Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de renda garantida de ciutadania per a les unitats familiars

  Objecte del tràmit

  La renda garantida de ciutadania és una prestació econòmica gestionada per la xarxa pública de serveis socials, de caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de manera activa la seua inserció sociolaboral i la finalitat de la qual és prestar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció sociolaboral de les persones que no tinguen els recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar, atenent els principis d'igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol membre de la unitat familiar que complisca els requisits següents:

  Requeriments

  Tots els membres de la unitat familiar o de convivència, inclosos els titulars, en els quals concórreguen necessàriament les circumstàncies següents:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
  Els nacionals d'altres països tindran dret a la renda garantida en igualtat de condicions que els espanyols i els nacionals de qualsevol país de la Unió Europea, sempre que tots els membres que donen dret als beneficis a què es refereix la present llei acrediten la seua residència legal a la Comunitat Valenciana, en els termes establits en la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i la seua normativa de desplegament.
  b) Haver estat empadronats en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, com a mínim durant vint-i-quatre mesos ininterromputs i immediatament anteriors a la sol·licitud.
  c) Conviure en una llar independent o assimilada.
  En cas de privació de llibertat de la persona titular, es podrà percebre la renda garantida de ciutadania, sempre que els beneficiaris complisquen els requisits i es mantinga un pla d'inserció específic per a aquests. La prestació podrà ser abonada a un altre dels membres de la unitat familiar o de convivència.
  d) No disposar, malgrat procurar obtindre'ls, dels mitjans econòmics necessaris per a mantindre una adequada qualitat de vida. Es consideraran en aquesta situació les unitats familiars o de convivència que no obtinguen uns ingressos superiors a la prestació econòmica de la renda garantida amb els increments familiars que corresponguen, computada d'acord amb les regles de l'article 20 de la llei que regula la renda garantida.
  e) Acreditar que s'han sol·licitat prèviament, dels organismes corresponents, les pensions i prestacions a què tinguen dret.
  f) Subscriure el pla d'inserció que s'establisca i col·laborar en l'establiment d'aquest.
  g) Sol·licitar la participació i l'admissió en els programes d'inserció o capacitació laboral que establisquen tant el SERVEF com el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, quan així ho establisca el Pla d'inserció laboral.
  h) Que cap destinatari haja causat baixa voluntària no justificada en el seu treball, ja siga per compte propi o alié, dins dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania.
  i) No incórrer els destinataris en alguna de les incompatibilitats descrites en l'article 18 que regula la renda garantida.

  Titulars:
  - Persones que tinguen una edat igual o superior a 25 anys i inferior a 65 anys.
  - Les persones de 18 a 24 anys, inclusivament, que acrediten tindre al seu càrrec a altres menors d'edat discapacitats.
  - Les persones menors d'edat legalment emancipades, que acrediten que tenen al seu càrrec altres menors d'edat o discapacitats.
  - Les dones embarassades d'edat inferior a 25 anys, incloses les menors d'edat, que no visquen en el si d'una unitat familiar de les definides en l'article 4 d'aquesta llei, i residisquen en una llar independent.
  - Les persones de 18 a 24 anys, inclusivament, que hagen estat subjectes al sistema de protecció, i al sistema judicial de reforma a la Comunitat Valenciana, en els dos anys anteriors a la majoria d'edat. La subjecció a aquests sistemes s'ha d'acreditar mitjançant una resolució administrativa de guarda, tutela, ocupació de plaça en centre residencial, o resolució judicial amb mesura de mitjà obert o d'internament.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  La quantia que s'assignarà dirigida al càlcul de la renda garantida per a cada unitat familiar s'ha d'atindre a les consideracions següents:
  a).- Imports:

