Sol·licitud d'inscripció, modificació i/ o cancel·lació de dades en el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES AVSRE

Codi SIA: 211311
|
Codi GVA: 13868
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Este Registre té per objecte la inscripció de les agrupacions locals de voluntariat de protecció civil (ALVPC) i de les associacions o entitats col·laboradores amb la Generalitat en esta matèria.

 

La finalitat d'este Registre és disposar de la informació actualitzada dels servicis de voluntariat de protecció civil a fi d'optimitzar la coordinació en la intervenció dels voluntaris en emergències i dispositius preventius.

 

La inscripció NO té caràcter obligatori, però SI és necessària en el cas que els servicis de voluntariat vulguen optar a la concessió d'ajudes, activitats formatives i de participació en emergències amb càrrec a la Generalitat.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

[SERVICIS DE VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL]

S'entén per Servicis de Voluntariat de Protecció Civil el conjunt de personal voluntari i recursos materials integrats en una ALVPC o en una Associació o entitat amb conveni de col·laboració amb la Generalitat en esta matèria. Tenen com a finalitat canalitzar la participació dels ciutadans, lliure i desinteressadament, dins de l'organització de la protecció civil descrita en la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències i desenvolupada en el Reglament (Decret 10/2018, de 9 de febrer, del Consell) que regula estos servicis i el Registre d'estos.

 

[REGISTRE ÚNIC]

El Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana serà únic i abastarà l'àmbit de les tres províncies que integren la Comunitat Valenciana.

 

[EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE]

Perquè les ALVPC i les associacions o entitats col·laboradores puguen optar a la concessió d'ajudes, activitats formatives i de participació en emergències, amb càrrec als recursos i pressupostos de la Generalitat, hauran d'estar inscrites en el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

- Per a una ALVPC: el responsable competent en l'entitat municipal.

- Per a una associació o entitat: el president de l'associació o entitat col·laboradora en matèria de protecció civil.

Com es tramita

Procés de tramitació

a) ALTA EN EL REGISTRE

 

- Presentació via telemàtica de la sol·licitud i documentació requerida.

- L'AVSRE arreplega les dades en el Registre, assignant un número de referència.

- L'AVSRE dicta resolució i la notifica al sol·licitant.

- SI falta documentació o dades necessàries, es requerix al sol·licitant que esmene, en el termini de deu dies.

 

b) MODIFICACIÓ DE LES DADES DEL REGISTRE

 

- Es comunica a l'AVSRE mitjançant l'imprés de sol·licitud de dades. Haurà d'indicar-se les dades que han patit modificació.

 

c) CANCEL·LACIÓ / BAIXA EN EL REGISTRE

 

- DISSOLUCIÓ: Quan es produïsca la dissolució d'una ALVPC, associació o entitat, es comunicarà a l'AVSRE en el termini de 30 dies.

- BAIXA VOLUNTÀRIA: Les ALVPC i les associacions o entitats, poden donar-se de baixa del Registre, efectuant una sol·licitud expressa efectuada pel responsable municipal i pel president, respectivament.

L'AVSRE dictarà resolució de la cancel·lació del seient d'inscripció en el Registre. Es notificarà al responsable del col·lectiu.

- CANCEL·LACIÓ DEL REGISTRE D'OFICI: El Reglament contempla que en el cas que un col·lectiu inscrit vulnere de manera reiterada i manifesta els fins, el titular de l'AVSRE podrà procedir d'ofici a la cancel·lació del seient d'inscripció en el Registre. Es notificarà al responsable del col·lectiu indicant les causes que van motivar la cancel·lació.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Les sol·licituds d'inscripció en el Registre hauran d'aportar la següent documentació: A) SECCIÓ -- AGRUPACIONS LOCALS DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL ALVPC 1. Imprés de sol·licitud per a les ALVPC, emplenat i firmat per un responsable de l'Ajuntament. 2. Certificat de l'acord de l'òrgan de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
- La documentació haurà de presentar-se telemàticament - Per a iniciar el tràmit haurà de punxar la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. - Haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per la ACCV o DNI electrònic