• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2019-2020 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'admissió i matrícula per al curs 2019-2020 en les escoles oficials d'idiomes.

  Les escoles oficials d'idiomes valencianes oferiran cursos de les modalitats següents:

  1. Cursos curriculars presencials de 120 hores anuals dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels diferents idiomes (consulteu l'oferta d'idiomes i nivells en cada una de les 24 escoles oficials d'idiomes en http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula). Aquesta modalitat s'impartirà en un total de quatre hores i quinze minuts setmanals distribuïdes en dues sessions. Podrà accedir-hi la ciutadania en general i el professorat dels centres educatius d'ensenyament no universitari que participe en les accions formatives dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Aquests cursos també s'ofereixen en format intensiu en algunes escoles oficials d'idiomes, de manera que l'alumnat pot completar un curs curricular de 120 hores en un sol quadrimestre, ja siga d'octubre a gener o de febrer a maig.

  2. Cursos curriculars en línia de 120 hores anuals dels nivells B2 i C1 d'anglés i C1 de valencià. A aquesta modalitat podrà accedir-hi el professorat dels centres educatius públics i privats concertats d'ensenyament no universitari que participe en les accions formatives dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (PIALP). Excepcionalment, s'oferirà aquesta modalitat en línia per a la ciutadania en general en alguna escola oficial d'idiomes, amb autorització prèvia de la direcció general competent.

  3. Cursos formatius complementaris presencials de 30 o 60 hores anuals. Podrà accedir-hi el professorat que s'acull a les accions formatives dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (PIALP) i la ciutadania en general. Aquesta oferta formativa complementària estarà dedicada al treball de la destresa oral orientada a la interacció en algun dels nivells del MECR impartits (A2, B1, B2, C1 o C2), a grups d'iniciació, de preparació de les proves de certificació, de perfeccionament, d'actualització. La superació de qualsevol d'aquests cursos no donarà lloc a l'obtenció del certificat. No obstant açò, les EOI podran certificar a l'alumnat que així ho sol·licite les hores cursades i la qualificació obtinguda.

  4. Cursos a distància dels nivells A2, B1 i B2 d'anglés amb el programa "That's English!". Aquests cursos estan regulats pel Decret 78/2013, del Consell. Com que es tracta de cursos que ofereix el Ministeri d'Educació, el calendari i el procés d'admissió no estan inclosos en aquesta convocatòria.

  5. En cas que la persona interessada tinga coneixements en l'idioma superiors als de 1er de Nivell Bàsic A2 i no puga acreditar-los, tindrà opció a fer una PROVA DE NIVELL amb la qual el departament didàctic de l'escola oficial d'idiomes corresponent assignarà el curs i nivell al qual pot sol·licitar l'admissió.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  1.Per a accedir per primera vegada als ensenyaments d'idiomes és requisit tindre setze anys o complir-los l'any natural en què es comencen els estudis.

  Poden accedir-hi els majors de catorze anys en l'any natural en què es matricula per a seguir l'ensenyament d'una llengua estrangera diferent de la primera llengua estrangera que cursen en l'Educació Secundària Obligatòria i/o per a seguir l'ensenyament tant de valencià com d'espanyol com a llengua estrangera en cas d'haver estat escolaritzats en el sistema educatiu valencià durant un màxim de dos anys abans de l'inici del curs 2019-2020.

  2. El títol de Batxillerat habilita per a accedir, mitjançant el procediment que estableix aquesta resolució, als ensenyaments d'idiomes de primer curs de B1 de la primera llengua estrangera cursada en Batxillerat, sense que això implique la convalidació ni l'expedició de cap títol del certificat de nivell A2. Els sol·licitants que vulguen obtindre el certificat del nivell bàsic A2 podran sol·licitar l'accés al segon curs de nivell bàsic A2.

  3. El certificat del nivell A2 obtingut per la superació de la prova homologada que regula l'Ordre 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, habilita per a accedir, al primer curs de nivell B1 de l'idioma certificat quan se supere la prova homologada.

  4. L'alumnat que haja superat les proves dels nivells d'A2 i B1 en el Centre Universitari d'Idiomes a Distància (CUID) té accés al primer curs de nivell B1 i al primer curs de nivell B2, respectivament.

