Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Autorització transport sanitari públic (VS) i privat complementari (VSPC)

  Objecte del tràmit

  Atorgament d'autoritzacions de transport sanitari públic (VS) i privat complementari (VSPC) i aprovació de modificacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  TRANSPORT SANITARI PÚBLIC (VS)

  L'empresa titular de transport públic ha de complir en tot moment els requisits següents:
  a) Quan no es tracte d'una persona física, ha de tindre personalitat jurídica pròpia i independent de la d'aquelles persones que, si escau, la integren. En cap cas, més d'una persona ni comunitats de béns.
  b) Tindre nacionalitat espanyola o la d'algun altre estat membre de la Unió Europea.
  c) Complir les obligacions de caràcter fiscal establides en la legislació vigent.
  d) Complir les obligacions laborals i socials establides en la legislació corresponent.
  e) Disposar d'un local en les condicions exigides en l'ordre PRE/1435/2013
  f) Disposar, almenys, de huit vehicles que complisquen les condicions assenyalades en l'article 5 de l'Ordre PRE/1435/2013.
  g) Disposar en tot moment, com a mínim, de quinze treballadors adscrits a la plantilla de l'empresa, dels quals, almenys sis han de disposar del permís de conducció i els nivells de formació exigibles per a conduir els vehicles de l'empresa, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 83672012, de 25 de maig.
  h) L'empresa ha de disposar, en tot cas, d'un nombre de conductors igual o superior al 80 % del nombre de vehicles de què dispose.
  i) Tindre coberta la responsabilitat civil per danys que es causen en ocasió del transport fins a, com a mínim, la quantitat de 50 milions d'euros.
  j) Estar en possessió del certificat ISO 9001.
  k) Comptar, almenys, amb un professional que haja obtingut el certificat haver superat el Curs Superior en Gestió del Transport Sanitari.
  l) Disposar d'adreça i signatura electrònica.


  TRANSPORT SANITARI PRIVAT COMPLEMENTARI (VSPC)

  a) Justificació de la necessitat de realitzar el transport sanitari per al qual se sol·licita l'autorització d'acord amb la naturalesa i el volum de l'activitat.
  b) L'empresa ha d'estar dedicada a una finalitat principal diferent de la de transport sanitari.
  c) L'empresa ha de trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals, laborals i socials.
  d) El volum de transport autoritzat a l'empresa ha de ser conforme amb les exigències de transport sanitari que puga veure's obligada a atendre.
  e) Els vehicles als quals hagen d'estar referides les autoritzacions han de complir les obligacions previstes en l'article 5 de l'Ordre PRE/1435/2013, de 23 de juliol.
  f) L'empresa ha de disposar d'un nombre de conductors proveïts de permís de conducció de classe adequada i que compten amb la formació exigida en el Reial decret 83672012, de 25 de maig.
  g) Tindre coberta la responsabilitat civil per danys que es causen en ocasió del transport fins a, com a mínim, la quantitat de 50 milions d'euros.
  h) L'empresa ha de tindre domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, amb locals en els quals es conserven els documents principals de l'empresa.
  i) Disposar d'adreça i signatura electrònica.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  - A 05 Transport sanitari (per empresa): 27,40 euros.
  - A 06 per còpia (una per cada vehicle) 23,01 euros.

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Les persones que disposen de DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i que hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en "Informació complementària": Manual pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": Pagament telemàtic genèric

  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  El model de taxa el podeu descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://politicaterritorial.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-concesion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Autorització: durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL

  Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament d'aquesta.

  Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta.

  DOCUMENTACIÓ

  A) NOVA AUTORITZACIÓ

  1. S'ha de justificar l'alta en l'activitat, a través d'algun dels documents següents:
  - Justificant de pagament de l'IAE, persona obligada.
  - Resum anual de l'IVA (model 390).
  - Certificat expedit per l'AEAT o l'òrgan equivalent de la CA que acredite l'activitat.

  2. Només en cas de transport sanitari públic, últim TC2 (cal acreditar un mínim de 15 treballadors adscrits a la plantilla de l'empresa).

  3. Només en cas de transport sanitari públic i per a poblacions de més de 20.000 habitants: Llicència municipal d'obertura de local o sol·licitud d'aquesta acompanyada del document de disposició de local. La disponibilitat del local es considerarà acreditada quan el titular de l'activitat aporte qualsevol títol jurídicament vàlid en dret (propietat, arrendament, usdefruit, etc.).

  4. Vehicles en propietat/arrendament
  - Certificació tecnicosanitària
  - Assegurança de responsabilitat civil d'un mínim de 50 milions d'euros, justificant de pagament i pòlissa

  5. Conductors:
  - Alta en la Seguretat Social en l'empresa

  6. Només en cas de transport sanitari privat complementari, justificació de la necessitat de realitzar el transport sanitari.

  7. Declaració de veracitat de la documentació aportada.


  B) ALTA DE CÒPIA

  1. Assegurança de responsabilitat civil d'un mínim de 50 milions d'euros, justificant de pagament i pòlissa

  2. Certificació tecnicosanitària sol·licitada a la Direcció Territorial de Sanitat,

  3. Només en cas de transport sanitari públic, acreditació de conductors (80 % en relació amb targetes): alta en la Seguretat Social en l'empresa.

