Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana de més de 5.000 habitants per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme, durant l'exercici 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana de més de 5.000 habitants per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme, durant l'exercici 2020.

  Objecte del tràmit

  Facilitar el compliment dels objectius que estableixen tant la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com la Llei autonòmica 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana, mitjançant la realització de projectes o actuacions concretes que promoguen la participació local ciutadana, tant individual com col·lectiva, i el foment de l'associacionisme.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran beneficiar-se d'aquesta convocatòria les entitats locals (municipis, mancomunitats i altres fórmules associatives), que regula la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Podran beneficiar-se d'aquesta convocatòria les entitats locals (municipis, mancomunitats i altres fórmules associatives), que regula la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

  No poden beneficiar-se d'aquestes subvencions:

  a) Les entitats locals que no estiguen inscrites en el Registre d'entitats locals de la Comunitat Valenciana, que preveu l'article 3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, desplegat pel Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula el Registre d'entitats locals de la Comunitat Valenciana.

  b) Els municipis integrats en una mancomunitat, àrea metropolitana o consorci, que hagen sol·licitat subvenció en aquesta convocatòria per al mateix projecte presentat per la seua mancomunitat, la seua comarca, la seua àrea metropolitana o el seu consorci.
  Tampoc podran beneficiar-se les entitats locals menors que hagen sol·licitat subvenció en aquesta convocatòria per al mateix projecte presentat pel municipi al qual pertanyen.

  c) Les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de l'LGS.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA

  - El finançament màxim per projecte serà de 5.000 euros. - Els projectes que hagen superat la puntuació de 50 punts se subvencionaran atenent el límit anterior i es concediran les subvencions per ordre de puntuació de major a menor fins a l'esgotament dels fons previstos en la convocatòria.

  - Quan es produïsca la renúncia d'algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat es podrà concedir, sense necessitat d'una nova convocatòria, a l'entitat sol·licitant següent per ordre de puntuació, sempre que haja superat la puntuació mínima, no haja resultat beneficiària i aquesta renúncia es produïsca en el termini màxim d'un mes des de la publicació de la resolució de concessió.

  En cas de no esgotar el pressupost assignat segons el nombre d'habitants, el crèdit sobrant es repartirà tenint en compte els criteris que estableix el resolc huit de la resolució.

  PAGAMENT

  El pagament de les subvencions es realitzarà en pagament únic, després de la justificació de la despesa realitzada, mitjançant una transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.

  El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la següent convocatòria en el DOGV (DOGV 8754 de 04.03.2020). L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

  REPRESA DE TERMINIS: nou termini des d'1 de juny fins a 17 de juny, tots dos inclusivament.

  El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE número 145 de 23 de maig de 2020) preveu en el seu apartat IV l'aixecament de la suspensió de termes i de la interrupció de terminis administratius, establint, amb efectes d'1 de juny de 2020, la derogació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març. D'aquesta manera, es preveu que es reprenga o, en el seu cas, es reinicie el còmput dels terminis des d'aqueixa mateixa data.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud (annex, document número 1) formalitzada en tots els apartats i signada per la persona que represente l'entitat local, ha d'anar acompanyada dels documents electrònics següents:

  a) Projecte presentat segons el model normalitzat (annex, document número 2). Les dades que no s'òmpliguen no es tindran en compte a l'efecte de la valoració.

  b) Documentació que acredite la representació que té la persona que signa la sol·licitud.

  c) Només en els casos dels projectes on estiga previst el treball en xarxa, s'ha d'aportar una declaració responsable subscrita per la persona que represente l'entitat local sol·licitant, i les entitats participants, en què es manifeste la col·laboració en el disseny i/o l'execució del projecte a través de la metodologia de treball en xarxa (annex, document 3).

  d) En el supòsit d'entitats que presenten sol·licitud de subvencions a la Generalitat per primera vegada, o en cas que les entitats beneficiàries hagen canviat les seues dades bancàries respecte a anteriors exercicis, han d'aportar, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 6548, de 21.06.2011), la documentació següent:

  1r. Model de domiciliació bancària (annex, document número 6), signat pel representant de l'entitat beneficiària, juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació.

