Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'admissió i matrícula per al curs 2022-2023 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  Opcions:
  1. Cursos curriculars presencials de 120 hores anuals:
  Nivells: Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels diferents idiomes (consulte l'oferta d'idiomes i nivells en cadascuna de les 24 escoles oficials d'idiomes en https://eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula).
  Dirigit a: la ciutadania en general i al professorat dels centres educatius d'ensenyament no universitari que participe en les accions formatives dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP).
  Sessions: quatre hores setmanals distribuïdes en dues sessions.
  Format intensiu: en algunes escoles oficials d'idiomes, l'alumnat pot completar un curs curricular de 120 hores en un sol quadrimestre, siga d'octubre a gener o de febrer a maig.

  2. Cursos curriculars en línia de 120 horers anuals d'anglés:
  Nivells: Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat C1 d'anglés
  Dirigit a: la ciutadania en general i al professorat dels centres educatius d'ensenyament no universitari que participe en les accions formatives dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP).
  Sessions: completament en línia

  3. Cursos curriculars en línia de 120 hores anuals de valencià: :
  Nivells: Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 de valencià
  Dirigit a: la ciutadania en general i al professorat dels centres educatius d'ensenyament no universitari que participe en les accions formatives dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP).
  Sessions: completament en línia
  Dates d'admissió i matrícula: s'establiran més endavant

  4. Cursos formatius complementaris presencials de destresa oral de 30 o 60 hores anuals:
  Nivells: Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels diferents idiomes.
  Dirigit a: la ciutadania en general i al professorat que s'aculla a les accions formatives dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP).
  Finalitat: Aquesta oferta complementària estarà dedicada al treball de la destresa oral en algun dels nivells del MECR impartits (A2, B1, B2, C1 o C2), a grups d'iniciació, de preparació de les proves de certificació, de perfeccionament o d'actualització de l'idioma.

  5. Prova de Nivell:
  Dirigida a: persones amb coneixements previs en un idioma superiors al primer curs del nivell Bàsic A2 i que no poden acreditar-los.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Requisits d'edat:
  Amb caràcter general, tindre setze anys o complir-los l'any natural.
  Tindre catorze anys o complir-los l'any natural per a sol·licitar l'admissió a qualsevol nivell d'una llengua estrangera diferent de la primera llengua estrangera que cursen en l'Educació Secundària Obligatòria.
  Tindre catorze anys o complir-los l'any natural per a sol·licitar l'admissió a qualsevol nivell de l'idioma valencià o de l'idioma espanyol com a llengua estrangera, en cas d'haver sigut escolaritzat en el sistema educatiu valencià durant un màxim de dos anys abans de l'inici del curs 2022-2023.

  Requisits d'admissió:
  Per a accedir a nivell Bàsic A2: Pot accedir qualsevol persona directament.

  Per a accedir a nivell Intermedi B1:
  Complir un dels següents requisits: Tindre el títol de batxiller o un certificat acadèmic en el qual conste la primera llengua estrangera que ha cursat en Batxiller.
  Tindre el certificat del nivell A2 obtingut per la superació de la prova homologada que regula l'Ordre 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.
  Haver superat les proves dels nivells d'A2 en el Centre Universitari d'Idiomes a Distància (CUID).

  Per a accedir a nivell Intermedi B2:
  Haver superat les proves dels nivells de B1 en el Centre Universitari d'Idiomes a Distància (CUID).

  Per a accedir al curs següent al cursat.
  Aportar certificat dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, de les entitats reconegudes en l'article 2.2 i l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (http://www.dogv.gva.es/datos/2013/05/20/pdf/2013_5132.pdf).

  Per a accedir a l'últim curs del nivell que no ha superat.
  L'alumnat que haja superat tres parts de la prova de certificació en convocatòries anteriors podrà matricular-se en l'últim curs del mateix nivell que no ha superat en la prova.

  Totes les titulacions i entitats reconegudes per a accedir en les escoles oficials d'idiomes s'arrepleguen en l'annex I (anglès), annex II (francès), annex III (alemany), annex IV (italià), annex V (valencià) i annex VI (resta d'idiomes) de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  Requisits per a idioma valencià:
  Per a accedir a nivell Bàsic A2:
  Pot accedir qualsevol persona directament.

  Per a accedir a nivell Intermedi B2:
  L'alumnat que haja superat en els estudis de Batxillerat l'assignatura de Valencià i tinga el títol de Batxillerat, sense que açò implique la convalidació ni expedició de cap títol del certificat de nivell B1.