  4. Declaració de veracitat de la documentació aportada.


  C) SUBSTITUCIÓ DE VEHICLE

  1. Original de l'autorització del vehicle

  2. Certificació tecnicosanitària

  3. Assegurança de responsabilitat civil d'un mínim de 50 milions d'euros, justificant de pagament i pòlissa

  4. Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  TAXES
  - Cal aportar el justificant del pagament de les taxes

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  - Revisió d'aquesta.

  - Expedició de la targeta de transports.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs: alçada.

  Termini: un mes.

  Òrgan davant del qual s'interposa i resol: director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

  Presentació del recurs: cal presentar-lo en el corresponent servei territorial de transport.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic:

  viajeros_stv@gva.es si és de València
  autorizaciones_sta@gva.es si és d'Alacant
  autorizaciones_stc@gva.es si és de Castelló

  Inici
 • Informació complementària

  NOTA INFORMATIVA SOBRE JUSTIFICACIÓ DE L'ESTABLIMENT
  El 4 de desembre de 2011 va entrar en vigor el Reglament 1071/2009, pel qual s'estableixen les normes comunes relatives a les condicions que s'han de complir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera. En aquest s'introdueixen noves exigències per a l'atorgament de les autoritzacions de transport i se'n modifiquen algunes de les existents.

  Les disposicions són aplicables directament en tots els estats membres de la UE.

  En l'article 3, disposa que les empreses que exerceixen la professió de transportista per carretera han de tindre, entre altres requisits, un establiment efectiu i fix a Espanya, amb locals en els quals es conserven els documents principals de l'empresa.

  Es considerarà que les empreses compleixen el requisit d'establiment quan designen, a aquest efecte, el seu propi domicili o altres locals que disposen en nom propi mitjançant:

  Títol jurídicament vàlid en dret.
  1. Propietat: En el cas d'autònoms en què coincidisca el requisit d'establiment amb el seu propi domicili, aquest podrà acompanyar l'acreditació amb la prestació de consentiment.
  2. Arrendament.
  3. Usdefruit.

  Acreditació adequada d'aquest
  1. Escriptura de propietat
  2. IBI
  3. Contracte d'arrendament legalitzat
  4. Escriptura notarial

  * MODALITATS DE TRANSPORT SANITARI:

  - Públic, entenent com a tal el que presta el propietari d'un vehicle ambulància per compte d'altri, mitjançant retribució i amb ànim de lucre o sense.

  - Privat, entenent com a tal el prestat per al trasllat d'accidentats o malalts amb vehicles ambulància i personal propis de les entitats prestatàries, a les úniques finalitats d'aquestes, i sense que es perceba una retribució independent pel servei de transport.

  - Oficial, aquell que s'efectua directament per un organisme públic.

  * CLASSIFICACIÓ DE LES AMBULÀNCIES:

  El transport sanitari per carretera podrà ser realitzat per les següents categories de vehicles de transport sanitari:

  1. Ambulàncies no assistencials, que no estan condicionades per a l'assistència sanitària en ruta. Aquesta categoria d'ambulàncies comprén les dues classes següents:
  1.1. Ambulàncies de classe A1 o convencionals, destinades al transport de pacients en llitera.
  1.2. Ambulàncies de classe A2 o de transport col·lectiu, condicionades per al transport conjunt de malalts el trasllat dels quals no revisa caràcter d'urgència ni estiguen afligits per malalties infectocontagioses.

  2. Ambulàncies assistencials, condicionades per a permetre assistència tecnicosanitària en ruta. Aquesta categoria d'ambulàncies comprén les dues classes següents:
  2.1. Ambulàncies classe B, destinades a proporcionar suport vital bàsic i atenció sanitària inicial.
  2.2. Ambulàncies classe C, destinades a proporcionar suport vital avançat.

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació del transport (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques (BOE núm. 236,de 2/10/2015)
  - Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l'Estat en les comunitats autònomes en matèria de transport per carretera i per cable (BOE núm. 182, de 31/07/87)
  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990).
  - Reial decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual s'estableixen les característiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera (BOE núm. 137, de 08/06/2012).
  - Ordre PRE/1435/2013, de 23 de juliol, per la qual es desplega el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres en matèria de transport sanitari per carretera (BOE núm. 180, de 29/07/2013).
  - DECRET 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat. (DOGV núm. 7376 de 07.10.2014)
  - ORDRE 7/2017, de 28 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es desenvolupa el Decret 157/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat. (DOGV núm. 8122 de 07.09.2017)
  - ORDRE 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d'habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari per carretera que acredite la seua experiència laboral. [2013/8995] (DOGV núm. 7114 , de 19.09.2013)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol.

  Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Vegeu Llei Orgánica 5/1987, de 30 de juliol

  Vegeu Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre

  Vegeu el Reial decret 836/2012, de 25 de maig.

  Vegeu l'Ordre PRE/1435/2013, de 23 de juliol.

  Vegeu Decret 157/2014, de 3 d'octubre

  Vegeu Ordre 7/2017, de 28 d'agost

  Vegeu Ordre 5/2013, de 3 de setembre

  Vegeu el Reglament (CE) 1071/2009, de 21 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.