  1.- Import màxim:
  - L'import màxim de la prestació per a un únic titular serà del 62 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a l'exercici que corresponga.
  Si n'hi ha més d'un titular, la quantia anterior s'incrementarà en un 5 % de l'IPREM per al segon membre en la unitat familiar o de convivència, i en un 3 % per a cada un del tercer i següents membres d'aquesta unitat.
  - Per a calcular l'import mensual màxim que s'ha de concedir, cal dividir per dotze el total anual indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) que incloga pagues extraordinàries. En cap cas l'import total concedit superarà l'IPREM.
  - A tal fi, es tindrà en compte la taula següent:
  . Només el titular: 62 % percentatge IPREM
  . 2 destinataris: 67 % percentatge IPREM
  . 3 destinataris: 70 % percentatge IPREM
  . 4 destinataris: 73 % percentatge IPREM
  . 5 destinataris: 76% percentatge IPREM
  . 6 destinataris: 79 % percentatge IPREM
  . 7 destinataris: 82 % percentatge IPREM
  . 8 destinataris: 85 % percentatge IPREM
  . 9 destinataris: 88 % percentatge IPREM
  . 10 destinataris: 91 % percentatge IPREM
  . 11 destinataris: 94 % percentatge IPREM
  . 12 destinataris: 97 % percentatge IPREM
  . 13 Destinataris: 100 % percentatge IPREM

  2. Import mínim
  - Quan es complisquen els requisits per a accedir a la prestació, l'import mínim que es concedirà serà de 30,00 euros mensuals.

  3. Quanties que han de descomptar-se de l'import màxim de la renda garantida:
  - De l'import màxim de la prestació s'han de descomptar els ingressos de la unitat familiar, d'acord amb el que disposa l'article 20 de la Llei 9/2007, de 12 de març, i la disposició addicional tercera del Decret 93/2008, de 4 de juliol, pels quals es regula aquesta prestació, així com l'art. 51 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
  - En tot cas, i com a excepció, hi haurà una franquícia de 90 € mensuals en els ingressos, que no es computaran com a tals quan es calcule l'import de la prestació. Aquesta franquícia s'acumularà a les altres despeses no computables.


  PAGAMENT
  - L'abonament de la renda garantida de ciutadania s'efectuarà directament al titular d'aquesta per l'entitat local o per la conselleria competent des del primer dia del mes següent al de la data d'efectes de l'aprovació de la sol·licitud per l'òrgan competent per a la seua concessió. Els pagaments posteriors s'efectuaran per mensualitats vençudes des de la data de la seua meritació.
  - El pagament s'efectuarà per l'entitat local si l'ajuntament on resideix la persona sol·licitant té la consideració d'entitat col·laboradora de la Generalitat per a l'entrega i la distribució als beneficiaris de fons públics en concepte de renda garantida de ciutadania, si no, la pagarà la conselleria competent, però serà preceptiu que l'ajuntament supervise el pla familiar d'inserció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a l'AJUNTAMENT del municipi on estiga empadronat el sol·licitant.

  - L'atenció presencial en la Direcció Territorial d'Igualtat, Polítiques Inclusives, situada a l'avinguda de l'Oest, 36, es farà per mitjà de cita prèvia, la qual es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través d'Internet.

  - No obstant això, si l'Ajuntament del municipi on estiga empadronat el sol·licitant no té la consideració d'entitat col·laboradora de la Generalitat, podrà presentar-se en els llocs següents:

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  Av. DE L´OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud de renda garantida de ciutadania s'ha d'acompanyar de la documentació següent, que s'exigirà de tots i cada un dels membres de la unitat familiar, quan siga exigible que disposen d'aquesta:

  - Els nacionals de països que no pertanguen a la Unió Europea han de presentar un document que acredite la residència legal a Espanya.

  - Certificat d'empadronament que ha d'acreditar el fet d'haver residit a la Comunitat Valenciana, durant almenys vint-i-quatre mesos ininterromputs i immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Aquest certificat serà el document que servirà per a determinar qui són els membres de la unitat familiar o de convivència que resideixen en la mateixa llar independent, excepte en els casos excepcionals de llar independent assenyalats en els paràgrafs 2 i 3 de l'article 5 de la Llei 9/2007, de la Generalitat.

  - En els casos de víctimes de violència en l'àmbit familiar o de gènere, denúncia formal davant de l'Administració de Justícia o la Policia.

