Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reconeixement de centres valencians en l'exterior, així com les seues federacions i confederacions.

  Objecte del tràmit

  Per al seu reconeixement oficial, els centres valencians en l'exterior, i les seues federacions i confederacions, hauran d'acreditar els requisits exigits pel Decret 94/2016, de 22 de juliol, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tindrà la consideració de CEVEX qualsevol associació legalment reconeguda, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia d'acord amb les normes vigents en el territori en què es trobe ubicada, constituïda per una comunitat de valencians i valencianes o els seus descendents, assentada fora de la Comunitat Valenciana, que siga reconeguda com a tal per l'òrgan competent en matèria de relacions amb les comunitats de valencians en l'exterior, en els termes que preveu el títol II del Decret 94/2016, de 22 de juliol, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana.

  FEDERACIONS I CONFEDERACIONS: Els CEVEX que hagen sigut prèviament reconeguts podran, a fi de defendre els seus interessos i de facilitar el compliment conjunt i coordinat dels seus fins i objectius, constituir-se en federacions, i les federacions poden constituir confederacions.

  Requeriments

  Per al seu reconeixement oficial, els centres valencians assentats fora del territori de la Comunitat Valenciana hauran d'acreditar els requisits següents:
  a) Estar legalment i vàlidament constituïts com a entitats amb personalitat jurídica pròpia, d'acord amb l'ordenament jurídic del territori on estiguen ubicats.
  b) La inclusió entre els objectius estatutaris bàsics i per acord de la seua assemblea general o òrgan suprem de govern, del manteniment de llaços culturals, socials o econòmics amb la Comunitat Valenciana, les seues gents, teixit associatiu, història, llengua pròpia, cultura o amb qualsevol altre aspecte de la seua realitat.
  c) No perseguir finalitat lucrativa.
  d) Mantindre una estructura, organització i funcionament interns compatibles amb les normes i criteris democràtics, reconeixent la participació dels associats i associades en la presa de decisions i en els òrgans de representació de l'entitat.
  e) Per a poder sol·licitar el seu reconeixement oficial, el centre haurà d'estar integrat per almenys deu persones.

  * En cap cas poden acollir-se al que establix esta llei les entitats associatives, fundacionals i la resta de persones jurídiques sense ànim de lucre, els objectius de la qual puguen considerar-se il·lícits d'acord amb l'ordenament jurídic espanyol.

  FEDERACIONS I CONFEDERACIONS:
  Els CEVEX que hagen sigut prèviament reconeguts podran, a fi de defendre els seus interessos i de facilitar el compliment conjunt i coordinat dels seus fins i objectius, constituir-se en federacions, i les federacions poden constituir confederacions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Les sol·licituds de reconeixement podran presentar-se presencialment, tant en la seu del centre directiu competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior o en qualsevol registre de l'Administració de la Generalitat, com en els altres llocs previstos en la legislació de procediment administratiu vigent.

  I preferentment a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
  PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16Ver plano
  46010 València
  Tel: 961922254

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13773

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a ser reconeguts oficialment, els CEVEX hauran de dirigir al centre directiu competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior la corresponent sol·licitud, firmada per la persona que represente legalment l'entitat i en la qual haurà de constar el nom de la persona representant i el nom i domicili de l'entitat, segons el model normalitzat que figura en l'annex d'este decret. Juntament amb la sol·licitud, hauran de presentar la documentació següent:
  a) Original dels Estatuts del centre valencià o còpia que acredite que concorda amb l'original, d'acord amb qualsevol mitjà admissible en dret.
  b) Certificat de l'acord de l'òrgan competent, de la sol·licitud del reconeixement com a Centre Valencià en l'Exterior.
  c) Certificat expedit per l'òrgan competent que acredite la legalització de l'entitat en el territori en què estiga establida. En el cas que no estiga previst el tràmit de legalització, este requisit pot ser complit aportant la documentació que ho acredite.
  d) Memòria indicativa de les activitats dutes a terme pel centre i de les que es projecten per al futur, així com els mitjans materials i personals de què disposa per al compliment dels seus fins.

