Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de pensió no contributiva (PNC) d'INVALIDESA.

  Objecte del tràmit

  L'Estat, per mitjà de la Seguretat Social, garanteix a les persones compreses en el seu camp aplicable, per realitzar una activitat professional contributiva o per complir els requisits exigits en la modalitat no contributiva, la protecció adequada davant de les contingències i en les situacions que es preveuen en la Llei general de la Seguretat Social.

  La pensió no contributiva d'invalidesa assegura a tots els ciutadans i totes les ciutadanes en situació de jubilació i en estat de necessitat: una prestació econòmica, assistència medicofarmacèutica gratuïta i serveis socials complementaris, encara que no s'haja cotitzat o s'haja fet de manera insuficient per a tindre dret a una pensió contributiva.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden ser beneficiaris de la PNC d'invalidesa els ciutadans espanyols i nacionals d'altres països, amb residència legal a Espanya, que complisquen els REQUISITS següents:

  Requeriments

  1. No tindre ingressos suficients:
  N'hi ha carència quan les rendes o els ingressos de què es dispose, en còmput anual per a 2019, siguen inferiors a 5.538,40 euros anuals.

  No obstant això, si són inferiors a 5.538,40 euros anuals i es conviu amb familiars, únicament es compleix el requisit quan la suma de les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la unitat econòmica de convivència, siguen inferiors a les quanties que es recullen més avant.

  Hi ha una unitat econòmica de convivència en tots els casos de convivència del beneficiari amb altres persones unides amb aquest per matrimoni o per llaços de parentiu de consanguinitat o adopció fins al segon grau. El parentiu per consanguinitat fins al 2n grau inclou: pares, avis, fills, nets i germans de la persona sol·licitant.

  a. Convivència només amb el seu cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau:
  Nre. de convivents: 2 - 9.415,28 euros/any
  Nre. de convivents: 3 - 13.292,16 euros/any
  Nre. de convivents: 4 - 17.169,04 euros/any

  b. Si entre els parents consanguinis amb què conviu es troba algun dels seus pares o fills:
  Nre. convivents: 2 - 23.538,20 euros/any
  Nre. convivents: 3 - 33.230,40 euros/any
  Nre. convivents: 4 - 40.430,32 euros/any

  2. Específics de la mateixa pensió no contributiva d'invalidesa
  a) Edat: tindre díhuit o més anys i menys de seixanta-cinc.
  Residència: residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de cinc anys, dels quals dos han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
  c. Discapacitat: grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  El dret a pensió no contributiva d'invalidesa no impedeix l'exercici de les activitats laborals que, lucratives o no, siguen compatibles amb la discapacitat del pensionista i que no representen un canvi en la seua capacitat real per al treball.

  Les persones que amb anterioritat a l'inici d'una activitat laboral perceberen PNC d'invalidesa podran compatibilitzar la percepció de la pensió amb els ingressos derivats de l'activitat, durant els quatre anys següents a l'inici de l'activitat, si la suma de la quantia anual de la pensió que tinguera reconeguda el pensionista i dels ingressos anuals que perceba o preveja que percebrà de l'activitat laboral no superen 11.632,63 euros. En cas que excedisquen aquest límit, la quantia anual de la pensió es reduirà en la quantia necessària per a no sobrepassar-lo. El límit indicat d'11.632,63 euros és el resultat de sumar els imports anuals fixats en 2018 per a l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (Iprem), que es xifra en 6.454,03 € i per a la pensió d'invalidesa no contributiva, que és de 5.178,60 euros.

  La pensió no contributiva d'invalidesa és incompatible amb la PNC de jubilació, amb les pensions assistencials (PAS) i amb els subsidis de garantia d'ingressos mínims (SGIM) i per ajuda de tercera persona (SATP) previstos en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, així com amb la condició de causant de l'assignació familiar per fill a càrrec amb discapacitat.

  La quantia individual de la pensió s'estableix en funció del nombre de beneficiaris de pensió no contributiva integrats en la mateixa unitat econòmica de convivència, dels ingressos personals i/o de les persones que integren la unitat econòmica, i aquesta quantia no pot ser inferior a 1.294,65 euros anuals, que es correspon amb el 25 % de l'import íntegre per a l'any 2018.

  La quantia individual establida s'incrementa amb el complement per necessitat d'una altra persona, sempre que s'acredite un grau de discapacitat igual o superior al 75 per 100, així com la necessitat del concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida. L'import d'aquest complement per a l'any 2018 és de 2.589,30 euros anuals.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a l'any 2020:

  Les PNC experimenten una revaloració total del 0,90 % respecte a l'any 2019, de manera que la seua quantia queda fixada en 5.538,40 euros íntegres anuals, que s'abonen en 12 mensualitats més dues pagues extraordinàries a l'any.

  La quantia individual actualitzada per a cada pensionista s'estableix a partir de l'import esmentat i en funció del nombre de beneficiaris que visquen en el mateix domicili, de les seues rendes personals i/o de les de la seua unitat econòmica de convivència, de manera que la quantia no pot ser inferior a la mínima del 25 % de l'establida.

