Sol·licitud de reconeixement de centres valencians en l'exterior, així com les seues federacions i confederacions.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 211304
|
Codi GVA: 13773
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Per al seu reconeixement oficial, els centres valencians en l'exterior, i les seues federacions i confederacions, hauran d'acreditar els requisits exigits pel Decret 94/2016, de 22 de juliol, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* COL·LABORACIÓ AMB ELS CENTRES VALENCIANS EN L'EXTERIOR La Generalitat, en el marc de les seues competències, col·laborarà amb els CEVEX i amb les federacions i confederacions oficialment reconegudes segons el que establix el Decret 94/2016. Esta col·laboració s'articularà a través de les...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Tindrà la consideració de CEVEX qualsevol associació legalment reconeguda, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia d'acord amb les normes vigents en el territori en què es trobe ubicada, constituïda per una comunitat de valencians i valencianes o els seus descendents, assentada...

Saber més
Requisits

Per al seu reconeixement oficial, els centres valencians assentats fora del territori de la Comunitat Valenciana hauran d'acreditar els requisits següents: a) Estar legalment i vàlidament constituïts com a entitats amb personalitat jurídica pròpia, d'acord amb l'ordenament jurídic del territori...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Si la sol·licitud no reunix els requisits assenyalats en l'article anterior o no s'acompanya amb els documents exigits en este article, es requerirà el centre interessat perquè, en un termini de quinze dies, esmene la falta o acompanye...
Saber més
Òrgans de tramitació
- Per a ser reconeguts oficialment, els CEVEX hauran de dirigir al centre directiu competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior la corresponent sol·licitud, firmada per la persona que represente legalment l'entitat i en la que haurà de constar el nom de la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
Per a ser reconeguts oficialment, els CEVEX hauran de dirigir al centre directiu competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior la corresponent sol·licitud, firmada per la persona que represente legalment l'entitat i en la qual haurà de constar el nom de la persona...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud també podrà presentar-se per via telemàtica en el Portal de la Generalitat (www.gva.es) accedint a la "Seu Electrònica", o a través de la pàgina web de la conselleria competent en matèria de relacions amb les comunitats de valencians en l'exterior. Per a poder realitzar la...
Saber més
Presencial

- Les sol·licituds de reconeixement podran presentar-se presencialment, tant en la seu del centre directiu competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior o en qualsevol registre de l'Administració de la Generalitat, com en els altres llocs previstos en la...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
- El reconeixement del CEVEX es produirà, si és procedent, per acord del Consell, a proposta de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior i amb un informe previ preceptiu del Consell de CEVEX. La resolució es dictarà en el...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ Sí
Òrgans resolució
El reconeixement del CEVEX es produirà, si és procedent, per acord del Consell, a proposta de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior i amb un informe previ preceptiu del Consell de CEVEX.