Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió d'ajude per als programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valenciana al curs 2021-2022.

  Les subvencions que es convoquen per mitjà de la present resolució s'aplicaran per a la realització de programes formatius de qualificació bàsica ordinaris i programes formatius de qualificació bàsica adaptats a persones amb necessitats educatives especials permanents.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris de les subvencions: ens territoriales (municipis i províncies), mancomunitats i institucions sense ànim de lucre, davall la coordinació de les administracions educatives.

  Requeriments

  Els beneficiaris hauran de reunir els requisits arreplegats en l'article 4 de l'ordre 41/2016 de 29 de juliol.

  En el cas que el sol·licitant siga un ens local, haurà d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb allò que s'ha exigit per l'article 68 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - La subvenció que s'haja de concedir per transferències corrents, tant en la primera com en la segona anualitat de les modalitats de programes formatius de qualificació bàsica previstes en esta ordre, s'establirà d'acord amb els següents mòduls econòmics:

  - Part A. Professorat i control de docència: un mínim de 25 euros per hora lectiva i grup d'alumnat i un màxim de 50 euros per hora i grup d'alumnat, siga quina siga la modalitat del programa formatiu de qualificació bàsica, sense que el nombre d'alumnes siga rellevant a estos efectes.

  - Part B. Despeses generals: es determinarà com un percentatge màxim sobre la quantia de la part A que resulte de la proposta de concessió de la Comissió de Valoració,y segons siga la modalitat:
  a) Programa Formatiu de Qualificació Bàsica Ordinària: 15 % de la quantia corresponent a la part A.
  b) Programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives

  - Així mateix, el càlcul de les quanties corresponents a la primera i segona anualitat es realitzarà tenint en compte que, del total de 960 hores que corresponen a cada programa formatiu de qualificació bàsica, 260 hores corresponen a la primera anualitat i 700 hores a la segona anualitat, de les quals un mínim de 80 hores i un màxim de 150 hores correspondran al mòdul professional de FCT.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de tramitació i presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria. (DOGV nº 9070, de 27/07/2021)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds es presentaran exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA i s' emplenaran els annexos de l'I al II, el modelo de domiciliació bancària, a més de la documentació complementària corresponent:


  A) El projecte socioeducatiu del programa. Haurà d'elaborar-se un projecte socioeducatiu per cada programa que se sol·licite, d'acord amb el que disposa l'article 22 de l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació professional bàsica de la Comunitat Valenciana.

  B) Model de domiciliació bancària. En cas de ser nou perceptor o per canvi de número de compte, incloent el titular i segellat per l'entitat bancària.

  C) Certificats d'estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la seguretat social en cas de oposar-se a l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tal com s'indica en el tràmit.

  D) Declaració de no ser deutora de reintegraments, d'acord amb el que estableix l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.


  E) Altres documents:
  - S'adjuntarà certificació de compliment de l'adequació de les instal·lacions, equipament i de les condicions mediambientals-sanitàries, signat per arquitecte o arquitecte tècnic corresponent. En cas de no existir variació de les condicions certificades, s'aportarà un escrit signat pel representant legal de l'entitat on s'especifique que no ha existit cap variació en les condicions establides en el seu moment.
  - Documentació acreditativa de la titulació i/o l'experiència professional de l'equip docent.
  - Certificació acreditativa de les fonts de finançament d'aquella part del projecte que no subvencione la conselleria amb competències en matèria d'educació.
  - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i del seu representant legal.
  - Acreditació de la inscripció de l'entitat en el registre corresponent.
  - En el cas que l'entitat promotora siga una entitat territorial pública, certificació de l'acord de l'òrgan competent que autoritze la sol·licitud. I també haurà d'acreditar estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la sindicatura de comptes.
  - Relació d'un mínim de tres empreses amb les quals l'entitat haja establit contacte amb vista a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) del seu alumnat.
  - El mateix tràmit telemàtic, en la sol·licitud associada, inclou una declaració responsable i una autorització per a la verificació telemàtica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social per part de l'entitat sol·licitant

  En el cas que els documents que han d'acompanyar a la petició de concessió de les ajudes ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se a l'establit en l'apartat 3) de l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, sempre que es faça constar per escrit la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats .

  Impresos associats

  [ANNEX I] PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA. PROJECTE SOCIOEDUCATIU

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El mateix tràmit telemàtic incorpora sol·licitud associada

  2. Al tràmit de sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la documentació establida en els articles 12 i 13 de l'ordre de bases, emplenant els annexos I i II, així com de la documentació complementària (altres documents).

  3. D'acord amb el que es preveu en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 11 de l'ordre de bases, en la fase de presentació de sol·licituds, quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits, es requerirà a la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies hàbils, des de la finalització del termini de sol·licitud, per a esmenar o presentar els documents que no s'hagen aportat; si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud.

