Detall de Procediment

Procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2023-2024 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 211314
Codi GUC: 13880
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
(29-05-2023
30-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

L'admissió i matrícula per al curs 2023-2024 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. Opcions: 1. Hi haurà dos processos d’admissió diferenciats en el mateix període: un procés d’admissió per a les escoles oficials d’idiomes presencials i un procés d’admissió per a l’eoivirtual.com. 1.1. Cursos curriculars presencials: Tant l’alumnat matriculat en el curs 2022-2023 com les persones sol·licitants de nou ingrés triaran les preferències horàries i d’EOI ordenades per prioritat. La persona sol·licitant podrà triar un màxim de tres idiomes i fins a cinquanta combinacions horàries amb la possibilitat de seleccionar diverses escoles. 1.2. Cursos curriculars de l’eoivirtual.com: Tant l’alumnat matriculat en el curs 2022-2023 com els sol·licitants de nou ingrés que vulguen matricular-se han de tramitar una sol·licitud telemàtica ordenada per idioma i nivell. El sol·licitant podrà triar un màxim de tres idiomes ordenats per prioritat, encara que l’assignació final serà de màxim un idioma. 2. En cas de participar en els dos processos d’admissió, cal indicar la prioritat en la convocatòria de l’ensenyament virtual de l'idioma concret. 3. Es podrà participar en els dos períodes d’admissió, al juny (convocatòria ordinària) i al setembre (convocatòria extraordinària). 4. La informació complementària per al procés d’admissió estarà accessible en http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula. 5. Cada EOI establirà el calendari per al lliurament de la documentació i el publicarà en la seua pàgina web. 1) Cursos curriculars presencials: - Nivells: Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels diferents idiomes (consulte l'oferta d'idiomes i nivells en cadascuna de les 25 escoles oficials d'idiomes i en la eoivirtual.com - Dirigit a: la ciutadania en general i al professorat dels centres educatius d'ensenyament no universitari que participe en les accions formatives dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP). 2) Cursos curriculars en l'eoivirtual.com: - Dirigit a: la ciutadania en general i al professorat dels centres educatius d'ensenyament no universitari que participe en les accions formatives dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP). - Sessions: completament en línia 3) Cursos formatius complementaris presencials de destresa oral de 30 o 60 hores anuals: - Dirigit a: la ciutadania en general i al professorat que s'aculla a les accions formatives dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP). - Finalitat: Aquesta oferta complementària estarà dedicada al treball de la destresa oral en algun dels nivells del MECR impartits (A2, B1, B2, C1 o C2), a grups d'iniciació, de preparació de les proves de certificació, de perfeccionament o d'actualització de l'idioma. 4) Test de classificació (Prova de Nivell): - Dirigit a: persones amb coneixements previs en un idioma superiors al primer curs del nivell Bàsic A2 i que no poden acreditar-los. Podran fer aquest test per a l'accés a qualsevol dels cursos i nivells que s'oferisquen.

Observacions

L'alumnat del PIALP (docents en actiu dels cossos d'infantil, primària, secundària i formació professional) pot informar-se en la pàgina web: https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/pialp

Requisits

Requisits d'edat: - Amb caràcter general, tindre setze anys o complir-los l'any natural. - Per a accedir per primera vegada a l’ensenyament d’idiomes de l’eoivirtual.com és requisit tindre setze anys o complir-los l’any en què es comencen els estudis. - A les EOI presencials es pot tindre catorze anys o complir-los l'any natural per a sol·licitar l'admissió a qualsevol nivell d'una llengua estrangera diferent de la primera llengua estrangera que cursen en l'Educació Secundària Obligatòria. Requisits d'admissió: 1. Per a accedir a nivell Bàsic A2: Pot accedir qualsevol persona directament. 2. El certificat de nivells A2, B1, B2 o C1, tant de les EOI com de les entitats reconegudes en la resolució aprovada a tal efecte, habilita per a accedir al curs següent de l’idioma del certificat aportat. 3. El títol de Batxillerat habilita per a accedir als ensenyaments d’idiomes de primer curs de B1 de la primera llengua estrangera cursada en Batxillerat. 4. El certificat del nivell A2, obtingut per la superació de la prova homologada, habilita per a accedir al primer curs de nivell B1 de l’idioma certificat. 5. El certificat dels nivells A2 i B1 del Centre Universitari d’Idiomes a Distància (CUID) habilita per a accedir al primer curs de nivell B1 i al primer curs de nivell B2, respectivament. 6. Els certificats dels nivells A2, B1, B2 o C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) habiliten per a accedir al curs de nivell B1, B2, C1 i al primer curs del nivell C2 de valencià de les EOI, respectivament. El certificat de nivell C2 de la JQCV habilita per a accedir al segon curs del nivell C2 de valencià de les EOI. 7. La qualificació global de «no apte» en l’última prova de certificació a què s’haja presentat amb la qualificació d’«apte» en cadascuna de les activitats de llengua avaluades i un 60 % de puntuació global habilita per a accedir el curs següent al del nivell de la prova de certificació realitzada. 8. La qualificació global de «no apte» en l’última prova de certificació a què s’haja presentat amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50 % en almenys tres activitats de llengua avaluades habilita per a accedir a l’últim o únic curs conduent a la certificació del nivell no superat. 9. El resultat del test de classificació del curs 2023/2024. 10. Les EOI determinaran els certificats vàlids que habiliten per a accedir a l’idioma de la sol·licitud quan l’idioma no aparega en la resolució de 17 de maig de 2023, per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixement d’un idioma que habiliten per a la matriculació en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.

