Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2023/2024.

Codi SIA: 210880
Codi GUC: 1245
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(06-06-2023
25-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Convocar ajudes per al servei de menjador escolar.

Requisits

Requisits

a) Estar matriculat en un centre educatiu degudament autoritzat, públic o privat concertat, en els nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle en centres d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat. b) Haver presentat la sol·licitud (Annex I) i la documentació requerida en la present resolució en els terminis establits o haver confirmat l'esborrany de sol·licitud. c) No estar incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

a) Alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, dependents de la Conselleria amb competències en matèria d'educació, i alumnat escolaritzat en centres privats concertats o centres de titularitat pública distinta de la Generalitat, que disposen del servei de menjador escolar, en nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria. b) Alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat de la Generalitat. c) Alumnat de tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle en centres d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Terminis ordinaris En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació de sol·licituds seran des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, fins a la finalització del període de formalització de la matrícula si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula en el cas que canvie de centre educatiu. (DOGV num 9610 de 5 de juny de 2023) Terminis de presentació extraordinaris 1. Excepcionalment, el termini previst en l'apartat 5.3 no serà aplicable en els següents casos: a) En el cas d'alumnat que s'incorpore al sistema educatiu per circumstàncies sobrevingudes d'acord amb el que preveu el Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, podrà presentar la sol·licitud d'ajuda per al menjador, segons Annex I, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de la data de matriculació. b) En els casos d'alumnat que es trobe en situació d'acolliment familiar o residencial, així com els fills o filles de famílies acollidores, en casos d'alumnat que siga fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca especial protecció, o en casos de dones en risc d'exclusió social, sempre que així se sol·licite dins del període del curs escolar, amb un informe previ de la Conselleria competent en la matèria i sempre que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten. En aquests casos, la sol·licitud es considerarà realitzada una vegada presentat l'informe indicat, juntament amb les dades de la persona sol·licitant, davant l'òrgan competent per a resoldre aquestes ajudes. 2. En els casos de sol·licituds presentades fora del termini ordinari, per les circumstàncies sobrevingudes que s'indiquen en els apartats anteriors, es procedirà a baremar-les d'acord amb el que s'estableix en aquesta convocatòria. En tot cas, l'alumnat haurà de reunir els requisits generals de la present convocatòria. 3. En els casos en què es resolga favorablement la concessió de l'ajuda, les persones interessades tindran la condició de beneficiàries des de la data d'efectes que s'indica en la resolució corresponent.

Formularis i documentació

El model de sol·licitud està inclòs com a annex I en la present convocatòria. La forma de presentació de la sol·licitud d'ajuda serà la següent: a) Alumnat que en el curs 2022-2023 ja va sol·licitar l'ajuda per al menjador escolar: a.1) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que siguen usuaris de l'aplicació ITACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda, on constaran pregravats les dades que obren en poder d'aquesta Administració, una vegada han sigut actualitzats d'ofici per la conselleria competent en matèria d'educació, relatius a família nombrosa, família monoparental, alumnat destinatari de la renda valenciana d'inclusió, desocupació o atur sense prestació ni subsidi i grau de discapacitat legalment reconegut, atés que en la sol·licitud o confirmació de l'esborrany per al curs escolar 2022-2023 es va autoritzar expressament la seua consulta per les persones interessades. Si les persones sol·licitants de l'ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d'imprimir, signar i presentar l'esborrany en el centre on estaran matriculades durant el curs 2023-2024, sense necessitat de presentar la documentació. Si algun de les dades que figuren en l'esborrany no és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l'apartat G de l'esborrany, presentant est en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa. a.2) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que no siguen usuaris de l'aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, podran sol·licitar en el centre educatiu on l'alumnat estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud d'ajuda per al menjador escolar, on constaran pregravats les dades que obren en poder d'aquesta Administració, una vegada han sigut actualitzats d'ofici per la conselleria competent en matèria d'educació, relatius a família nombrosa, família monoparental, alumnat destinatari de la renda valenciana d'inclusió, desocupació o atur sense prestació ni subsidi i grau de discapacitat legalment reconegut, atés que en la sol·licitud o confirmació de l'esborrany per al curs escolar 2022-2023 es va autoritzar expressament la seua consulta per les persones interessades. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne/a, encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de l'ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l'esborrany i presentar-lo en el centre on estarà l'alumnat matriculat durant el curs 2023-2024. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa. En el cas d'alumnat pertanyent a una unitat familiar amb més d'un alumne/a sol·licitant, es procedirà de la manera següent: si l'esborrany dels alumnes/as és correcte s'efectuarà la confirmació de les dades. Si les dades d'algun alumne/a no són conformes es procedirà a assenyalar la circumstància que canvia en l'apartat G de l'esborrany, presentant est en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa. En el cas que algun alumne/a no estiga inclòs/a en l'esborrany, s'haurà de presentar una nova sol·licitud només per a aquest alumne/a, emplenant l'annex I i adjuntant la documentació acreditativa. Tant la confirmació de l'esborrany com la presentació de l'annex I es realitzaran en el centre on estarà matriculat l'alumnat durant el curs 2023-2024. b) Alumnat que en el curs 2022-2023 no va sol·licitar l'ajuda per al menjador escolar: La sol·licitud d'ajuda es realitzarà presentant l'annex I que s'inclou en la present resolució, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix en aquesta convocatòria en el centre on estarà matriculat l'alumnat durant el curs 2023-2024. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent: – Fotocòpia del DNI/ NIF/ NIE/ passaport de les persones sol·licitants (pares, tutors o similars). – La documentació, detallada en aquesta convocatòria, que siga necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades sociofamiliars que són presos en consideració per a la concessió o, si és el cas, la baremació de la sol·licitud. La documentació, com ja s'ha indicat, haurà de ser l'original i una còpia que serà compulsada pel personal receptor. En el cas que l'alumnat que forma part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 2023-2024 en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud. Si està escolaritzat en diversos centres, es presentarà una sol·licitud per cada centre.

Presentació

Presentació

Presencial
En els centres educatius on estiga matriculat l'alumnat en el curs 2023/2024.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. La instrucció del procediment correspondrà a les direccions territorials competents en matèria d'educació segons l'àmbit territorial del centre educatiu de l'alumnat sol·licitant. 2. A la vista de les dades introduïdes informàticament pels centres educatius es procedirà a demanar la informació econòmica de les persones sol·licitants a través de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com sol·licitar la informació sobre les Circumstàncies Sociofamiliars als òrgans competents. 3. Tramitades les sol·licituds d'ajudes presentades dins del termini ordinari, efectuada la baremació de les mateixes per la comissió de valoració i determinada així la puntuació que corresponga a cada ajuda, en funció de la informació sociofamiliar introduïda informàticament pels centres educatius i la informació facilitada d'ofici pels respectius òrgans competents, es publicaran en el tauler d'anuncis, els llistats provisionals, a l'objecte de detectar incidències o errors en la baremació. 4. El llistat provisional inclourà també aquelles sol·licituds que no tenen puntuació per concórrer les circumstàncies que s'indiquen a continuació i que les exclouen de la convocatòria. a) Absència de DNI/NIF/NIE, que impossibilita demanar la informació tributària. b) Incompliment d'obligacions fiscals, per no complir l'obligació de declarar o per constar diverses declaracions en la AEAT que impossibilita l'accés a la informació tributària. En els supòsits dels apartats anteriors a) i b), la persona sol·licitant, per a esmenar l'exclusió, haurà d'aportar certificat de renda o imputacions íntegres de l'exercici 2021. O en el cas de constar diverses declaracions s'haurà d'aportar certificat resum d'ingressos anuals corresponent a l'exercici 2021. c) Superació dels límits establits com a llindars de renda en l'apartat huité de la present resolució. d) Comunicació per part de la AEAT que no ha identificat el/la titular del document d'Identificació personal enviat, en aquest supòsit haurà d'aportar-se, en el seu cas, la documentació indicada en l'apartat dècim, punt 10.7 d'aquesta convocatòria, per a esmenar l'exclusió. 5. Publicats aquestos llistats provisionals de sol·licituds d'ajudes de menjador, les persones interessades tindran un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de la inserció en els taulers d'anuncis dels centres educatius, per a esmenar els errors observats i presentar les al·legacions oportunes per mitjà de l'aportació en aquest centre educatiu de la documentació que consideren adequada. 6. També seran comunicats als centres els llistats provisionals de les persones beneficiàries directes de les ajudes de menjador, a l'objecte de què el centre puga informar de forma individualitzada. 7. Amb la informació facilitada per les famílies, el centre procedirà a fer les correccions que corresponga. 8. Finalitzat el termini d'esmenes i reclamacions, a la vista de l'informe elaborat per la comissió de valoració, la persona titular de la Direcció General de Centres Docents, per delegació de la persona titular de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resoldrà la concessió o denegació de les ajudes, així com les persones sol·licitants que es considere que han desistit de la seua sol·licitud o en les quals concórreguen altres causes de finalització del procediment. 9. El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions serà de sis mesos des de la data de presentació de les sol·licituds. L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que es dicte ni es publique la resolució corresponent, serà desestimatori de la sol·licitud d'ajuda, d'acord amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de l'obligació legal de l'Administració de resoldre, de conformitat amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 10. Les resolucions es publicaran en el tauler d'anuncis de cada centre educatiu i en el de les Direccions Territorials corresponents. Aquesta publicació produirà efectes de notificació a les persones interessades d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 11. De la mateixa manera es procedirà amb les sol·licituds presentades en les situacions d'escolarització sobrevinguda, en la qual els tràmits exigits s'hauran de realitzar amb la major celeritat possible.