MIN - Sol·licitud d'autorització de centres de formació de conductors.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211307
|
Codi GVA: 13795
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Els cursos necessaris per a obtindre la formació inicial, tant ordinària com accelerada, i la formació contínua, únicament es poden impartir en centres autoritzats per les administracions públiques competents per a l'atorgament d'autoritzacions de transport públic.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

La validesa de l'autorització de centre està condicionada al compliment continuat de les condicions exigides per a l'atorgament d'aquesta, cosa que ha de comprovar l'òrgan competent, almenys cada cinc anys, a fi d'atorgar-la.

Normativa
 • Directiva 2003/59/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de juliol de 2003, relativa a la qualificació inicial i la formació contínua dels...
 • Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles...
 • Ordre FOM/2607/2010, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen els requisits que han de complir els formadors que impartisquen els cursos de...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Per a l'obtenció de l'autorització el sol·licitant ha d'acreditar els punts següents:

Requisits

Per a l'obtenció de l'autorització exigida en el capítol IV d'aquest reial decret, el sol·licitant ha d'acreditar els extrems següents:

 

1. Ser persona física o jurídica i, en aquest darrer supòsit, ostentar personalitat pròpia i independent de la dels qui la integren; les autoritzacions no poden atorgar-se, en cap cas, de manera conjunta a més d'una persona ni a comunitats de béns.

Aquesta acreditació s'efectuarà mitjançant la presentació del document nacional d'identitat en vigor del sol·licitant o, si aquest és estranger, el document d'identificació que tinga efectes equivalents al seu país d'origen o el passaport, així com, si escau, la corresponent targeta d'identitat d'estranger i, en tots els supòsits, l'acreditació de trobar-se en possessió del corresponent número d'identificació fiscal.

Quan el titular de l'autorització siga una persona jurídica, aquesta ha de presentar la seua targeta d'identificació fiscal. Quan el titular només dispose de número d'identificació fiscal provisional, haurà de presentar-lo al costat del document de constitució i l'acreditació de la seua inscripció en el Registre Mercantil o, si escau, en el registre que corresponga.

Quan el sol·licitant, persona física, manque de la nacionalitat espanyola, de la d'un altre estat membre de la Unió Europea, de la d'un altre estat que forme part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o de la d'un altre estat als nacionals del qual s'estenga, per mitjà del tractat o el conveni internacional corresponents, el règim jurídic previst per als nacionals dels estats esmentats, aquest ha de ser titular d'autorització de residència permanent o d'autorització de residència temporal i treball per compte propi, de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, i en el seu reglament, aprovat mitjançant el Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre.

 

2. Disposar de signatura electrònica reconeguda per un prestador de serveis de certificació.

 

3. Disposar de la plantilla de personal mínima imprescindible per al funcionament del centre docent.

A aquest efecte, el sol·licitant ha de presentar una llista completa de tots els treballadors adscrits a la plantilla.

En tot cas, el sol·licitant ha d'acreditar que compta, de manera estable, amb les persones que s'hi detallen, la vinculació de les quals amb el centre haurà d'acreditar-se amb l'oportuna documentació laboral, mercantil o administrativa que justifique la relació professional:

a) Un director docent, que podrà coincidir amb el titular, a qui correspondrà programar, ordenar, controlar i comprovar de manera assídua i constant el desenvolupament de l'activitat docent del centre pel que fa al règim d'ensenyament i actuació del personal docent.

Per a ser director docent, es requerirà haver exercit com a professor o com a director, durant un període mínim de 3 anys, en un centre de formació dels que s'enumeren a continuació o altres de característiques similars:

Centre de formació de conductors.

Centre de formació de conductors de mercaderies perilloses.

Centre col·laborador de l'INEM.

Autoescola de conductors.

Centre de Formació Professional (FP).

Centre de formació d'una determinada empresa, associació o organització sindical o professional.

b) Un professor especialitzat en matèria de formació viària.

c) Un professor especialitzat en matèria de conducció racional, basada en les normes de seguretat, i mediambiental.

d) Un professor especialitzat en logística i transports per carretera.

e) Un professor especialitzat en transport de matèries perilloses.

f) Un professor especialitzat en equips i mitjans d'extinció d'incendis.

g) Un professor especialitzat en primers auxilis.

El que es disposa en aquest punt s'entén sense perjudici que una mateixa persona puga estar autoritzada per a exercir més d'una funció o més d'una activitat docent, sempre que dispose de l'especialització requerida en cada cas.

 

4. Disposar de locals adequats per a impartir, almenys, la part teòrica dels cursos.

A aquest efecte, el sol·licitant ha d'acreditar que disposa d'uns locals oberts al públic, per als quals compta amb la corresponent llicència municipal d'obertura, que resulten idonis per a la pràctica docent i que reunisquen les degudes condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat, de seguretat i d'accessos ordinaris de persones, a més d'aquelles mesures previstes per a persones amb discapacitat, exigides per la legislació vigent.

En tot cas, aquests locals han de reunir els requisits mínims següents:

a) Una aula la superfície de la qual no podrà ser inferior a 1,5 metres quadrats per alumne.

b) Un espai per a serveis generals del centre.

c) Condícies i serveis higienicosanitaris diferenciats i en un nombre adequat a la capacitat del centre.

d) Disposar d'uns locals adequats per a impartir, almenys, la part teòrica dels cursos, que tinguen un sistema de control biomètric que complisca les característiques que determine la Direcció General de Transport Terrestre.

e) Si el centre no disposa d'instal·lacions per a la realització de classes pràctiques, ha d'aportar el justificant d'haver concertat la seua realització amb una altra empresa o organisme que dispose de les instal·lacions i dels mitjans adequats.

 

Quan el sol·licitant no acredite disposar de les instal·lacions i dels mitjans adequats perquè tots els alumnes puguen realitzar les pràctiques previstes en l'annex IV, ha de justificar documentalment davant de l'òrgan competent haver concertat la realització d'aquestes pràctiques amb algun organisme, empresa o entitat especialitzada en aquesta matèria que dispose de tals instal·lacions, mitjans i equips; circumstància que ha de fer-se constar en l'autorització corresponent.

 

Sense perjudici de l'anterior, l'Administració competent podrà autoritzar l'ús d'uns certs espais i instal·lacions singulars, així com, si escau, d'aquelles instal·lacions i equipaments propis d'entorns professionals que, malgrat que són necessaris per a impartir els programes formatius i fer l'avaluació de les competències, estiguen en un recinte diferent de la resta de les instal·lacions del centre. Els centres garantiran que els espais esmentats compleixen els requisits mínims per al desenvolupament adequat d'aquestes activitats.

 

5. Disposar dels vehicles que resulten necessaris per a la realització de les pràctiques assenyalades en l'annex IV. En tot cas, s'ha de disposar d'almenys un vehicle de la categoria adequada a cada classe de curs que requerisca una formació pràctica i a la classe de permís de conducció afectada.

Quan el sol·licitant no acredite disposar de tals vehicles, ha de justificar documentalment davant de l'òrgan competent haver concertat la utilització dels vehicles que resulten necessaris amb algun organisme, empresa o entitat que sí que dispose d'aquests, circumstància que ha de fer-se constar en l'autorització corresponent.

 

6. Disposar, almenys, del material didàctic següent:

a) Pel·lícules, transparències, làmines murals, panells, maquetes o altres elements que resulten adequats per a l'ensenyament de la normativa reguladora de la circulació i del transport, la documentació, els senyals, les marques i els distintius; l'adequada realització de les operacions de càrrega i descàrrega, maniobres, etc., dels vehicles; la salut i el comportament adequat durant el transport i en casos d'emergència, i la regulació i el compliment de les normes reguladores en matèria de temps de treball, conducció i descans en el transport per carretera.

Aquests elements, projectables o no, han de tindre una grandària suficient perquè, en ser exhibits, resulten clarament visibles des de qualsevol punt de l'aula en què s'utilitzaran.

b) L'equip necessari per a projectar, si escau, eficaçment el material a què es refereix l'apartat anterior.

c) Un maniquí de reanimació cardiopulmonar bàsica per a adults que permeta la subluxació mandibular, la ventilació boca a boca i boca a nas, el massatge cardíac extern i la valoració del pols carotidi, amb el corresponent sistema de registre de les tècniques elementals, en les degudes condicions de funcionament i d'higiene, per a ser utilitzat en l'ensenyament i en les pràctiques dels primers auxilis.

Quan el centre no dispose d'aquest material, ha d'acreditar haver concertat la realització de les pràctiques que impliquen l'ús d'aquest maniquí amb algun organisme, empresa o entitat que sí que dispose d'aquest.

d) Aparells tacògrafs analògic i digital o, bé, sistemes o programes de simulació d'aquests equips de control, que permeten ser utilitzats, de manera física o virtual, per part dels alumnes.

e) Models de la documentació de transport per carretera que ha d'anar a bord del vehicle.

f) Un model de carta de port.

g) Una col·lecció actualitzada de la legislació sobre ordenació del transport per carretera i sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, així com de la normativa europea aplicable a aquestes matèries.

 

7. Juntament amb la documentació anterior, el sol·licitant ha d'aportar el programa de qualificació i formació que preveja impartir, amb la indicació del seu pla d'execució i dels mètodes d'ensenyament previstos, així com, si escau, les condicions d'accés i de participació en els cursos.

 

8. Els centres autoritzats que impartisquen mòduls de formació que, per actuar dins d'un sistema o certificació, es vegen afectats per l'aplicació d'una altra normativa (conductors, mercaderies perilloses, recuperació de punts del permís de conduir, formació per a l'obtenció del permís de conducció, etc.), han de complir, a més, aquells requisits que determinen o es deriven d'aquesta normativa.

Com es tramita

Procés de tramitació
Presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida i pagament de la taxa. L'òrgan competent resoldrà en el termini de tres mesos des de la data d'entrada en el registre d'aquest òrgan. Si la sol·licitud no reuneix els requisits o hi falten documents, l'òrgan competent...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Acreditació de ser persona física o jurídica per mitjà de la presentació del document nacional d'identitat en vigor del sol·licitant o, quan siga estranger, del document d'identificació que tinga efectes equivalents en el seu país d'origen, o del passaport, així com, si escau, de la targeta...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

A10 - Per homologació de centre de formació: 311,10 euros.

 

I01 - Inspecció i reconeixement d'instal·lacions fixes: 68,39 euros

 

FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

 

Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Forma de presentació
Telemàtica
Fent clic en la icona superior, "Tramitar amb certificat", d'aquesta mateixa pàgina. Per a fer-ho, s'ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si té algun dubte o vol comunicar alguna incidència, pot enviar un correu al suport tècnic: viajeros_stv@gva.es si...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Sense perjudici del que es disposa en els dos paràgrafs anteriors, si transcorren tres mesos sense que l'administració competent haja resolt sobre la sol·licitud formulada, es produiran els efectes previstos en l'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les...
Saber més
Observacions

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, BOE núm. 236, de 02/10/2015.