• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Acreditació d'entitats especialitzades com a servicis de prevenció aliens a les empreses. Treball.

  Objecte del tràmit

  - Es considerarà com a servici de prevenció, en general, el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint per a això l'empresari, els treballadors i els seus representants i els òrgans de representació especialitzats de l'empresa. (article 31.2 de la Llei 31/1995, de 8 de noviembre).
  - Servici de prevenció alié, en concret, és el que presta una entitat especialitzada que concerta amb l'empresa la realització de determinades activitats de prevenció, proporcionant-li l'assessorament i suport que necessite en funció dels tipus de risc laboral existents.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persona física o jurídica que pretenga ser acreditada per a poder actuar com a servici de prevenció alié a les empreses les instal·lacions principals de les quals radiquen a la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271717
  SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900325

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1241

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats especialitzades que pretenguen actuar com a servici de prevenció alié a les empreses hauran de presentar davant de l'autoritat laboral competent del lloc on radiquen les seues instal·lacions principals la documentació següent:

  - Sol·licitud d'acreditació com a servici de prevenció alié a les empreses.

  - Projecte en què es facen constar els punts següents:

  a) Nom o denominació social, número d'identificació fiscal i codi de compte de cotització a la Seguretat Social.

  b) Aspectes de l'activitat preventiva que es pretén efectuar:

  * En seguretat en el treball es concretarà si les activitats preventives a realitzar inclouen aspectes preventius com els relatius a seguretat estructural, instal·lació elèctrica, protecció contra incendis, recipients a pressió, instal·lacions de gasos, substàncies químiques, equips de treball i aparells d'elevació, disseny d'instal·lacions preventives, així com qualsevol altre aspecte relacionat amb la disciplina preventiva.

  * En cas que l'activitat s'estenga a sectors o empreses afectats per la legislació per la qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, s'especificarà en la sol·licitud.

  * En higiene industrial es concretaran les acitivitats preventives a realitzar, especificant si estes es referixen a agents químics o a agents biològics, o a agents físics com soroll, vibracions, ambient tèrmic, il·luminació, radiacions ionitzants o no ionitzants, així com al disseny d'instal·lacions de ventilació industrial, de control d'altres agents o qualsevol altra activitat de naturalesa semblant.

  * En ergonomia i psicosociologia aplicada, es concretaran les activitats preventives a realitzar, especificant si les estes es referixen a condicions sobre ergonomia, càrrega física o mental de treball, disseny de tasques o llocs de treball, treball repetitiu i altres qüestions de naturalesa organitzativa i psicosocial, així com qualsevol altra activitat de semblant naturalesa.

  * Pel que fa a l'activitat realitzada per l'especialitat de medicina del treball, inclourà el que determina la normativa específica sanitària: Orde de 20 de febrer de 1998, del Conseller de Sanitat i Reial Decret 843/2011, de 17 de gener, i el que establix l'art. 37.3 del Reglament dels servicis de prevenció.

  c) Àmbit territorial en què es pretén realitzar les activitats preventives. Si el dit àmbit excedix el territori de la província a què es dirigix la sol·licitud d'acreditació, s'especificaran les altres comunitats autònomes o províncies afectades.

  d) Sector o subsector d'activitat productiva en què es pretén actuar segons el CNAE-2009 amb dos o tres dígits respectivament, llevat que es pretenga actuar amb caràcter general en tots, i en este cas, n'hi haurà prou d'indicar-ho expressament.

  e) Previsió sobre el nombre d'empreses i volum de treballadors especificant-hi la seua distribució territorial per províncies.

  f) En relació amb les previsions de dotació de personal, s'especificaran de forma diferenciada el nombre de persones amb capacitat per a realitzar les funcions considerades en el capítol VI del Reglament dels servicis de prevenció, diferenciant els nivells bàsic, intermedi i superior amb les seues distintes especialitats, així com el pla de treball previst amb la dita dotació de personal, adjuntant el seu currículum professional i les hores de dedicació de cada una.

