Detall de Procediment

Subvencions per a impartir programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2023-24

Codi SIA: 211319
Codi GUC: 13932
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(26-05-2023
08-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena/Aportació

  • Recurs Reposició

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Sol·licitud de concessió de subvencions per a impartir PFQB (programes formatius de qualificació bàsica) en el curs 2023-24. Les subvencions s'aplicaran per a la realització de programes ordinaris i adaptats a persones amb necessitats educatives especials permanents.

Requisits

1. Ser ens territorial, mancomunitat o associació sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia. 2. Disposar d'autorització administrativa en el moment de presentar la sol·licitud per a impartir els programes. 3. No estar incurs en les causes de prohibició previstes en l'article 13 de la Llei general de subvencions. 4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions. 5. No haver renunciat a la subvenció concedida de la convocatòria anterior. 6. Les entitats locals han d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes. 7. El compte bancari ha d'estar donada d'alta en PROPER

Qui pot sol·licitar-ho?

Ens territorials, mancomunitats i institucions sense ànim de lucre.

Normativa del procediment

Sol·licitud

Termini

Des del 26 de maig al 8 de juny de 2023. No s'admetran sol·licituds fora de termini ni per mitjans diferents a l'establit.

Documentació

La presentació i tramitació de sol·licituds es realitza exclusivament per mitjans electrònics. * Annex I d'autobaremació * Documentació acreditativa dels criteris de valoració complits en la data de sol·licitud de la subvenció. * Altres: - Documentació acreditativa i identificativa de l'entitat sol·licitant i de la persona que ostente la representació legal i Autorització administrativa per a impartir el programa sol·licitat. - Si no s'autoritza l'Administració a la seua consulta, cal aportar declaració responsable de no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària i no ser deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions, i una autorització per a la verificació telemàtica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. - Entitats territorials: acord adoptat pel ple per a sol·licitar l'ajuda o, en el seu cas, per la junta de govern local quan acredite tindre aquesta facultat delegada, o per la persona que ostente el càrrec de l'alcaldia de la corporació, i l'acreditació d'estar al corrent de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes si no figura en la certificació de la web de la Sindicatura de Comptes (art. 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny).

Impresos associats

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Es requerirà a la persona interessada per a esmenar o presentar els documents que no s'hagen aportat en un termini de 10 dies hàbils; si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud. 2. La Comissió de Valoració avaluarà i baremarà les sol·licituds conforme als criteris de valoració establits; a més proposarà les quanties a aplicar. 3. La proposta de resolució inclourà la puntuació de les sol·licituds desestimades per depassar la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria. Aquestes sol·licituds constituiran una única llista de reserva ordenada per la puntuació obtinguda, podent ser resoltes favorablement en la mesura en què es dispose de crèdit a conseqüència de renúncies a subvencions concedides i, en tot cas, sempre que no haja transcorregut més d'un mes des de l'inici del calendari escolar per al programa formatiu.

Criteris de valoració

Els continguts en la base dècima de l'Ordre 31/2022, de 13 de maig, de bases reguladores de la subvenció.

Obligacions

a) Impartir els programes subvencionats conforme a l'autorització administrativa obtinguda i a l'ordenació acadèmica en vigor. b) Realitzar l'activitat en forma i termini, així com mantindre els requisits que fonamenten la concessió de la subvenció, durant tot el curs acadèmic en què es concedeix. c) No percebre cap quantitat de l'alumnat participant pel programa subvencionat que supose una contrapartida per l'activitat realitzada. d) Tindre la ràtio d'alumnat per grup dins dels màxims i mínims establits en l'article 16 de l'Ordre 73/2014. e) Introduir i mantindre en ITACA tota la informació relativa al programa formatiu. f) Complir amb les obligacions que s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. g) Sotmetre's als controls de la Inspecció d'Educació que corresponguen. h) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, tan prompte com es conega, i amb anterioritat al moment de justificació dels fons percebuts. i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

Quantia i cobrament

La quantia mínima de la subvenció serà de 44.186€ per als programes de modalitat ordinària i de 46.947,63€ per als de modalitat adaptada i la màxima per a totes dues modalitats de 55.000€. El 30% de la subvenció a concedir, s'anticiparà una vegada concedida la subvenció amb càrrec a l'exercici 2022. El 70% restant de l'import de la subvenció a concedir es lliurarà després de la justificació, amb càrrec a l'exercici 2023 - La subvenció global a concedir per transferències corrents, s'establirà d'acord amb els següents mòduls econòmics: Part A. Retribucions del professorat: es podrà destinar com a màxim, segons la modalitat del programa, els següents percentatges respecte de la quantia individualitzada concedida: - Modalitat ordinària: 85% - Modalitat adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents: 80% Part B. Despeses generals: es podrà destinar com a màxim, segons la modalitat del programa, els següents percentatges respecte de la quantia individualitzada concedida: - Modalitat ordinària: 15% - Modalitat adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents: 20% Els programes formatius subvencionats estan subjectes al calendari que establisca l'Administració educativa a aquest efecte, i hauran de complir-lo, si bé se subvencionaran un total de 960 hores a l'efecte del càlcul de la subvenció i de la posterior justificació. Del total de les 960 hores un mínim de 80 i un màxim de 150 corresponen al mòdul professional de Formació en Centres de Treball

Termini màxim

La resolució es dictarà com a màxim tres mesos a partir de la publicació de la corresponent convocatòria.

Òrgans resolució

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Termini justificació:
des de: 24-06-2024
fins a: 10-09-2024

Què és i per a què li serveix?

La justificació revestirà la forma de compte justificatiu simplificat. Es realitzarà tenint en compte el calendari escolar del curs 2023-24 i l'horari setmanal de 30 hores lectives. Només es poden justificar conceptes realitzats entre l'1 de setembre de 2023 i el 30 de juny 2024. No se subvencionaran els pagaments realitzats després del 10 de setembre de 2024. Les despeses subvencionables i els seus límits són els de la base 9.6 de l'Ordre 31/2022, de 13 de maig (bases reguladores).

Termini

Entre la finalització del curs acadèmic i el 10 de setembre

Què és i per a què li serveix?

Tota la documentació que calga aportar durant el procediment es presenta telemàticament (esmena, justificació econòmica, recursos, etc) en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

Què és i per a què li serveix?

La resolució de concessió de subvencions podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament recurs contenciós administratiu.

Termini

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació. b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació.