Sol·licitud d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2024/2025.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210880
|
Codi GVA: 1245
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-07-2024

Fins 31-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar ajudes per al servici de menjador escolar.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-07-2024 al 31-07-2024
Normativa
 • ORDRE 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació,Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. (DOGV num 8294 de 14 de maig).
 • ORDRE 43/2016, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 53/2012, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el servei de menjador escolar en els centres docents no universitaris de...
 • ORDRE 53/2012, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el servici de menjador escolar en els centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb competència en matèria d'educació (DOCV 6839 de 13 d'agost)

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

a) Alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, dependents de la Conselleria amb competències en matèria d'educació, i alumnat escolaritzat en centres privats concertats o centres de titularitat pública distinta de la Generalitat, que disposen del servici de menjador escolar, en nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria.

b) Alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat de la Generalitat.

c) Alumnat de tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle en centres d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

Requisits

a) Estar matriculat en un centre educatiu degudament autoritzat, públic o privat concertat, en els nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle en centres d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

b) Haver presentat la sol·licitud (Annex I) i la documentació requerida en la present resolució en els terminis establits o haver confirmat l'esborrany de sol·licitud.

c) No estar incurs en cap de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. La instrucció del procediment correspondrà a les direccions territorials competents en matèria d'educació segons l'àmbit territorial del centre educatiu de l'alumnat sol·licitant.

2. A la vista de les dades introduïdes informàticament pels centres educatius, es procedirà a sol·licitar la informació econòmica de les persones sol·licitants a través de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com sol·licitar la informació sobre les Circumstàncies Sociofamiliars als òrgans competents.

3. Tramitades les sol·licituds d'ajudes presentades dins del termini ordinari, efectuada la baremació de les mateixes per la comissió de valoració i determinada així la puntuació que corresponga a cada ajuda, en funció de la informació sociofamiliar introduïda informàticament pels centres educatius i la informació facilitada d'ofici pels respectius òrgans competents, es publicaran en el tauler d'anuncis, els llistats provisionals, a fi de detectar incidències o errors en la baremació.

4. El llistat provisional inclourà també aquelles sol·licituds que no tenen puntuació per concórrer les circumstàncies que s'indiquen a continuació i que les exclouen de la convocatòria:

a) Absència de DNI/NIF/NIE, que impossibilita demanar la informació tributària.

b) Incompliment d'obligacions fiscals, per no complir l'obligació de declarar o per constar diverses declaracions en l'AEAT que impossibilita l'accés a la informació tributària.

En els supòsits dels apartats anteriors a) i b), la persona sol·licitant, per a esmenar l'exclusió, haurà d'aportar certificat de renda o imputacions íntegres de l'exercici 2023. O en el cas de constar diverses declaracions s'haurà d'aportar certificat resum d'ingressos anuals corresponent a l'exercici 2023.

c) Superació dels límits establits com a llindars de renda en l'apartat octau de la present resolució.

d) Comunicació per part de l'AEAT que no ha identificat el/la titular del document d'identificació personal enviat, en este supòsit haurà d'aportar-se, si és el cas, la documentació indicada en l'apartat desé, punt 10.7 d'esta convocatòria, per a esmenar l'exclusió.

5. Publicats estos llistats provisionals de sol·licituds d'ajudes de menjador, les persones interessades tindran un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la inserció en els taulers d'anuncis dels centres educatius, per a esmenar els errors observats i presentar les al·legacions oportunes, per mitjà de l'aportació en el mateix centre educatiu de la documentació que estimen adequada.

6. També seran comunicats als centres els llistats provisionals de les persones beneficiàries directes de les ajudes de menjador, a fi de què el centre puga informar-los de manera individualitzada.

7. Amb la informació facilitada per les famílies, el centre procedirà a fer les correccions que corresponga.

8. Finalitzat el termini d'esmenes i reclamacions, a la vista de l'informe elaborat per la Comissió de Valoració, la persona titular de la Direcció General de Centres Docents, per delegació de la persona titular de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, resoldrà la concessió o denegació de les ajudes, així com les persones sol·licitants que es consideren que han desistit en la seua sol·licitud o en les quals concórreguen altres causes de finalització del procediment.

9. El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions serà de 6 mesos des de la data de presentació de les sol·licituds. L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que es dicte ni es publique la resolució corresponent, serà desestimatori de la sol·licitud d'ajuda, d'acord amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjuí de l'obligació legal de l'Administració de resoldre, de conformitat amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10. Les resolucions es publicaran en el tauler d'anuncis de cada centre educatiu. Esta publicació produirà efectes de notificació a les persones interessades d'acord amb el que establix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Criteris de valoració

Les sol·licituds es baremaran atenent els següents criteris:

a) La renda anual disponible per càpita:

La renda anual disponible per càpita és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual disponible, que s'obté d'aplicar els imports indicats en l'apartat dècim entre el nombre de membres de la unitat familiar definida segons el que es disposa en l'apartat onzé de la present resolució.

