Detall de Procediments

Formulació de QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS davant dels serveis administratius de la Generalitat (excepte les relatives a serveis o instal·lacions sanitàries o de serveis socials/dependència).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Formulació de QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS davant dels serveis administratius de la Generalitat (excepte les relatives a serveis o instal·lacions sanitàries o de serveis socials/dependència).

  Objecte del tràmit

  La presentació de queixes; suggeriments i agraïments.

  - QUEIXES: tindran la consideració de queixes els escrits i les comunicacions en els quals les ciutadanes i ciutadans realitzen únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altre tipus anàleg d'actuació deficient que observen en el funcionament dels serveis públics de l'administració i organització de la Generalitat que constituïsca una falta de qualitat en el servei prestat.

  NO TINDRAN LA CONSIDERACIÓ DE QUEIXES davant dels serveis administratius:
  - Les relacionades amb deficiències en els serveis que es presten o funcionament, en l'àmbit d'institucions sanitàries dependents de la Generalitat (hospitals, centres de salut, etc.)
  -Les relacionades amb centres de serveis socials i les de dependència.
  Aquestes queixes són assistencials i no administratives, per la qual cosa tenen un procediment específic de tramitació.

  - Les denúncies que es puguen presentar per a posar de manifest possibles irregularitats o infraccions a la legalitat.

  - Les queixes que afecten els serveis prestats per altres administracions de la Comunitat Valenciana (ajuntaments i diputacions), l'Administració de l'Estat i la d'altres comunitats autònomes, etc., no es tramitaran a través d'aquest procediment.

  - SUGGERIMENTS són les propostes formulades per les ciutadanes i ciutadans per a millorar la qualitat dels serveis públics i, especialment, les que puguen contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l'administració, o a contribuir a un grau superior de satisfacció per part dels usuaris d'aquests serveis.

  - AGRAÏMENTS són les manifestacions per les quals les ciutadanes i els ciutadans expressen la seua felicitació o reconeixement pel bon funcionament d'un servei, centre o unitat de la Generalitat, bé per l'òptima prestació d'un servei o pel bon tracte rebut en aquesta prestació.

  La formulació de queixes i suggeriments per la ciutadania, respecte del funcionament de l'Administració de la Generalitat i els diferents ens que conformen el seu sector públic instrumental, s'han d'atendre adequadament i serviran a l'Administració per a extraure d'aquestes oportunitats de millora contínua de la qualitat dels serveis públics.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que s'hagen vist afectades per la prestació d'un servei públic.

  Les queixes, els suggeriments i els agraïments realitzats per persones jurídiques s'han de tramitar en nom de la persona física que les interposa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en totes les unitats de registre i d'assistència al ciutadà de la Generalitat.

  TELEFÒNICA: telefonant al número d'informació de la Generalitat 012 - 963 866 000
  La telefonada serà gravada i s'ha d'ajustar a la normativa vigent en matèria de protecció de dades
  de caràcter personal.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=MODELO_GENERAL_QSA&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1236

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=MODELO_GENERAL_QSA_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1236

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - L'imprés normalitzat de queixa/suggeriment/agraïment s'ha d'acompanyar de tota la documentació que es considere oportuna en relació amb el seu contingut.

  - En qualsevol cas, s'hi ha d'indicar:
  1. Nom i cognoms.
  2. Domicili, a l'efecte de notificació i, si escau, telèfon de contacte o correu electrònic.
  3. Fets i raons, en els quals es concrete amb claredat la queixa.
  4. Lloc i data.
  5. Signatura.
  6. Òrgan, centre o unitat administrativa a la qual es dirigeix.

  Impresos associats

  QUEIXA / SUGGERIMENT / AGRAÏMENT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.