• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions del Programa Santiago Grisolía. GRISOLÍA

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions es dirigeixen a la contractació, pels centres d'investigació, de personal investigador de caràcter predoctoral que haja obtingut una titulació universitària per una institució no espanyola.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions són els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  2. Podran ser sol·licitants de la subvenció les persones investigadores principals d'un projecte d'investigació vigent, finançat per programes estatals d'R+D o per programes marc de la Unió Europea.

  Requeriments

  Podrà ser sol·licitant de la subvenció la persona investigadora principal d'un projecte d'investigació vigent, finançat per programes estatals d'R+D o per programes marc de la Unió Europea.
  A més, ha de tindre reconeguts o, si escau, avaluats, dos trams d'avaluació positiva de l'activitat investigadora per la CNEAI o per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) o haver finalitzat, com a investigador principal o com a beneficiari a títol individual, un projecte finançat pel European Research Council (ERC).
  En els casos en què les persones investigadores estiguen en centres d'investigació que no puguen accedir a l'avaluació de trams d'activitat investigadora, aquestes han d'haver finalitzat, com a investigadors principals, un mínim de dos projectes d'R+D+I del Pla estatal d'R+D+I o del programa marc de la Unió Europea amb una durada mínima, cada un, de dos anys.
  2. Els sol·licitants han de ser investigadors doctors, que tinguen vinculació funcionarial, estatutària o contractual en el moment de la sol·licitud i que han de mantindre durant el període d'execució de la subvenció.
  3. No poden sol·licitar aquesta subvenció les persones investigadores a les quals se'ls haja concedit aquesta ajuda i hagen tingut una persona contractada amb càrrec a aquesta en alguna de les dues convocatòries anteriors.
  b) Personal a contractar.
  1. Tindre una titulació universitària de grau, llicenciatura, arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria, enginyeria tècnica o diplomatura, o l'equivalent al seu país, per una institució no espanyola, en l'àmbit científic que corresponga al projecte d'investigació al qual es vincularà el seu contracte, i haver finalitzat aquests estudis amb posterioritat a l'1 de gener de 2016.
  En el cas de les persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat conformement a les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -d'acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre-; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o per una situació de les citades que s'haja tingut amb posterioritat a l'1 de gener de 2016.
  Per a les persones que s'hagen dedicat a l'atenció i la cura de fills menors de sis anys en els quatre anteriors a l'obtenció del títol, la data de finalització d'estudis s'estendrà fins a l'1 de gener de 2013.
  2. Complir els requisits acadèmics necessaris per a la seua admissió en un programa de doctorat en el moment de la seua selecció, i estar admés en un programa de doctorat en el moment de la seua contractació.
  3. Posseir un coneixement de l'espanyol o l'anglés, a nivell de conversa, adequat per al desenvolupament del treball de recerca.
  4. No estar en possessió del títol de doctor.
  5. No haver gaudit d'una beca o un contracte del Programa Santiago Grisolía.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar del 16 al 4 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8607 de 06/08/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la firma electrònica avançada remetran telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida.La sol·licitud s'ha d'imprimir i presentar amb totes les firmes originals en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GRISOLIAP-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13700

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GRISOLIAP&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13700

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud telemàtica ha d'acompanyar-se dels documents següents:
  a) Un resum del projecte, en què s'indiquen les activitats que durà a terme la persona contractada.
  b) Curriculum vitae de la persona investigadora sol·licitant.
  c) Certificat de la unitat responsable en matèria d'investigació de l'entitat que acredite el compliment dels requisits de l'article 40.2 i 3 de les bases reguladores.

  Impresos associats

  Ajudes del Programa Santiago Grisolía

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.