• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Visat per a l'exercici de l'activitat d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC).

  Objecte del tràmit

  El visat té com a objectiu la comprovació del manteniment de les condicions i requisits de validesa de les autoritzacions concedides al seu dia. Este procediment es durà a terme per mitjà de l'expedició del corresponent visat i documentació en una targeta de la classe VTC.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars d'empreses d'arrendament de vehicles amb conductor.

  Requeriments

  - De forma unitària en relació amb el conjunt d'autoritzacions:

  · Complir les obligacions de caràcter fiscal establides per la legislació vigent.

  · Complir les obligacions laborals i socials exigides per la corresponent legislació.

  . Disposar de direcció i firma electrònica.

  - En relació amb cada una de les autoritzacions:

  - Disposar del nombre mínim de vehicles que corresponga que reunisquen les condicions reglamentàries.

  · Subscriure una pòlissa d'assegurança que cobrisca de forma il·limitada la responsabilitat civil davant de tercers pels danys que es deriven de l'ús i circulació del vehicle a què s'haja de referir l'autorització.

  El Servici Territorial de Transport podrà, no obstant això, exigir també l'acreditació del manteniment de qualsevol altre dels requisits exigits per a la seua autorització, en relació amb totes o amb alguna de les autoritzacions que l'empresa siga titular.

  Inici
 • Taxes

  TAXES - 2019

  - A04 (per vehicle): 27,40 euros

  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Per a aquelles persones que compten amb DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i havent generat prèviament la taxa per Internet a través del sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu manual en Informació complementària: Manual pagament telemàtic genèric
  Vegeu enllaç en Informació complementària: Pagament telemàtic genèric

  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'estos.

  El model de taxa el pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  D'acord amb el calendari establit en l'orde de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, sobre la realització del visat d'autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (DOGV núm. 2660, de 4/1/96)

  ANYS IMPARELLS

  TERMINACIÓ CIF/NIF EMPRESA
  1 Gener
  2 Febrer
  3 Març
  4 Abril
  5 Maig
  6 Juny
  7 Juliol
  8 Setembre
  9 Octubre
  0 Novembre

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es presentarà en original o fotocòpia degudament compulsada

  - Imprés de sol·licitud en model normalitzat (3 còpies)

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, obtinga directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries enfront de l'Administració i obligacions enfront de la Seguretat Social, d'identificació personal i de residència, segons el que preveu els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm 6.376, de 14.10.2010). En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:
  ** Fotocòpia DNI
  ** Certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social


  - En cas de no tindre nacionalitat espanyola, document d'identificació que produïsca efectes equivalents.

  - En cas de ser persona jurídica, document d'identificació fiscal (CIF)

  - En relació amb cada autorització:

  a) Permís de circulació expedit a nom del titular de l'autorització

  b) Targeta d'inspecció tècnica en vigor

  c) Justificant de la subscripció del segur subscrit que cobrisca de forma il·limitada la responsabilitat civil davant de tercers pels danys derivats de l'ús i circulació dels vehicles autoritzats (pagament i pòlissa)

  -Unitàriament, en relació amb el conjunt de les autoritzacions:

  a) Declaració Impost sobre el Valor Afegit (IVA), resum anual.

  b) Últim rebut o, si és el cas, alta de l'impost sobre Activitats Econòmiques. (IAE) o resum IVA

  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de les sol·licituds i la documentació.

  - Comprovada la idoneïtat de la documentació presentada, es procedirà a l'expedició de la targeta de transports en què es documenta el visat corresponent.

  - Si la sol·licitud de visat no reunix els requisits o no s'hi adjunten els documents exigits, el Servei Territorial de Transport requerirà a l'interessat que, en un termini de deu dies, esmene la falta o adjunte els documents preceptius.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs: alçada.

  Termini: un mes.

  Òrgan davant del qual s'interposa i es resol: director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.
  .

