Detall de Procediments

Sol·licitud de modificació i desqualificació de societats laborals i la seua inscripció en el Registre de Societats Laborals. Economia Social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de modificació i desqualificació de societats laborals i la seua inscripció en el Registre de Societats Laborals. Economia Social.

  Objecte del tràmit

  Modificar o desqualificar com a laborals i inscriure en el Registre de Societats Laborals, amb efectes purament administratius, aquests actes de les societats que complisquen els requisits especificats per a això.

  Són actes inscriptibles o anotables en el Registre de Societats Laborals * (de forma necessària i prèvia a la seua inscripció en el Registre Mercantil):
  a) La qualificació com laboral d'una societat nova o preexistent.
  b) La desqualificació com laboral d'una societat, siga d'ofici o a instància de la mateixa.
  c) La modificació dels estatuts de la societat laboral que afecte la composició del capital social, o del règim de transmissió d'accions o participacions.
  d) La modificació dels estatuts de la societat laboral per canvi de denominació, o per trasllat de domicili social.
  e) La comunicació de superació dels límits sobre hores-any treballades per treballadors indefinits que no siguen socis, i circumstàncies que ho originen.
  f) La comunicació de transmissió d'accions o participacions que suposen un canvi de classe per raó del seu propietari.

  * Nota: el present tràmit es referix als suposats b) a f). Al supòsit a) es referix el tràmit d'aquesta Guia denominat "Sol·licitud de qualificació i inscripció en el Registre de Societats Laborals" (veure enllaç directe a aquest).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els administradors de societats limitades o anònimes qualificades com laborals i inscrites com a tals en el Registre de Societats Laborals, que complisquen els requisits de modificació o desqualificació previst en la normativa de societats laborals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar la documentació següent:

  1) Sol·licitud d'inscripció en el Registre Administratiu de Societats Laborals (segons el model normalitzat REGASL que figura com a imprés associat a este tràmit).

  2) La documentació necessària corresponent al supòsit de modificació o de desqualificació.

  Impresos associats

  [REGASL] SOL·LICITUD PER A REGISTRE ADMINISTRATIU DE SOCIETATS LABORALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació annexa requerida en cada cas OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA TELEMÀTICA.
  2. Si és procedent atendre-la, la Direcció General competent en matèria d'economia social realitzarà la modificació o desqualificació de la societat laboral i la seua inscripció en el Registre de Societats Laborals, i remetrà certificació d'això.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la denegació d'inscripció, expressa o presumpta, es podrà presentar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Direcció General competent en matèria d'economia social.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13980

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1.- CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES DE LES SOCIETATS LABORALS

  Són les societats anònimes o de responsabilitat limitada en les quals la majoria del capital social és propietat de treballadors que hi presten servicis retribuïts en forma personal i directa, la relació laboral amb la qual ho siga per temps indefinit. Per tant, es tracta d'una societat, anònima o de responsabilitat limitada, que es regix per la legislació mercantil que regula este tipus d'entitats, però que ha sol·licitat i obtingut la qualificació com a societat laboral per sotmetre's a les condicions i limites fixats en la Llei de Societats Laborals i Participades.


  2.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA CONSTITUCIÓ

  Necessita la documentació següent (que haurà de presentar-se per a formalitzar l'escriptura de constitució):
  - Certificat de denominació, que se sol·licita en el Registre Mercantil, té una vigència de 6 mesos i servix per a acreditar que no hi ha una altra societat amb el mateix nom.
  - Els estatuts, que arrepleguen les normes bàsiques per les quals es regirà la societat, quina és la seua activitat, el domicili, com està distribuït el capital social, els drets i deures dels socis, etc.
  - El certificat bancari en què conste el depòsit del capital que es va decidir subscriure pels socis.


  3.- SOCIS I TREBALLADORS PER COMPTE D'ALTRI

  Poden existir dos tipus de socis:
  - Els socis treballadors que presten els seus servicis retribuïts en l'entitat de forma personal i directa, amb relació laboral per temps indefinit, i que posseïxen accions o participacions socials de classe laboral.
  - Y els socis no treballadors, que estan vinculats a la societat únicament perquè posseïxen accions o participacions socials de classe general.


  4.- NOMBRE MÍNIM DE SOCIS

  - El nombre de socis fundadors no podrà ser inferior a tres, i serà necessari en este cas que almenys dos d'ells siguen socis treballadors, com a conseqüència dels límits legals a la possessió de capital social.
  - Cap soci podrà posseir accions que representen més de la tercera part del capital social, llevat que es tracte de societats laborals participades per l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, o de societats amb participació pública de qualsevol d'estes institucions, i en este cas la participació en el capital social podrà arribar fins al 50% d'este, així com l'excepció prevista en l'article 1.2.b) de la Llei 44/2015.


  5.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT
  : és el general que regula les societats de responsabilitat limitades i les anònimes.


  6.- RÈGIM ECONÒMIC

  Aportacions socials:
  - En les societats anònimes laborals el capital social està dividit en accions i el seu import mínim és de 60.000 euros, i haurà d'estar-ne subscrit almenys el 25 % en el moment de la constitució.
  - En les societats de responsabilitat limitada laborals el capital social està dividit en participacions socials per una quantia mínima de 3.000 euros i totalment desemborsat en el moment de la constitució.


  7.- RESPONSABILITAT

  En ambdós classes de societats la seua responsabilitat davant de tercers està limitada a l'import del capital social i, per tant, els socis no responen personalment de les obligacions contretes.

  8.- DESQUALIFICACIÓ
  8.1. Seran causes legals de pèrdua de la qualificació com «Societat Laboral» les següents (article 15 Llei 44/2015):
  1.ª La superació dels límits establits en l'article 1 de la Llei 44/2015, sense perjuí de les excepcions previstes en aquest.
  2.ª La falta de dotació, la dotació insuficient o l'aplicació indeguda de la reserva especial regulada en l'article 14 de la Llei 44/2015.

  8.2. Verificada l'existència de causa legal de pèrdua de la qualificació, quan no s'haja comunicat conforme a l'apartat 3 de l'article 1 de la Llei 44/2015, o en el cas de comunicació quan hagen transcorregut els terminis d'adaptació previstos en el dit article, l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana, després de la instrucció de l'oportú expedient, desqualificarà la societat com a «Societat Laboral», i ordenarà la seua baixa en el Registre de Societats Laborals.
  Efectuat el corresponent assentament, es remetrà una certificació de la resolució i de la baixa al Registre Mercantil per a la pràctica de nota marginal en el full oberta a la societat.

  8.3. La desqualificació com laboral comportarà la pèrdua i el reintegrament dels beneficis i ajudes públiques, adquirits com a conseqüència de la seua condició de societat laboral des del moment en què la societat incórrega en la causa de desqualificació.

  Enllaços

  Tràmit de "Sol·licitud de qualificació i inscripció en el Registre de Societats Laborals"

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 2114/1998, de 2 d'octubre sobre Registre Administratiu de Societats Laborals (BOE núm. 246, de 14/10/1998).
  - Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de Societats Laborals y Participades (BOE núm. 247, de 15/10/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 2114/1998, de 2 d'octubre

  Vegeu la Llei 44/2015, de 14 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.