Termini

Publicació de vacants: 19 de juny de 2023 Obertura assistent telemàtic d’admissió a cursos curriculars en convocatòria ordinària (primer període d’admissió): De les 12.00 hores del 19 de juny de 2023 fins a les 23.59 hores del 3 de juliol de 2023 Resultats de l’adjudicació de vacants (primer període): 11 de juliol de 2023 Formalització de la matrícula dels usuaris que han obtingut plaça: De l’11 al 31 de juliol de 2023 (Les EOI publicaran el procediment de formalització de la matrícula al web del centre) Matrícula dels cursos complementaris: Del 3 al 31 de juliol i de l’1 al 22 de setembre de 2023 Comproveu la informació en les pàgines web de les EOI. Formalització de matrícula de l'alumnat oficial de cursos no conduents a PUC que va obtindre resultats de la convocatòria extraordinària després del 3 de juliol i no va poder sol·licitar plaça en l’assistent telemàtic: De l’1 al 8 de setembre de 2023 Resolució d’incidències en l’assistent telemàtic i/o formalització de la matrícula: De l’1 al 8 de setembre de 2023 Matrícula de persones en llista d’espera de l’adjudicació del dia 11 de juliol: De l’1 al 8 de setembre de 2023 Publicació de vacants per al segon període d’admissió: 15 de setembre de 2023 Obertura assistent telemàtic d’admissió a cursos curriculars en convocatòria extraordinària (segon període d’admissió): De les 12.00 hores del dia 15 de setembre de 2023 fins a les 23.59 hores del dia 20 de setembre de 2023 Resultats del test de classificació: Abans de les 20 hores del 18 de setembre de 2023 Resultat de l’adjudicació de vacants (segon període): 25 de setembre de 2023 Formalització matrícula per als candidats que han obtingut plaça al segon període, per a persones en llista d’espera i la resta de la ciutadania en el període d’últimes vacants: A partir del 25 de setembre de 2023 (Les EOI publicaran el procediment de formalització de la matrícula al web del centre) Enllaç assistent: https://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

Documentació

La documentació s'ha de presentar en el moment de formalitzar la matrícula. 1. Alumnat general: 1.1 Documentació general: - Justificant del pagament en la taxa, excepte alumnat PIALP. - Justificant d'horari en què han sigut admesos 1.2 Documentació específica: - En cas de ser la primera vegada que es matricula en aqueixa escola oficial d'idiomes, una fotografia grandària carnet. - En cas d'accedir a un curs superior a primer d'A2, original i fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell de llengua. - En cas de família nombrosa o monoparental heu de presentar carnet que ho acredite. Original i fotocòpia. - En cas de famílies víctimes del terrorisme o de violència de gènere heu de presentar, certificat oficial emès per l'Administració competent. Original i fotocòpia. - L'alumnat estranger comunitari ha de presentar NIE i document que acredite el país en el qual es va realitzar l'escolarització obligatòria. Original i fotocòpia. - L'alumnat estranger no comunitari ha de presentar NIE i document que acredite el país en el qual es va realitzar l'escolarització obligatòria. Original i fotocòpia. 2. Alumnat PIALP: - Sol·licitud presentada en la plataforma OVIDOC. - Sol·licitud telemàtica de petició d'horaris emplenada i signada (només alumnat presencial). - En cas de ser la primera vegada que es matricula en una escola oficial d'idiomes, una fotografia grandària carnet. - En cas d'accedir a un curs superior a primer de nivell Bàsic A2 d'Anglés, original i fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell de llengua. - En cas d'accedir a un curs superior de nivell Bàsic A2 de Valencià, original i fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell de llengua.