  - Si escau, còpia autenticada del conveni regulador o sentència de separació o divorci i per a demostrar que s'ha fet ús dels drets a la percepció de les pensions compensatòries i/o alimentàries que puguen ser procedents, s'ha d'adjuntar la prova de les accions legals iniciades per a reclamar el pagament de les pensions establides.

  - En cas de privació de llibertat de la persona titular, es presentarà un informe de la presó o una altra documentació que constate aquesta circumstància, com ara una resolució judicial o el certificat del jutjat corresponent.

  - En el cas que el pagament de l'ajuda es realitze per la Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, model de domiciliació bancària, segons el model que s'inclou en aquesta Ordre.

  - Còpia del llibre de família que servisca per a comprovar els vincles de parentiu entre els destinataris de la prestació.


  La sol·licitud ha d'incloure els següents apartats que han de ser subscrits pel titular:

  - Declaració responsable de no concórrer en cap de les incompatibilitats recollides en l'article 18 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat.

  - Compromís de subscriure tant el pla familiar d'inserció i el pla d'inserció laboral que s'establisca i de facilitar la tasca de les persones que han d'avaluar la seua situació i la seua col·laboració amb elles.

  - Declaració responsable d'ingressos de la unitat familiar.

  - Declaració responsable sobre les persones que conviuen en el mateix domicili i la relació que les uneix amb la persona sol·licitant.

  Els òrgans tramitadors realitzaran mostrejos aleatoris per a verificar el contingut en les declaracions responsables presentades per les persones sol·licitants.

  En la sol·licitud consta l'autorització expressa a la Conselleria de Justícia i Benestar Social perquè puga accedir a les dades personals que hi ha en els fitxers pertanyents a aquesta conselleria o a altres administracions públiques, als únics efectes de verificar el compliment dels requisits i les condicions necessaris per a accés a la prestació, d'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14/10/2010).

  No obstant això, si la persona interessada no signa l'autorització o si es detecta alguna discordança amb les dades que haja facilitat, es requerirà l'aportació dels documents següents: fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), o bé del número d'identificació d'estranger (NIE), segons com siga procedent; còpia de la declaració d'IRPF o certificat de l'AEAT acreditatiu de no presentar-la i certificat emés per la Direcció General del Cadastre en el qual consten els drets reals sobre els immobles dels quals disposen els destinataris.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (UNITAT FAMILIAR)

  RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. PLA FAMILIAR D'INSERCIÓ

  RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA . ACCEPTACIÓ DEL PLA FAMILIAR D'INSERCIÓ

  SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT COM A ENTITAT COL·LABORADORA PER A LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. ENTITATS LOCALS.

  RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. FULL INFORME DE SEGUIMENT INDIVIDUAL

  RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. CERTIFICAT D'OBLIGACIONS CONTRETES, RECONEGUDES I/O PAGAMENTS ORDENATS

  RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. CERTIFICACIÓ COMPLIMENT REQUISITS BENEFICIARIS

  FINANÇAMENT RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. ENTITATS COL·LABORADORES

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PER L'AJUNTAMENT (ENTITAT COL·LABORADORA DE LA GENERALITAT PER A L'ENTREGA I LA DISTRIBUCIÓ DE FONS PÚBLICS)

  1.- Ordenació i instrucció:
  - En els supòsits en què l'entitat local tinga la consideració d'entitat col·laboradora de la Generalitat per a l'entrega i la distribució als beneficiaris de fons públics en concepte de renda garantida de ciutadania, l'entitat local, després de rebre la sol·licitud, verificarà el compliment dels requisits per a l'accés a les prestacions, així com si la documentació aportada està completa i és correcta.
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits mínims per a la seua tramitació o no s'acompanye de tota la documentació exigida, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene les deficiències o aporte els documents requerits, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que s'ha de dictar d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  - Quan estiga completa la documentació, es procedirà a elaborar, si escau, el pla familiar d'inserció.

  2.- Remissió de l'expedient per l'entitat local - Realitzada la tramitació assenyalada anteriorment, l'entitat local remetrà l'expedient complet, en el qual estarà inclòs el pla familiar d'inserció, a la direcció territorial competent, perquè el resolga.
  - La proposta d'intervenció i la proposta de renda garantida de ciutadania, contingudes en el pla familiar d'inserció, han d'estar signades pel tècnic municipal corresponent i portar el vistiplau de l'alcalde, del president de la mancomunitat, o de l'alcalde de l'entitat que represente l'agrupació de municipis o, si escau, de les persones en qui deleguen.