  En cas d'actuar en diferents comunitats autònomes o províncies, s'hauran d'indicar les persones que hi participaran, així com la seua dedicació horària en cada territori.

  g) En relació amb els mitjans materials s'inclourà una descripció dels locals i instal·lacions, especificant la seua ubicació, així com els mitjans instrumentals, aparells i equips.

  h) En relació amb la pòlissa d'assegurança o garantia financera equivalent que cobrisca la seua responsabilitat (que haurà d'estar lliure de franquícies i sublímits; haurà d'incloure les activitats de l'annex I del Reglament dels Servicis de Prevenció, i la quantia, eficàcia i actualització de què preveu l'art. 23.f) del Reglament dels Servicis de Prevenció): haurà d'aportar les dades següents:
  * Entitat asseguradora
  * Número de la pòlissa
  * Quantia coberta
  * Data d'inici i final del període de cobertura de la pòlissa.

  i) En cas que pretenga subcontractar de manera continuada activitats que requerisquen coneixements especials o instal·lacions de gran complexitat hauran d'acompanyar una memòria relativa a les dites activitats, incloent-hi els professionals o entitats que la realitzaran, així com la seua capacitat, mitjans i instal·lacions.
  A efectes del que disposa l'article 19.2.a) del Reglament dels Servicis de Prevenció, sobre la possibilitat de subcontractar els servicis d'altres professionals o entitats, es consideraran activitats que requerisquen coneixements especials o instal·lacions de gran complexitat, entre altres, les activitats de laboratoris com els clínics, microbiològics i d'higiene industrial. Això sense perjuí del que disposa la normativa específica sobre energia nuclear, d'acord amb l'article 1 punt tercer de l'Orde TIN 2504/2010, de 20 de setembre.

  Tot això, de conformitat amb el que establix l'article 23 del Reglament dels servicis de prevenció i en l'article 3 de l'Orde TIN/2504/2010, de 20 de setembre.

  Impresos associats

  [SOLAEPRE] SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ D'ENTITATS ESPECIALITZADES PER A SERVICIS DE PREVENCIÓ ALIENS A LES EMPRESES

  [INPROPRE] PLANTILLA I INSTRUCCIONS PER A LA REMISSIÓ DEL PROJECTE ANNEX A LA SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ D'ENTITATS ESPECIALITZADES COM A SERVICIS DE PREVENCIÓ ALIENS A LES EMPRESES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Rebuda la sol·licitud assenyalada en l'art. 23 del Reglament dels servicis de prevenció, l'autoritat laboral en remetrà una còpia a l'autoritat sanitària competent del lloc en què radiquen les instal·lacions principals de l'entitat especialitzada, als fins previstos en l'apartat 5 de l'art. 31 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. La dita autoritat sanitària comunicarà a l'autoritat laboral la seua decisió sobre l'aprovació del projecte quant als requisits de caràcter sanitari.

  2. Al mateix temps, l'autoritat laboral competent sol·licitarà informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels òrgans tècnics en matèria preventiva de les comunitats autònomes o, en el cas de les ciutats amb estatut d'autonomia de Ceuta i Melilla, de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, així com aquells altres que considere necessaris sobre els aspectes no previstos en l'apartat anterior.

  3. L'autoritat laboral competent demanarà l'informe preceptiu de les autoritats laborals de totes les comunitats autònomes en què l'entitat haja indicat que pretén realitzar la seua activitat. L'autoritat sanitària competent farà el mateix pel que fa a les autoritats sanitàries afectades i en relació a la comprovació del compliment dels requisits sanitaris.

  L'informe de les autoritats laborals afectades versarà sobre la suficiència dels mitjans materials i humans de què disposarà l'entitat sol·licitant i es manifestarà sobre la procedència o improcedència de l'acreditació.