  5. L'alumnat que tinga superats i certificats els nivells de coneixements Oral (A2), Elemental (B1), B2 o Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (C1) pot accedir al primer curs del nivell B1, B2, C1 i C2, respectivament, en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. El nivell superior de la JQCV pot donar accés al segon curs del nivell C2 de les escoles oficials d'idiomes.

  Pot accedir al nivell B2 de valencià l'alumnat que haja superat en els estudis de Batxillerat l'assignatura de Valencià i tinga el títol de Batxillerat, sense que això implique la convalidació ni l'expedició de cap títol del certificat de nivell B1.

  Pot accedir al nivell C1 de valencià l'alumnat que haja superat l'assignatura de Valencià i els estudis de Batxillerat (o estiga en tràmit d'obtindre'n el títol) en el Programa d'ensenyament en valencià, sense que això implique la convalidació ni l'expedició de cap títol del certificat de nivell B2.

  L'alumnat interessat a començar els estudis de valencià en les escoles oficials pot accedir directament al nivell A2.

  6. Els diplomes d'espanyol per a estrangers dels nivells A2, B1, B2 i C1 (diplomes DELE de l'Institut Cervantes) permeten accedir, respectivament, al primer curs del nivell B1, B2, C1 i al C2 d'espanyol per a estrangers de les escoles oficials d'idiomes, segons el Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.

  7. L'alumnat del programa "That's English" que haja superat els mòduls 2, 6 i 10 té accés a l'ensenyament presencial de segon curs d'A2, B1 i B2, respectivament. L'alumnat del programa "That's English!" que haja superat els mòduls 4, 8 i 12 i haja superat la prova de certificació té accés a l'ensenyament presencial de primer curs de B1, B2 i C1, respectivament.

  8. Les persones que aporten un certificat de nivells A2, B1, B2 o C1 de les entitats reconegudes en l'article 2.2 i l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, poden sol·licitar la inscripció en el curs següent.

  9. Els estudiants que tinguen la possibilitat d'accedir directament a un curs superior al primer d'A2 segons els punts 2, 3, 4, 5, 6 i 8 d'aquest apartat, poden optar, si ho prefereixen, per accedir al curs immediatament inferior, la primera vegada que es matriculen en l'idioma en qüestió en una escola oficial d'idiomes valenciana, sempre que hi haja disponibilitat de vacants. En cas de no haver-hi vacants, poden accedir als cursos complementaris de dues hores setmanals.

  10. El professorat seleccionat per a participar en les accions formatives a través de les escoles oficials d'idiomes dins del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP) que tinga acreditat un nivell de llengua reconegut per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport pot optar al curs immediatament superior (excepte C2, nivell no inclòs en PIALP) o, si ho prefereix, als cursos complementaris de dues hores setmanals.

  11. Totes les titulacions i les entitats reconegudes per a accedir a les escoles oficials d'idiomes es recullen en l'annex I (anglés), annex II (francés), annex III (alemany), annex IV (italià) i annex V (valencià) de la Resolució 7 de maig de 2019.

  12. L'alumnat que haja superat tres de les quatre parts de la prova de certificació en convocatòries anteriors podrà matricular-se en l'últim curs del mateix nivell que no ha superat en la prova.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  El pagament de la matrícula es podrà realitzar a través d'Internet o per banc; en ambdós casos caldrà portar el justificant del pagament a l'escola oficial d'idiomes on s'ha realitzat la matrícula.

  IMPORTANT: NO es fa el pagament fins que no estiga acceptada la matrícula.

  Matrícula A2, B1, B2, C1 (per idioma i curs) ............................. 90 euros
  Repetició d'un curs (per idioma) ............................................. 105 euros
  Prova de nivell ......................................................................12 euros
  Matrícula curs intensiu A2, B1, B2, C1 (per idioma i curs) ......... 65 euros
  Curs formatiu/actualització de 120 hores ................................ 90 euros
  Curs formatiu/actualització de 60 hores .................................. 45 euros
  Curs especialitzat en el nivell C2 ............................................. 105 euros
  Obertura d'expedient .............................................................25,50 euros
  Expedició o renovació de targeta d'identitat.............................2,22 euros

  L'alumnat de nou ingrés que no haja estat mai matriculat abans en una escola oficial d'idiomes ha d'abonar la taxa d'obertura d'expedient i, opcionalment, la taxa d'expedició del carnet d'alumne.

  L'alumnat que es matricule en més d'un idioma en escoles diferents només haurà d'abonar l'obertura d'expedient, si escau, en una de les escoles i presentar el justificant de matrícula en l'altra escola.

  L'alumnat de nou ingrés al PIALP que haja estat admés a un idioma que no preveu aquest pla no haurà d'abonar l'obertura d'expedient per la matrícula a l'altre idioma.

  En les taxes de matrícula s'aplicaran les exempcions i les bonificacions que preveu la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes.

  3. El professorat seleccionat per a participar en les accions formatives a través de les escoles oficials d'idiomes dins del PIALP estarà exempt del pagament de les taxes de matrícula, obertura d'expedient i expedició de targeta d'identitat d'alumne, però haurà de presentar la documentació requerida, segons la modalitat de matrícula corresponent. L'expedició dels certificats o les certificacions acadèmiques no estarà exempta del pagament de les taxes corresponents.

  4. L'alumnat matriculat anteriorment en qualsevol de les EOI de la Comunitat Valenciana que vol fer un trasllat de matrícula a una altra escola haurà d'abonar la taxa de trasllat d'expedient. Estarà exempt d'abonar la taxa d'obertura d'expedient. Està inclòs en aquest col·lectiu l'alumnat matriculat en cursos acadèmics anteriors en la modalitat lliure de les proves de certificació.

  5. A efectes de devolució de taxes, el període de matriculació esmentat en el punt 5 de l'article 14.2-7 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, s'estendrà fins al 30 de setembre de 2019 en el cas dels cursos curriculars. Una vegada iniciades les classes o en els casos previstos en l'article 9.10 de l'Ordre 87/2013, només es farà devolució de taxes en els supòsits que preveu el punt 2 de l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Sol·licitud de nou ingrés per a personal docent als cursos del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al Professorat (PIALP): Des de les 9.00 hores del 9 de maig de 2019 fins a les 23.59 hores del 23 de maig 2019 (DOGV nº 8543 de 8 de maig de 2019)

  Sol·licitud d'admissió per a alumnat general: des de les 9.00 hores del 12 de juny de 2019 fins a les 23.59 hores del 27 de juny de 2019

  Consulteu el calendari de tots els tràmits d'admissió i matrícula en: http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

  Preinscripció a prova de nivell: A partir de les 9.00 hores del 12 de juny de 2019 fins a les 23.59 hores del 8 de setembre de 2019 (la prova es farà al mes de setembre en el calendari marcat per cada escola oficial d'idiomes. Cal consultar la web de l'escola corresponent).

  Convocatòria extraordinària: De les 09.00 hores del dia 16 de setembre de 2019 i fins a les 23.59 hores del dia 19 de setembre de 2019 ( RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per
  la qual s'estableix el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2019-2020 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  Matrícula a cursos formatius complementaris de 30 o 60 hores anuals (una o dos hores setmanals): Des de l'1 d'octubre fins al 15 d'octubre de 2019 o altres períodes durant el curs, d'acord amb l'inici de les classes en els diferents cursos complementaris.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Alumnat general:
  Una vegada realitzada la tramitació telemàtica hauran de formalitzar la matrícula en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes assignada.

  Alumnat PIALP de cursos presencials:
  Una vegada realitzada la tramitació telemàtica hauran de formalitzar la matrícula en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes assignada.

  Alumnat PIALP en línia:
  Una vegada realitzada la tramitació telemàtica hauran de remetre la documentació a l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló, coordinadora dels cursos en línia de PIALP.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Alumnat general:

  1. Per a formalitzar la matrícula en qualsevol escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana, l'alumnat ha d'abonar la taxa corresponent esmentada en l'annex VII d'aquesta resolució i lliurar en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes corresponent la documentació requerida.

  2. L'alumnat matriculat en el curs 2018-2019 en la mateixa EOI en què ha sigut admés ha d'aportar la documentació següent a la secretaria del centre:

  Sol·licitud telemàtica de petició d'horaris complimentada i signada.
  Imprés 046 omplit i correctament generat i justificant de pagament bancari de la taxa.