  Presentació del recurs: és possible presentar-lo en el corresponent servei territorial de transport.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/dgtc/

  Tramitació

  Si té algun dubte o vol comunicar alguna incidència, pot enviar un correu al suport tècnic:

  viajeros_stv@gva.es si és de València
  autorizaciones_sta@gva.es si és d'Alacant
  autorizaciones_stc@gva.es si és de Castelló

  Inici
 • Informació complementària

  * REHABILITACIÓ D'AUTORITZACIONS CADUCADES PER FALTA DE VISAT:
  Les autoritzacions caducades per falta de visat podran ser rehabilitades pel servici territorial de transports per a la seua expedició quan així se sol·licite en el terme d'un any comptat a partir del venciment del termini establit per a la realització de la visat i s'aporte idèntica documentació a l'exigida per a aquell.
  En tot cas, el pagament de les sancions pecuniàries imposades per resolució definitiva en via administrativa per infraccions a la legislació de transport serà requisit necessari per a la rehabilitació de les autoritzacions en relació amb les quals hagen comés els seus titulars les corresponents infraccions.

  * COMPROVACIÓ DE LES CONDICIONS DE L'AUTORITZACIÓ:
  La realització del visat periòdic no serà obstacle perquè l'Administració, en qualsevol moment, efectue comprovacions del compliment dels requisits exigits i demane a l'empresa titular de les autoritzacions la documentació acreditativa pertinent.

  * DISTINTIU PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS VEHICLES DE LLOGUER AMB CONDUCTOR (VTC)
  Els vehicles dedicats a l'activitat d'arrendament amb conductor, l'autorització de la classe VTC dels quals es trobe residenciada en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, hauran d'estar permanentment identificats mitjançant el distintiu que figura en l'annex d'aquesta ordre.
  La numeració i l'any recollits en el distintiu fa referència als mesos i a l'any en què el titular de les autoritzacions haurà de visar les seues autoritzacions, per la qual cosa l'òrgan encarregat de facilitar aquest farà una marca en el número corresponent al mes concret en què haja de realitzar el visat cada un dels titulars.

  Sancions

  - Transcorregut el termini de visat sense que este haja sigut sol·licitat o sense haver aportat la totalitat de la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits, es consideraran caducades, sense necessitat de revocació expressa, totes les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor de l'empresa.
  - Quan només s'haja deixat d'aportar la documentació en relació amb una determinada autorització, la caducitat afectarà únicament esta, llevat que es comprove que el nombre de vehicles dedicats a l'activitat és inferior al mínim exigit, i en este cas la caducitat afectarà la totalitat de les autoritzacions de l'empresa.
  - El pagament de les sancions pecuniàries imposades per resolució definitiva en via administrativa per infraccions a la legislació de transports serà requisit necessari per al visat de les autoritzacions en relació amb les quals hagen comés els seus titulars les corresponents infraccions.

  Enllaços

  Pagament Telemàtic Genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, sobre ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 31/7/87).
  - Llei Orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de Delegació de facultats de l'Estat en les comunitats autònomes en matèria de transport per carretera i per cable (BOE núm. 182, de 31/7/87).
  - Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, que aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 8/10/90).
  - Orde FOM/36/2008, de 9 de gener, per la qual es desenrotlla la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat per Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre (BOE núm. 19, de 22/1/08).
  - Orden FOM 3203/2011 de 18 de novembre que modifica l'Orde FOM 36/2008 (BOE núm. 283, de 24/11/11 .
  - RD 1057/2015 de 20 de novembre que modifica el ROTT en matèria d'arrendament de vehicles sense conductor.
  - Orde FOM 2799/2015 de 18 de desembre que desenrotlla el ROTT en matèria d'arrendament de vehicles sense conductor (BOE núm. 307, de 24/11/15).
  - Orde 12/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es crea un distintiu per a la identificació dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7933, de 09/12/2016)

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 16/1987, de 30 de juliol

  Vegeu Llei 5/1987, de 30 de juliol

  Vegeu Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre

  Vegeu Orde FOM/36/2008, de 9 de gener

  Vegeu l'Ordre 12/2016, de 23 de novembre (distintiu VTC)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.