  Per a accedir a nivell Avançat C1:
  L'alumnat que haja superat l'assignatura de Valencià i els estudis de Batxillerat (o estiga en tràmit d'obtindre el títol) en el Programa d'ensenyament en valencià, sense que açò implique la convalidació ni expedició de cap títol del certificat de nivell B2.

  Per a accedir mitjançant certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV):
  -L'alumnat que tinga superat i certificat el nivell de coneixement Oral (Bàsic A2), pot accedir al nivell Intermedi B1.
  -L'alumnat que tinga superat i certificat el nivell de coneixement Elemental (Intermedi B1), pot accedir al nivell Intermedi B2.
  -L'alumnat que tinga superat i certificat el nivell de coneixement Mitjà (Avançat C1), pot accedir al primer curs de nivell Avançat C2.
  -L'alumnat que tinga superat i certificat el nivell de coneixement Superior (Avançat C2), pot donar accés al segon curs del nivell C2.

  Requisits per a idioma espanyol per a estrangers:
  Els diplomes d'espanyol per a estrangers dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat C1 (diplomes DELE de l'Institut Cervantes) permeten accedir, respectivament, al primer curs del nivell Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 d'espanyol per a estrangers de les escoles oficials d'idiomes.

  Requisits per a alumnes que provenen del programa "That's English!"
  L'alumne del programa "That's English!" que ha superat els mòduls 2, 6 i 10 podrà sol·licitar accés a l'ensenyament
  formal tant presencial com en línia de segon curs dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 respectivament.
  L'alumnat del programa "That's English!" que haja superat els mòduls 4, 8 i 12 i haja superat la prova de certificació podrà sol·licitar accés a l'ensenyament formal tant presencial com en línia de primer curs dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat C1 respectivament.

  Requisits per a professors del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP)
  Els professors que tinguen acreditat un nivell de llengua reconegut per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport podran sol·licitar l'accés al curs immediatament superior, excepte al nivell Avançat C2 (no inclòs en PIALP), o als cursos complementaris.

  Prova de nivell en les escoles oficials d'idiomes: està dirigida a aquelles persones que tenen coneixements previs d'un idioma però no tenen un certificat acreditatiu del nivell i volen sol·licitar plaça en un nivell superior a primer curs del nivell Bàsic A2.

  Inici
 • Taxes

  IMPORTANT: NOMÉS realitzaran el pagament les persones de les quals haja sigut acceptada la sol·licitud.

  El pagament de les taxes es realitzarà a través del model 046 que es posarà a disposició en un enllaç habilitat en l'assistent telemàtic des d'on es fa la sol·licitud d'admissió.
  Serà imprescindible per a matricular-se que totes les persones admeses, excepte els alumnes de PIALP, que el model 046 estiga emplenat i generat correctament, així com presentar el justificant de pagament bancari de la taxa.

  Les persones que durant el curs 2021-2022 han sigut alumnes i desitgen matricular-se en el següent curs, també abonaran les taxes a través de l'assistent telemàtic.

  Taxes 2022

  El pagament de la matrícula es podrà realitzar telemàticament o per banc; en ambdós casos caldrà portar el justificant del pagament a l'escola oficial d'idiomes on s'ha realitzat la matrícula.

  IMPORTANT: NO es fa el pagament fins que no estiga acceptada la matrícula.

  Matrícula A2, B1, B2, C1 (per idioma i curs): 91,71 euros
  Matrícula C2 (per idioma): 107 euros
  Repetició d'un curs (per idioma): 107 euros

  Prova de nivell: 12 euros

  Matrícula curs intensiu A2, B1, B2, C1 (per idioma i curs): 66,24 euros

  Curs formatiu/actualització de 120 hores: 91,71 euros
  Curs formatiu/actualització de 60 hores: 45,86 euros
  Curs formatiu/actualització de 30 hores: 22,93 euros

  Obertura d'expedient : 25,98 euros
  Expedició o renovació de targeta d'identitat (carnet): 2,26 euros
  Trasllat d'expedient: 2,50 euros

  L'alumnat de nou ingrés que no haja estat mai matriculat abans en una escola oficial d'idiomes, haurà d'abonar la taxa d'obertura d'expedient i, opcionalment, la taxa d'expedició del carnet d'alumne.