  3. Resolució
  - El titular de la direcció territorial competent resoldrà, per delegació del conseller competent en aquesta matèria, sobre la sol·licitud de renda garantida de ciutadania.
  - Aquesta direcció territorial comunicarà la resolució a l'entitat local, perquè la notifique en forma a la persona interessada i realitze les actuacions previstes.
  - Conforme disposa l'article 25 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud en qualsevol registre públic. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre com siga procedent.
  La notificació a la persona interessada s'ha de fer segons el que indica l'article 59 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  - En el supòsit de notificació infructuosa, l'entitat local comunicarà aquesta circumstància a la direcció territorial, amb l'especificació dels motius, amb la finalitat que es puga suspendre, si escau, l'eficàcia de la resolució i dictar-se una nova resolució a aquest efecte.
  Resolució de la prestació per l'entitat local
  - Conforme disposa l'article 25 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana, la resolució podrà ser encomanada als alcaldes, presidents de mancomunitat o presidents de diputació, si les entitats corresponents signen un conveni a aquest efecte amb la conselleria competent en matèria de renda garantida de ciutadania. Aquest conveni podrà ser de periodicitat anual o plurianual.


  PER LA GENERALITAT (QUAN L'ENTITAT LOCAL NO ÉS ENTITAT COL·LABORADORA DE LA GENERALITAT PER A L'ENTREGA I DISTRIBUCIÓ DE FONS PÚBLICS)

  1.- Ordenació i instrucció:
  - En els casos en què l'entitat local on resideix la persona sol·licitant no tinga la consideració d'entitat col·laboradora de la Generalitat per l'entrega i distribució als beneficiaris de fons públics en concepte de renda garantida de ciutadania, correspondrà a la direcció territorial competent verificar el compliment dels requisits per a l'accés a les prestacions, així com si la documentació aportada està completa i és correcta, per a la qual cosa efectuarà, si escau, els requeriments previstos en l'article 71 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  - Amb posterioritat a la realització d'aquestes actuacions, la direcció territorial competent sol·licitarà a l'entitat local l'elaboració i remissió del pla familiar d'inserció i el compromís d'acceptació per part dels destinataris.

  2.- Remissió de l'expedient per l'entitat local
  - L'entitat local remetrà exclusivament el pla familiar d'inserció i el compromís d'acceptació per part dels destinataris.
  - La proposta d'intervenció i la proposta de renda garantida de ciutadania, contingudes en el pla familiar d'inserció, han d'estar signades pel tècnic municipal corresponent i portar el vistiplau de l'alcalde, del president de la mancomunitat, o de l'alcalde de l'entitat que represente l'agrupació de municipis o, si escau, de les persones en qui deleguen.

  3.- Tramitació i proposta de resolució per la direcció territorial competent
  - La direcció territorial competent, després de rebre de l'entitat local l'expedient o la documentació, procedirà, a través del servei o unitat administrativa corresponent, a la seua revisió i, si escau, a requerir a l'entitat local l'aportació de la documentació complementària o l'aclariment que siga procedent.
  - Després de finalitzar la instrucció de l'expedient, s'elevarà la proposta de resolució al titular de la direcció territorial competent, perquè resolga com siga procedent.