  2n. Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com del codi IBAN o SWIFT que s'assenyale en el model de domiciliació bancària.

  e) Qualsevol altra documentació justificativa dels mèrits al·legats per a la valoració.

  Impresos associats

  [DOC. 1] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [DOC. 2] FORMULARI DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE MODALITAT 1 "Participació ciutadana i enfortiment del teixit associatiu"

  [DOC 3] COMPROMÍS DE TREBALL EN XARXA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [DOC. 5] CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE GASTOS

  [DOC. 6] CERTIFICAT DE COMPLIMENT DEL PRESSUPOST APROVAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació telemàtica de la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida.

  2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits i documents que s'assenyalen en les bases, es requerirà a l'interessat que, en un termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

  3. Les entitats locals sol·licitants han d'obtindre en la valoració un mínim de 50 punts per a rebre una subvenció, tenint en compte els criteris objectius de valoració establits en l'article 16 de l'Ordre 4/2016 i en la present convocatòria.

  4. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la Direcció General de Participació Ciutadana, que, en qualsevol moment del procediment podrà, d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  5. L'examen i la valoració dels expedients presentats, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les ajudes, correspondran a una comissió.

  6. Per a determinar la quantia subvencionada, es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en la convocatòria.

  7. La Direcció General de Participació Ciutadana, com a òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, emetrà una proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria, sense que aquesta cree cap dret a favor dels beneficiaris proposats, fins que es dicte i publique la resolució de concessió, segons el que preveu l'article 25.4 de l'LGS.

  8. La resolució de concessió o denegació de les subvencions correspondrà dictar-la a la persona titular de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, amb la proposta prèvia de la comissió avaluadora, que preveu l'article 9 de l'Ordre 4/2016, després de la valoració de les sol·licituds admeses per la comissió avaluadora.

  9. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds i procedir a la publicació de la resolució de concessió serà de sis mesos comptats des de la data de finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.
  Una vegada transcorregut aquest termini, sense que haja recaigut cap resolució expressa, s'hauran d'entendre desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb l'article 25 de l'LPACAP.

  10. La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb l'article 45.1.b de l'LPACAP.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra el que disposa aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de l'LPACAP, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de l'LJCA. Tot això, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TPLOBN_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13584

  Tramitació

  Per a poder realitzar la presentació electrònicament, el sol·licitant haurà de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Informació adicional

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=13584

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  1. Se subvencionaran les actuacions destinades a complir els objectius generals següents:

  a) Fomentar la participació en la gestió de l'entitat local, d'acord amb el que disposen les lleis i, si és el cas, quan la col·laboració amb caràcter voluntari de la ciutadania siga interessada pels òrgans de govern i administració municipal i en els consells territorials de participació a través d'associacions i/o altres entitats, segons el que preveu l'article 25.1.b de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

  b) Enfortir el teixit social i associatiu de cara a canalitzar la participació ciutadana en assumptes d'interés públic i /o que estiguen encaminats a l'enfortiment de la cultura democràtica i participativa de la població de l'àmbit territorial de l'entitat local.

  c) Fomentar activitats encaminades al compliment de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l'ONU.