La renda anual es valorarà d'acord amb la següent taula:

Renda per càpita fins a: 393: 20 punts

Renda per càpita: De 393,01 a 786: 19 punts

Renda per càpita: De 786,01 a 1.179: 18: punts

Renda per càpita: De 1.179,01 a 1.572: 17 punts

Renda per càpita: De 1.572,01 a 1.965: 16 punts

Renda per càpita: De 1.965,01 a 2.358: 15 punts

Renda per càpita: De 2.358,01 a 2.751: 14 punts

Renda per càpita: De 2.751,01 a 3.144: 13 punts

Renda per càpita: De 3.144,01 a 3.537: 12 punts

Renda per càpita: De 3.537,01 a 3.930: 11 punts

Renda per càpita: De 3.930,01 a 4.323 :10 punts

Renda per càpita: De 4.323,01 a 4.716: 9 punts

Renda per càpita: De 4.716,01 a 5.109: 8 punts

Renda per càpita: De 5.109,01 a 5.502: 7 punts

Renda per càpita: De 5.502,01 a 5.895: 6 punts

Renda per càpita: De 5.895,01 a 6.288: 5 punts

Renda per càpita: De 6.288,01 a 6.681: 4 punts

Renda per càpita: De 6.681,01 a 7.074: 3 punts

Renda per càpita: De 7.074,01 a 7.467: 2 punts

Renda per càpita: Més de 7.467: 1 punt

b) Circumstàncies sociofamiliars:

Es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l'alumnat, d'acord amb la puntuació atorgada en este apartat, per cada un dels conceptes assenyalats, que hagen sigut degudament acreditades per mitjà de l'original o còpia compulsada dels certificats o documents amb validesa oficial que s'especifiquen.

La puntuació màxima a obtindre atenent les circumstàncies sociofamiliars no podrà ser superior a 2 punts.

- Alumnat de centres singulars de compensació de desigualtats: 1 punt

- Situació de desocupació o atur del pare i de la mare i/o tutors legals, sense percebre cap dels dos prestacions o subsidis per este concepte: 1 punt

- Condició de persona refugiada: 1 punt

- Fill/a de família monoparental: 1 punt

- Condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa en un centre penitenciari, del pare o de la mare o dels tutors (per una o diverses d'estes condicions): 1 punt

- Família nombrosa de qualsevol categoria: 1 punt

- Diversitat funcional d'algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33%: 1 punt

- Orfe/òrfena absolut/a: 2 punts

Sol·licitud

Termini
Des de 01-07-2024 a 31-07-2024

Terminis ordinaris.

En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació de sol·licituds seran des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, fins a la finalització del període de formalització de la matrícula si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula en el cas que canvie de centre educatiu. (DOGV num 9880 de 28 de juny de 2024).

 

Terminis de presentació extraordinaris:

1. Excepcionalment, el termini previst anterior no serà aplicable en els següents casos:

a) En el cas d'alumnat que s'incorpore al sistema educatiu per circumstàncies sobrevingudes d'acord amb el que preveu el Decret 48/2024, de 23 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d'Educació Especial, podrà presentar la sol·licitud d'ajuda per al menjador, segons Annex I, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de la data de matriculació.

b) En els casos d'alumnat que es trobe en situació d'acolliment familiar o residencial, així com els fills o filles de famílies d'acolliment o famílies guardadores amb finalitats d'adopció, en casos d'alumnat que siga fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca especial protecció, o en casos de dones en risc d'exclusió social, sempre que així se sol·licite dins del període del curs escolar, amb un informe previ de la Conselleria competent en la matèria i sempre que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten.

En estos casos, la sol·licitud s'entendrà realitzada una vegada presentat l'informe indicat, juntament amb les dades de la persona sol·licitant, davant l'òrgan competent per a resoldre estes ajudes.

2. En els casos de sol·licituds presentades fora del termini ordinari, per les circumstàncies sobrevingudes que s'indiquen en els apartats anteriors, es procedirà a baremar-les d'acord amb el que s'establix en esta convocatòria. En tot cas, l'alumnat haurà de reunir els requisits generals de la present convocatòria.

3. En els casos en què es resolga favorablement la concessió de l'ajuda, les persones interessades tindran la condició de beneficiàries des de la data d'efectes que s'indica en la resolució corresponent.

Documentació
El model de sol·licitud està inclòs com a annex I en la present convocatòria. La forma de presentació de la sol·licitud d'ajuda serà la següent: a) Alumnat que en el curs 2023-2024 ja va sol·licitar l'ajuda per al menjador escolar: a.1) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que siguen usuaris...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

En els centres educatius on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2024/2025.

Resolució

Quantia i cobrament
L'alumnat beneficiari d'ajudes de menjador escolar per al curs 2024/2025 percebrà el mòdul per dia: - Per a Educació Infantil, Educació Primària i ESO: fins a 4,35 euros - Per a Educació Especial: fins a 5,54 euros - Per a escola-llar: fins a 12,35 euros L'alumnat que complisca els requisits...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Observacions

Contra la resolució de la Direcció General de Centres Docents, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial...

Saber més