• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

TECG - Sol·licitud per a l'autorització d'activitats que poden comportar risc d'incendi, regulades en el Decret 98/1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana: destil·lació de plantes aromàtiques, utilització de grups electrògens, emmagatzematge de fusta, crema de marges, utilització de material inflamable, crema de canyars...
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud per a l'autorització d'activitats que poden comportar risc d'incendi, regulades en el Decret 98/1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana: destil·lació de plantes aromàtiques, utilització de grups electrògens, emmagatzematge de fusta, crema de marges, utilització de material inflamable, crema de canyars...

  Objecte del tràmit

  Prevenció d'incendis forestals

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen de dur a terme qualsevol de les operacions que s'indiquen a continuació (article 146 del Decret 98/1995):

  a) Emmagatzematge, transport o utilització de material inflamable o explosiu, quan no estiga previst en el supòsit regulat en el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que s'han d'observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.

  b) Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.

  c) Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc., inclosos els que pertanyen a maquetes dirigides per radiocontrol, sempre que estiguen lligats a treballs agrícoles, ramaders o forestals i no estiguen previstos dins del que estableix el Decret 7/2044, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que s'han d'observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.

  d) Acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal.

  e) La crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals.

  f) La crema de canyars, canyissars o matolls, lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per a les operacions b, c, d i e, indicades anteriorment:

  - A les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica o a l'ajuntament on s'haja de dur a terme l'operació sol·licitada.

  Per a les operacions a i f, indicades anteriorment:
  - A la direcció territorial de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la província on s'haja de dur a terme l'operació sol·licitada.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247382
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a les operacions b, c, d i e, s'ha de presentar el model normalitzat que s'adjunta a aquesta informació, amb la indicació expressa de l'operació, del motiu i del lloc on es pretén executar.

  Per a les operacions a i f, no es disposa de model normalitzat. S'ha de presentar per mitjà d'un escrit que s'ha d'adreçar a la persona titular de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la província corresponent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A L'AUTORITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE PUGUEN COMPORTAR RISC D'INCENDI, REGULADES EN EL DECRET 98/1995 DEL GOVERN VALENCIÀ PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DE LA LLEI 3/1993, FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a les operacions dels apartats b, c, d i e:

  - Les persones que hagen de dur a terme operacions o accions que s'hagen d'autoritzar, han de presentar la sol·licitud a les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica o a l'ajuntament on s'haja de dur a terme l'operació sol·licitada. Aquestes sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat.

  - Des de les oficines comarcals o des dels ajuntaments, es traslladaran les sol·licituds a l'agent mediambiental de la zona, que donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què establirà els dies en què es poden dur a terme les operacions o les accions i les mesures que s'han d'observar per a evitar el perill d'incendi.

  Per a les operacions dels apartats a i f:

  - Les persones que hagen de dur a terme operacions o accions que s'hagen d'autoritzar, han de presentar la sol·licitud a la direcció territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la província on s'haja de dur a terme l'operació sol·licitada.

  - El director territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica si escau, donarà l'autorització corresponent, en què establirà els dies en què es poden dur a terme les operacions o les accions i les mesures que s'han d'observar per a evitar el perill d'incendi.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a açò, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1219.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  * CONDICIONS PER A DUR A TERME LA CREMA
  Només es poden dur a terme aquestes cremes quan el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals, determinat per l'òrgan competent, siga 1 (alerta 1). Aquesta limitació és d'aplicació general, tant per als municipis que disposen d'un pla local de cremes aprovat, com per als que no disposen d'aquest. (Resolució de 26 de gener de 2018, de la DGPIF - enllaç http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/31/pdf/2018_856.pdf )
  Enllaç: http://www.112cv.gva.es/incendios-forestales

  * HORARI PER DUR A TERME LES CREMES
  L'horari per dur a terme la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, queda acotat al període horari comprés entre l'ortus i les 13.30 hores. Es deixen en suspens, fins a una altra ordre, totes les accions o les activitats que es recullen en els plans locals de cremes o en les autoritzacions nominatives que contradiguen el que s'ha establit en aquesta resolució (Resolució de 10 de març de 2014 de la DGPEIE -enllaç http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/27/pdf/2014_2486.pdf).