  4. Rebuda la sol·licitud, les autoritats laborals requerides demanaran, al seu torn, un informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels seus òrgans tècnics territorials en matèria de seguretat i salut en el treball, així com tots els altres informes que consideren necessaris.

  L'autoritat laboral, a la vista de la decisió de l'autoritat sanitària i dels informes emesos, dictarà i notificarà la resolució en el termini de tres mesos, comptats des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan administratiu competent per a resoldre, acreditant a l'entitat o denegant la sol·licitud formulada. El dit termini s'ampliarà a sis mesos en el supòsit previst en el punt 3. Transcorregut el dit termini sense que s'haja notificat una resolució expressa, la sol·licitud podrà considerar-se desestimada per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa l'article 31.6 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

  6. Procedirà dictar una resolució estimatòria per part de l'autoritat laboral competent quan es comprove el compliment de tots els extrems assenyalats en l'esmentat article 23. La resolució estimatòria, que haurà d'especificar els àmbits d'activitat de l'entitat especialitzada, es notificarà a les autoritats laborals afectades, i s'inscriuran les dades en el Registre SERPA (registre a què es referix l'article 28 del Reglament dels servicis de prevenció).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució expressa de l'autoritat laboral podrà interposar-se recurs d'alçada en el termini d'un mes, davant de l'òrgan superior jeràrquic corresponent. Si l'acte no fóra exprés, el termini del recurs d'alçada serà de tres mesos i es comptarà, per al sol·licitant i altres possibles interessats, a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1241

  Inici
 • Informació complementària

  * CONDICIONS MÍNIMES DE LES ENTITATS ESPECIALITZADES PER A SER ACREDITADES I QUE S'HAN D'INCLOURE EN EL PROJECTE D'ACREDITACIÓ:
  - Organització de l'entitat per a exercir l'activitat preventiva, conforme a l'article 17.1 apartat a) del Reglament dels Servicis de Prevenció.
  - D'acord amb el que establixen els articles 18 i 37 del Reglament dels servicis de prevenció, l'entitat especialitzada haurà de disposar com a mínim d'un tècnic que tinga la qualificació necessària per a l'exercici de les funcions de nivell superior, d'acord amb el que establix el capítol VI, per cada una de les quatre especialitats o disciplines preventives, excepte en el cas de l'especialitat de medicina del treball que exigirà tindre, almenys, un metge especialista en medicina del treball o diplomat en Medicina d'Empresa i un ATS/DUE d'empresa. Així mateix, hauran de disposar del personal necessari que tinga la capacitació requerida per a exercir les funcions dels nivells bàsic i intermedi previstes en el capítol VI, en funció de les característiques de les empreses cobertes pel servici.
  Els experts en les especialitats mencionades actuaran de forma coordinada, en particular, en relació amb les funcions relatives al disseny preventiu dels llocs de treball, la identificació i avaluació dels riscos, els plans de prevenció i els plans de formació dels treballadors.
  En tot cas, per a atendre les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada l'entitat especialitzada haurà de mantindre sempre en la seua plantilla un nombre de tècnics que no podrà ser inferior al que resulte del càlcul per al dimensionament dels recursos humans dels servicis de prevenció, de conformitat amb el que disposa l'annex I de l'Orde TIN/2504/2010, de 20 de setembre.
  A l'efecte del càlcul de les ràtios no computaran ni el temps de presència de recursos preventius ni el de coordinació d'activitats empresarials. Quant al nombre de treballadors de l'empresa es tindran en compte els criteris previstos en l'annex I de l'esmentada orde.
  Per a atendre l'especialitat sanitària, l'entitat especialitzada haurà de comptar amb un director sanitari amb el títol d'especialista en medicina del treball.
  El nombre de professionals sanitaris i el seu horari de treball serà adequat a la població a vigilar, als riscos existents i a les funcions que realitzaran, que no podrà ser inferior al que resulte de l'aplicació dels criteris definits pel RD 843/2011, de 17 de juny.
  -Adjuntar fotocòpies compulsades/confrontades dels documents que acrediten tant la titulació universitària com els nivells de formació preventiva en conformitat al Reglament dels servicis de prevenció dels mitjans humans referenciats en el punt anterior.
  - En la previsió sobre el nombre d'empreses i volum de treballadors s'haurà d'especificar la seua distribució territorial (províncies) i tarifes de cotització o CNAE 2009 a fi de poder verificar que l'entitat especialitzada complix les ràtios requerides de conformitat amb l'annex I de l'Orde TIN/2504/2010, de 20 de setembre.
  - En relació amb els mitjans materials s'inclourà:

