Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  L'objecte de les subvencions és fomentar i donar suport a les entitats amb equips participants en els XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2021-2022 en el nivell d'iniciació al rendiment, dirigides al finançament de les despeses que es generen per quotes de participació, que comprenen les despeses d'inscripció, llicències i arbitratges, així com les seues despeses de desplaçaments.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions els centres d'ensenyament, clubs esportius, associacions o altres entitats legalment constituïdes en el registre públic corresponent i ajuntaments, que estiguen inscrites i participen en els XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2021-2022, amb equips en el nivell d'iniciació al rendiment en les modalitats esportives que s'establisquen en la convocatòria d'aquests Jocs Esportius i d'acord amb les seues bases de competició.

  Requeriments

  Les entitats hauran de complir amb tots els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la documentació que ho acredite s'adjuntarà en la corresponent sol·licitud de subvenció.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA

  La quantia total màxima estimada a concedir de la present convocatòria per a l'exercici 2022 ascendeix a 420.000 euros.

  PAGAMENT

  1. Per al cobrament de la subvenció, els beneficiaris hauran de presentar, per mitjans electrònics, adreça d'internet: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542, certificat de la federació autonòmica corresponent en el qual s'acredite el pagament de les quotes de participació satisfetes per l'entitat sol·licitant per a disputar la competició d'iniciació al rendiment dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

  2. Si l'activitat subvencionada es finança, a més amb l'ajuda, amb fons propis o altres ajudes o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació de tals fons a l'activitat subvencionada.

  3. El termini de presentació de les justificacions requerides serà el 30 de setembre de 2022, sense perjudici de la possibilitat establida en l'article 70 del Reglament general de s ubvencions.

  4. Excepcionalment podran justificar-se despeses realitzades en l'últim quadrimestre de l'any 2020, en tractar-se d'un programa d'activitats realitzat en el període comprés entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 d'agost de 2022 , coincidint amb el curs escolar o temporada esportiva.

  5. Les entitats locals hauran d'acreditar estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, mitjançant certificació que l'acredite, de conformitat amb el que es disposa en l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, en la seua redacció donada per la Llei 7/2014.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de gener de 2022. L'incompliment d'aquest termini o la presentació de la sol·licitud de manera diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat, determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. A la sol·licitud, la presentació de la qual s'ha de tramitar per mitjans electrònics, les entitats han d'adjuntar la informació i la documentació següent:

  a) Fotocòpia compulsada de la inscripció de l'entitat en el registre públic corresponent o bé certificació del registre on es trobe inscrita, en la qual s'especifique la data d'inscripció i la situació actual. S'exceptuen els clubs o les entitats esportives que estiguen inscrits en el Registre d'entitats esportives de la Comunitat Valenciana, que han d'indicar el número oficial de registre.

  b) Certificat de la Federació Esportiva de la Comunitat Valenciana, segons el model disponible en la pàgina web: https://ceice.gva.es/va/web/deporte/ayudas-a-entidades-inscritas-y-que-participan-en-el-nivel-de-iniciacion-al-rendimiento, en què s'indiquen el nombre d'equips inscrits de l'entitat en cada categoria i els costos de les quotes de participació corresponents en el nivell d'iniciació al rendiment per cada equip, segons els imports aprovats en les bases de competició específiques de cada esport.

  c) Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada. No serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria; no obstant això, s'hi ha d'indicar en quin i el número de compte.

  d) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat H de la sol·licitud de subvenció.

  e) Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, mitjançant una certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de la sol·licitud, de conformitat amb l'article 22 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si escau, representant legal, així com les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho expressament en la sol·licitud, i quedarà obligat a aportar els documents corresponents.

  2. Igualment, el formulari de sol·licitud ha d'incloure una autorització perquè l'Administració, si escau, puga obtindre directament les dades d'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, d'acord amb l'art. 22 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i sense perjudici de l'aplicació de l'article 25 d'aquest reglament.

  3. Els models corresponents a la documentació necessària en aquest tràmit de sol·licitud estaran disponibles en el punt d'accés electrònic de la convocatòria, en la seu electrònica.

  4. A més de la documentació assenyalada en aquest apartat, el Servei de Promoció de l'Esport i l'Activitat Física, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

  5. Durant el procediment, les entitats beneficiàries podran presentar la documentació i la informació que es considere necessària a través de la seu electrònica, des del punt d'accés del procediment de la convocatòria, per a la qual cosa han d'accedir al tràmit electrònic d'aportació de documentació disponible.

  Impresos associats

  CERTIFICAT DE LA FEDERACIÓ AUTONÒMICA PER A LA SOL·LICITUD D'AJUDES A ENTITATS PARTICIPANTS EN EL NIVELL D'INICIACIÓ Al RENDIMENT EN ELS JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà als interessats que ho esmenen en el termini de deu dies, amb la indicació que, si així no fan, es considerarà que han desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució dictada a aquest efecte, de conformitat amb el que preveu l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  2. El procediment s'iniciarà d'ofici, en règim de concurrència competitiva, per convocatòria pública mitjançant una resolució dictada pel titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, en la qual s'ha de fer esment exprés a l'Ordre 23/2017, de 14 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

  3. L'òrgan encarregat de la instrucció i ordenació del procediment serà el servei adscrit a la direcció general amb competència en matèria d'esport, que tinga atribuïdes les funcions de promoció de l'esport i l'activitat física, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  4. Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per cinc membres, designats per la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, encarregada de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades. La composició de la comissió ha de ser paritària quant al gènere, sempre que siga possible. Aquesta comissió estarà composta per la persona que ocupe la subdirecció de la direcció general amb competències en matèria d'esport, que la presidirà; la persona que ocupe la direcció del servei amb competències en la tramitació d'aquestes subvencions, i tres persones de la direcció general amb competències en matèria d'esport i/o de les direccions territorials, una de les quals actuarà com a secretari o secretària de la comissió amb veu i vot.

