Detall de Procediment

Sol·licitud de visat de plans d'igualtat en empreses de la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 211308
Codi GVA:: 13820
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El visat dels plans d'igualtat que presenten les empreses de la Comunitat Valenciana, que tinguen per objecte corregir les desigualtats de gènere, incorporen mesures innovadores per a fer realitat la igualtat i proporcionen serveis que faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral del personal al seu servei per part del centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competència en matèria de dones.

Observacions

Observacions

Fins que es procedisca al desenvolupament reglamentari legalment previst, la inscripció dels Plans d'Igualtat s'haurà de realitzar en REGCON pels interessats a través de la següent ruta: Pàgina Principal/ ACORDS/ Sense Antecedents/ ACORD SOBRE PLANS D'IGUALTAT (Art. 2.1.f).

Requisits

Requisits

Empreses i entitats que, desenvolupant la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, inscrits en el REGCON (Registre i Depòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius i Plans d'Igualtat) sol·liciten el visat dels Plans d'Igualtat que es vagen a implantar en les seues organitzacions laborals. Per a la consecució del visat dels Plans d'Igualtat a la Comunitat Valenciana, aquests hauran de contindre: .- Determinació de les parts que ho concerten/ Parts subscriptores del Pla .- Àmbit d'aplicació: personal, territorial i temporal. La vigència ha d'indicar data d'inici i de fi. .- Diagnòstic de situació de l'empresa o de cadascuna de les empreses del grup. Sobre les matèries establides en l'article 46,2 i que a continuació es relacionen. .- Resultats de l'auditoria retributiva, així com la seua vigència i periodicitat en els termes establits en el Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes. .-Definició d'objectius qualitatius i quantitatius del pla d'igualtat. .-Descripció de mesures concretes, termini d'execució i priorització d'aquestes, així com disseny d'indicadors que permeten determinar l'evolució de cada mesura. de conformitat amb els articles 46,2 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i, 3.3 del Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell. a) Procés de selecció i contractació. b) Classificació professional. c) Formació. d) Promoció professional. e) Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes. f) Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral. g) Infrarepresentació femenina. h) Retribucions. i) Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. j) Àrea de salut laboral k) Àrea de comunicació i llenguatge no sexista - Identificació dels mitjans i recursos econòmics, tant materials com humans, necessaris per a la implantació, seguiment i avaluació de cadascuna de les mesures i objectius. Pressupost estimat de cadascuna de les mesures/acciones així com el cost total estimat de l'execució/implantació del pla d'igualtat. - Calendari d'actuacions per a la implantació, seguiment i avaluació de les mesures del pla d'igualtat. - Sistema de seguiment, avaluació i revisió periòdica. - Composició i funcionament de la comissió o òrgan paritari encarregat del seguiment, avaluació i revisió periòdica dels plans d'igualtat. - Procediment de modificació, inclòs el procediment per a solucionar les possibles discrepàncies que pogueren sorgir en l'aplicació, seguiment, avaluació o revisió, en tant que la normativa legal o convencional no obligue a la seua adequació. En aquells plans que compten amb avaluacions positives o negatives, serà necessari que especifiquen les modificacions, millores i novetats incloses.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podrà sol·licitar el visat de plans d'igualtat la persona titular o representant legal de l'empresa.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes (BOE núm. 110, de 8 de maig del 2003).
 • Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell, sobre condicions i requisits per al visat dels plans d'igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5567, de 31 de juliol del 2007).
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 71, de 23 de març del 2007).
 • Ordre 18/2010, de 18 d'agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'ús del segell "Fent Empresa, Iguals en Oportunitats" (DOCV núm. 6346, de 02/09/10).
 • Reial decret 901/2020 de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre.
 • Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Plazo de solicitud abierto durante todo el año.

Formularis documentació

1.- Sol·licitud de visat en model normalitzat, degudament emplenada i signada per la persona titular o representant de l'empresa sol·licitant, constant en aquestes els següents 2.- Al costat de la sol·licitud, degudament emplenada, el model de la qual s'adjunta com a Annex I, s'haurà d'aportar la següent documentació: a) Document acreditatiu de la inscripció en REGCON b) Pla d'Igualtat. c) Diagnòstic del Pla d'Igualtat presentat. d) Auditoria retributiva. e) Document acreditatiu de la titularitat de la persona sol·licitant, o en el seu cas de la representació que ostente. f) Declaració responsable de la persona sol·licitant en la qual conste el número total de personal de l'empresa, indicant els llocs que ocupen i quals d'ells són ocupats per dones. g) Pla general de formació del personal i la formació duta a terme en l'últim any.

