Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Legalització de llibres de les cooperatives, unions, federacions i confederació de cooperatives. Economia Social.

  Objecte del tràmit

  Legalització en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana de tots els llibres que obligatòriament han de portar les cooperatives, unions, federacions i confederació de cooperatives, inclosos els llibres d'actes d'assemblea general, consell rector i la resta d'òrgans col·legiats, llibre d'acords de l'administrador o administradora única o administradors o administradores mancomunades o solidàries, així com els llibres registres de socis i d'aportacions al capital social.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les cooperatives, unions, federacions i confederació de cooperatives i els seus representants

  Requeriments

  Les entitats sol·licitants hauran de constar inscrites en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

  No és possible la presentació telemàtica de llibres de cooperatives no inscrites, ni tampoc la legalització de llibres fins que no s'haja tancat el primer exercici econòmic de les cooperatives de nova constitució.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Dins dels quatre mesos següents a la data de tancament de l'exercici social corresponent.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.

  - Llibres, una vegada omplits i únicament en suport electrònic:
  Diari
  Inventari i comptes anuals
  Balanços de comprovació (sumes i saldos)
  Inventari
  Balanços
  Memòria
  Major
  Llibre de pèrdues i guanys
  IVA
  Factures emeses
  Factures rebudes
  Registre d'aportacions al capital social
  Registre de socis
  Llibre d'actes de l'assemblea general
  Llibre d'actes del consell rector
  Llibre d'acords de l'administrador o administradors
  Altres: llibre d'actes de la comissió de recursos, del comité social, de la comissió de control de la gestió, i d'altres òrgans estatutaris distints, etc.

  - En el cas que la cooperativa compte amb seccions constituïdes en el seu si, s'hauran de legalitzar els llibres d'actes i comptables específics de cada una de les seccions, amb separació dels llibres generals corresponents a la cooperativa.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació, EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA, de la sol·licitud junt amb el llibre o llibres corresponents.

  2. Qualificació pel Registre en el termini de tres mesos.

  3. L'encarregat del registre comprovarà el compliment dels requisits formals, així com la regular formació successiva de què es porten dins de cada classe i certificarà electrònicament la seua intervenció en què s'expressarà el corresponent codi de validació amb l'extensió de l'assentament de legalització o de suspensió o denegació (en aquests casos a través de resolució suspensiva o denegatòria).

  4. El silenci administratiu equival a desestimació de la sol.licitud

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de cooperatives, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=LEGALIZA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13978

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, S'HAURÀ D'INSCRIURE PRÈVIAMENT EN EL REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT DE LA GENERALITAT per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si feu clic en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  3. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat de sol.licitud amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de
  manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho
  podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En
  el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció
  del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  - En relació amb els llibres d'actes dels òrgans col·legiats de l'entitat, EN CADA EXERCICI S'HAURAN DE LEGALITZAR LES ACTES DE L'EXERCICI PRECEDENT, i caldrà que en cada un d'aquests llibres conste la data d'obertura i tancament de l'exercici social.

  - En cas de PÈRDUA, SOSTRACCIÓ, DESTRUCCIÓ FÍSICA O INFORMÀTICA, O ROBATORIi dels llibres de socis o d'aportacions al capital social, es podrà legalitzar un llibre amb el contingut dels llibres inutilitzats per qualsevol causa, sempre que s'acredite per denúncia policial o per acta notarial els fets anteriorment assenyalats. A aquests efectes, s'inclourà l'acta o la denúncia en fitxer annex a la petició de la legalització dels llibres.

  Sancions

  Es relacionen les infraccions i sancions en aquesta matèria en els articles 117 a 121, inclusivament, de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, text refós aprovat per Decret legislatiu 2/2015, del Consell, de 15 de maig.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 136/1986, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 478, de 02/12/86).
  - Decret 130/1988, de 16 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Decret 136/1986, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 890, de 30/08/88).
  - Decret 41/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Decret 136/1986, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1266, de 16/03/90).
  - Decret 99/2007, de 6 de juliol, del Consell, sobre Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5552, de 10/07/07).
  - Decret Legislatiu 1/2015, de 10 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7505, de 15/04/15).
  - Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, de Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7529, de 20/05/15).
  - Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització.(BOE núm. 233, de 28/09/2013.)

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 136/1986, de 10 de novembre

  Vegeu Decret 130/1988, de 16 d'agost

  Vegeu Decret141/2012, de 28 de setembre, del Consell

  Vegeu Decret 99/2007, de 6 de juliol

  Vegeu el Decret Legislatiu 1/2015, de 10 d'abril

  Vegeu el Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig

  Vegeu Llei 14/2013, de 27 de setembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.