Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús.

  Objecte del tràmit

  MIN - Autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a la realització de transports privats complementaris de viatgers amb autobús, serà necessari que les persones que la vulguen fer obtinguen prèviament la corresponent autorització administrativa que habilite per a fer-la.

  Requeriments

  ESTABLIMENT:
  L'empresa ha de tindre domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, amb locals en els quals es conserven els documents principals de l'empresa.

  NOTA: Cal disposar d'adreça i signatura electrònica.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  - A 04 EMPRESA: 27,40 euros
  - A 06 CÒPIA (per vehicle): 23,01 euros
  - I 04 CERTIFICAT: 2,04 euros

  * PAGAMENT DE LA TAXA:

  - DE FORMA TELEMÀTICA: per mitjà del pagament telemàtic genèric
  Les persones que disposen de DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i que hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials podran realitzar el pagament telemàticament.
  Vegeu el manual en "Informació complementària": Manual pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": pagament telemàtic genèric.

  - DE MANERA PRESENCIAL:
  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://politicaterritorial.gva.es/va/web/transportes/generacion-de-tasas-por-internet.-mod.-046

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTÈNCIES DE CARÀCTER GENERAL

  Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament.

  Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta.

  A) ALTA D'AUTORITZACIÓ

  - Declaració censal o justificant IAE o resum IVA per a l'activitat.

  - Document que justifique que el volum de transport autoritzat a l'empresa és conforme amb el nombre d'empleats o de persones que, per la seua relació permanent, assisteixen habitualment a aquesta.
  - Els autobusos han de tindre capacitat de tracció pròpia , estar matriculats a Espanya i el titular ha de disposar d'aquests en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.
  - Justificant de l'abonament de les taxes.

  B) AMPLIACIÓ DE FLOTA

  - Permís de circulació (transmissió) o factura de compra (matriculació).

  - Document que justifique que el volum de transport autoritzat a l'empresa és conforme amb el nombre d'empleats o de persones que, per la seua relació permanent, assisteixen habitualment a aquesta.

  - Justificant de l'abonament de les taxes.

  - Els autobusos han de tindre capacitat de tracció pròpia , estar matriculats a Espanya i el titular ha de disposar d'aquests en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

  C) SUBSTITUCIÓ

  - Permís de circulació (transmissió) o factura de compra (matriculació).

  - Justificant de l'abonament de les taxes.

  - Els autobusos han de tindre capacitat de tracció pròpia , estar matriculats a Espanya i el titular ha de disposar d'aquests en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

  DECLARACIÓ DE VERACITAT
  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació corresponent.
  Posteriorment, si l'òrgan competent observa que es compleixen els requisits exigits, resoldrà en un termini de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document.
  - La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'empreses i activitats del transport. No s'expedeix la targeta de transports.
  - Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs: alçada.

  Termini: un mes.

  Òrgan davant del qual s'interposa i resol: director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

  Presentació del recurs: cal presentar-lo en el corresponent servei territorial de transport.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic:

  viajeros_stv@gva.es, si és de València
  autorizaciones_sta@gva.es, si és d'Alacant
  autorizaciones_stc@gva.es, si és de Castelló

  Inici
 • Informació complementària

  NOTA INFORMATIVA SOBRE JUSTIFICACIÓ DE L'ESTABLIMENT
  El 4 de desembre de 2011 va entrar en vigor el Reglament 1071/2009, pel qual s'estableixen les normes comunes relatives a les condicions que s'han de complir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera. En aquest s'introdueixen noves exigències per a l'atorgament de les autoritzacions de transport i se'n modifiquen algunes de les existents.

  Les disposicions són aplicables directament en tots els estats membres de la UE.

  En l'article 3, disposa que les empreses que exerceixen la professió de transportista per carretera han de tindre, entre altres requisits, un establiment efectiu i fix a Espanya, amb locals en els quals es conserven els documents principals de l'empresa.

  Per això, es considerarà que les empreses compleixen el requisit d'establiment quan designen a aquest efecte el seu propi domicili o altres locals que disposen en nom propi mitjançant:

  Títol jurídicament vàlid en dret.
  1. Propietat: En el cas d'autònoms en què coincidisca el requisit d'establiment amb el seu propi domicili, aquest podrà acompanyar l'acreditació amb la prestació de consentiment.
  2. Arrendament.
  3. Usdefruit.

