• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes individuals per al servei de transport escolar dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2019-2020.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2019-2020, destinades a finançar el transport escolar, de l'alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els pares, les mares o els/les tutors/es de l'alumnat.

  Requeriments

  Serà beneficiari de les ajudes regulades en aquesta resolució l'alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, (DOCV num 7553 de 22.06.2015) de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar, sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

  - Educació Infantil de segon cicle
  - Educació Primària
  - Educació Secundària Obligatòria
  - Educació Especial

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia màxima de les ajudes, amb caràcter general, per al curs acadèmic 2019-2020, queda establida de la manera següent:

  Distància: menys de 6 km - import màxim per curs: 340,02 euros
  Distància: més de 6 i fins a 10 km - import màxim per curs: 464,69 euros
  Distància: més de 10 i fins a 15 km - import màxim per curs: 597 euros
  Distància: més de 15 i fins a 20 km - import màxim per curs: 730,37 euros
  Distància: més de 20 km - import màxim per curs: 797,07 euros

  2. En cas d'alumnes d'Educació Especial, la quantia màxima de les ajudes queda establida de la manera següent:

  Distància: menys de 6 km - import màxim per curs: 680,03 euros
  Distància: més de 6 i fins a 10 km - import màxim per curs: 929,37 euros
  Distància: més de 10 i fins a 15 km - import màxim per curs:1.194,00 euros
  Distància: més de 15 i fins a 20 km - import màxim per curs: 1.460,73 euros
  Distància: més de 20 km - import màxim per curs: 1.594,14 euros

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Terminis ordinaris:
  En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació seran des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8570, de 14 juny 2019, fins a la finalització del període de formalització de la matrícula, si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula, en cas que canvie de centre educatiu.

  Termini de presentació extraordinari:
  En el cas de l'alumnat que s'incorpore al sistema educatiu per circumstàncies sobrevingudes, d'acord amb el que preveu el Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana, podran presentar la sol·licitud d'ajuda, segons l'annex I, en el termini de deu dies hàbils comptats des de la data de matriculació. L'alumnat haurà de reunir els requisits generals d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  A la secretaria del centre on l'alumnat estiga matriculat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El model serà únic per a les convocatòries d'ajudes per al menjador escolar i per al transport, i en aquest s'indicaran les diferents ajudes que són sol·licitades per a cada alumne/a.

  En cas que l'alumnat forme part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 2019/2020, en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud. Si estiguera escolaritzat en centres diferents, es presentarà una sol·licitud per a cada centre.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD MENJADOR I TRANSPORT CURS 2019-2020

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les secretaries dels centres educatius receptors de les sol·licituds, una vegada comprovat que compleixen els requsits, mecanitzaran les dades facilitades per les persones sol·licitants a través de l'aplicació ITACA.

  2. Una vegada rebuda la informació dels centres educatius, la direcció territorial corresponent comprovarà les dades declarades per les persones interessades i verficarà que reuneixen els requisits exigits.

  3. Es publicaran en els taulers d'anuncis dels centres educatius i de les direccions territorials els llistats provisionals als efectes que, en termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la publicació, puguen esmenar els defectes observats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions que resolguen aquest procediment posaran fi a la via administrativa. Es pot recórrer potestativament en reposició davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes des de la publicació, o bé impugnar-les per mitjà de la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació.

  Inici
 • Informació complementària

  Serà beneficiari de les ajudes regulades en aquesta resolució l'alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, (DOCV num 7553 de 22.06.2015) de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar, sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

  - Educació Infantil de segon cicle
  - Educació Primària
  - Educació Secundària Obligatòria
  - Educació Especial

  Enllaços

  ENLLAÇ WEB CONSELLERIA

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-2016 (DOGV núm. 7553, de 22.06.2015).
  - ORDRE 37/2016, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16
  - RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2019/2020.

  Llista de normativa

  Ordre 65/2015 de 18 de juny de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

  Ordre 37/2016, de 25 de juliol de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

  Resolució d'11 de juny de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2019/2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.