  4. A fi de valorar les sol·licituds dels programes formatius de qualificació bàsica, es crea una comissió de valoració de programes formatius de qualificació bàsica, que valorarà totes i cadascuna de les distintes sol·licituds tenint en compte la distribució territorial de les modalitats.

  5. A les reunions de la Comissió de Valoració podran assistir, amb veu però sense vot, representants dels sindicats amb presència en la Mesa Sectorial d'Educació i de les organitzacions empresarials més representatives de l'ensenyança privada concertada.

  6. La Comissió de Valoració proposarà la quantia del mòdul econòmic a aplicar a cada programa, tant en la primera com en la segona anualitat.

  7. En el cas que queden sol·licituds de programes formatius de qualificació bàsica presentades a l'empara de l'ordre de convocatòria valorades positivament d'acord amb el procediment establit i que no hagen pogut ser ateses per falta de disponibilitat pressupostària, es constituiran en una llista de reserva degudament ordenada, podent ser resoltes favorablement en la mesura que es dispose de crèdit en la línia pressupostària corresponent com a conseqüència de renúncies a subvencions concedides i d'acord amb els criteris de selecció respecte d'això.

  8. L'òrgan competent per a resoldre el procediment de concessió de subvencions per al desenvolupament dels programes formatius de qualificació bàsica és la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de règim especial.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions que dicte la conselleria amb competències en matèria d'educació o l'òrgan en què delegue a l'empara d'esta ordre, esgoten la via administrativa i contra estes podrà interposar-se potestativament un recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de publicar-se o notificar-se, de conformitat amb el que disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE nº 236, de 02/10/15) o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació de la resolució, d'acord amb el que establixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13932

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  a) Realitzar el programa formatiu de qualificació bàsica subvencionat amb subjecció a l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana; a esta ordre; a la resolució aprovatòria, i, en allò que no contradiga cap de les anteriors, al projecte socioeducatiu d'actuació.

  - Davant de qualsevol variació substancial en el contingut del programa, haurà de demanar-se autorització a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i només en cas que hi haja aprovació expressa d'esta, emesa per escrit en el termini dels trenta dies següents a la data de presentació de la sol·licitud d'autorització, podrà executar-se el projecte d'acord amb les condicions de la sol·licitud cursada. En cas que no hi haja aprovació en l'esmentat termini, s'haurà d'entendre desestimada la sol·licitud formulada.

  b) Aportar els recursos necessaris per al desenvolupament del programa, en compliment de l'orde de convocatòria, la resolució aprovatòria i el projecte socioeducatiu presentat.

  c) Justificar davant de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial l'adscripció de les subvencions als fins per als quals van ser atorgades, en els termes de l'article 47 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i en els terminis establits en l'apartat tretze d'esta ordre.

  d) Sotmetre's a la supervisió dels programes per personal de la conselleria amb competències en matèria d'educació i a les actuacions de control financer que legalment corresponguen.

  e) Facilitar l'assistència del personal docent i de coordinació dels programes formatius de qualificació bàsica a totes les reunions i trobades que siguen promogudes per la conselleria amb competències en matèria d'Educació per al millor desenvolupament d'esta acció formativa.

  f) Aportar, després de la finalització del projecte, la memòria de l'acció formativa, segons model recollit com a annex II de l'Ordre 41/2016, d'acord amb el que preveu l'article 31 de l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.

  g) Comunicar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

  h) No percebre cap quantitat de l'alumnat participant en el programa subvencionat.

  i) Autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procedimente administratiu comú de les administracions públiques; en cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, quedarà obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.

  j) Les entitats locals hauran d'acreditar estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable. A més, hauran d'haver-hi remés a la conselleria competent els documents relacionats en l'article 68 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.

  k) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com de quants estats comptables i registres específics seguixen exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

  l) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

  m) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei General de Subvencions i en l'apartat 18 d'esta orde.

  n) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei General de Subvencions.

  o) A efectes organitzatius i a fi de complir a l'Orde 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana, les entitats i centres promotors dels mateixos a l'empara d'esta orde faran les previsions necessàries de personal i instal·lacions per a atendre el procés d'admissió i matrícula de l'alumnat en les dates que a este efecte fixe l'Administració educativa.

  - L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats o sancions que corresponguen, d'acord amb el que disposa el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Enllaços

  Esmena o aportació de documentació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7349, de 29/08/2014).
  - Orde 41/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7842, de 02/08/2016).
  - Resolució de 20 d'abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022 (DOGV núm. 9070 , de 27/07/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost

  Vegeu l'Ordre 41/2016, de 29 de juliol (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 20 d'abril de 2021 (convocatòria)

  Llistat de seguiment

  Esmena o aportació de documents

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.