Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes individuals per al servei de transport escolar dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2021-2022.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2021-2022, destinades a finançar el transport escolar, de l'alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els pares, les mares o els/les tutors/es de l'alumnat.

  Requeriments

  Serà beneficiari de les ajudes regulades en la present resolució l'alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l'Ordre 37/2016 (DOCV num 7838 de 27 de juliol) que modifica l'Ordre 65/2015 de 18 de juny (DOCV núm. 7553, de 22 de juny de ) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

  - Educació Infantil de segon cicle
  - Educació Primària
  - Educació Secundària Obligatòria
  - Educació Especial

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia màxima de les ajudes, amb caràcter general, per al curs acadèmic 2021-2022, queda establida de la manera següent:

  Distància: menor o igual a 6 km - import màxim per curs: 340,02 euros
  Distància: més de 6 i fins a 10 km - import màxim per curs: 464,69 euros
  Distància: més de 10 i fins a 15 km - import màxim per curs: 597 euros
  Distància: més de 15 i fins a 20 km - import màxim per curs: 730,37 euros
  Distància: més de 20 km - import màxim per curs: 797,07 euros

  2. En cas d'alumnes d'Educació Especial, la quantia màxima de les ajudes queda establida de la manera següent:

  Distància: menor o igual a 6 km - import màxim per curs: 680,03 euros
  Distància: més de 6 i fins a 10 km - import màxim per curs: 929,37 euros
  Distància: més de 10 i fins a 15 km - import màxim per curs:1.194,00 euros
  Distància: més de 15 i fins a 20 km - import màxim per curs: 1.460,73 euros
  Distància: més de 20 km - import màxim per curs: 1.594,14 euros

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Terminis ordinaris:
  En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació seran des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, fins a la finalització del període de formalització de la matrícula, si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula, en cas que canvie de centre educatiu.(DOGV num 9106 de 14 de juny).

  Termini de presentació extraordinari:
  En el cas de l'alumnat que s'incorpore al sistema educatiu per circumstàncies sobrevingudes, d'acord amb el que preveu el Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, podran presentar la sol·licitud d'ajuda, segons l'Annex I, en el termini de deu dies hàbils comptats des de la data de matriculació. L'alumnat haurà de reunir els requisits generals d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La forma de presentació serà la següent:
  a) Alumnat que en el curs 2020-2021 ja va sol·licitar l'ajuda individualitzada de transport escolar:

  a.1) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que siguen usuaris de l'aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda, on constaran pregrabades les dades que obren en poder d'aquesta administració.
  a.2) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que no siguen usuaris de l'aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, podran sol·licitar en el centre educatiu on estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud d'ajudes individuals de transport escolar, on constaran pregrabades les dades que obren en poder d'aquesta administració.

  b) Alumnat que en el curs 2020-2021 no va sol·licitar l'ajuda individualitzada de transport escolar:
  La sol·licitud d'ajuda es realitzarà presentant l'annex I, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requerisca per a ser alumnat beneficiari del transport escolar en el centre on estarà matriculat durant el curs 2021-2022.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El model serà únic per a les convocatòries d'ajudes per al menjador escolar i per al transport, i en aquest s'indicaran les diferents ajudes que són sol·licitades per a cada alumne/a.

  En cas que l'alumnat forme part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 2021/2022, en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud. Si estiguera escolaritzat en centres diferents, es presentarà una sol·licitud per a cada centre.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD MENJADOR I TRANSPORT

  [ANNEX III] CERTIFICAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les secretaries dels centres educatius receptors de les sol·licituds, una vegada comprovat que compleixen els requisits, mecanitzaran les dades facilitades per les persones sol·licitants a través de l'aplicació ITACA.

  2. Una vegada rebuda la informació dels centres educatius, la direcció territorial corresponent comprovarà les dades declarades per les persones interessades i verficarà que reuneixen els requisits exigits i comunicarà a través de l'aplicació ITACA, a cada centre educatiu participant en la convocatòria, l'avís de disponibilitat d'accés a l'aplicació informàtica per a consultar i descarregar un llistat provisional que incloga l'alumnat que compleix els requisits que estableix la convocatòria i també el que els incompleix.

  3. Aquest llistat es publicarà en el tauler d'anuncis del centre educatiu. La publicació servirà de requeriment a les persones interessades perquè, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació, puguen esmenar els defectes observats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions que resolguen aquest procediment posaran fi a la via administrativa. Es pot recórrer potestativament en reposició davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes des de la publicació, o bé impugnar-les per mitjà de la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació.

  Inici
 • Informació complementària

  Serà beneficiari de les ajudes regulades en aquesta resolució l'alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, (DOCV num 7553 de 22.06.2015) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar, sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

  - Educació Infantil de segon cicle
  - Educació Primària
  - Educació Secundària Obligatòria
  - Educació Especial

  Enllaços

  ENLLAÇ WEB CONSELLERIA

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 65/2015 de 18 de juny de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  - Ordre 37/2016, de 25 de juliol de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  - RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2021-2022

  Llista de normativa

  Ordre 65/2015 de 18 de juny de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

  Ordre 37/2016, de 25 de juliol de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

  RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2021-2022

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.