Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'intervenció del Consell Valencià del Cooperativisme. Economia Social.

  Objecte del tràmit

  Intervenció del Consell Valencià del Cooperativisme per a promoció, assessorament i planificació de la política i legislació en matèria de cooperatives, en exercici de les seues funcions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE AUXILIAR II DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel: 963869004
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel:
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13982

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada presentada la sol·licitud, la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme la remetrà al Consell Valencià del Cooperativisme perquè estudie el cas.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13982

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podreu accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.

  3. Respecte als documents que cal annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que es pot complimentar i que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema.
  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * CONCEPTE DE COOPERATIVA
  - És l'agrupació voluntària de persones físiques i, en les condicions de la llei, jurídiques, al servei dels seus socis, mitjançant l'explotació d'una empresa col·lectiva sobre la base de l'ajuda mútua, la creació d'un patrimoni comú i l'atribució dels resultats de l'activitat cooperativitzada als socis en funció de la seua participació en aquesta activitat.
  - Qualsevol activitat economicosocial lícita pot ser objecte de la cooperativa.
  - S'entén per activitat cooperativitzada la constituïda pel conjunt de les prestacions i els serveis que, sense intervindre-hi l'ànim de lucre, realitza la cooperativa amb els seus socis, en compliment de la finalitat de la cooperativa.
  - Les cooperatives podran realitzar amb tercers operacions pròpies de la seua activitat cooperativitzada, en les condicions fixades per la llei.


  * CONSELL VALENCIÀ DEL COOPERATIVISME
  - El Consell Valencià del Cooperativisme és un òrgan de promoció, assessorament i planificació de la política i legislació en matèria de cooperatives.
  - La seua composició s'establirà reglamentàriament, i correspondrà a la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana la designació dels representants del cooperativisme.
  El nombre de representants del cooperativisme no serà inferior a la resta de membres nomenats pel Consell de la Generalitat.
  El Consell Valencià del Cooperativisme triarà entre els seus membres el president i el secretari del Consell, i funcionarà d'acord amb el reglament del qual es dote a si mateix.
  - El Consell Valencià del Cooperativisme estarà integrat orgànicament en la conselleria competent en matèria de cooperatives, que li atribuirà els recursos personals i econòmics per al seu funcionament.
  - Seran funcions del Consell Valencià del Cooperativisme les següents:
  a) Informar, dictaminar o formular proposicions sobre qualsevol disposició legal que puga afectar les entitats cooperatives.
  b) Fomentar i potenciar el cooperativisme i les relacions intercooperatives.
  c) Participar en la difusió dels principis cooperatius i vetlar pel seu compliment, en particular per la utilització del fons de formació i promoció cooperativa.
  d) Fomentar l'educació i formació cooperativa.
  e) Col·laborar en l'execució de la política del Consell de la Generalitat en relació amb el cooperativisme.
  f) Intervindre en els conflictes que es plantegen en matèria cooperativa a través de la conciliació, l'arbitratge o la mediació.
  g) Redactar i aprovar, amb caràcter biennal, el pla de suport i foment del cooperativisme, fer-ne el seguiment del grau de compliment i avaluar-ne els resultats.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 136/1986, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 478, de 02/12/86).
  - Decret 130/1988, de 16 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Decret 136/1986, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 890, de 30/08/88).
  - Decret 41/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Decret 136/1986, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1266, de 16/03/90).
  - Decret 99/2007, de 6 de juliol, del Consell, sobre cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5552, de 10/07/07).
  - Decret legislatiu 1/2015, de 10 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7505, de 15/04/15).
  - Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, de Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7529 de 20/05/15).
  - Decret 206/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià del Cooperativisme (DOGV núm. 8196, de 22/12/2017).
  - Resolució de 22 de novembre de 2018, del president del Consell Valencià del Cooperativisme i conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es disposa la publicació del reglament que regula el funcionament intern del Consell Valencià del Cooperativisme. (DOGV nº 8431, de 26/11/18)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 136/1986, de 10 de novembre.

  Vegeu el Decret legislatiu 1/2015, de 10 d'abril.

  Veure el Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig.

  Vegeu el Decret 206/2017, de 15 de desembre.

  Vegeu Resolució de 22 de novembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.