Detall de Procediment

Sol·licitud per a l'autorització d'activitats que puguen comportar risc d'incendi en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquests, que regula l'article 146.e, del Decret 98/1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana: crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals o de residus agrícoles o forestals en micro i xicotetes explotacions agràries

Codi SIA: 210871
Codi GUC: 1219
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Prevenció d'incendis forestals. Sol·licitud per a l'autorització per a la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals, en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquells. A més de 500 metres de terreny forestal, sense perjudici del que establisca la normativa municipal sobre aquest tema, no es requereix autorització de la Direcció Territorial de la conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual cosa no és objecte d'aquest tràmit. Segons la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, normativa estatal i de caràcter bàsic, les restes agrícoles o forestals són residus, segons l'article 2 "definicions", lletres al) i *ao). Per tant, la crema de restes agrícoles o forestals tenen tractament d'eliminació de residus i resulta d'aplicació l'article 27.3, no sent possible autoritzar-lo mitjançant el present procediment. Amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola. Únicament podrà permetre's la crema d'aquests residus amb caràcter excepcional, i sempre que compten amb la corresponent autorització individualitzada que permeta aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no siga possible abordar amb una altra mena de tractament, motivant adequadament que no existeixen altres mitjans per a evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, a fi de previndre els incendis forestals quan no puga accedir-se per a la seua retirada i posterior gestió, en aplicació de l'exclusió prevista en l'article 3.2.e. Els residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola que no queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei d'acord amb l'article 3.2.e, hauran de gestionar-se conforme al que es preveu en aquesta llei, especialment la jerarquia de residus, prioritzant el seu reciclatge mitjançant el tractament biològic de la matèria orgànica. Mitjançant Resolució de 10 de febrer de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les instruccions per a l'ús del foc en l'eliminació de residus agrícoles i forestals, s'aproven les instruccions per a aclarir el procediment a seguir per a l'ús del foc en l'eliminació de residus agrícoles i forestals, així com les autoritzacions i permisos necessaris segons la normativa vigent recollides en l'annex I i annex II de la present resolució, les condicions per a la crema de residus agrícoles i forestals mitjançant l'ús del foc en terreny forestal i en la zona d'influència forestal incloses en l'annex III, el llistat de cultius sobre els quals es podrà aplicar l'excepció de la crema de residus agrícoles susceptibles de veure's afectats per diferents organismes nocius per al cas de grans explotacions agràries en l'annex IV, així com el règim especial per a la gestió de residus agrícoles i forestals procedents de restolls i palla de l'arròs al Parc Natural de l'Albufera de València recollides en l'annex V. De manera excepcional, i mitjançant Resolució de 30 de maig de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, s'amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en labors agrícoles mitjançant ús del foc fins al 16 de juny de 2023, inclusivament. ATENCIÓ: si en el seu municipi disposen de pla local de cremes aprovat, ha d'informar-se prèviament al seu ajuntament de les condicions per a obtindre una autorització, ja que és possible que aquest tràmit no siga l'adequat. Pot consultar el llistat de municipis amb pla local de cremes en aquesta pàgina: http://www.prevencionincendiosgva.es/planquema

Observacions

CONDICIONS MÍNIMES PER A la REALITZACIÓ DE CREMES DE RESIDUS AGRÍCOLES I FORESTALS MITJANÇANT L'ÚS DEL FOC EN TERRENY FORESTAL O EN LA ZONA D'INFLUÈNCIA FORESTAL L'eliminació per crema de residus vegetals generats en labors agrícoles situats tant en terreny forestal com en la Zona d'Influència Forestal entre el 16 d'octubre i el 31 de maig, tots dos inclusivament, quedarà condicionada de manera general i amb caràcter vinculant, al compliment de les següents condicions mínimes: De manera excepcional des de l'1 de juny i fins al 16 de juny de 2023, inclusivament, s'amplia el període de crema de residus vegetals generats en labors agrícoles situats en els terrenys confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres de terrenys forestals establit en l'Annex III de la Resolució de 10 de febrer de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (DOGV 9540 de 23.02.2023). No obstant això, es mantenen les condicions de crema establides en l'Annex III d'aquesta resolució. a) La ubicació de la crema s'haurà de realitzar a l'interior de la parcel·la agrícola i en el punt més allunyat de la vegetació forestal pròxima, i en qualsevol cas a més de 10 metres. b) La crema de residus agrícoles haurà de realitzar-se en fogueres i sense continuïtat amb els marges o amb terreny forestal. c) Només es podran realitzar aquestes cremes quan el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals, determinat per l'òrgan competent, siga 1 (alerta 1). d) L'horari per a la realització de la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles, queda delimitat al període horari comprés entre el *orto i les 13.30 hores, moment en el qual haurà d'estar extingida. e) L'autorització no tindrà validesa en els dies amb vent fort i intens i si, iniciats els treballs es produïra l'aparició d'aquest, se suspendrà immediatament l'operació i s'apagarà el foc. f) No s'abandonarà la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment apagat i transcórreguen dues hores sense que s'observen brases. g) Prèviament a la crema s'haurà de netejar d'herba seca, pastura i matoll una faixa d'amplària suficient, i no inferior en cap cas als 5 metres al voltant d'on es vol realitzar la crema. h) La persona autoritzada prendrà totes les mesures complementàries que considere oportunes, i en tot moment serà el responsable de quants danys puga causar. i) En el moment d'efectuar l'activitat, la persona interessada serà present i en possessió de l'autorització o declaració responsable, si fora exigible, i d'un document d'identificació personal. j) D'acord amb l'Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua (DOGV 4959, 04.03.2005), quedaran suspeses les autoritzacions durant el període comprés entre el Dijous Sant i els 11 dies naturals següents, tots dos inclusivament. k) Hauran de seguir les instruccions dels agents de l'autoritat. Si la crema de residus agrícoles es realitza entre l'1 de juny i el 15 d'octubre, tots dos inclusivament, haurà de sol·licitar-se autorització de la direcció general competent en matèria prevenció d'incendis forestals. EXCEPCIÓ: De l'1 al 16 de juny de 2023, tots dos inclusivament, aquesta autorització queda substituïda per la Resolució de 30 de maig de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual s'amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en labors agrícoles mitjançant ús del foc.

