Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de certificat de distàncies entre poblacions de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Este tràmit té com a objecte l'obtenció d'un certificat que acredite la distància entre dos poblacions per a la consecució d'altres fins (beques de transports escolars, de l'INEM, etc.).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Organismes oficials, particulars, associacions, etc.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  Este tràmit té associada una taxa per la prestació de servicis administratius d'expedició de certificats de 2,50 euros per certificat.

  Pagament de la taxa

  DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del Pagament Telemàtic Genèric:

  Per a aquelles persones que compten amb DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i havent generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu manual en informació complementària: Manual Pagament Telemàtic Genèric
  Vegeu enllaç en informació complementària: Pagament Telemàtic Genèric

  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.
  Els mitjans a través de què es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'ells.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://politicaterritorial.gva.es/va/web/carreteras/inf-admin-car/proc-admin-car

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1341

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE DISTÀNCIA ENTRE POBLACIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les persones interessades presentaran la sol·licitud omplida com cal i l'acompanyaran amb el document justificatiu del pagament de la taxa model 046.

  - El Servici Territorial de Carreteres procedirà a mesurar la distància que hi ha entre les poblacions sol·licitades (es mesurarà de centre a centre de cada una), prenent com a referència el Mapa Oficial de Carreteres editat pel Ministeri de Foment.

  - Finalment, s'expedirà el certificat sol·licitat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1341

  Tramitació

  Clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a fer-ho ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o de DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 6/1991, de 27 de març, de la Generalitat Valenciana, de Carreteres de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1.516, de 05/04/1991).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 6/1991, de 27 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.