• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de canvi de titularitat d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica acollides al règim especial (fotovoltaica, etc.). Energia.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de canvi de titularitat d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica acollides al règim especial (fotovoltaica, etc.). Energia.

  Objecte del tràmit

  Canviar la titularitat de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica acollides al règim especial, és a dir, aquelles instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb potència elèctrica instal·lada inferior o igual a 50 MW, que s'engloben en algun dels grups i subgrups assenyalats en l'article 2 del Reial Decret 661/2007.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona titular de la instal·lació o el seu representant legal.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  107,5 €

  Taxa

  Taxes 2019:

  1.1 - Autorització de transmissió de titularitat: 107,50 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa
  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA amb el personal TÈCNIC i/o ADMINISTRATIU del SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, que es podrà sol·licitar a través dels següents telèfons: 963426161 - 963426175.

  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965937820
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 964333640

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Canvi de titularitat d'instal·lacions que estan en fase de tramitació administrativa, sense haver entrat en funcionament:

  El canvi de titularitat s'efectuarà en el moment de la inscripció prèvia i/o definitiva de la instal·lació en el Registre d'Instal·lacions de Producció en Règim Especial. S'haurà de presentar:

  A. Imprés normalitzat de sol·licitud d'inscripció prèvia i/o definitiva, en el qual apareixerà com a sol·licitant el nou titular. Esta sol·licitud anirà acompanyada de la resta de documentació exigida en la sol·licitud d'inscripció prèvia/definitiva (vegeu
  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=13657&version=amp

  En tot cas, haurà de tindre's en compte els aspectes següents:

  * El contracte tècnic amb l'empresa distribuïdora o, si és el cas, contracte tècnic d'accés a la xarxa de transport, haurà d'haver-se formalitzat davant de la companyia elèctrica a favor del nou titular, amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud d'inscripció prèvia i/o definitiva.

  * El document d'opció de venda de l'energia produïda haurà d'estar subscrit pel nou titular de la instal·lació.

  * Per al cas concret d'instal·lacions fotovoltaiques de potència menor o igual a 100 kW connectades a la xarxa de baixa tensió, tramitades segons el procediment simplificat establit en el Decret 177/2005, s'emprarà, en lloc de l'indicat, l'imprés de sol·licitud específic d'autorització de posada en servici i inscripció en el registre (vegeu ), així com la documentació que s'hi exigix. No obstant això, es tindran en compte igualment els aspectes esmentats amb anterioritat.

  B. Memòria resum del nou titular, que haurà de contindre:

  B.1. Nom o raó social i domicili.

  B.2. Capital social i accionistes amb participació superior al 5%, si és el cas, i participació d'estos. Relació d'empreses filials en què el titular tinga participació majoritària.

  B.3. Relació d'altres instal·lacions acollides al règim de les quals siga titular.

  B.4. Còpia del balanç i compte de resultats corresponent a l'últim exercici fiscal.

  C. Si és el cas, còpia de la resolució de la Direcció General de la Generalitat amb competències en matèria d'Energia del reconeixement de condició d'instal·lació de producció d'energia elèctrica acollida al règim especial, del titular anterior.

  D. Document que acredite la cessió de tots els drets de la instal·lació a favor del nou titular.


  2. Canvi de titularitat d'instal·lacions en funcionament:

  Este cas s'aplica a instal·lacions que ja hagen sigut inscrites amb caràcter definitiu en el Registre d'Instal·lacions de Producció en Règim Especial. S'haurà de presentar:

  A. Instància dirigida al Servici Territorial competent en matèria d'Energia en què se sol·licite el canvi de titularitat de la instal·lació. En esta instància haurà d'indicar-se, a més de la motivació del canvi de titularitat, la informació següent:

  * Número d'expedient de la instal·lació. Serà el que es va assignar a la instal·lació en el moment de la sol·licitud de reconeixement de condició d'instal·lació de producció acollida al règim especial (cas d'instal·lacions tramitades d'acord amb ell Reial Decret 661/2007) o bé en el moment de la sol·licitud d'inscripció prèvia i/o definitiva en el Registre d'Instal·lacions de Producció en Règim Especial (cas d'instal·lacions tramitades d'acord amb el Reial Decret 436/2004 o anteriors). Habitualment este número d'expedient pren la forma ATREGI/XXXX/XXXX/XX, FTNUCP/XXXX/XXXX/XX o FTNUSP/XXXX/XXXX/XX.