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les sol·licituds es baremaran atenent els criteris següents: a) La renda anual disponible per capita: La renda anual disponible per capita és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual disponible, que s'obté d'aplicar els imports indicats en l'apartat décim, entre el nombre de membres de la unitat familiar definida segons el que es disposa en l'apartat nové de la present resolució. La renda anual es valorarà d'acord amb la taula següent: Renda per capita fins a: 393: 20 punts. Renda per capita: De 393,01 a 786: 19 punts. Renda per capita: De 786,01 a 1.179: 18: punts. Renda per capita: De 1.179,01 a 1.572: 17 punts. Renda per capita: De 1.572,01 a 1.965: 16 punts. Renda per capita: De 1.965,01 a 2.358: 15 punts. Renda per capita: De 2.358,01 a 2.751: 14 punts. Renda per capita: De 2.751,01 a 3.144: 13 punts. Renda per capita: De 3.144,01 a 3.537: 12 punts. Renda per capita: De 3.537,01 a 3.930: 11 punts. Renda per capita: De 3.930,01 a 4.323 :10 punts. Renda per capita: De 4.323,01 a 4.716: 9 punts. Renda per capita: De 4.716,01 a 5.109: 8 punts. Renda per capita: De 5.109,01 a 5.502: 7 punts. Renda per capita: De 5.502,01 a 5.895: 6 punts. Renda per capita: De 5.895,01 a 6.288: 5 punts. Renda per capita: De 6.288,01 a 6.681: 4 punts. Renda per capita: De 6.681,01 a 7.074: 3 punts. Renda per capita: De 7.074,01 a 7.467: 2 punts. Renda per capita: Més de 7.467: 1 punt b) Circumstàncies sociofamiliars: Es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l'alumnat, d'acord amb la puntuació atorgada en este apartat, per cada un dels conceptes assenyalats, que hagen sigut degudament acreditats per mitjà de l'original o una còpia compulsada dels certificats o documents amb validesa oficial que s'especifiquen. La puntuació màxima a obtindre atenent a les circumstàncies sociofamiliars no podrà ser superior a 2 punts. - Alumnat de centres singulars de compensació de desigualtats: 1 punt. - Situació de desocupació o atur del pare i de la mare i/o tutors, sense percebre cap dels dos prestacions o subsidis per aquest concepte: 1 punt. - Condició de persona refugiada política: 1 punt. - Fill/a de família monoparental: 1 punt. - Condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa en un centre penitenciari, del pare o de la mare o dels tutors (per una o diverses d'aquestes condicions): 1 punt. - Família nombrosa de qualsevol categoria: 1 punt. - Diversitat funcional d'algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33%: 1 punt. - Orfe o òrfena absolut/a: 2 punts.

Observacions

Observacions

Contra la resolució de la Direcció General de Centres Docents, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'alumnat beneficiari d'ajudes de menjador escolar per al curs 2023/2024 percebrà el mòdul per dia següent: - Per a Educació Infantil, Educació Primària i ESO: fins a 4,25 euros - Per a Educació Especial: fins a 5,44 euros - Per a escola-llar: fins a 12,25 euros L'alumnat que complisca els requisits per a ser beneficiari directe, rebrà l'import màxim de l'ajuda. En la resta dels casos, en funció de la puntuació obtinguda, segons el barem aplicable, es prorratejarà entre els que tinguen la condició de beneficiaris fins que s'esgote el crèdit determinat en aquesta convocatòria. El preu del menú escolar durant el curs 2023/2024, no podrà ser superior al mòdul establit per a cada nivell educatiu, en els centres docents de titularitat de la Generalitat.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa