Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'inscripció, renovació i seguiment en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Mediambiental de la Comunitat Valenciana, segons el Reglament Comunitari EMAS.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'inscripció, renovació i seguiment en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Mediambiental de la Comunitat Valenciana, segons el Reglament Comunitari EMAS.

  Objecte del tràmit

  Es crea el Registre de centres de la Comunitat Valenciana que tinguen implantats sistemes de gestió mediambiental conforme al Reglament (CE) núm. 1221/2009.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els centres de la Comunitat Valenciana, tant públics com a privats, que tinguen implantat i operatiu un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 i disposen de la declaració mediambiental validada per verificador mediambiental acreditat.

  NOTES:
  - A aquests efectes, es considera centre un lloc geogràfic determinat, sota el control d'una organització, que incloga activitats, productes i serveis, inclosos tots els equips, materials i infraestructures. El centre és l'entitat mínima que es pot registrar.
  - Es considera organització la companyia, societat, signatura, empresa, autoritat o institució, situada dins o fora de la Comunitat, o part o combinació d'aquestes, tinga o no personalitat jurídica, siga pública o privada, que té les seues pròpies funcions i administració.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2020:

  Model 046-9842: Taxa per serveis administratius mediambientals

  - Inscripció en el Registre EMAS (nova o renovació). Concepte de la taxa 9842: 204,02 euros
  - Seguiments: no comporten el pagament de taxa


  BONIFICACIÓ:

  - Bonificació del vint per cent de la quota íntegra, si el contribuent és una petita o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig
  de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud adreçat a la Direcció General de Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
  - Justificant pagament de la taxa.
  - Declaració mediambiental inicial validada tant en format paper com en CD. I si és el cas, les declaracions mediambientals posteriors validades (originals).
  - Declaració a què es referix l'annex VII del Reglament EMAS, signada pel verificador mediambiental que ha validat la declaració mediambiental (original).
  -Formulari emplenat per l'organització que incloga, almenys, la informació mínima que figura en l'annex VI del Reglament EMAS.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE CENTRES AMB SISTEMES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Completar el tràmit telemàtic i aportar la documentació sol·licitada, incloent la sol·licitud, el justificant del pagament de la taxa, i resta de documentació que s'ha descrit abans descrita. El tràmit s'haurà d'efectuar amb certificat electrònic reconegut en la seu electrònica de la Generalitat.

  - En revisar la documentació presentada tindrà lloc la inscripció en el Registre EMAS (nova o renovació)

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1380

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-s'hi per mitjà de recursos electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar electrònicament mitjançant la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent http://www.gva.es/va/proc1380 .
  Per a accedir de manera telemàticament la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es podrà utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals hi ha el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).
  En cas que la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica d'aquesta.
  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga.
  Durant el tràmit telemàtic, en arribar a la fase de pagament se n'haurà d'adjuntar el document acreditatiu quan es tracte d'una nova inscripció. En cas que es tracte de seguiment, atés que això no comporta el pagament de taxa, s'adjuntarà un document en blanc i es continuarà la tramitació.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va el meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).
  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la inscripció corresponent en el Registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part de les persones representats es pot dur a terme utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si es tracta de persona física) o de segell electrònic d'entitat (si es tracta de persona jurídica).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Entitats col·laboradores i formes de pagament

  Web ACCV per a signar digitalment documents PDF

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - - Reial decret 85/1996, de 26 de gener, pel qual s'estableixen normes per a l'aplicació del Reglament (CEE) 1836/93, del Consell, de 29 de juny, pel qual es permet que les empreses del sector industrial s'adherisquen amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (BOE núm. 45, de 21/2/96).


  - Decret 28/1998, de 10 de març, del Govern Valencià, pel qual es designa, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'organisme competent per a la realització de les comeses i per a efectuar les altres funcions contemplades en el Reglament (CEE) 1836/1993, de 29 de juny, pel qual es permet que les empreses del sector industrial s'adherisquen amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (DOGV núm. 3206, de 18/3/98).


  - Ordre de 5 de març de 1999, de la Conselleria de Medi ambient, per la qual es crea i regula el Registre de centres que tinguen implantat un sistema de gestió mediambiental conforme el Reglament (CEE) 1836/1993, de 29 de juny (DOGV núm. 3483, de 28/4/99).

  - Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i Decisions 200/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 85/1996, de 26 de gener

  Vegeu el Reglament 1221/2009, de 25 de novembre de 2009

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.