Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  Teleassistència

  Objecte del servici

  És un recurs que permet que els usuaris, davant de situacions d'emergència, i només polsant un botó del dispositiu que porten damunt constantment, puguen entrar en contacte amb un centre atés per personal qualificat i preparat per a donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària.
  Este servici funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
  Amb això es pretén:
  · Oferir seguretat i tranquil·litat a les persones majors que viuen a soles o passen gran part del dia sense cap companyia i són susceptibles de trobar-se en situació de risc.
  · Contribuir que les persones més vulnerables romanguen en el seu medi habitual i facilitar el contacte amb el seu entorn sociofamiliar.
  · Assegurar la intervenció immediata en casos necessaris de crisi personal, social o mèdica, prestada per professionals especialitzats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Majors de 65 anys que visquen a soles i es troben en situacions de risc, o matrimonis en què els dos membres presenten dificultats objectives.
  Excepcionalment, podran ser usuàries aquelles persones majors de 60 anys que acrediten la necessitat del servici per la seua especial situació de risc, situació que haurà de ser expressament acreditada en els informes dels treballadors socials i de salut, si pertoca.

  Inici
 • Informació complementària

  * SERVICIS
  Des del centre d'atenció es mobilitzen els recursos necessaris per a solucionar el problema que planteja l'usuari i poder atendre l'emergència.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Enllaç Benestar Social.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.