  Acreditació adequada d'aquest
  1. Escriptura de propietat.
  2. IBI.
  3. Contracte d'arrendament legalitzat.
  4. Escriptura notarial.

  * CONDICIONS DE REALITZACIÓ DEL TRANSPORT:

  a) S'ha de portar-se una còpia certificada de la corresponent autorització a bord dels autobusos en els quals es faça el transport en cada moment.

  b) Els viatgers han de ser treballadors o assalariats de l'empresa titular de l'autorització, o persones assistents a algun dels establiments d'aquesta. En el primer cas, serà determinant de la condició d'usuari la seua relació laboral amb l'empresa; en el segon cas, els viatgers ho seran en qualitat de socis, beneficiaris o contractants habituals d'altres serveis objecte de l'activitat principal de l'empresa o l'establiment de què es tracte.

  c) Els viatgers han de tindre l'origen o la destinació en algun establiment de l'empresa titular de l'autorització, o bé desplaçar-se entre punts que no complisquen aquest requisit sempre que, en aquest últim supòsit, es tracte d'atendre necessitats internes pròpies de l'empresa.

  d) Els autobusos utilitzats han de trobar-se matriculats i habilitats per a circular, han de tindre en vigor l'última inspecció tècnica periòdica que legalment els corresponga, i han de ser propietat de l'empresa o disposar d'aquests en règim d'arrendament financer (lísing), per a la qual cosa es considerarà acreditada aquesta última circumstància només en el cas que coincidisca la titularitat del permís de circulació i la de l'autorització que es fa constar en la corresponent còpia certificada.

  e) Els autobusos els ha de conduir el titular de l'empresa o les persones que depenguen d'ell, i s'ha d'acreditar aquesta condició mitjançant la corresponent documentació de contractació laboral i d'afiliació a la Seguretat Social; en el cas d'empresaris autònoms, els autobusos els poden conduir, a més, persones que acrediten una relació de parentiu o convivència amb el titular.

  f) En cap cas s'admetrà l'exigència d'un preu independent al de la prestació principal als usuaris, excepte en aquells supòsits en què així s'haja autoritzat expressament per l'òrgan competent, d'acord amb el que disposa l'art. 157 e, de l'ROTT.

  NOTES
  1. S'atorgaran totes les noves autoritzacions de transport privat complementari de viatgers amb autobús que se sol·liciten de conformitat amb els requisits exposats.
  2. No hi haurà limitacions per raó de l'antiguitat dels vehicles.

  Sancions

  Serà aplicable el que preveu l'article 43 del Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (ROTT) (BOE núm. 241, de 08/10/1990).

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CE) núm. 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 1191/69 i (CEE) núm. 1107/70 del Consell.
  - Reglament (CE) núm. 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, pel qual s'estableixen les normes comunes relatives a les condicions que han de complir-se per a l'exercici de la professió de transportista per carretera i pel qual es deroga la Directiva 96/26/CE del Consell (DOUE 300, de 14/11/2009).
  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, Reglament de la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre (BOE núm 241 de 08/10/90), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm 44 de 19/02/2019).
  - Reial decret 1544/2007 de 23 de novembre pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels mitjans de transport per a persones amb discapacitat (BOE Núm. 290 de 4/12/2007).
  - Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l'Estat en les comunitats autònomes en matèria de transport per carretera i per cable (BOE núm. 182, de 31/07/87)
  - Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6495, de 05.04.2011).
  - Llei 9/2009, de 20 novembre, de la Generalitat d'accessibilitat universal del sistema de transports de la Comunitat Valenciana (DOCV Núm. 6152 de 25/11/2009).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques (BOE núm. 236,de 2/10/2015)
  - Ordre Ministerial de 4 de febrer de 1993, del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre en matèria d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers per carretera (BOE núm. 40, de 16/02/93).
  - Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301 de 14/12/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu Reglament (CE) nº 1370/2007 del Parlament Europeu

  Vegeu Reglament (CE) nº 1071/2009 del Parlament Europeu

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol.

  Vegeu el Decret 1211/1990, de 28 de setembre.

  Vegeu Reial Decret 1544/2007 de 23 de novembre

  Vegeu Llei Orgànica 5/1987, de 30 de juliol

  Vegeu Ley 6/2011, d'1 d'abril

  Vegeu Llei 9/2009, de 20 novembre

  Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Vegeu Ordre Ministerial de 4 de febrer de 1993

  Vegeu la Resolució de 3 de desembre de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.