  Per a la consecució dels objectius esmentats, se subvencionaran activitats i accions que consistisquen en:

  a) Formació i assessorament a la seua població sobre els espais, els processos, els òrgans i les eines necessaris per a l'exercici del seu dret a la participació i potenciar la seua implicació en els assumptes públics de l'entitat local.

  b) Formació i assessorament als membres i al personal de l'entitat local sobre els mecanismes de participació ciutadana per a millorar en la presa de decisions a través de la deliberació raonada i en la 'devolució' de poder a la població de l'entitat local.

  c) L'establiment d'espais per a la participació: jornades, debats, tallers, col·loquis, dinàmiques de grup, exposicions interactives, grups de treball virtuals, fòrums o altres espais oberts a l'intercanvi d'idees que es dirigisquen a l'elaboració d'una proposta concreta d'accions o polítiques públiques.

  d) Realització de processos participatius: pressupostos participatius, agenda 21 local, agenda 2030, plans urbanístics, plans estratègics participatius, plans sectorials, reglaments, ordenances i altres processos que fomenten la participació en la gestió de l'entitat local.

  e) L'establiment d'òrgans de participació: consells ciutadans, defensor/a del veí/Veïna, consells territorials de participació, comités cívics o altres.

  f) L'establiment d'eines tecnològiques per a la participació ciutadana virtual i la seua connexió amb altres webs i xarxes ciutadanes que fomenten i establisquen processos de participació ciutadana.

  g) Assessorament per a la creació i posada en marxa de noves entitats de base associativa, així com la formació per a la millora del funcionament de les entitats existents.

  h) Realització de cursos de formació, reconeixement social de l'associacionisme i del voluntariat, o altres accions anàlogues en matèria d'associacionisme i participació ciutadana.

  i) Realització d'estudis, materials informatius, de difusió, divulgatius, etc., com guies, butlletins, treballs o estudis d'investigació social en el seu àmbit territorial, relacionats amb la participació ciutadana i el foment de l'associacionisme.

  j) Elaboració d'una campanya de sensibilització dirigida a la població en general sobre la necessitat d'una participació social equilibrada entre homes i dones en els àmbits polítics i socials.

  k) Creació de fòrums de trobada per a l'intercanvi d'experiències entre associacions de dones del municipi.

  * DESPESES SUBVENCIONABLES

  Seran subvencionables les despeses corrents i de personal que duga a terme l'entitat i que siguen necessàries per a la realització del projecte presentat, sempre que estiguen directament relacionades amb l'activitat subvencionada i resulten indispensables per a l'adequada preparació o execució d'aquesta. S'inclouen en aquesta mena de despeses:

  a) Costos de personal intern: Entre aquestes despeses, es poden incloure les nòmines del personal de la mateixa entitat, imputables a la realització del projecte, fins a un 75 % de la quantitat subvencionada.

  b) Costos de funcionament: Es poden incloure les despeses de material fungible d'oficina, de difusió, de transport i altres despeses gestionades directament per l'entitat local.

  c) Costos de subcontractació: S'entén per subcontractació quan la persona beneficiària concerta amb tercers l'execució total o parcial de les activitats que constitueixen l'objecte de la subvenció. L'entitat beneficiària podrà subcontractar, totalment o parcialment, l'activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 75 % de l'import de les activitats subvencionades, amb els requisits i les prohibicions que estableix l'article 29 de l'LGS.

  * JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

  1. El pagament de les subvencions es realitzarà en pagament únic, després de la justificació de la despesa realitzada, mitjançant una transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.

  2. Per a efectuar el pagament, les entitats beneficiàries de la subvenció s'han d'ajustar als requisits i les formes d'acreditació que estableixen els articles 30 i 31 de l'LGS, així com l'article 169 de l'LHPG.

  3. El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2020.

  De conformitat amb l'article 75 de l'RLGS, la justificació de la subvenció s'efectuarà en la forma de compte justificatiu simplificat que ha de contindre la documentació següent:

  a) Certificat de justificació de despeses (annex, document 5).

  b) Informe de la intervenció municipal acreditatiu de la relació de les despeses ocasionades pel projecte objecte de subvenció, amb identificació de la persona creditora i del concepte de despesa, l'import, la data d'emissió, la data de reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament de les factures, de les nòmines i altres despeses del personal, i relació amb les activitats i objectius del projecte. A més, s'hi ha d'indicar l'import d'imputació de cada factura i de les despeses de personal intern a la subvenció concedida.