  a) Instal·lacions - centres de treball (locals):
  * Adjuntar plànols de cada un dels centres de treball, especificant la seua ubicació i indicant superfícies i ús preaparença de cada dependència.
  * Descripció de la instal·lació de protecció contra incendis, vies d'evacuació, mitjans de primers auxilis, enllumenat d'emergència, senyalització, accessibilitat a persones amb discapacitat, i ubicació del quadro elèctric principal de cada un dels centres de treball.

  b) Recursos instrumentals - equips:
  * Se haurà de disposar de forma permanent dels recursos instrumentals mínims a què es referix l'article 18 del Reglament dels servicis de prevenció, i que s'especifiquen en l'annex II de l'Orde TIN/2504/2010, de 20 de setembre, i en l'annex III del RD 843/2011, de 17 de juny.
  * Se haurà de disposar d'un procediment o sistema de gestió que garantisca el calibratge dels equips abans referenciats, la retirada de servici dels equips no calibrats o fora de calibratge i dels criteris d'acceptació i/o rebuig dels equips sotmesos a calibratge.
  * S'haurà de disposar d'un pla de manteniment dels equips referenciats abans.

  - A efectes del que disposa l'article 19.2.a) del Reglament dels servicis de prevenció, sobre la possibilitat de subcontractar els servicis d'altres professionals o entitats, es consideraran activitats que requerisquen coneixements especials o instal·lacions de gran complexitat, entre altres, les activitats de laboratoris com els clínics, microbiològics i d'higiene industrial. Això sense perjuí del que disposa la normativa específica sobre energia nuclear, d'acord amb l'article 1 punt tercer de l'Orde TIN 2504/2010, de 20 de setembre.


  * AUTORITZACIÓ I REGISTRE PER LES AUTORITATS SANITÀRIES DELS CENTRES DE SERVICIS I ESTABLIMENTS SANITARIS DELS SERVICIS DE PREVENCIÓ ALIENS.

  L'article 2.2 del RD 843/2011, de 17 de juny, establix que els servicis sanitaris dels servicis de prevenció aliens hauran de sol·licitar i obtindre, amb caràcter previ a l'inici de la seua activitat, la corresponent autorització administrativa per part de l'autoritat sanitària competent.
  Correspon a les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions, el funcionament, la modificació i, si és el cas, el tancament de tots els centres, servicis i establiments sanitaris ubicats en el seu àmbit territorial, perquè així ho disposa l'article 3.1 del RD 1277/2003, de 10 d'octubre, que establix les bases generals sobre autorització de centres, servicis i establiments sanitaris.

  Conclusió:
  1.- Les instal·lacions i centres sanitaris dels Servicis de prevenció aliens han de ser objecte d'aprovació per a realitzar la vigilància de la salut dels treballadors complint el que establix principalment el RD 843/2011, i registre com a centre sanitari, RD 1277/2033 i Decret 176/2004, del Consell de la Generalitat, del Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana, per l'administració sanitària.

  2.- La instal·lació i funcionament de qualsevol centre, servici o establiment sanitari en l'àmbit territorial d'una comunitat autònoma ha de ser necessàriament autoritzat per l'autoritat sanitària competent en este àmbit.
  L'àmbit territorial d'esta autorització sanitària és de caràcter autonòmic.