Presentació

Presentació

Telemàtica
- L'esmena o aportació de documentació haurà de fer-se exclusivament per via telemàtica en l'enllaç següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19042 Web de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Rebuda la sol·licitud en la Direcció competent en matèria de dones, es verificarà: Primer.- Que la documentació presentada siga correcta i aquest completa. En els casos que la documentació aquest incompleta o falte algun document, es requerirà a l'entitat perquè, en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Segon.- Que el pla d'igualtat presentat estiga complet quant al seu contingut per a la realització del preceptiu informe tècnic d'igualtat: - Determinació de les parts que ho concerten. - Parteixes subscriptores del Pla. - Àmbit d'aplicació: personal, territorial i temporal. - La vigència ha d'indicar data d'inici i de fi. - Informe-diagnòstic de situació de l'empresa o de cadascuna de les empreses del grup. a) Procés de selecció i contractació. b) Classificació professional. c) Formació. d) Promoció professional. e) Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes. f) Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral. g) Infrarepresentació femenina. h) Retribucions. i)Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. j)Àrea de salut laboral k)Àrea de comunicació i llenguatge no sexista - Resultats de l'auditoria retributiva, així com la seua vigència i periodicitat en els termes establits en el Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes. - Definició d'objectius qualitatius i quantitatius del pla d'igualtat. -. Descripció de mesures concretes, termini d'execució i priorització d'aquestes, així com disseny d'indicadors que permeten determinar l'evolució de cada mesura. de conformitat amb els articles 46,2 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i, 3.3 i 4 del Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell. (1. Àrea d'accés a l'ocupació i contractació, 2. Àrea de conciliació i corresponsabilitat, 3. Àrea de classificació professional, promoció i formació i representació femenina, 4. Àrea de retribucions i auditories salarials, 5. Àrea de salut laboral i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, 6. Àrea de comunicació i llenguatge) - Identificació dels mitjans i recursos, tant materials com humans, necessaris per a la implantació, seguiment i avaluació de cadascuna de les mesures i objectius. - Calendari d'actuacions per a la implantació, seguiment i avaluació de les mesures del pla d'igualtat. - Sistema de seguiment, avaluació i revisió periòdica. - Composició i funcionament de la comissió o òrgan paritari encarregat del seguiment, avaluació i revisió periòdica dels plans d'igualtat. - Procediment de modificació, inclòs el procediment per a solucionar les possibles discrepàncies que pogueren sorgir en l'aplicació, seguiment, avaluació o revisió, en tant que la normativa legal o convencional no obligue a la seua adequació. - En aquells plans que compten amb avaluacions positives o negatives , serà necessari que especifiquen les modificacions, millores i novetats incloses. En els casos en què el contingut estiga incomplet o siga inadequat s'emetrà informe tècnic desfavorable, i es requerirà a l'entitat perquè, en el termini de 3 mesos per a la reformulació i esmena del pla d'igualtat, amb indicació que, si no ho fera, s'entendrà que s'ha produït la paralització del procediment iniciat a sol·licitud de part interessada, i es declararà mitjançant resolució la caducitat de l'expedient, acordant-se l'arxivament de les actuacions, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 95 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. .- El termini de resolució de l'expedient serà de sis mesos comptats des de la data en què la sol·licitud de visat del Pla d'Igualtat haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació Tant el requeriment d'esmena, com el requeriment d'adaptació del Pla d'Igualtat presentat, amb motiu d'un informe negatiu, suspendrà, el termini per a resoldre pel temps que medie entre el requeriment i l'efectiu compliment del mateix o, pel transcurs del termini concedit. .- Transcorregut el termini sense que haguera recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud de visat, article 20.3 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes. - La resolució correspondrà a la Directora General competent en matèria de Dones.

Obligacions

Obligacions

- Les empreses el pla d'igualtat de les quals siga visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competència en matèria de dones hauran de presentar un informe d'avaluació de resultats a meitat del període de la vigència del pla d'igualtat i un altre a la finalització davant d'aquest organisme.

Observacions

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada, en el termini d'un mes, davant de la persona titular de la secretaria autonòmica competent en dones, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

El termini de resolució de l'expedient serà de sis mesos comptats des de la data en què la sol·licitud de visat del pla d'igualtat haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Tant el requeriment d'esmena com el requeriment d'adaptació del pla d'igualtat presentat, amb motiu d'un informe negatiu, suspendrà el termini per a resoldre pel temps que hi haja entre el requeriment i l'efectiu compliment d'aquest o pel transcurs del termini concedit. Transcorregut el termini sense que haja recaigut la resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud de visat.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Directora General competent en matèria de dones

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa