Detall de Procediments

Formulació de queixes davant de l'òrgan competent en matèria d'Inspecció General de Serveis, per incompliment del deure de resposta dels serveis administratius de la Generalitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Formulació de queixes davant de l'òrgan competent en matèria d'Inspecció General de Serveis, per incompliment del deure de resposta dels serveis administratius de la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  Es podrà formular nova queixa, esta vegada davant de la Inspecció General de Servicis, quan s'haja incomplit el deure de resposta a la queixa inicial plantejada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La ciutadania

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1.- En la queixa inicial la contestació haurà de notificar-se en un termini no superior a un mes des que va tindre entrada en el registre general de la respectiva conselleria afectada.

  2.- Davant de l'incompliment del deure de resposta, en el termini esmentat anteriorment, el ciutadà podrà formular la queixa davant de l'òrgan indicat anteriorment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en totes les unitats de registre i d'assistència al ciutadà de la Generalitat Valenciana.

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=MODELO_2RESPUESTA_QSA&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1324

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=MODELO_2RESPUESTA_QSA_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1324

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud
  - Còpia o fotocòpia de la queixa inicial.

  Impresos associats

  QUEIXA DAVANT LA INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Els ciutadans formularan la seua queixa, davant de la Inspecció General de Servicis, per escrit, en les oficines i registres esmentats.

  - Sempre que siga possible utilitzaran el formulari normalitzat, sense perjuí de la plena validesa de les queixes cursades sense subjecció a cap imprés. En tot cas, serà sempre necessari acompanyar fotocòpia de la queixa inicial.

  - Els ciutadans podran ser auxiliats pel personal de les oficines de registre i informació en la formulació i constància de la seua queixa. En tot cas, esta haurà de ser firmada pel ciutadà com a mostra de conformitat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=MODELO_2RESPUESTA_QSA&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1324

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=MODELO_2RESPUESTA_QSA_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1324

  Tramitació

  Per mitjà de l'ompliment de l'imprés normalitzat de queixa a través del seu ordinador polsant la icona "tramitar telemàticament".

  Requisits: Disposar de firma electrònica digital emesa per l'Autoritat de Certificació de la Generalitat Valenciana o el carnet d'identitat electrònic.

  Pot obtindre la firma digital de la Generalitat Valenciana, de forma gratuïta, en els punts de registre d'usuaris de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Pot consultar el seu punt de registre més pròxim en: http://www.accv.es/puntreg_c.htm

  Quan pot presentar-se: tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores del dia.

  Acreditació presentació queixa: el mateix sistema informàtic expedirà un rebut electrònic acreditatiu de la constància en els assentaments registrals.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'establix el sistema per a la millora de la qualitat dels servicis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (DOCV núm. 7764, de 20/04/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 41/2016, de 15 de abril

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.