• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris púlblics i privats concertats per al curs escolar 2019-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris púlblics i privats concertats per al curs escolar 2019-2020.

  Objecte del tràmit

  Convocar ajudes per al servei de menjador escolar.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, dependents de la Conselleria amb competències en matèria d'educació, i alumnat escolaritzat en centres privats concertats o centres de titularitat pública distinta de la Generalitat, que disposen del servei de menjador escolar, en nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria.
  b) Alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat de la Generalitat.
  c) Alumnat de tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

  Requeriments

  a) Estar matriculat en un centre educatiu degudament autoritzat, públic o privat concertat, en els nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.
  b) Haver presentat la sol·licitud (annex I) i la documentació requerida en la present resolució en els terminis establits o haver confirmat l'esborrany de sol·licitud.
  c) No estar incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Terminis ordinaris
  En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació de sol·licituds seran des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8570 de 14 de juny de 2019, fins a la finalització del període de formalització de la matrícula si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula en el cas que canvie de centre educatiu.

  Terminis de presentació extraordinaris
  1. Excepcionalment, el termini previst en l'apartat desé no serà aplicable en els següents casos:
  a) En el cas d'alumnat que s'incorpore al sistema educatiu per circumstàncies sobrevingudes d'acord amb el que preveu el Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, podrà presentar la sol·licitud d'ajuda per al menjador, segons annex I, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de la data de matriculació.
  b) En els casos d'alumnat que es trobe en situació d'acolliment familiar o residencial, així com els fills o filles de famílies acollidores, en casos d'alumnat que siga fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca especial protecció, o en casos de dones en risc d'exclusió social, sempre que així se sol·licite dins del període del curs escolar, amb un informe previ de la conselleria competent en la matèria i sempre que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten.
  En aquests casos, la sol·licitud es considerarà realitzada una vegada presentat l'informe indicat, juntament amb les dades de la persona sol·licitant, davant l'òrgan competent per a resoldre aquestes ajudes.
  2. En els casos de sol·licituds presentades fora del termini ordinari, per les circumstàncies sobrevingudes que s'indiquen en els apartats anteriors, es procedirà a baremar-les d'acord amb el que s'estableix en aquesta convocatòria. En tot cas, l'alumnat haurà de reunir els requisits generals de la present convocatòria.
  3. En els casos en què es resolga favorablement la concessió de l'ajuda, les persones interessades tindran la condició de beneficiàries des de la data d'efectes que s'indica en la resolució corresponent.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En els centres educatius on estiga matriculat l'alumnat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. El model de sol·licitud és únic per a la convocatòria de menjador i de transport, i en aquest s'indicaran les diferents ajudes que se sol·liciten per a cada alumne/a.

  2. La forma de presentació serà la següent:

  a) Alumnat que en el curs 2018/2019 ja va sol·licitar l'ajuda per al menjador escolar:
  a.1) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que siguen usuaris de l'Aplicació ÍTACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda, on constaran *pregrabados les dades que obren en poder d'aquesta administració, una vegada han sigut actualitzats d'ofici per la Conselleria competent en matèria d'educació relatius a família nombrosa, família monoparental, alumnat destinatari de la renda valenciana d'inclusió, desocupació o atur sense prestació ni subsidi i grau de discapacitat legalment reconegut, atés que en la sol·licitud o confirmació de l'esborrany per al curs escolar 2018-2019 es va autoritzar expressament la seua consulta per les persones interessades. Si les persones sol·licitants de l'ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d'imprimir, signar i presentar l'esborrany en el centre on estaran matriculades durant el curs 2019/2020, sense necessitat de presentar la documentació. Si algun de les dades que figuren en l'esborrany no és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l'apartat G de l'esborrany, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

  a.2) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que no siguen usuaris de l'aplicació informàtica ÍTACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, podran sol·licitar en el centre educatiu on l'alumnat estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud d'ajuda per al menjador escolar, on constaran *pregrabados les dades que obren en poder d'aquesta administració, una vegada han sigut actualitzats d'ofici per la Conselleria competent en matèria d'educació relatius a família nombrosa, família monoparental, alumnat destinatari de la renda valenciana d'inclusió, desocupació o atur sense prestació ni subsidi i grau de discapacitat legalment reconegut, atés que en la sol·licitud o confirmació de l'esborrany per al curs escolar 2018-2019 es va autoritzar expressament la seua consulta per les persones interessades. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne/a encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de l'ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l'esborrany i presentar-lo en el centre on estarà l'alumnat matriculat durant el curs 2019/2020. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa.
  En el cas d'alumnat pertanyent a una unitat familiar amb més d'un alumne/a sol·licitant, es procedirà de la manera següent: si l'esborrany dels alumnes/as és correcte s'efectuarà la confirmació de les dades. Si les dades d'algun alumne/a no són conformes es procedirà a assenyalar la circumstància que canvia en l'apartat G de l'esborrany, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa. En el cas que algun alumne/a no estiga inclòs/a en l'esborrany, s'haurà de presentar una nova sol·licitud només per a aquest alumne/a, emplenant l'annex I i adjuntant la documentació acreditativa. Tant la confirmació de l'esborrany com la presentació de l'annex I es realitzaran en el centre on estarà matriculat l'alumnat durant el curs 2019/2020.
  b) Alumnat que en el curs 2018/2019 no va sol·licitar l'ajuda per al menjador escolar:
  La sol·licitud d'ajuda es realitzarà presentant l'annex I, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix en aquesta convocatòria en el centre on estarà matriculat l'alumnat durant el curs 2019/2020. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:

  - Fotocòpia del DNI/ NIF/ PASSAPORT/ NIE de les persones sol·licitants (pares, tutors o similars).
  - La documentació, detallada en apartats anteriors, que siga necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades sociofamiliars que són presos en consideració per a la concessió o, si és el cas, la baremació de la sol·licitud. La documentació, com ja s'ha indicat, haurà de ser l'original i una còpia que serà compulsada pel personal receptor.
  En el cas que l'alumnat que forma part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 2019-2020 en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud. Si està escolaritzat en diversos centres, es presentarà una sol·licitud per cada centre.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD MENJADOR I TRANSPORT CURS 2019-2020

  [ANNEX II] CERTIFICACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR (Sol·licituds d'ajuda assitencial de menjador)

  [ANNEX III] CERTIFICAT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.