  L'alumnat que s'haja matriculat en més d'un idioma en diferents escoles solament tindrà d'abonar l'obertura d'expedient, si escau, en una de les escoles i presentar el justificant de matrícula en l'altra escola.

  L'alumnat matriculat anteriorment en qualsevol de les EOI de la Comunitat Valenciana que vol fer un trasllat de matrícula a una altra escola haurà d'abonar la taxa de trasllat d'expedient. Estarà exempt d'abonar la taxa d'obertura d'expedient. Està inclòs en aquest col·lectiu l'alumnat matriculat en cursos acadèmics anteriors en la modalitat lliure de les proves de certificació.

  L'alumnat de PIALP estarà exempt del pagament dels taxes de matrícula, obertura d'expedient i expedició de carnet d'alumne, però haurà de presentar la documentació requerida, segons la modalitat de matrícula corresponent. L'expedició dels certificats o les certificacions acadèmiques no estarà exempta del pagament dels taxes corresponents.

  L'alumnat de nou ingrés al PIALP que haja sigut admès a un idioma que no preveu aquest pla no haurà d'abonar l'obertura d'expedient per la matrícula a l'altre idioma.

  S'aplicaran les exempcions i les bonificacions que preveu la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes.
  A aquestes taxes cal aplicar el 10% de reducció establit en el Decret Llei 2/2022.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Terminis de presentació admissió

  Obertura plataforma OVIDOC per a la sol·licitud de cursos d'anglès i valencià per al professorat del PIALP de nou
  ingrés: Des de les 12:00 hores del 26 de maig de 2022 fins a les 23:59 hores del 6 de juny de 2022.
  Enllaç OVIDOC: https://ovidoc.edu.gva.es/

  Obertura assistent telemàtic d'admissió per a sol·licitud de plaça - primer període: A partir de les 12:00 hores del 20 de juny de 2022 fins a les 23:59 hores del 4 de juliol de 2022.

  -Els participants del programa PIALP realitzaran una única sol·licitud en la qual podrà triar els idiomes anglés i/o valencià, encara que també podran afegir altres idiomes (amb un màxim de 3, sense la consideració de PIALP en aquests idiomes). Tot participant podrà realitzar una única sol·licitud en la qual es podrà triar un màxim de tres idiomes.
  En convocatòria ordinària només hauran d'accedir a l'assistent telemàtic els següents col·lectius:
  -Alumnat matriculat en el curs 2021-22 en alguna EOI en l'idioma que sol·licita (el professorat PIALP està inclòs en aquest col·lectiu).

  -Candidats que no hagen estat matriculats en una EOI en el curs 2021-22 en l'idioma que sol·licita (el professorat PIALP de nou ingrés està inclòs en aquest col·lectiu). Aquests candidats hauran de tindre el requisit acadèmic sol·licitat en el curs sol·licitat. En cas contrari l'alumnat haurà d'inscriure's en la prova de nivell (més informació en: https://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula), matricular-se en la prova en l' EOI de la seua elecció i sol·licitar plaça en l'assistent telemàtic.

  Enllaç a la preinscripció a la prova de nivell: https://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula
  Les proves es faran en setembre en el calendari marcat per cada escola oficial d'idiomes. Informació concreta sobre aquest tema en la pàgina web de l'EOI del seu interés.

  Obertura assistent telemàtic d'admissió per a sol·licitud de plaça - segon període: a: A partir de les 12:00 hores del dia 15 de setembre de 2022 fins a les 23:59 hores del dia 18 de setembre de 2022.

  - Els participants del programa PIALP realitzaran una única sol·licitud en la qual es podrà triar els idiomes anglés i/o valencià, encara que també podran afegir altres idiomes (amb un màxim de 3, sense la consideració de PIALP en aquests idiomes). Tot participant podrà realitzar una única sol·licitud en la qual es podrà triar un màxim de tres idiomes.

  Enllaç assistent: https://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presencial
  En les secretaries de les Escoles Oficials d'Idiomes assignades per a la formalització de la matrícula.
  NOMÉS formalitzaran la matrícula les persones les sol·licituds de les quals hagen sigut admeses i que hagen completat el tràmit correctament.

  Teniu en compte que per a:

  -El professorat interessat en un curs PIALP el tràmit serà telemàtic a través de la plataforma OVIDOC:
  Únicament sol·licitarà participar en les accions formatives dins del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP) el professorat dels centres educatius públics i privats concertats d'ensenyament no universitari que no forme part del mateix.

  Els periodes d'admissió ordinari i extraordinari serà a través de l'assistent telemàtic:

  -L'alumnat general de nou ingrés que sol·licite l'admissió i faça la petició d'horaris i d'escoles oficials d'idiomes oferits per ordre de preferència. Només en cas de ser admès efectuarà el pagament de les taxes.
  -L'alumnat general que durant el curs 2021-2022 ha sigut alumne i desitge matricular-se en el següent curs únicament sol·licita l'admissió i farà la petició d'horaris en ordre de preferència. Solament en cas de ser admés efectuarà el pagament de les taxes.
  -Les persones que han realitzat la preinscripció a la prova de nivell.
  -L'alumnat PIALP presencial que sol·licita la petició d'horaris en ordre de preferència.
  -L'alumnat PIALP presencial de nou ingrés que sol·licita la petició d'horaris en ordre de preferència.

  -Atenció! L'alumnat en general i PIALP en línia que desitje matricular-se en els cursos d'anglés o valencià en línia no presentarà la sol·licitud a través de l'assistent telemàtic en la convocatòria ordinària, sinò que tindrà unes condicions d'accés que s'establiran amb posterioritat a la fase d'admissió i matrícula ordinària.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://portal.edu.gva.es/telematricula/

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació s'ha de presentar en la secretaria de l'EOI assignada en el moment de formalitzar la matrícula.

  Alumnat general

  Documentació general:
  Justificant del pagament en la taxa, excepte alumnat PIALP.
  Justificant d'horari en què han sigut admesos

  Documentació específica:
  -En cas de ser la primera vegada que es matricula en aqueixa escola oficial d'idiomes, una fotografia grandària carnet.
  -En cas d'accedir a un curs superior a primer d'A2, original i fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell de llengua.
  -En cas de família nombrosa o monoparental heu de presentar carnet que ho acredite. Original i fotocòpia.
  -En cas de famílies víctimes del terrorisme o de violència de gènere heu de presentar, certificat oficial emès per l'Administració competent. Original i fotocòpia.
  -L'alumnat estranger comunitari ha de presentar passaport o NIE i document que acredite el país en el qual es va realitzar l'escolarització obligatòria. Original i fotocòpia.
  -L'alumnat estranger no comunitari ha de presentar passaport, permís de residència o visat d'estudis; i
  document que acredite el país en el qual es va realitzar l'escolarització obligatòria. Original i fotocòpia.
  Si en el moment de realitzar la matrícula no es disposa del permís de residència, o visat d'estudis, es matricularà
  condicionadament i disposarà de 6 mesos per a aportar la documentació requerida.
  -L'alumnat menor d'edat ha d'anar acompanyat de pare/mare/tutor o amb una autorització escrita de
  pare/mare/tutor per a formalitzar la matrícula.
  -L'alumnat menor de 16 anys durant l'any 2022 que es matricule en un idioma estranger diferent del primer idioma
  estranger que curse en l'Educació Secundària Obligatòria ha de presentar, certificat del centre docent on
  curse actualment els estudis que acredite el curs que realitza i l'idioma o els idiomes estrangers que estudia.
  -L'alumnat que accedisca a primer curs del nivell B1 o segon curs del nivell A2 de la primera llengua estrangera
  cursada en Batxiller ha de presentar un certificat acadèmic en el qual conste la primera llengua estrangera que ha
  cursat en Batxiller.
  -L'alumnat amb certificats de Nivell A2, B1, B2 o C1 de les entitats reconegudes pot sol·licitar la inscripció al curs següent.
  -L'alumnat que desitja accedir al nivell Intermedi B2 de Valencià i que disposa del títol de Batxiller amb l'assignatura de valencià superada, ha de presentar un certificat acadèmic en el qual conste la superació de l'assignatura de Valencià en Batxillerat.
  -L'alumnat que desitja accedir al nivell Avançat C1 de Valencià i que haja superat els estudis de Batxillerat en el programa d'ensenyament en valencià, ha de presentar un certificat acadèmic en que conste que ho ha superat. També és possible accedir a nivell C1 de valencià si va començar els estudis en el PEV i ha acabat en un programa d'educació plurilingüe i intercultural (PEPLI) en cas d'haver cursat en almenys el 50% de les matèries en valencià.
  -L'alumnat que present algun tipus de discapacitat ha de presentar segons el que es disposa en la Resolució conjunta de 20 de setembre de 2021 de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d'Inclusió Educativa.