  3.- No ha de confondre's esta autorització sanitària amb l'acreditació per a actuar com a servicis de prevenció aliens que disposa l'article 35.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, segons el qual per a poder actuar com a servicis de prevenció aliens, les entitats especialitzades hauran de ser objecte d'una acreditació per l'autoritat laboral, per mitjà de la comprovació que reunixen els requisits que s'establisquen reglamentàriament i amb l'aprovació prèvia de l'autoritat sanitària quant als aspectes de caràcter sanitari.

  Obligacions

  Manteniment de les condicions d'acreditació:
  - Les entitats especialitzades hauran de mantindre, en tot moment, els requisits necessaris per a actuar com a servicis de prevenció establits en la normativa d'aplicació.
  - D'acord amb el que preveu l'art. 26 del Reglament dels servicis de prevenció, les entitats especialitzades acreditades com a servicis de prevenció hauran de comunicar a l'autoritat laboral que va concedir l'acreditació, tan prompte com es produïsca i en un termini màxim de deu dies, qualsevol modificació dels requisits necessaris per a actuar com a servicis de prevenció, que figuren en l'article 23 del Reglament dels servicis de prevenció.

  Les comunicacions a què es referix el paràgraf anterior es realitzaran a través del registre que es gestiona per mitjà de l'aplicació informàtica SERPA.

  No obstant això, la variació que afecte els aspectes de l'activitat preventiva que es pretén efectuar, amb especificació precisa en cada una de les especialitats o disciplines preventives, a l'àmbit territorial en què es pretén realitzar les activitats preventives i al sector o subsector d'activitat productiva en què es pretén actuar, es comunicarà directament a l'autoritat laboral que va concedir l'acreditació, amb aportació de la documentació que en permeta la verificació.

  Sancions

  Vegeu el manteniment de condicions d'acreditació que figuren a continuació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de la Direcció de l'Estat, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269, de 10/11/95).
  - Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de prevenció (BOE núm. 27, de 31/1/97).
  - Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. (BOE núm. 104, de 01/05/98).
  - Orde de 20 de febrer de 1998, del conseller de Sanitat, per la qual es despleguen les competències de l'autoritat sanitària a la Comunitat Valenciana establides en el Reglament dels servicis de prevenció aprovat pel RD 39/1997, de 17 de gener (DOCV núm. 3277, de 02/07/98).
  - Reial Decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'establixen les bases generals sobre autorització de centres, servicis i establiments sanitaris (BOE núm. 254, de 23/10/03).
  - Decret 176/2004, del Consell de la Generalitat, de 24 de setembre, d'autorització sanitària i registre autonòmic de centres, servicis i establiments sanitaris (DOCV núm. 4854, de 01/10/04).
  - Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servici de prevenció alié (BOE núm. 139, d'11/06/05).
  - Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 127, de 29/05/06).
  - Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que haja donat a llum o en període de lactància (BOE de 7/03/09).
  - Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'establixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció ( BOE núm. 71, de 23/03/10).
  - Orde TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desplega el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de prevenció, pel que fa a l'acreditació d'entitats especialitzades com a servicis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per a realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses (BOE núm. 235, de 28/9/10).
  - Correcció d'errors de l'Orde TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desplega el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE núm. 256, de 22/10/10).
  - Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'establixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per a realitzar l'activitat sanitària dels servicis de prevenció (BOE núm. 158, de 04/07/11).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, del cap de l'Estat, de Prevenció de Riscos Laborals

  Vegeu el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener

  Vegeu l'Orde de 20 de febrer de 1998

  Vegeu el Reial Decret 1277/2003, de 10 d'octubre

  Vegeu el Decret 176/2004, de 24 de setembre

  Vegeu la Correcció d'Errors del Decret 176/2004, de 24 de Setembre

  Vegeu l'Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre

  Vegeu el Reial Decret 843/2011, de 17 de juny

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.