  - Si la sol·licitud no reunix els requisits assenyalats en l'article anterior o no s'acompanyen els documents exigits en este article, es requerirà al centre interessat perquè, en un termini de quinze dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desistix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior.

  FEDERACIONS I CONFEDERACIONS
  - El procediment per al reconeixement de les federacions de CEVEX serà el mateix que regula l'article 5 del Decret 94/2016, si bé en allò referent a l'article 5.1.b cada una de les entitats que es federen haurà d'aportar el corresponent certificat de l'acord adoptat en este sentit per l'assemblea respectiva. Pel que fa a la sol·licitud, esta podrà ser subscrita pel president o la presidenta triada per l'assemblea constitutiva de la federació o per les persones representants de totes les entitats que la formen.

  - Les confederacions que poden constituir-se entre federacions oficialment constituïdes poden ser objecte també de reconeixement, amb els mateixos requisits i procediment indicats en este article.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CENTRES VALENCIANS A L'EXTERIOR

  ESTATUTS DEL CENTRE

  CERTIFICAT De l'ACORD

  CERTIFICAT DE LEGALITZACIÓ

  MEMÒRIA D'ACTIVITATS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Si la sol·licitud no reunix els requisits assenyalats en l'article anterior o no s'acompanya amb els documents exigits en este article, es requerirà el centre interessat perquè, en un termini de quinze dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, després de la resolució que haurà de ser dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior.

  - El centre directiu competent podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional, en el termini de vint dies, dels altres documents o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la inscripció sol·licitada, entre ells el certificat expedit per l'ambaixada espanyola corresponent, per la secció consular de l'ambaixada, o pel consolat espanyol amb seu en la circumscripció en què es troba legalitzada l'entitat, que valide que el document a què es referix l'apartat 1.c d'este article és prou segons la legislació del país en què està ubicada l'entitat sol·licitant. El termini de vint dies podrà ampliar-se, fins a deu dies més, a petició de l'entitat sol·licitant o a iniciativa del centre directiu, quan l'aportació dels documents requerits present dificultats especials.

  - Instruït el procediment i immediatament abans de dictar l'acte administratiu que atorgue o denegue el reconeixement del CEVEX, s'obrirà un termini de quinze dies perquè el centre sol·licitant puga fer al·legacions i presentar els documents i justificacions que estime pertinents.

  - El reconeixement del CEVEX es produirà, si és procedent, per acord del Consell, a proposta de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior i amb un informe previ preceptiu del Consell de CEVEX. La resolució es dictarà en el termini màxim de sis mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, el qual acusarà recepció d'esta al centre sol·licitant.

  - Si transcorregut el termini de sis mesos no s'ha notificat al centre l'aprovació del reconeixement, s'entendrà estimada la sol·licitud. En este cas, el centre valencià en l'exterior podrà sol·licitar al centre directiu competent el corresponent certificat acreditatiu del silenci produït. Sol·licitat el certificat, este haurà d'emetre's en el termini màxim de quinze dies.

  - En el cas que l'entitat sol·licitant no complisca les condicions per a ser reconeguda, la persona responsable del centre directiu competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior obrirà el corresponent tràmit d'audiència a fi que l'entitat present al·legacions, que podran presentar-se tant de manera presencial com per via telemàtica.

  - L'informe preceptiu del Consell de CEVEX haurà de ser emés pel ple i podrà adoptar-se en reunió celebrada pel dit òrgan per mitjans electrònics, sempre que s'assegure la identitat dels membres o dels seus suplents, el contingut de les seues manifestacions, el moment en què estes es produïxen, així com la interactivitat i intercomunicació entre les persones participants en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, en els termes i amb els requisits establits en els articles 16 i 17 del Decret 94/2016.

  - Amb caràcter previ a la proposta de resolució, el centre directiu competent podrà demanar els informes i consultes que considere oportuns sobre la conveniència o no del dit reconeixement.

  - El reconeixement del centre valencià en l'exterior es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i es notificarà a l'entitat afectada i als i les membres del Consell de CEVEX, i donarà lloc a la seua inscripció, d'ofici, en el Registre de CEVEX. La notificació podrà realitzar-se per via telemàtica.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13773

  Tramitació

  La sol·licitud també podrà presentar-se per via telemàtica en el Portal de la Generalitat (www.gva.es) accedint a la "Seu Electrònica", o a través de la pàgina web de la conselleria competent en matèria de relacions amb les comunitats de valencians en l'exterior.

