Detall de Procediments

Legalització de llibres de les cooperatives, unions, federacions i confederació de cooperatives. Economia Social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Legalització de llibres de les cooperatives, unions, federacions i confederació de cooperatives. Economia Social.

  Objecte del tràmit

  Legalització en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana de tots els llibres que obligatòriament han de portar les cooperatives, unions, federacions i confederació de cooperatives, inclosos els llibres d'actes d'assemblea general, consell rector i la resta d'òrgans col·legiats, llibre d'acords de l'administrador o administradora única o administradors o administradores mancomunades o solidàries, així com els llibres registres de socis i d'aportacions al capital social.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les cooperatives, unions, federacions i confederació de cooperatives i els seus representants

  Requeriments

  Les entitats sol·licitants hauran de constar inscrites en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

  No és possible la presentació telemàtica de llibres de cooperatives no inscrites, ni tampoc la legalització de llibres fins que no s'haja tancat el primer exercici econòmic de les cooperatives de nova constitució.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Dins dels quatre mesos següents a la data de tancament de l'exercici social corresponent.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.

  - Llibres, una vegada omplits i únicament en suport electrònic:
  Diari
  Inventari i comptes anuals
  Balanços de comprovació (sumes i saldos)
  Inventari
  Balanços
  Memòria
  Major
  Llibre de pèrdues i guanys
  IVA
  Factures emeses
  Factures rebudes
  Registre d'aportacions al capital social
  Registre de socis
  Llibre d'actes de l'assemblea general
  Llibre d'actes del consell rector
  Llibre d'acords de l'administrador o administradors
  Altres: llibre d'actes de la comissió de recursos, del comité social, de la comissió de control de la gestió, i d'altres òrgans estatutaris distints, etc.

  - En el cas que la cooperativa compte amb seccions constituïdes en el seu si, s'hauran de legalitzar els llibres d'actes i comptables específics de cada una de les seccions, amb separació dels llibres generals corresponents a la cooperativa.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.