  3. L'alumnat no matriculat en el curs 2018-2019 en la mateixa EOI en què ha sigut admés ha d'aportar la documentació següent:

  Sol·licitud telemàtica de petició d'horaris complimentada i signada.
  Imprés 046 omplit i correctament generat i justificant de pagament bancari de la taxa.
  En cas de ser la primera vegada que es matricula en aquesta escola oficial d'idiomes, una fotografia grandària carnet.
  En cas d'accedir a un curs superior a primer d'A2, original i fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell de llengua, d'acord amb allò estipulat en l'apartat primer (condicions d'accés).
  Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si és procedent.
  En el cas de famílies víctimes del terrorisme o de violència de gènere, original i fotocòpia del certificat oficial que ha emés l'Administració competent.
  L'alumnat estranger comunitari (d'algun país de la Unió Europea) ha d'aportar la fotocòpia i l'original del passaport o del NIE (o fotocòpia compulsada) i document que acredite el país en què s'ha fet l'escolarització obligatòria.

  Els documents originals es retornaran al sol·licitant després de confrontar la veracitat de la fotocòpia en la secretaria del centre.

  L'alumnat estranger no comunitari ha d'aportar fotocòpia i original del passaport (o fotocòpia compulsada), permís de residència o visat d'estudis i document que acredite el país en què s'ha fet l'escolarització obligatòria. Si en el moment de fer la matrícula no es disposa del permís de residència o visat d'estudis es matricularà condicionadament i disposarà de 6 mesos per a aportar la documentació requerida.

  4. Els sol·licitants que tinguen menys de 16 anys durant l'any 2019 que vulguen seguir l'ensenyament d'un idioma estranger diferent del primer idioma estranger que cursen en l'Educació Secundària Obligatòria han de presentar un certificat del centre docent on cursen actualment els estudis que acredite el curs que fan i l'idioma o els idiomes estrangers que estudien.

  5. En el cas de l'alumnat menor d'edat els progenitors del qual no convisquen per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parella de fet o situacions anàlogues, la sol·licitud de les dades i les signatures dels dos progenitors es realitzarà presencialment en l'escola oficial d'idiomes en el moment de la formalització de la matrícula.

  6. Els sol·licitants que disposen del títol de Batxillerat, espanyol o homologat, i vulguen accedir als estudis d'idiomes de primer curs del nivell B1 o de segon curs del nivell A2 de la primera llengua estrangera cursada en Batxillerat han de presentar un certificat acadèmic en què conste la primera llengua estrangera que han cursat en Batxillerat i que tenen el títol de Batxillerat o es troben en tràmit d'obtindre'l.

  7. Els sol·licitants que disposen del títol de Batxillerat i vulguen accedir al primer curs del nivell B2 de valencià han de presentar un certificat acadèmic en què conste la superació en Batxillerat de l'assignatura de Valencià.

  8. Els sol·licitants que disposen del títol de Batxillerat i vulguen accedir al nivell C1 de valencià han de presentar un certificat acadèmic en què conste que tenen el títol de Batxillerat, o es troben en tràmit d'obtindre'l, i que l'han cursat en el Programa d'ensenyament en valencià.

  9. En el cas d'alumnat que presente algun tipus de discapacitat, ha de presentar un certificat oficial que l'acredite, expedit per l'Administració competent, i ha de fer, en el moment de la matrícula, una sol·licitud expressa del tipus d'adaptacions que necessita durant el curs i per a les avaluacions, per tal de poder cursar l'ensenyament objecte d'aquesta resolució en condicions d'igualtat.

  10. La matrícula no es considera formalitzada fins que l'escola oficial d'idiomes no rep tota la documentació necessària i en valida l'alta. Si l'alumne no porta a l'escola la documentació en el termini establit, perd el dret a la plaça assignada.

  11. El fet de presentar algun document fals comporta l'anul·lació de la matrícula.

  12. L'alumnat menor d'edat ha de vindre acompanyat de pare/mare/tutor o amb una autorització escrita de pare/mare/tutor per a formalitzar la matrícula.


  Alumnat PIALP:

  1. L'alumnat PIALP presencial matriculat en el curs 2018-2019 haurà d'aportar la sol·licitud telemàtica de petició d'horaris complimentada i signada.