  * REDUCCIÓ DEL PERÍODE DE CREMES
  Des de maig de 2017 s'ha ampliat el període en què no es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els que hi confronten o els que estiguen més prop de 500 metres d'aquests, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls, que passa a ser des de l'1 fins al 30 de juny, els dos inclosos, i des de l'1 fins al 16 d'octubre, els dos inclosos, i des d'aleshores, fins a una resolució nova que dispose un altre període diferent. (Resolució de 12 de maig de 2017, de la DGPIF - enllaç http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_4177.pdf)

  * RESTRICCIÓ D'ACCIONS O D'ACTIVITATS QUE ES RECULLEN EN ELS PLANS LOCALS DE CREMES I AUTORITZACIONS
  Des de maig de 2017 es deixen en suspens, entre l'1 de juny i el 30 de juny, els dos inclosos, i des de l'1 fins al 16 d'octubre, els dos inclosos, totes les accions o les activitats que es recullen en els plans locals de cremes o en les autoritzacions nominatives que contradiguen el que s'ha establit en aquesta resolució, excepte les que es contemplen en els plans locals de crema amb una regulació especial per al període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre, que es podran dur a terme en el període de restricció que s'ha indicat dels mesos de juny i octubre, sempre que s'ajusten als requisits que estableix la regulació especial esmentada (Resolució de 12 de maig de 2017, de la DGPIF - enllaç http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_4177.pdf)

  * AUTORITZACIONS EXTRAORDINÀRIES
  Des del 30 gener 2018: Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, d'investigació o per altres motius d'urgència justificats degudament que no en permeten l'ajornament, es poden autoritzar cremes durant el període anterior, sempre que hi haja una resolució, en aquest sentit, de la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals, que fixarà les condicions concretes d'aplicació. (Resolució de 26 de gener de 2018, de la DGPIF - enllaç http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/31/pdf/2018_856.pdf)

  * MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A SETMANA SANTA I PASQUA
  (Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge) Article 1
  Per al període comprés entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament següent al dilluns de Pasqua, que es coneix tradicionalment com a dilluns de Sant Vicent, els dos inclosos, i amb base en l'article 145.2 del Reglament del la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995, del Govern Valencià, de data 16 de maig de 1995, queden prohibides, com a mesura precautòria general en els terrenys forestals, en els que hi confronten o els que estiguen més prop de 500 metres d'aquests, les accions o les activitats següents:
  a) La crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals.
  b) La crema de canyars, canyissars o matolls, lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus.
  c) Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.

  Article 2
  En els plans locals de crema aprovats amb anterioritat a la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre, queden en suspens les accions o les activitats enumerades en l'article anterior que, per als dies que preveu l'article esmentat, puguen preveure aquests plans locals de crema.

  Enllaços

  Manuals de bones pràctiques en prevenció d'incendis forestals

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2168, de 21/12/93).
  - Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals (DOGV núm. 2245, de 14/04/94).

  - Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2520, d'1/6/95).
  - Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que s'han d'observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants (DOCV núm. 4678 de 27/01/04).
  - Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen les mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua (DOGV núm. 4959, de 04/03/05).
  - Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes (DOCV núm. 7242, de 27/03/14).
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOCV núm. 7.620, de 22/09/15).
  - Resolució de 28 de gener de 2016, de la directora territorial d'Alacant, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc en la província d'Alacant (DOCV núm. 7721, de 16/02/16).
  - Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial de Castelló, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc en la província de Castelló (DOCV núm. 7721, de 16/02/16).
  - Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial de València, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc en la província de València (DOCV núm. 7721, de 16/02/16).
  - Resolució de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes (DOGV núm. 8040, de 16/05/2017).
  - Resolució de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes (DOGV núm. 8224, de 31/01/18).
  - LLEI 13/2018, d'1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana
  - LLEI 13/2018, d'1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 8309, de 04/06/2018)
  - CORRECCIÓ d'errades de la Llei 13/2018, d'1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 8314, de 11/06/2018)

  - RESOLUCIÓ de 15 de març de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes motivat per l'estat d'alarma per a
  la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 3/1993, de 9 de desembre

  Vegeu l'Ordre de 30 de març de 1994

  Vegeu el Decret 98/1995, de 16 de maig

  Vegeu el Decret 7/2004, de 23 de gener

  Vegeu l'Ordre de 2 de març de 2005

  Vegeu la Resolució de 10 de març de 2014

  Vegeu la Resolució de 28 de gener de 2016 - Alacant

  Vegeu la Resolució de 28 de gener de 2016 - Castelló

  Vegeu la Resolució de 28 de gener de 2016 - València

  Vegeu la Resolució de 12 de maig de 2017

  Vegeu la Resolució de 26 de gener de 2018

  Vegeu LLEI 13/2018, d'1 de juny.

  Vegeu Correcció d'errades de la Llei 13/2018, d'1 de juny.

  Vegeu Resolució de 15 de març de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.