  * Número d'inscripció en el registre. Serà el que apareix en la resolució de la Direcció General de la Generalitat competent en matèria d'Energia d'inscripció definitiva en el Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica en Règim Especial.

  B. Memòria resum del nou titular, que haurà de contindre:

  B.1. Nom o raó social i domicili.

  B.2. Capital social i accionistes amb participació superior al 5%, si és el cas, i participació d'estos. Relació d'empreses filials en què el titular tinga participació majoritària.

  B.3. Relació d'altres instal·lacions acollides al règim de les quals siga titular.

  B.4. Còpia del balanç i compte de resultats corresponent a l'últim exercici fiscal.

  C. Document que acredite la cessió de tots els drets de la instal·lació a favor del nou titular.

  Una vegada rebuda la resolució de canvi de titularitat, el nou titular haurà de subscriure el contracte tècnic amb la companyia elèctrica distribuïdora o, si és el cas, contracte tècnic d'accés a la xarxa de transport.

  Finalment es presentarà, en el Servici Territorial competent en matèria d'Energia corresponent , instància dirigida a la Direcció General de la Generalitat amb competències en matèria d'Energia, en què se sol·licite el canvi de la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica en Règim Especial a favor del nou titular, i s'hi adjuntarà còpia del contracte tècnic subscrit amb la companyia elèctrica distribuïdora.

  Impresos associats

  [SOLELESP] INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ ELÈCTRICA EN RÈGIMEN ESPECIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Canvi de titularitat d'instal·lacions que estan en fase de tramitació administrativa, sense haver entrat en funcionament:

  Amb anterioritat a la sol·licitud d'inscripció prèvia i/o definitiva, el titular nou es dirigirà a la companyia elèctrica distribuïdora per a formalitzar a favor seu el contracte tècnic de compra/venda d'energia.

  Amb independència del moment en què es produïsca la cessió dels drets de la instal·lació entre un titular i un altre, la instal·lació continuarà tramitant-se a nom del titular inicial fins al moment de la sol·licitud d'inscripció prèvia i/o definitiva d'esta, en la resolució de la qual es produirà el canvi efectiu de titularitat de la instal·lació.

  La inscripció prèvia i/o definitiva, en què s'arreplegarà igualment el canvi de titularitat, seguirà les etapes següents:

  - Presentació de la sol·licitud i documentació en el corresponent Servici Territorial competent en matèria d'Energia.

  - Inscripció prèvia i/o definitiva, que contindrà la resolució del canvi de titularitat de la instal·lació.


  2. Canvi de titularitat d'instal·lacions en funcionament:

  El canvi de titularitat s'efectuarà en dos etapes:

  a) Canvi de titularitat de la instal·lació.

  - Presentació de la sol·licitud de canvi de titularitat de la instal·lació i documentació complementària davant del corresponent Servici Territorial competent en matèria d'Energia.

  - Resolució del Servici Territorial competent en matèria d'Energia sobre canvi de la titularitat de la instal·lació.

  Després del canvi de titularitat, el titular nou es dirigirà a la companyia elèctrica distribuïdora per a formalitzar a favor seu el contracte tècnic de compra/venda d'energia.

  b) Canvi de la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Producció en Règim Especial.

  - Presentació, en el corresponent Servici Territorial competent en matèria d'Energia d'instància dirigida a la Direcció General de la Generalitat amb competències en matèria d'Energia, en què se sol·licita el canvi de la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Producció en Règim Especial a favor del nou titular, adjuntant-hi còpia del contracte tècnic subscrit amb la companyia elèctrica distribuïdora.

  - Resolució de la Direcció General de la Generalitat competent en matèria d'Energia sobre canvi de la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Producció en Règim Especial.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'energia, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric (BOE núm. 285, de 28/11/97). Modificat per Reial Decret Llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric (BOE 13/07/13).
  - Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica (BOE núm. 310, de 27/12/00).
  - Decret 88/2005 , de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat (DOCV núm. 4.999, de 05/05/05).
  - Decret 177/2005 , de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a determinades instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (DOGV núm. 5141, de 23/11/05).
  - Llei 2/2012, de 14 de juny de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pyme) de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6800, de 20/06/12).
  - Reial Decret Llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric (BOE núm. 167 de 13/07/13).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 2/2012, de 14 de juny

  Vegeu Llei 54/1997, de 27 de novembre

  Vegeu Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre

  Vegeu Decret 88/2005, de 29 d'abril

  Vegeu Decret 177/2005, de 18 de novembre

  Vegeu Reial Decret Llei 9/2013, de 12 de juliol

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.