  Els pensionistes de PNC d'invalidesa el grau de discapacitat dels quals siga igual o superior al 75 % i acrediten la necessitat del concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida percebran, a més, un complement del 50 % dels 5.538,40 € anuals, per la qual cosa el seu import queda fixat en 2.769,20 € anuals.

  Quanties bàsiques per a 2020:
  - Íntegra anual: 5.538,40 euros - mensual: 395,60 euros
  - Mínima 25 % anual: 1.384,60 euros - mensual: 98,90 euros
  - Íntegra més increment 50 % anual: 8.307,60 euros - mensual: 593,40 euros

  Quan, dins d'una mateixa família, convisca més d'un beneficiari de pensió no contributiva, la quantia individual per a cada un d'aquests és la següent:
  - Nombre de beneficiaris anual 2: 4.707,64 euros - mensual: 336,26 euros.
  - Nombre de beneficiaris anual 3: 4.430,72 euros - mensual: 316,48 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, de la manera que s'estableix reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  - L'atenció presencial en la Direcció Territorial d'Igualtat, Polítiques Inclusives, situada a l'av. de l'Oest, 36, és farà per mitjà de cita prèvia que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través d'internet.

  I, preferentment, a:

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  Av. DE L´OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.

  1. Fotocòpia de la sentència judicial que declare la incapacitat legal i/o fotocòpia del document que acredite la representació legal quan la sol·licitud la subscriga una persona diferent de la possible beneficiària.

  2. Es pot aportar qualsevol altre document que es considere oportú per a acreditar les dades declarades en aquesta sol·licitud, referides a residència, recursos econòmics propis i de les persones amb què convisca, així com de la convivència esmentada.


  NOTA: Si, després d'haver presentat aquesta sol·licitud, es produeix alguna variació de la situació personal (canvi de residència, variació d'estat civil), econòmica (realització de treballs, percepció d'altres pensions, etc.), així com de les persones amb què conviviu, heu de comunicar-ho a la Direcció Territorial de l'Institut de Majors i Serveis Socials. La inclusió de dades falses, així com l'obtenció fraudulenta de prestacions, poden ser actes constitutius de delicte.

  Impresos associats

  Sol·licitud de pensió no contributiva (PNC) d'invalidesa

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye de la documentació que, de conformitat amb la normativa aplicable resulte exigible, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, en cas que no aporte aquesta documentació en el termini anteriorment esmentat, s'originarà la paralització de l'expedient, i, transcorreguts tres mesos, es produirà la caducitat d'aquest, i es procedirà a l'arxivament de les actuacions practicades.

  - Comprovació de la documentació.

  - Si tota la documentació és correcta, la Direcció Territorial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives resoldrà favorablement.

  - Efecte del silenci: Negatiu

  - Termini de resolució: 90 dies

  Notificacions: Per correu postal certificat

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Reclamació prèvia a la via de la jurisdicció laboral, dins del termini dels trenta dies següents a la data de recepció de la notificació de resolució.

  Termini d'interposició de recursos: 30 dies

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Més informació en:

  València
  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  av. de l'Oest, 36 - 46001 València
  Tel. 961271840
  Fax: 961271889
  informacionPNC@gva.es

  Alacant
  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  c/ Fernando Madroñal, 52 - 03007 Alacant
  +34 965 934 729
  Informació sobre sol·licitud PNC: Pilar Cerdán 965938787

  Castelló
  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  c/ Germans Bou, 81 - 12003 Castelló
  +34 964 726 200

  Obligacions

  - Comunicar a l'organisme que gestiona la vostra pensió les variacions en la vostra convivència, estat civil, residència, recursos econòmics propis i/o familiars, i altres qüestions que puguen tindre incidència en la conservació del dret o en la quantia de la vostra pensió.
  - Presentar anualment una declaració de les rendes o els ingressos que teniu i dels de la vostra unitat familiar de convivència en imprés-formulari que, a aquesta fi, se us remeta per l'organisme gestor de la pensió.

  D'acord amb les dades declarades pels pensionistes i les disponibles per l'Administració, es procedeix a la regularització dels imports percebuts en 2014 i s'estableix l'import de la pensió que es percebrà l'any 2015, si la revisió donara lloc a la modificació de la quantia actualitzada inicialment. Els imports que resulten indegudament percebuts per l'incompliment de les obligacions esmentades han de ser retornats pels seus perceptors.

  Enllaços

  ENLLAÇ ACTUALITZACIÓ PENSIONS ANUALS

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desplega en matèria de pensions no contributives la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen en la Seguretat Social prestacions no contributives (BOE del 21/03/91).
  - Ordre PRE/3113/2009, de 13 de novembre, per la qual es dicten normes d'aplicació i desplegament del Reial decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desplega, en matèria de pensions no contributives, la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen en la Seguretat Social prestacions no contributives, sobre rendes o ingressos computables i la seua imputació (BOE del 20/11/09).
  - Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (BOE núm. 261, de 31/10/15).
  - Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració de pensions de classes passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2018 (BOE núm. 317, de 30/12/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 357/1991, de 15 de març.

  Vegeu l'Ordre PRE/3113/2009, de 13 de novembre.

  Vegeu el Reial decret legislatiu 8/2015.

  Vegeu el Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.