  4.- Resolució de la prestació per la Generalitat
  - El titular de la direcció territorial competent resoldrà, per delegació del conseller competent en aquesta matèria, sobre la sol·licitud de renda garantida de ciutadania.
  - La direcció territorial notificarà la resolució directament a la persona interessada i en remetrà una còpia a l'entitat local perquè en prenga coneixement i duga a terme les actuacions que siguen procedents.
  - Conforme disposa l'article 25 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud en qualsevol registre públic. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre com siga procedent.
  La notificació a la persona interessada s'ha de fer segons el que indica l'article 59 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  - En el supòsit de notificació infructuosa, l'entitat local comunicarà aquesta circumstància a la direcció territorial, amb l'especificació dels motius, amb la finalitat que es puga suspendre, si escau, l'eficàcia de la resolució i dictar-se una nova resolució a aquest efecte.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - Les resolucions dictades per delegació pel titular de la direcció territorial competent esgoten la via administrativa, i, contra aquestes, les persones interessades podran interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció esmentada, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, o des que haja vençut el termini màxim per a resoldre sense haver rebut la notificació, sense perjudici de la possibilitat d'interposar potestativament un recurs de reposició davant del titular de la conselleria competent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució. Tot això, sense perjudici que les persones interessades hi puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  - Les resolucions dictades per alcaldes, presidents de mancomunitat o presidents de diputació, en virtut del conveni previst en l'article 25 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana, no esgoten la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar-se un recurs d'alçada davant del conseller competent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Les persones destinatàries queden obligades a:

  a) Participar de manera activa en la seua inserció sociolaboral.
  b) Sol·licitar la participació en els programes d'inserció o capacitació laboral que establisca el SERVEF i el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, en els casos que així ho requerisca el pla d'inserció laboral i acudir-hi regularment.
  c) No rebutjar una oferta d'ocupació en els termes establits en la corresponent normativa, llevat que l'informe social acredite la impossibilitat d'acceptar-la.
  d) No causar baixa voluntària en un treball obtingut en aplicació de les mesures del pla d'inserció.
  e) Aplicar les prestacions a les finalitats establides.
  f) Complir el pla d'inserció que s'establisca en cada cas i dur a terme totes les altres activitats que deriven de la finalitat de la renda garantida de ciutadania.
  g) Col·laborar amb les persones i entitats que hagen de dur a terme l'avaluació del compliment del pla familiar d'inserció.
  h) Atendre adequadament les necessitats dels /de les menors al seu càrrec i, especialment, la seua escolarització obligatòria.
  i) No practicar, promoure ni induir a la mendicitat.
  j) Reclamar qualsevol dret econòmic que puga correspondre'ls per qualsevol títol i exercir les corresponents accions per a fer-lo efectiu.
  k) Comunicar a l'entitat local que corresponga, en el termini màxim d'un mes, els canvis de situació personal o patrimonial que, d'acord amb la present llei, puguen modificar, suspendre o extingir la renda garantida de ciutadania.
  l) No realitzar activitats delictives.

  Sancions

  Les infraccions i sancions en matèria de renda garantida de ciutadania són les tipificades en el capítol VI de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3028, de 04/07/97).
  - Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5475, de 22/03/07).
  - Decret 93/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es desplega la Llei de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5801, de 08/07/08).
  - Ordre de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases de convocatòria de la prestació de renda garantida de ciutadania (DOCV núm. 5823, de 07/08/08).
  - Correcció d'errors de l'Ordre de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases de convocatòria de la prestació renda garantida de ciutadania (DOCV núm. 5824, de 08/08/08).
  - Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. (DOCV núm. 5922, de 29/12/08).
  - Resolució de 8 de febrer de 2012, del conseller de Justícia i Benestar Social, per la qual es dona publicitat als crèdits que financen les prestacions de renda garantida de ciutadania, per a l'exercici 2012 (DOCV núm. 6717, de 20/02/12).
  - Ordre 7/2012, de 20 de febrer, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es modifica l'Ordre de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases de convocatòria de la prestació renda garantida de ciutadania (DOCV núm. 6720, de 23/02/12).
  - Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOCV núm. 7689, de 31.12.2015).
  - Decret llei 5/2016, de 22 de juliol, del Consell, d'agilitació de la tramitació de la renda garantida de ciutadania davant de la situació d'emergència social (DOCV núm. 7835, de 23/07/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 9 de 2007, de 12 de març.

  Vegeu el Decret 93/2008, de 4 de juliol.

  Vegeu l'Ordre de 31 de juliol de 2008.

  Vegeu la Llei 16/2008, de 22 de desembre.

  Vegeu l'Ordre 7/2012, de 20 de febrer.

  Vegeu el Decret llei 5/2016, de 22 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.