• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud de certificat de distàncies entre poblacions de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de certificat de distàncies entre poblacions de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Este tràmit té com a objecte l'obtenció d'un certificat que acredite la distància entre dos poblacions per a la consecució d'altres fins (beques de transports escolars, de l'INEM, etc.).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Organismes oficials, particulars, associacions, etc.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'OBRES PÚBLIQUES - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'OBRES PÚBLIQUES - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1341

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE DISTÀNCIA ENTRE POBLACIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.