  5. Aquesta comissió, a través de l'òrgan instructor, elevarà al director general amb competència en esport la proposta d'ajudes corresponent.

  6. La persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'esport resoldrà i notificarà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos, a comptar de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El venciment del termini màxim, sense que s'haja notificat la resolució, legitima els interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció, de conformitat amb el que disposa l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de l'obligació legal de resoldre.

  7. La notificació podrà ser substituïda per la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i tindrà els mateixos efectes que aquesta, segons l'article 45 de la Llei 39/2015.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició, o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs potestatiu de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  b) El recurs contenciós administratiu s'ha d'interposar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1240

  Tramitació

  Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1240

  Informació adicional

  Les sol·licituds les ha d'omplir el representant de l'entitat, per a la qual cosa ha d'utilitzar exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'ha d'accedir en l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es, i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o accedir directament a través de l'adreça d'internet: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1240

  Cal seleccionar l'opció "tramitar amb certificat" i omplir les dades del formulari genèric de sol·licitud. Han de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Els models de documents per a l'ompliment de la sol·licitud i la justificació de la subvenció estaran disponibles en l'apartat "Impresos associats" i en la pàgina:
  https://ceice.gva.es/va/web/deporte/ayudas-a-entidades-inscritas-y-que-participan-en-el-nivel-de-iniciacion-al-rendimiento

  Criteris de valoració

  Una vegada constituïda la comissió tècnica d'avaluació, aquesta procedirà a l'estudi i la valoració de les sol·licituds per a comprovar el compliment dels requisits establits en aquestes bases. Per a la concessió o denegació, si és el cas, de les ajudes corresponents, així com per a la seua quantificació econòmica, es valorarà atenent els criteris següents:

  a. Se sumen totes les quantitats previstes o pagades per quotes de participació de totes les entitats sol·licitants.

  b. Es divideix l'import global màxim de la convocatòria entre totes les quantitats per quotes de participació de totes les entitats sol·licitants i s'obté un coeficient.

  c. Amb la finalitat d'obtindre l'import de la subvenció que correspon a cada entitat, el coeficient obtingut en l'apartat b anterior s'aplicarà a la suma de les diferents quotes de participació per tots els seus equips per cada entitat sol·licitant. En el supòsit que el cost de les actuacions subvencionables, atenent les sol·licituds presentades, fora inferior a la quantitat màxima consignada com a subvenció, no serà procedent aplicar el coeficient que s'esmenta en l'apartat b anterior.

  La subvenció màxima concedida a una entitat no podrà ser, en cap cas, superior al cost total ocasionat per les despeses en quotes de participació dels diferents equips esportius d'aquesta.

  En el cas que alguna entitat sol·licitara una quantitat inferior a la resultant de la valoració anterior, se li concedirà la subvenció sol·licitada i la quantitat sobrant es repartirà entre les altres entitats proporcionalment.

  L'import total màxim fixat en cada convocatòria es distribuirà entre les entitats beneficiàries segons els criteris especificats.

  Obligacions

  Sense perjudici del que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions, són, a més, obligacions de l'entitat beneficiària:

  a) Mantindre's en la situació que legitima la seua concessió i complir la finalitat de la subvenció concedida.

  b) Acreditar el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el benefici de la subvenció. Participar en la competició de nivell d'iniciació al rendiment en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

  c) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i les ajudes concedides.

  d) Comunicar a la conselleria amb competències en matèria d'esport l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan prompte com es conega i, en tot cas, abans de la justificació dels fons percebuts.

  e) Acreditar que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, només en el cas que no s'haja atorgat una autorització expressa a l'Administració valenciana perquè obtinga directament les dades necessàries.

  f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

  g) Fer constar expressament en totes les activitats, els actes, el material de difusió, la publicitat i en el web la col·laboració de la Generalitat.

  h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 16 de l'ordre de bases.

  De conformitat amb l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat valenciana, les entitats beneficiàries de caràcter privat que perceben durant el període d'un any una subvenció total per un import superior a 10.000,00 euros han de donar l'adequada publicitat a aquesta, segons el que estableix aquest apartat.

  Enllaços

  Preguntes freqüents iniciació al rendiment JE.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487, de 24/03/2011).
  - ORDRE 23/2017, de 14 de juny de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8065, de 19/06/2017)
  - RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2021, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2021/2022. (DOGV núm. 9226 de 30/11/202)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 23/2017 de 14 de juny de bases reguladores.

  Vegeu la Resolució de 17 de novembre de 2021, del Director General d'Esport.

  Llistat de seguiment

  PREGUNTES FREQÜENTS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.