Detall de Procediment

MIN - Visat per a l'exercici de l'activitat d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC)

Codi SIA: 210909
Codi GUC: 1355
Organisme: CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

El visat té com a objectiu la comprovació del manteniment de les condicions i dels requisits de validesa de les autoritzacions concedides en el seu moment.

Observacions

* DISTINTIU PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS VEHICLES DE LLOGUER AMB CONDUCTOR (VTC) Els vehicles dedicats a l'activitat d'arrendament amb conductor, l'autorització de la classe VTC dels quals es trobe residenciada en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, han d'estar permanentment identificats mitjançant el distintiu que figura en l'annex de l'Ordre 12/2016. La numeració i l'any recollits en el distintiu fa referència als mesos i a l'any en què el titular de les autoritzacions ha de procedir al visat de les seues autoritzacions, per a la qual cosa l'òrgan encarregat de facilitar-lo farà una marca en el número corresponent al mes concret en el qual ha de realitzar el visat cada un dels titulars.

Requisits

- De manera unitària en relació amb el conjunt d'autoritzacions: · Complir les obligacions de caràcter fiscal establides per la legislació vigent. · Complir les obligacions laborals i socials exigides per la corresponent legislació. . Disposar d'adreça i signatura electrònica. - En relació amb cadascuna de les autoritzacions: · Disposar de vehicles que corresponga que reunisquen les condicions reglamentàries. · Subscriure una pòlissa d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil enfront de tercers pels danys que es deriven de l'ús i circulació del vehicle al qual s'haja de referir l'autorització, segons la normativa específica. El Servei Territorial de Transport podrà, no obstant això, exigir també l'acreditació del manteniment de qualsevol altre dels requisits exigits per a la seua autorització, en relació amb totes o amb alguna de les autoritzacions que l'empresa siga titular.

Interessats

El visat l'inicia d'ofici l'Administració, la qual enviarà una comunicació als titulars de les autoritzacions perquè presten la seua conformitat a la realització d'aquest.

Normativa del procediment

 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, sobre ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 31/7/87).
 • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, que aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 241, de 8/10/90).
 • Reial decret 1076/2017, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen normes complementàries al Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat mitjançant el Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, en relació amb l'explotació de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor (BOE núm. 317, de 30/12/2017, parcialment anul·lada per l'STS núm. 349/2020, de 10/03/2020).
 • Llei 9/2009, de 20 novembre, de la Generalitat, d'accessibilitat universal del sistema de transports de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6152, de 25/11/2009).
 • Decret llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor (DOGV núm. 8519, de 01.04.2019)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).
 • Ordre FOM/36/2008, de 9 de gener, per la qual es desplega la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat mitjançant el Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre (BOE núm. 19, de 22/1/08).
 • Resolució de 15 de març de 2019, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'anuncia l'entrada en funcionament del registre de comunicacions dels serveis d'arrendament de vehicles amb conductor, així com les condicions d'ús. (BOE núm. 69, de 21/03/2019)
 • Ordre 12/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es crea un distintiu per a la identificació dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7933, de 09/12/2016).
 • Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301, de 14/12/2018)

Termini

En el mes corresponent, segons el calendari establit per la Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre (BOE núm. 301, de 14 de desembre de 2018). A causa de la pandèmia de la COVID-19, el Decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, indica en l'article 26 que les autoritzacions de transport per carretera a les quals els corresponga visar l'any 2021, segons el calendari establit a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, hauran de visar l'any 2022. A partir de l'any 2023, la periodicitat del visat es regirà pel que disposa l'apartat primer de l'article 42 del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (biennal). La rehabilitació s'ha de presentar en el termini màxim d'un any computat des de la notificació de la pèrdua de validesa de l'autorització.

Documentació

· Contracte d'arrendament del vehicle, en el cas que es dispose del vehicle per arrendament. · Justificant de l'assegurança que cobrisca de manera il·limitada la responsabilitat civil enfront de tercers per danys derivats per la prestació del servei. · Fitxa d'inspecció tècnica del vehicle amb la classificació 1041.

Forma presentació

Telemàtica
Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic: viajeros_val@gva.ess, si és de València autorizaciones_sta@gva.es, si és d'Alacant autorizaciones_stc@gva.es, si és de Castelló

Pagament

L'import actual de la taxa és: - A04 (per vehicle): 24,66 euros FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Informació tramitació

L'òrgan competent envia una comunicació telemàtica al titular de l'autorització i/o representant en què l'informa que ha de prestar la seua conformitat per a realitzar el visat. Presentar la conformitat del visat i la documentació requerida. La resolució positiva suposa la inscripció en el Registre d'Empreses i Activitats del Transport. No s'expedeix targeta de transport.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORT - ALACANT
 • AV. AGUILERA, 1

  03007 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORT - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

 • SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORT - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 16

  12003 - Castelló/Castellón

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients és de 5 mesos, comptador des de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts cinc mesos sense que es produïsca l'expedició de les targetes esmentades, les autoritzacions es consideraran desestimades.

Observacions

Recurs: alçada. Termini: un mes. Òrgan davant del qual s'interposa i resol: director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat. Presentació del recurs: cal presentar-lo en el corresponent servei territorial de transport.

Òrgans resolució

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORT - ALACANT
 • AV. AGUILERA, 1

  03007 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORT - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

 • SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORT - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 16

  12003 - Castelló/Castellón