Inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'EMPRESES instal·ladores/conservadores reparadores i automantenidores de FRED INDUSTRIAL (empreses frigoristes). Alta, modificació i cessament. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210901
|
Codi GVA: 1319
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

S'inscriuran a través d'aquest tràmit aquelles empreses instal·ladores que tinguen la seu social en la comunitat valenciana, tenint a partir de la inscripció validesa en tot el territori nacional.

 

A través d'aquest tràmit es possibiliten les següents accions:

 

A) ALTA (inscripció en el Registre Integrat Industrial i habilitació per a l'exercici de l'activitat)

 

- La inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) d'empreses instal·ladores/conservadores-reparadores o automantenedoras de fred industrial legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya.

 

- La inscripció en el Registre Integrat Industrial (*RII) d'empreses instal·ladores/conservadores-reparadores o automantenedoras de fred industrial legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que desitgen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol.

 

 

D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, la presentació de la corresponent declaració responsable davant l'Administració competent habilita, des d'aqueix moment i per temps indefinit, a l'empresa instal·ladora/conservadora-reparadora o automantenedora per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals.

 

 

B) MODIFICACIÓ i CESSAMENT

 

També possibilita la inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) de les dades de les referides empreses que hagen sigut objecte de modificació, així com del cessament de les seues activitats.

 

 

 

* IMPORTANT:

 

Si l'empresa instal·ladora/conservadora-reparadora o automantenedora de fred industrial requereix per a la seua activitat la manipulació de GASOS FLUORATS, DEU, A més, REALITZAR a continuació EL TRÀMIT d'aquesta Guia Prop denominat "Inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) d'empreses instal·ladores, mantenidores, *automantenedoras o reparadores per a la realització d'activitats que requereixen la manipulació de GASOS FLUORATS. Alta, modificació i cessament. Obtenció del CERTIFICAT (o duplicat) d'EMPRESA de gasos fluorats i inscripció en el Registre unificat sobre certificats de gasos fluorats. Indústria.".

 

Veure enllaç directe a aqueix tràmit en l'apartat "Enllaços".

 

 

- NOTA: veure nota informativa sobre certificat professional de gasos fluorats en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

A) EMPRESA FRIGORISTA: veure el que es disposa en els articles 10 i 12 del Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècniques complementàries (veure enllaç a aquest RD en l'apartat "Llesta de normativa"), segons es tracte de:

 

- Empresa FRIGORISTA DE NIVELL 1

- Empresa FRIGORISTA DE NIVELL 2

- Empresa FRIGORISTA *AUTOMANTENEDORA

 

 

B) INSTAL·LADOR/A frigorista

 

- És la persona física que, en virtut de posseir coneixements teoricopràctics de la tecnologia de la indústria del fred i de la seua normativa, està capacitat per a realitzar, posar en marxa, mantindre, reparar, modificar i desmantellar instal·lacions frigorífiques.

 

- Ha de desenvolupar la seua activitat en el si d'una empresa frigorista habilitada.

 

- I ha de complir i poder acreditar davant l'Administració competent, quan aquesta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control, una de les situacions d'OBTENCIÓ DIRECTA de la condició d'instal·lador frigorista previstes en la normativa vigent.

L'empresa instal·ladora, en la seua declaració responsable per a l'exercici de l'activitat, acreditarà que la documentació o titulació del personal qualificat de què disposa, li capacita per a l'acompliment de l'activitat.

 

Tot això pot consultar-se en el servei existent sobre aquest tema en la Guia Prop i també en l'apartat corresponent de l'àrea d'Indústria de la Conselleria competent en aqueixa matèria (veure enllaç en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular d'una empresa instal·ladora/conservadora-reparadora i automantenidora de fred industrial, o el/la seu/seua representant.

Requisits

1) REQUISITS PER A l'EXERCICI DE L'ACTIVITAT: els previstos en els articles 10 i 12 del Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècniques complementàries (veure enllaç a aquest RD en l'apartat "Llesta de normativa"), segons es tracte de:

 

- Empresa FRIGORISTA DE NIVELL 1

- Empresa FRIGORISTA DE NIVELL 2

- Empresa FRIGORISTA AUTOMANTENEDORA

 

 

2) Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aqueixa persona haurà d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

Sense aqueixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant NO pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona. No obstant això, en aqueixos casos pot utilitzar-se la SAFATA DE SIGNATURES, que és una funcionalitat integrada en la Carpeta Ciutadana per a possibilitar que la persona en nom de la qual es vol realitzar el tràmit telemàtic ferm el/els formulari/s web, el/els documente/s a annexar (en el seu cas) i la seua presentació final en registre. En la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana disposa d'ajuda amb preguntes freqüents sobre la Carpeta Ciutadana, que inclou un tutorial de funcionament de la Safata de Signatures (veure també en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) i, a més, en el propi tràmit telemàtic se li aniran indicant els passos a seguir.

 

 

 

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA de la declaració responsable davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana on s'establisca l'empresa (en cas d'alta) o on estiga establida (en cas de modificació o cessament).

 

2. Si el sol·licitat és correcte, el servei territorial competent que s'indica:

 

- En cas d'alta, assignarà, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i la inscriurà en el Registre Integrat Industrial (RII).

El número de RII podrà consultar-se en la pàgina web d'aquest Registre estatal (vegeu enllaç directe al RII en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

- En la resta de casos, realitzarà la inscripció que corresponga en el Registre integrat industrial.

 

3. Si el sol·licitat NO és correcte o està incomplet, s'emetrà un requeriment d'esmena a l'empresa declarant.

 

* L'esmena també s'ha de realitzar per via telemàtica, utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Procediments relacionats" d'aquest tràmit).

 

* Després d'això:

 

- Si l'empresa esmena, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.

 

- Si NO esmena, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració de desistida i s'arxiva l'expedient.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, d'acord amb els terminis següents:

 

a) En cas d'ALTA, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable ABANS DE COMENÇAR LES SEUES ACTIVITATS.

 

b) En cas de MODIFICACIÓ d'algunes de les dades incloses en la declaració responsable originària, així com en cas de CESSAMENT de les activitats, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable comunicant-ho en el termini d'UN MES.

Documentació
Tant per a l'ALTA, la MODIFICACIÓ o el CESSAMENT hauran de presentar telemàticament i marcant l'opció corresponent, la declaració responsable que corresponga al seu cas concret segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. Eixos models de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat...
Saber més