Detall de Procediment

Instal·lacions d'emmagatzematge de combustibles i carburants líquids (IP03) per a consum en la pròpia instal·lació que requerisquen PROJECTE: alta, canvi de titular, modificació (inclourà alta, anul·lació i substitució de tancs, així com reparació de tancs enterrats) i baixa. Indústria.

Codi SIA:: 210899
Codi GVA:: 1314
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar l'alta de noves instal·lacions d'emmagatzematge de combustibles i carburants líquids (IP 03), així com la seua modificació, canvi de titularitat, anul·lació de tancs i baixa que requerisquen PROJECTE. En els supòsits que les instal·lacions requerisquen MEMÒRIA, consultar el tràmit:http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1545&version=amp NOTA: Els carretons, maquinària agrícola, minera, etc. que estiguen matriculats tindran la consideració de vehicles, i en conseqüència les instal·lacions, que els subministren combustible, hauran de ser tramitades a través dels procediments relacionats amb instal·lacions petrolíferes fixes (IP04) sense canvi de depositari (veure apartat procediments relacionats)

Observacions

Observacions

A. DEFINICIONS: 1. Tindran consideració d'instal·lacions per a consum en la mateixa instal·lació: a) Instal·lacions industrials fixes (forns, cremadors per a aplicacions diverses, etc.). b) Instal·lacions d'emmagatzemament de recipients mòbils que continguen carburants i combustibles per a ús industrial c) Instal·lacions de combustibles per a calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. d) Instal·lacions fixes per a usos interns no productius en les indústries (grups electrògens, etc.). e) Instal·lacions destinades a subministrar combustible i/o carburant a mitjans de transport intern, que operen només dins de les empreses (carretons elevadores, etc.). f) Instal·lacions destinades a subministrar combustible i/o carburant a maquinària, que no siga vehicle. 2. No tindran la consideración d' instal·lacions d'emmagatzematge per al seu consum en la pròpia instal·lació, aquelles instal·lacions que no apareguen incloses, expressa o tàcitament, en algun dels supòsits previstos anteriorment o en el camp d'aplicació de les ITCs LA MI-IP01, "Refineries" o MI-IP02 "Parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers", hauran de regir-se per la ITC MI-IP04. B. INSTAL·LACIONS QUE REQUEREIXEN PROJECTE: Aquelles la capacitat de les quals d'emmagatzematge (Q) siga la següent: · Disposició d'emmagatzemament interior (litres) Classe B (gasolines): major de 300 Classes C i D (gasoil i fuel): major de 3.000 · Disposició d'emmagatzemament exterior (litres) Classe B (gasolines): major de 500 Classes C i D (gasoil i fuel): major de 5.000 C. INSTAL·LACIONS QUE REQUEREIXEN MEMÒRIA: Aquelles la capacitat de les quals d'emmagatzematge (Q) siga la següent: · Disposició d'emmagatzemament interior (litres) Classe B (gasolines): entre 300 i 50 Classes C i D (gasoil i fuel): entre 3.000 i>1.000 · Disposició d'emmagatzemament exterior (litres) Classe B (gasolines): entre 500 i 100 Classes C i D (gasoil i fuel): entre 5.000 i> 1.000 D. Quan la capacitat d'emmagatzemament siga inferior als valors indicats en el quadro anterior, no serà necessari realitzar cap tràmit davant del Servici Territorial.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones interessades titulars de les instal·lacions i els seus representants.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Amb caràcter previ a la seua posada en servei.

Formularis documentació

1. NOVA INSTAL·LACIÓ: (Existeixen models de formularis en el tràmit) - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE).Obligatòria, només si el projecte de la instal·lació no té visat - Projecte tècnic de la instal·lació, signat per tècnic titulat competent - Certificat final d'obra de la instal·lació signat pel tècnic competent (CERFIN03) . 2. CANVI DE TITULAR: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació : canvi de titularitat (existent en el tràmit telemàtic) 3. MODIFICACIÓ*: *NOTA: Per a tramitar, tant les altes de nous tancs com les anul·lacions i substitucions de tancs, així com les reparacions de tancs enterrats, en instal·lacions existents, s'utilitzarà el tràmit de modificació. a. ALTA i ALTRES MODIFICACIONS: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, només si el projecte de la instal·lació no té visat. - Projecte tècnic de la instal·lació, signat per tècnic titulat competent. - Certificat final d'obra de la instal·lació signat pel tècnic competent (CERFIN03). b. ANUL·LACIÓ DE TANC/S ( que no supose baixa de la instal·lació) : Es marcarà aquesta modificació únicament quan es produïsca l'anul·lació de tanc/s que no done lloc a la baixa de la instal·lació: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de fora de servei (CERANTAN) - Declaració responsable del titular (DECLANUT) - Còpia de Document de control i seguiment de residus perillosos. c. REPARACIÓ O TRANSFORMACIÓ IN SITU DE TANCS ENTERRATS DE SIMPLE A DOBLE PARET: c.1. Reparació de tancs: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic). - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic). - Certificat emés per empresa reparadora on es faran constar els resultats dels treballs que ha sigut realitzats conforme a l'informe UNEIX 53991IN. - Certificat de prova d'estanquitat del tanc reparat emés per Organisme de Control. - Certificat de neteja i desgasificació dels tancs emés per organisme de control o empresa reparadora. - Còpia de Document de control i seguiment de residus perillosos. c.2. Transformació in situ de tancs enterrats de simple a doble paret: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic). - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic). - Certificat emés per empresa reparadora on consten els assajos realitzats i la conformitat a la norma UNE 62422 o UNEIX 53935 - Certificat de prova d'estanquitat reforma/transformació del tanc emés per Organisme de Control - Estudi-projecte de transformació - Certificat de neteja i desgasificació dels tancs emés per empresa reparadora o organisme de control - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos d. SUBSTITUCIÓ DE TANC - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat final d'obra de la instal·lació signat pel tècnic competent (CERFIN03) - Projecte tècnic de la instal·lació, signat per tècnic titulat competent. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, només si el projecte de la instal·lació no té visat. - Declaració responsable del titular (DECLANUT) - Certificat de fora de servei de tanc (CERANTAN) - Còpia de Document de control i seguiment de residus perillosos. 4. BAIXA: Es marcarà la baixa de la instal·lació i s'aportarà la documentació de l'anul·lació de la totalitat de tancs existents en la instal·lació. - Formulari web de dades de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació: Baixa (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de fora de servei (CERANTAN) - Declaració responsable del titular (DECLANUT) - Còpia de Document de control i seguiment de residus peligrosos.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168 - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se al principi d'aquest apartat o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia *Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de signatures, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen signats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aqueixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació (de forma exclusivament telemàtica) - Se li assigna un número de registre d'instal·lació i es remet la notificació de la inscripció. - Visita d'inspecció, en el seu cas - Requeriment de documentació, en el seu cas. - Iniciació d'expedient sancionador en el seu cas. Per a qualsevol dubte que puga sorgir, quant al contingut del tràmit, li recomanem es pose en contacte amb el Servei territorial d'indústria, energia i mines de la província on estiga situada la instal·lació, a través del servei de CITA PRÈVIA, l'enllaç de la qual s'adjunta (veure apartat ENLLAÇOS). En el supòsit d'haver d'aportar nova documentació o ser requerida la seua presentació, es realitzarà a través del tràmit telemàtic: Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA, ENERGIA i MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats): vegeu l'apartat ENLLAÇOS

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos comptadors des de la data de presentació de la documentació.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Les que establisca la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria (BOE núm. 176, de 23/07/92) i els reglaments corresponents.