  c) Certificació acreditativa d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, segons el que disposa l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, relatiu a l'aprovació d'uns criteris interpretatius de l'article 199.4 i 5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, tal com ha redactat la Llei 7/2014, de 22 de desembre (DOGV núm. 7548, de 15.06.2015).

  d) Memòria tècnica detallada de les activitats realitzades i que han sigut subvencionades, que ha d'incloure en totes les modalitats els apartats següents:

  1r. Descripció de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, amb el detall dels mitjans emprats, les dates de realització, el nombre d'hores, el nombre de participants, els materials utilitzats, les persones responsables i el resum de com s'ha dut a terme cada activitat.

  2n. Aportació de material utilitzat (cartells, tríptics, audiovisuals, fotografies, circulars, convocatòries, temaris, llistes d'assistents, material utilitzat per a l'avaluació i resultats d'aquesta) en les activitats realitzades.

  e) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb la indicació de l'import i la seua procedència.

  f) Certificat de compliment del pressupost aprovat. Per a la justificació de la subvenció concedida, s'ha de respectar, en tot moment, el pressupost aprovat amb la sol·licitud. Per a això, s'ha d'adjuntar amb la justificació final un certificat del compliment del pressupost aprovat amb la sol·licitud. Les despeses justificades s'han d'adaptar als conceptes de despesa autoritzats. Únicament s'admetrà una desviació en la imputació de quantitats als diferents conceptes de despeses en una quantia de fins a un trenta per cent (30 %), més o menys, de l'import assignat a cada un d'aquests conceptes, i s'han de respectar en tot moment els límits màxims que estableix el resolc sis d'aquesta resolució. La desviació no podrà aplicar-se a conceptes de despesa no autoritzats (annex, document 6).

  2. La justificació s'ha de presentar de manera telemàtica, tal com disposa el resolc set, i s'ha de dirigir a la Direcció General de Participació Ciutadana.

  3. Es reduirà proporcionalment la subvenció en cas que la justificació de les despeses realitzades no arribe a la quantia atorgada, o el desviament de quantitats supere els percentatges màxims que estableix el resolc sis i el tretze, apartat 1.f, així com quan s'haja subvencionat una part del cost total de l'activitat i no es justifique l'import total de la despesa que suposa el desenvolupament d'aquesta activitat. La presentació extemporània de la justificació donarà lloc a la incoació d'un procediment per a deixar sense efecte l'acte de concessió de la subvenció. En tot cas, es garantirà el dret de l'audiència a l'entitat beneficiària.

  Criteris de valoració

  Vegeu l'article 16. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció, de l'Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

  1. Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció amb l'execució del projecte objecte de subvenció en l'exercici que establisca la convocatòria corresponent.

  2. Acreditar davant de l'entitat concedent la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

  3. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

  4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la intervenció general en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació que efectue la conselleria competent en matèria de transparència i participació en relació amb l'objecte i la destinació de la subvenció concedida.

  5. La difusió d'aquesta informació s'ha de realitzar, preferentment, a través de les corresponents pàgines web, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport.
  En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal GVA Oberta.  6. L'entitat beneficiària podrà subcontractar, totalment o parcialment, l'activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 75 % de l'import de l'activitat subvencionada, amb els requisits i les prohibicions que s'estableixen en l'article 29 de l'LGS.

  7. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu l'article 37 de l'LGS.

  8. Trobar-se al corrent en l'obligació de rendir els seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant una certificació emesa a aquest efecte per la Sindicatura de Comptes, segons el que disposa l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes.

  9. Totes les altres obligacions que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV núm. 7798, de 06/06/2016).
  - RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

  Vegeu l'Ordre 4/2016, de 3 de juny (bases reguladores).

  RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme.

  Llistat de seguiment

  Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme

  RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.