  Per a poder realitzar la presentació electrònicament, s'haurà de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu de la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  * COL·LABORACIÓ AMB ELS CENTRES VALENCIANS EN L'EXTERIOR
  La Generalitat, en el marc de les seues competències, col·laborarà amb els CEVEX i amb les federacions i confederacions oficialment reconegudes segons el que establix el Decret 94/2016. Esta col·laboració s'articularà a través de les mesures següents:
  a) La participació dels centres en les distintes formes de manifestació de la vida cultural, social i econòmica valenciana.
  b) La igualtat de condicions amb les entitats assentades en territori valencià per a beneficiar-se de les accions de caràcter social, esportiu i cultural promogudes per la Generalitat, especialment els destinats a la joventut.
  c) L'accés a la informació de les actuacions i iniciatives públiques que adopten la Generalitat i els seus organismes i institucions dependents d'ella en matèries d'interés per als centres valencians en l'exterior, d'acord amb els seus respectius estatuts. Els CEVEX podran prestar el seu suport i col·laboració a les iniciatives del Consell de promoció econòmica, cultural, social i turística de la Comunitat Valenciana.
  d) La informació i la participació en els programes i activitats que, adequant-se als objectius de les centres valencians en l'exterior, organitze la Generalitat en l'àmbit territorial on estiguen ubicats, així com la col·laboració, ajuda econòmica i assistència tècnica en l'organització d'activitats culturals, programes i esdeveniments orientats a fomentar el coneixement de la llengua pròpia, la cultura i la realitat social valencianes.
  e) La presència dels CEVEX en els organismes de la Generalitat relacionats amb la seua activitat i la possibilitat de participar i ser escoltats pel Consell a través del Consell de CEVEX.
  f) L'accés dels CEVEX a la informació i a l'assessorament en matèria social, econòmica i laboral de la Comunitat Valenciana, així com sobre les possibilitats de retorn i les actuacions desenrotllades per la Generalitat per a facilitar el retorn i la integració social de les persones retornades.
  g) La col·laboració en l'impuls d'actuacions i iniciatives que es realitzen per a fomentar l'intercanvi d'experiències i coneixements en diferents àmbits. Amb eixe fi els CEVEX podran col·laborar amb el teixit associatiu valencià en la creació d'oficines ciutadanes en les seues seus, destinades a la difusió de les actuacions que les entitats ciutadanes duguen a terme fora de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
  h) La posada a disposició dels CEVEX d'un fons editorial, audiovisual i informàtic tendent a facilitar el coneixement de la història, la llengua, la cultura i la realitat social valencianes. El Consell de CEVEX col·laborarà amb el Consell en l'establiment dels criteris per a la composició i distribució de l'esmentat fons, que serà facilitat pel centre directiu competent.
  i) La col·laboració dels mitjans públics de comunicació dependents de la Generalitat, en la difusió de les activitats i iniciatives dels CEVEX.
  j) El desenrotllament de llits que permeten la participació i interacció entre els CEVEX, la comunicació entre estos i l'Administració de la Generalitat, i la difusió de les activitats. Als estos efectes, la Generalitat habilitarà un portal en què es podrà consultar tota la informació relativa als CEVEX i les seues activitats i per mitjà del qual la Generalitat podrà facilitar informació d'interés per a la ciutadania valenciana en l'exterior. El dit portal, que haurà de complir les condicions bàsiques d'accessibilitat, permetrà la interacció entre l'Administració de la Generalitat i els centres.
  k) La possibilitat de firmar convenis de col·laboració entre la Generalitat i els CEVEX per a la prestació de certs servicis o l'exercici de les funcions o representacions que els puguen ser encomanades, sempre que s'acredite en la matèria la seua qualificació i experiència en la gestió dels assumptes col·lectius.

  Enllaços

  Centres valencians en l'exterior

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 08/04/2015).
  - Decret 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7837, de 26/07/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 2/2015, de 2 d'abril

  Vegeu el Decret 94/2016, de 22 de juliol

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.