Detall de Procediments

MIN - Autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús.

  Objecte del tràmit

  MIN - Autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a la realització de transports privats complementaris de viatgers amb autobús, serà necessari que les persones que la vulguen fer obtinguen prèviament la corresponent autorització administrativa que habilite per a fer-la.

  Requeriments

  ESTABLIMENT:
  L'empresa ha de tindre domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, amb locals en els quals es conserven els documents principals de l'empresa.

  NOTA: Cal disposar d'adreça i signatura electrònica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTÈNCIES DE CARÀCTER GENERAL

  Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament.

  Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta.

  A) ALTA D'AUTORITZACIÓ

  - Declaració censal o justificant IAE o resum IVA per a l'activitat.

  - Document que justifique que el volum de transport autoritzat a l'empresa és conforme amb el nombre d'empleats o de persones que, per la seua relació permanent, assisteixen habitualment a aquesta.
  - Els autobusos han de tindre capacitat de tracció pròpia , estar matriculats a Espanya i el titular ha de disposar d'aquests en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.
  - Justificant de l'abonament de les taxes.

  B) AMPLIACIÓ DE FLOTA

  - Permís de circulació (transmissió) o factura de compra (matriculació).

  - Document que justifique que el volum de transport autoritzat a l'empresa és conforme amb el nombre d'empleats o de persones que, per la seua relació permanent, assisteixen habitualment a aquesta.

  - Justificant de l'abonament de les taxes.

  - Els autobusos han de tindre capacitat de tracció pròpia , estar matriculats a Espanya i el titular ha de disposar d'aquests en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

  C) SUBSTITUCIÓ

  - Permís de circulació (transmissió) o factura de compra (matriculació).

  - Justificant de l'abonament de les taxes.

  - Els autobusos han de tindre capacitat de tracció pròpia , estar matriculats a Espanya i el titular ha de disposar d'aquests en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

  DECLARACIÓ DE VERACITAT
  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.