  Documentació específica de l'alumnat PIALP presencial de nou ingrés presentarà:
  Sol·licitud presentada en la plataforma OVIDOC.
  Sol·licitud telemàtica de petició d'horaris emplenada i signada (només alumnat presencial).
  En cas de ser la primera vegada que es matricula en una escola oficial d'idiomes, una fotografia grandària carnet.
  En cas d'accedir a un curs superior a primer de nivell Bàsic A2 d'Anglés, original i fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell de llengua.
  En cas d'accedir a un curs superior de nivell Bàsic A2 de Valencià, original i fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell de llengua.

  Documentació específica de l'alumnat PIALP en línia matriculat en el curs 2021-2022 presentarà la documentació que s'establirà més endavant en una resolució expressa.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Obertura plataforma OVIDOC per a la sol·licitud de cursos d'anglés, francés i valencià per al professorat del PIALP de nou ingrés: del 26 de maig al 6 de juny de 2022. - Publicación del profesorado admitido a partir del 15 de junio de 2022 en: https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/pialp

  Obertura assistent telemàtic d'admissió a cursos curriculars en convocatòria ordinària (primer període d'admissió): del 20 de juny al 4 de juliol de 2022.

  Resultats de l'adjudicació de vacants per a tot l'alumnat usuari de l'assistent telemàtic (primer període - convocatòria ordinària): 8 de juliol de 2022.

  Formalització de matrícula dels usuaris de l'assistent telemàtic que han obtingut plaça al juliol: des del 11 de juliol fins al 29 de juliol de 2022 (tràmite presencial) en la secretaria de l'EOI assignada o bé des de l'11 al 15 de juliol de 2022 (tràmit telemàtic en cas que l'escola dispose d'aquest servei).

  Obertura de l'assistent telemàtic d'admissió a cursos curriculars presencials en convocatòria extraordinària (segon període d'admissió): del 15 al 18 de setembre de 2022.

  Resultat de l'adjudicació de vacants per a tot l'alumnat usuari de l'assistent telemàtic (segon període - convocatòria extraordinària): 21 de setembre de 2022.

  Formalització matrícula per als candidats que hagen obtingut plaça al setembre: des del 21 de setembre fins al 29 de setembre de 2022 (tràmit presncial) en la secretaria de l'EOI assignada o bé des de el 21 al 25 de setembre de 2022 (tràmit telemàtic en cas que l'escola dispose d'aquest servei).

  Matrícula cursos complementaris:des del 1 al 29 de juliol i des del 1 al 23 de setembre de 2022 o altres períodes durant el curs, d'acord amb l'inici de les classes en els diferents cursos complementaris en la secretaria de l'EOI assignada en el moment de formalitzar la matrícula.

  Període d'últimes vacants: a partir del 4 d'octubre de 2022, per ordre d'arribada en la secretaria de l'EOI de la seua elecció en el moment de formalitzar la matrícula.

  Com es tramita telemàticament?

  Enllaç OVIDOC: https://ovidoc.edu.gva.es/
  Enllace assistent des de: https://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  La sol·licitud de participació es realitza de forma telemàtica; en cas d'obtindre una plaça es formalitzarà la matrícula en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes (a excepció de l'alumnat que desitge cursar estudis en línia, que ja siga alumnat en línia o PIALP en línia que deurà estar pendent a una resolució expressa que es publicarà més endavant).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDE 31 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació i promoció dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV: 5706, de 19/02/2008).
  - DECRET 119/2008, de 5 de setembre, del Consell pel qual s'establix el currículum del Nivell Avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV: 5851, de 17/09/2008).
  - ORDE 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7118, 25/09/2013).
  - DECRET 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.
  - ORDE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació,per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
  - DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ conjunta de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per a la sol·licitud d'adaptacions d'accés en les escoles oficials d'idiomes.
  valencianes
  - RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.(DOGV nº 9347 de 25/05/2022)

  Llista de normativa

  ORDE de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació i promoció de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

  ORDE 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  DECRET 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.

  ORDE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

  DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

  RESOLUCIÓ conjunta de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per a la sol·licitud d'adaptacions d'accés en les escoles oficials d'idiomes valencianes

  Vegeu RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

  Enllaç directe

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.