  2. L'alumnat PIALP presencial o en línea de nou ingrés haurà d'aportar la documentació següent:

  Sol·licitud presentada en la plataforma OVIDOC
  Sol·licitud telemàtica de petició d'horaris complimentada i signada (alumnat presencial)
  Sol·licitud de matrícula d'acord amb el model de l'annex VI (alumnat en línea)
  En cas de ser la primera vegada que es matricula en una escola oficial d'idiomes, una fotografia grandària carnet.
  En cas d'accedir a un curs superior a primer d'A2, original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del certificat acreditatiu del nivell de llengua, d'acord amb allò estipulat en l'apartat segon (condicions d'accés). L'original es retornarà al sol·licitant després de confrontar la veracitat de la fotocòpia en la secretaria del centre.

  3. L'alumnat PIALP en línia matriculat en el curs 2018-2019: sol·licitud de matrícula d'acord amb el model de l'annex VI.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Alumnat general:

  Convocatòria ordinària: Una vegada fet el procés de sol·licitud telemàtica d'admissió del 12 al 27 de juny de 2019, l'alumnat que ha obtingut vacant rebrà una notificació per correu electrònic el dia 15 de juliol de 2019. Haurà de formalitzar la matrícula del 15 de juliol fins al 10 de setembre en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes assignada.

  Convocatòria extraordinària: Una vegada fet el procés de sol·licitud telemàtica d'admissió del 16 al 19 de setembre de 2019, l'alumnat que ha obtingut vacant rebrà una notificació per correu electrònic el dia 24 de setembre de 2019. Haurà de formalitzar la matrícula del 25 de setembre fins al 30 de setembre en la secretaria de ll'escola oficial d'idiomes assignada.

  Alumnat PIALP de cursos presencials:

  L'alumnat que per primera vegada es matricula en una EOI a través del PIALP ha de fer la sol·licitud del 9 al 23 de maig en: https://acces.edu.gva.es/sso/login.xhtml?callbackUrl=https://ovidoc.edu.gva.es/. Desprès haurà de seguir el procediment de l'alumnat general.

  L'alumnat PIALP presencial del curs 2018-2019 que vol continuar els estudis en el curs 2019-2020 ha de seguir els tràmits indicats per a l'alumnat general.

  L'alumnat PIALP que vulga cursar els cursos formatius/complementaris ha d'estar pendents de la següent pàgina web: http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

  Alumnat PIALP de cursos en línia:

  L'alumnat PIALP de cursos en línia del curs 2018-2019 que vol continuar els estudis en el curs 2019-2020 haurà de sol·licitar-ho remetent la sol·licitud de l'Annex VI de la Resolució que, arribat el moment, podrà decarregar en el següent link: http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/pialp

  L'alumnat que per primera vegada es matricula en una EOI a través del PIALP a un curs en línia ha de fer la sol·licitud del 9 al 23 de maig en: https://acces.edu.gva.es/sso/login.xhtml?callbackUrl=https://ovidoc.edu.gva.es/. Desprès haurà de remetre la documentació sol·licitat en l'apartat de documentació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitació

  La sol·licitud de participació es realitza de forma telemàtica; en cas d'obtindre una plaça es formalitzarà la matrícula en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes (a excepció de l'alumnat PIALP en línia).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana i s'establix el currículum del Nivell Bàsic i del Nivell Intermedi (DOCV: 5605, 24/09/2007).
  - Orde 31 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació i promoció dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV: 5706, de 19/02/2008).
  - Decret 119/2008, de 5 de setembre, del Consell pel qual s'establix el currículum del Nivell Avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV: 5851, de 17/09/2008).
  - Orde 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7118, 25/09/2013).
  - Decret 138/2014, de 29 d'agost, del Consell, per la qual s'establix el currículum dels nivells C1 i C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, per als idiomes alemany, espanyol, francés, anglés i valencià (DOGV núm. 7350 de 01/09/2014).
  - RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'admissió i
  matrícula per al curs acadèmic 2019-2020 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana

  Llista de normativa

  RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2019-2020 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana

  DECRET 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana i s'establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi.

  ORDE de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació i promoció de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

  DECRET 119 /2008, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum del nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

  DECRET 138/2014, de 29 d'agost, del Consell, pel qual s'establix el currículum dels nivells C1 i C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, per als idiomes alemany, espanyol, francés, anglés i valencià.

  ORDE 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.