Detall de Procediments

Sol·licitud de modificació i desqualificació de societats laborals i la seua inscripció en el Registre de Societats Laborals. Economia Social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de modificació i desqualificació de societats laborals i la seua inscripció en el Registre de Societats Laborals. Economia Social.

  Objecte del tràmit

  Modificar o desqualificar com a laborals i inscriure en el Registre de Societats Laborals, amb efectes purament administratius, aquests actes de les societats que complisquen els requisits especificats per a això.

  Són actes inscriptibles o anotables en el Registre de Societats Laborals * (de forma necessària i prèvia a la seua inscripció en el Registre Mercantil):
  a) La qualificació com laboral d'una societat nova o preexistent.
  b) La desqualificació com laboral d'una societat, siga d'ofici o a instància de la mateixa.
  c) La modificació dels estatuts de la societat laboral que afecte la composició del capital social, o del règim de transmissió d'accions o participacions.
  d) La modificació dels estatuts de la societat laboral per canvi de denominació, o per trasllat de domicili social.
  e) La comunicació de superació dels límits sobre hores-any treballades per treballadors indefinits que no siguen socis, i circumstàncies que ho originen.
  f) La comunicació de transmissió d'accions o participacions que suposen un canvi de classe per raó del seu propietari.

  * Nota: el present tràmit es referix als suposats b) a f). Al supòsit a) es referix el tràmit d'aquesta Guia denominat "Sol·licitud de qualificació i inscripció en el Registre de Societats Laborals" (veure enllaç directe a aquest).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els administradors de societats limitades o anònimes qualificades com laborals i inscrites com a tals en el Registre de Societats Laborals, que complisquen els requisits de modificació o desqualificació previst en la normativa de societats laborals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar la documentació següent:

  1) Sol·licitud d'inscripció en el Registre Administratiu de Societats Laborals (segons el model normalitzat REGASL que figura com a imprés associat a este tràmit).

  2) La documentació necessària corresponent al supòsit de modificació o de desqualificació.

  Impresos associats

  [REGASL] SOL·LICITUD PER A REGISTRE ADMINISTRATIU DE SOCIETATS LABORALS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.