Requisits

Segons la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, normativa estatal i de caràcter bàsic, les restes agrícoles o forestals són residus, segons l'article 2 "definicions", lletres al) i *ao). Per tant, la crema de restes agrícoles o forestals tenen tractament d'eliminació de residus i resulta d'aplicació l'article 27.3, no sent possible autoritzar-lo mitjançant el present procediment. Amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola. Únicament podrà permetre's la crema d'aquests residus amb caràcter excepcional, i sempre que compten amb la corresponent autorització individualitzada que permeta aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no siga possible abordar amb una altra mena de tractament, motivant adequadament que no existeixen altres mitjans per a evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, a fi de previndre els incendis forestals quan no puga accedir-se per a la seua retirada i posterior gestió, en aplicació de l'exclusió prevista en l'article 3.2.e. Els residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola que no queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei d'acord amb l'article 3.2.e, hauran de gestionar-se conforme al que es preveu en aquesta llei, especialment la jerarquia de residus, prioritzant el seu reciclatge mitjançant el tractament biològic de la matèria orgànica. Mitjançant Resolució de 10 de febrer de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les instruccions per a l'ús del foc en l'eliminació de residus agrícoles i forestals, s'aproven les instruccions per a aclarir el procediment a seguir per a l'ús del foc en l'eliminació de residus agrícoles i forestals, així com les autoritzacions i permisos necessaris segons la normativa vigent recollides en l'annex I i annex II de la present resolució, les condicions per a la crema de residus agrícoles i forestals mitjançant l'ús del foc en terreny forestal i en la zona d'influència forestal incloses en l'annex III, el llistat de cultius sobre els quals es podrà aplicar l'excepció de la crema de residus agrícoles susceptibles de veure's afectats per diferents organismes nocius per al cas de grans explotacions agràries en l'annex IV, així com el règim especial per a la gestió de residus agrícoles i forestals procedents de restolls i palla de l'arròs al Parc Natural de l'Albufera de València recollides en l'annex V. De manera excepcional, i mitjançant Resolució de 30 de maig de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, s'amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en labors agrícoles mitjançant ús del foc fins al 16 de juny de 2023, inclusivament. ATENCIÓ: si en el seu municipi disposen de pla local de cremes aprovat, ha d'informar-se prèviament al seu Ajuntament de les condicions per a obtindre una autorització, ja que és possible que aquest tràmit no siga l'adequat. Pot consultar el llistat de municipis amb pla local de cremes en aquesta pàgina: http://www.prevencionincendiosgva.es/planquema 28/04/2023 Pàgina 1 de 7

Qui pot sol·licitar-ho?

Aquelles persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar qualsevol de les operacions que s'indiquen a continuació (article 146, lletra e), del Decret 98/1995) en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquells: - La crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals.. ATENCIÓ: De manera excepcional des de l'1 de juny i fins al 16 de juny de 2023, inclusivament, s'amplia el període de crema de residus vegetals generats en labors agrícoles situats en els terrenys confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres de terrenys forestals establit en l'Annex III de la Resolució de 10 de febrer de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (DOGV 9540 de 23.02.2023). No obstant això, es mantenen les condicions de crema establides en l'Annex III d'aquesta resolució. Si en el seu municipi disposen de pla local de cremes aprovat, ha d'informar-se prèviament al seu ajuntament de les condicions per a obtindre una autorització, ja que és possible que aquest tràmit no siga l'adequat. Pot consulte llistat de municipis amb pla local de cremes en aquesta pàgina: http://www.prevencionincendiosgva.es/planquema

Normativa del procediment

Termini

Es pot sol·licitar durant tot l'any. L'autorització només pot utilitzar-se durant els terminis i horaris indicats, complint les condicions generals i particulars que s'establisquen. De manera excepcional des de l'1 de juny i fins al 16 de juny de 2023, inclusivament, s'amplia el període de crema de residus vegetals generats en labors agrícoles situats en els terrenys confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres de terrenys forestals establit en l'Annex III de la Resolució de 10 de febrer de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (DOGV 9540 de 23.02.2023). No obstant això, es mantenen les condicions de crema establides en l'Annex III d'aquesta resolució.

Documentació

Per a l'operació "crema de marges de cultiu o de residus agrícoles i forestals" s'ha de presentar el model normalitzat que s'adjunta a aquesta informació, amb la indicació expressa de l'operació, del motiu i del lloc on es pretén realitzar.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a: - En les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

On dirigir-se

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
 • C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
 • AV. GERMANS BOU, 47

  12003 - Castelló/Castellón

 • REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1219. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Les persones que hagen de realitzar operacions o accions susceptibles de ser autoritzades han de presentar la sol·licitud en l'imprés associat en qualsevol dels registres que l'Administració posa a la seua disposició i, preferentment, en les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Aquestes sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat. - Des de les oficines comarcals es traslladaran les sol·licituds al director territorial corresponent o, per delegació, a l'agent mediambiental de la zona, el qual donarà, si escau, la corresponent autorització, en la qual s'establiran els dies en què poden realitzar-se les operacions o accions i les mesures o condicions que han d'observar-se per a evitar el perill d'incendi.

òrgans de tramitació

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 236, de 02/10/15).

Òrgans resolució