MIN - Visat per a l'exercici de l'activitat d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC)

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 210909
|
Codi GVA: 1355
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El visat té com a objectiu la comprovació del manteniment de les condicions i dels requisits de validesa de les autoritzacions concedides en el seu moment.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* DISTINTIU PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS VEHICLES DE LLOGUER AMB CONDUCTOR (VTC)

Els vehicles dedicats a l'activitat d'arrendament amb conductor, l'autorització de la classe VTC dels quals es trobe residenciada en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, han d'estar permanentment identificats mitjançant el distintiu que figura en l'annex de l'Ordre 12/2016.

La numeració i l'any recollits en el distintiu fa referència als mesos i a l'any en què el titular de les autoritzacions ha de procedir al visat de les seues autoritzacions, per a la qual cosa l'òrgan encarregat de facilitar-lo farà una marca en el número corresponent al mes concret en el qual ha de realitzar el visat cada un dels titulars.

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

El visat l'inicia d'ofici l'Administració, la qual enviarà una comunicació als titulars de les autoritzacions perquè presten la seua conformitat a la realització d'aquest.

Requisits

- De manera unitària en relació amb el conjunt d'autoritzacions:

 

· Complir les obligacions de caràcter fiscal establides per la legislació vigent.

 

· Complir les obligacions laborals i socials exigides per la corresponent legislació.

 

. Disposar d'adreça i signatura electrònica.

 

- En relació amb cadascuna de les autoritzacions:

 

· Disposar de vehicles que corresponga que reunisquen les condicions reglamentàries.

 

· Subscriure una pòlissa d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil enfront de tercers pels danys que es deriven de l'ús i circulació del vehicle al qual s'haja de referir l'autorització, segons la normativa específica.

El Servei Territorial de Transport podrà, no obstant això, exigir també l'acreditació del manteniment de qualsevol altre dels requisits exigits per a la seua autorització, en relació amb totes o amb alguna de les autoritzacions que l'empresa siga titular.

Com es tramita

Procés de tramitació

L'òrgan competent envia una comunicació telemàtica al titular de l'autorització i/o representant en què l'informa que ha de prestar la seua conformitat per a realitzar el visat.

 

Presentar la conformitat del visat i la documentació requerida.

 

La resolució positiva suposa la inscripció en el Registre d'Empreses i Activitats del Transport. No s'expedeix targeta de transport.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En el mes corresponent, segons el calendari establit per la Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre (BOE núm. 301, de 14 de desembre de 2018). A causa de la pandèmia de la COVID-19, el Decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, indica en l'article 26 que les autoritzacions de transport per carretera a les quals els corresponga visar l'any 2021, segons el calendari establit a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, hauran de visar l'any 2022. A partir de l'any 2023, la periodicitat del visat es regirà pel que disposa l'apartat primer de l'article 42 del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (biennal).

 

La rehabilitació s'ha de presentar en el termini màxim d'un any computat des de la notificació de la pèrdua de validesa de l'autorització.

Documentació
· Contracte d'arrendament del vehicle, en el cas que es dispose del vehicle per arrendament. · Justificant de l'assegurança que cobrisca de manera il·limitada la responsabilitat civil enfront de tercers per danys derivats per la prestació del servei. · Fitxa d'inspecció tècnica del vehicle amb...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- A04 (per vehicle): 27,40 euros

 

FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

 

Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients és de 5 mesos, comptador des de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts cinc mesos sense que es produïsca l'expedició de les targetes esmentades, les autoritzacions es consideraran desestimades.
Observacions

Recurs: alçada. Termini: un mes. Òrgan davant del qual s'interposa i resol: director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat. Presentació del recurs: cal presentar-lo en el corresponent servei territorial de transport.

Sancions
Les que estableix la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació del transport terrestre.