Taxa o pagament

IMPORTANT: NOMÉS realitzaran el pagament les persones de les quals haja sigut acceptada la sol·licitud. - El pagament de les taxes es realitzarà a través del model 046 que es posarà a disposició en un enllaç habilitat en l'assistent telemàtic des d'on es fa la sol·licitud d'admissió. - Serà imprescindible per a matricular-se que totes les persones admeses, excepte els alumnes de PIALP, tinguen el model 046 registrat. A l'EOI hauran de presentar el justificant de pagament bancari de la taxa. Taxes 2023: - El pagament de la matrícula es podrà realitzar telemàticament o per banc; en ambdós casos caldrà portar el justificant del pagament a l'escola oficial d'idiomes on s'ha realitzat la matrícula. Matrícula A2, B1, B2, C1 (per idioma i curs): 82,54 euros Matrícula C2 (per idioma): 96,30 euros Repetició d'un curs (per idioma): 96,30 euros Matrícula curs intensiu A2, B1, B2, C1 (per idioma i curs): 59,61 euros Test de classificació (Prova de nivell): 11,01 euros Curs formatiu/actualització de 60 hores:41,27 euros Curs formatiu/actualització de 30 hores: 20,63 euros Obertura d'expedient : 23,39 euros Expedició o renovació de targeta d'identitat (carnet): 2,04 euros Trasllat d'expedient: 0,00 euros L'alumnat de nou ingrés que no haja estat mai matriculat abans en una escola oficial d'idiomes, haurà d'abonar la taxa d'obertura d'expedient i, opcionalment, la taxa d'expedició del carnet d'alumne. L'alumnat que s'haja matriculat en més d'un idioma en diferents escoles solament tindrà d'abonar l'obertura d'expedient, si escau, en una de les escoles i presentar el justificant de matrícula en l'altra escola. L'alumnat matriculat anteriorment en qualsevol de les EOI de la Comunitat Valenciana podrà fer un trasllat de matrícula a una altra escola. Estarà exempt d'abonar la taxa d'obertura d'expedient. Està inclòs en aquest col·lectiu l'alumnat matriculat en cursos acadèmics anteriors en la modalitat lliure de les proves de certificació. L'alumnat de PIALP estarà exempt del pagament dels taxes de matrícula, obertura d'expedient i expedició de carnet d'alumne, però per a matricular-se haurà de presentar la documentació requerida. No obstant això, per al test de classificació no estarà exempt del pagament de les taxes corresponents. L'alumnat de nou ingrés al PIALP que haja sigut admès a un idioma que no preveu aquest pla no haurà d'abonar l'obertura d'expedient per la matrícula a l'altre idioma. S'aplicaran les exempcions i les bonificacions que preveu la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes. A aquestes taxes ja està aplicat el 10% de reducció establit en el Decret Llei 2/2022.

Presentació

Presencial
Presencial En les secretaries de les Escoles Oficials d'Idiomes per a la formalització de la matrícula. NOMÉS formalitzaran la matrícula les persones admeses que hagen completat el tràmit correctament.
Telemàtica
La sol·licitud de participació es realitza de forma telemàtica; en cas d'obtindre una plaça es formalitzarà la matrícula en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes segons es determine en la pàgina web de cada EOI.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Procés de tramitació

Obertura assistent telemàtic d’admissió a cursos curriculars en convocatòria ordinària (primer període d’admissió): De les 12.00 hores del 19 de juny de 2023 fins a les 23.59 hores del 3 de juliol de 2023 Resultats de l’adjudicació de vacants (primer període): 11 de juliol de 2023 Matrícula dels cursos complementaris: Del 3 al 31 de juliol i de l’1 al 22 de setembre de 2023 Comproveu la informació en les pàgines web de les EOI. Resolució d’incidències en l’assistent telemàtic i/o formalització de la matrícula: De l’1 al 8 de setembre de 2023 Obertura assistent telemàtic d’admissió a cursos curriculars en convocatòria extraordinària (segon període d’admissió): De les 12.00 hores del dia 15 de setembre de 2023 fins a les 23.59 hores del dia 20 de setembre de 2023 Resultat de l’adjudicació de vacants (segon període): 25 de setembre de 2023 Formalització matrícula per als candidats que han obtingut plaça al segon període, per a persones en llista d’espera i la resta de la ciutadania en el període d’últimes vacants: A partir del 25 de setembre de 2023 (Les EOI publicaran el procediment de formalització de la matrícula al web del centre) Enllaç OVIDOC: https://ovidoc.edu.gva.es/ Enllace assistent des de: https://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

òrgans de tramitació

El Servei d'Idiomes i Programes Europeus