per a evitar el perill d'incendi.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1219

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1219.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * CONDICIONS PER A REALITZAR CREMES
  Només es podran realitzar cremes de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals amb autorització quan el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals, determinat per l'òrgan competent, siga 1 (alerta 1). Aquesta limitació és d'aplicació general, tant als municipis que disposen de pla local de cremes aprovat, com per als que no en disposen.
  (Resolució de 26 de gener de 2018, de la DGPIF -enllaç http://dogv.gva.es/datos/2018/01/31/pdf/2018_856.pdf)

  El nivell diari, així com la previsió per a l'endemà, pot consultar-se en:
  https://www.112cv.gva.es/va/incendios-forestales
  Twitter: @gva_112cv
  i/o en l'ajuntament corresponent

  * HORARI PER A LA REALITZACIÓ DE CREMES
  L'horari per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals queda limitat al període horari comprés entre l'orto i les 13.30 hores. Es deixen en suspens, fins a una altra ordre, totes les accions o activitats que recullen els plans locals de cremes o autoritzacions nominatives que contradiguen el que s'estableix en aquesta resolució
  (Resolució de 10 de març de 2014, de la DGPEIE -enllaç http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/27/pdf/2014_2486.pdf).

  * REDUCCIÓ DEL PERÍODE DE CREMES
  Des de maig de 2017, s'ha ampliat el període en el qual no es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat de menys de 500 metres d'aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls, que passa a ser des de l'1 de juny fins al 30 de juny, els dos inclusivament, i des de l'1 d'octubre fins al 16 d'octubre, els dos inclusivament, i, en endavant, fins a una nova resolució que dispose un altre període diferent.
  (Resolució de 12 de maig de 2017, de la DGPIF -enllaç http://dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_4177.pdf)

  * RESTRICCIÓ D'ACCIONS O ACTIVITATS RECOLLIDES EN ELS PLANS LOCALS DE CREMES I AUTORITZACIONS
  Des de maig de 2017, es deixen en suspens, entre l'1 de juny i el 30 de juny, els dos inclusivament, i des de l'1 d'octubre fins al 16 d'octubre, els dos inclusivament, totes les accions o activitats que recullen els plans locals de cremes o les autoritzacions nominatives que contradiguen el que s'estableix en aquesta resolució, excepte les que preveuen els plans locals de crema amb regulació especial per al període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre, que es podran realitzar durant el període de restricció indicat dels mesos de juny i octubre, sempre que s'ajusten als requisits que s'estableixen per a la regulació especial esmentada.

  (Resolució de 12 de maig de 2017, de la DGPIF -enllaç http://dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_4177.pdf)

  Per a saber quins plans locals de cremes contenen regulació especial per al període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre, podeu consultar l'enllaç següent:
  http://www.prevencionincendiosgva.es/PlanQuema/

  * AUTORITZACIONS EXTRAORDINÀRIES
  Des del 30 gener de 2018: Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, d'investigació o altres motius d'urgència degudament justificats que no en permeten l'ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període anterior, sempre que hi haja una resolució en aquest sentit de la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals, que fixarà les condicions concretes aplicables. (Resolució de 26 de gener de 2018, de la DGPIF -enllaç http://dogv.gva.es/datos/2018/01/31/pdf/2018_856.pdf)

  * MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A SETMANA SANTA I PASQUA
  (Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge)
  Article 1
  Per al període comprés entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament següent al Dilluns de Pasqua, conegut tradicionalment com a Dilluns de Sant Vicent, els dos inclusivament, i amb base en l'article 145.2 del Reglament de la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995, del Govern Valencià, de data 16 de maig de 1995, queden prohibides, com a mesura precautòria general, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquests, les accions o activitats següents:
  a) La crema de marges de cultius o de restes agrícoles o forestals.
  b) La crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus.
  c) Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.
  Article 2.
  En els plans locals de crema aprovats amb anterioritat a la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre, queden en suspens les accions o activitats enumerades en l'article anterior, que, per als dies que preveu l'article esmentat, puguen preveure aquests plans locals de crema.

  Sancions

  La crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals sense la pertinent autorització o incomplint les condicions d'aquesta poden constituir una infracció administrativa tipificada en l'article 67.e de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, per l'incompliment "de les disposicions que regulen l'ús del foc dictades en matèria de prevenció d'incendis forestals" i en l'article 72.1.a de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, per la "inobservança de les disposicions dictades per a la prevenció d'incendis forestals i, especialment, la realització de foc en els llocs, les zones o els dies o períodes prohibits…".

  Enllaços

  Regulació d'ús del foc

  Manuals bones pràctiques en prevenció d'incendis forestals

  Taula resumeixen de les condicions per a ús del foc.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana
  - Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2520, d'1/6/95).
  - Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals observables en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants (DOCV núm. 4678, de 27/01/04).
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOCV núm. 7620, de 22/09/15).
  - Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals (DOGV núm. 2245, de 14/04/94).
  - Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua (DOCV núm. 4959, de 04/03/05).
  - Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes (DOCV núm. 7242, de 27/03/14).
  - Resolució de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes (DOGV núm. 8040, de 16/05/2017).
  - Resolució de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes (DOGV núm. 8224, de 31/01/2018).
  - RESOLUCIÓ de 16 de març de 2020, de la directora territorial d'Alacant, per la qual es resol delegar en els agents mediambientals l'autorització d'accions o activitats de l'ús del foc a la província d'Alacant i deixar sense efecte la Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial d'Alacant, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província d'Alacant.
  - RESOLUCIÓ de 17 de març de 2020, del director territorial de València, per la qual es resol delegar en els agents mediambientals l'autorització d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de València i deixar sense efecte la Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial de València, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de València.
  - RESOLUCIÓ de 18 de març de 2020, del director territorial de Castelló, per la qual es resol delegar en els agents mediambientals l'autorització d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de Castelló i deixar sense efecte la Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial de Castelló, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de Castelló.


  - ORDRE 10/2020 de 22 d'abril, de la conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Veure Llei 3/1993, de 9 de decembre.

  Vegeu el Decret 98/1995, de 16 de maig.

  Vegeu el Decret 7/2004, de 23 de gener.

  Vegeu l'Ordre de 2 de març de 2005.

  Vegeu l'Ordre de 30 de març de 1994.

  Vegeu la Resolució de 10 de març de 2014.

  Vegeu la Resolució de 12 de maig de 2017.

  Vegeu la Resolució de 26 de gener de 2018.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 16 de març de 2020.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 17 de març de 2020.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 18 de març de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.