Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Conciliació, arbitratge i mediació del Consell Valencià del Cooperativisme. Economia Social.

  Objecte del tràmit

  Intervenció del Consell Valencià del Cooperativisme en els conflictes que es plantegen en matèria cooperativa, per mitjà de conciliació, arbitratge o mediació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les cooperatives valencianes o els seus socis.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE AUXILIAR II DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel: 963869004
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel:
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13983

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  SOL·LICITUD de conciliació, arbitratge o mediació, AMB EL CONTINGUT SEGÜENT:

  1) En cas de CONCILIACIÓ:
  La sol·licitud haurà de contindre:
  - Dades del demandant i del demandat.
  - Pretensió que se'n deduïsca.
  - Els documents i altres elements probatoris que justifiquen la pretensió.
  - Data i firma.

  2) En cas d'ARBITRATGE:
  * La sol·licitud haurà de contindre:
  - Nom i cognoms de les parts si són persones físiques, o denominació social si són persones jurídiques.
  - Designació d'un domicili als efectes de notificacions.
  - Indicar els requisits que concorren perquè l'assumpte puga dirimir-se per mitjà d'arbitratge.
  - Indicar si l'arbitratge que se sol·licita és de dret o d'equitat. En el cas que no es concrete, este s'entendrà que és d'equitat.
  - Acceptació expressa d'acatament del laude arbitral que es dicte.
  - Referència, si és el cas, al contracte o problema de què es deriva el litigi i la quantia del procediment.

  * A més, a la sol·licitud d'arbitratge haurà d'acompanyar-se còpia del conveni arbitral i clàusula compromissòria de la qual resulta competent el Consell Valencià del Cooperativisme.

  3) En cas de MEDIACIÓ:
  Opció encara no disponible; pendent de desplegament reglamentari.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud de conciliació, arbitratge o mediació (esta última encara no disponible; pendent de desplegament reglamentari).

  - Rebuda la sol·licitud, la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme la remetrà al Consell Valencià del Cooperativisme perquè dicte una resolució en els expedients de conciliació, o perquè inicie el procediment de nomenament de l'àrbitre corresponent que instruïsca l'expedient d'arbitratge.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=13983

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat .

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  2. Si ja disposa d'un certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  3. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat amb buits per a omplir, que
  després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana
  ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * CONCEPTE DE COOPERATIVA
  - És l'agrupació voluntària de persones físiques i, en les condicions de la llei, jurídiques, al servici dels seus socis, per mitjà de l'explotació d'una empresa col·lectiva sobre la base de l'ajuda mútua, la creació d'un patrimoni comú i l'atribució dels resultats de l'activitat cooperativizada als socis en funció de la seua participació en la esta activitat.
  - Qualsevol activitat economicosocial lícita podrà ser objecte de la cooperativa.
  - S'entén per activitat cooperativizada la constituïda pel conjunt de les prestacions i servicis que, sense existir ànim de lucre, realitza la cooperativa amb els seus socis, en compliment del fi de la cooperativa.
  - Les cooperatives podran realitzar amb tercers operacions pròpies de la seua activitat cooperativizada, en les condicions fixades per la llei.

  * CONSELL VALENCIÀ DEL COOPERATIVISME
  - El Consell Valencià del Cooperativisme és un òrgan de promoció, assessorament i planificació de la política i legislació en matèria de cooperatives.
  - La seua composició s'establirà reglamentàriament, i correspondrà a la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana la designació dels representants del cooperativisme. El nombre de representants del cooperativisme no serà inferior a la resta de membres nomenats pel Consell de la Generalitat.
  El Consell Valencià del Cooperativisme triarà d'entre els seus membres el president i secretari del Consell, i funcionarà d'acord amb el reglament amb què es dote a si mateix.
  - El Consell Valencià del Cooperativisme estarà integrat orgànicament en la conselleria competent en matèria de cooperatives, que li atribuirà els recursos personals i econòmics per al seu funcionament.
  - Seran funcions del Consell Valencià del Cooperativisme les següents:
  a) Informar, dictaminar o formular proposicions sobre qualsevol disposició legal que puga afectar les entitats cooperatives.
  b) Fomentar i potenciar el cooperativisme i les relacions intercooperatives.
  c) Participar en la difusió dels principis cooperatius i vetlar pel seu compliment, en particular per la utilització del fons de formació i promoció cooperativa.
  d) Fomentar l'educació i formació cooperativa.
  e) Col·laborar en l'execució de la política del Consell de la Generalitat en relació amb el cooperativisme.
  f) Intervindre en els conflictes que es plantegen en matèria cooperativa a través de la conciliació, l'arbitratge o la mediació.
  g) Redactar i aprovar amb caràcter biennal el pla de suport i foment del cooperativisme, fer seguiment del seu grau de compliment i avaluar els seus resultats.

  * CONCILIACIÓ i ARBITRATGE COOPERATIUS
  - En la resolució dels conflictes que es plantegen entre entitats cooperatives o entre estes i les seues persones sòcies o membres, el Consell Valencià del Cooperativisme, a través de la seua comissió permanent, exercirà una triple competència:
  a) La CONCILIACIÓ prèvia, de caràcter voluntari, a l'exercici d'accions davant dels tribunals. La seua regulació, que serà la prevista en el reglament del consell, inclourà el reconeixement que les certificacions d'avinença són títol suficient per a obtindre l'execució del que acorda.
  b) L'ARBITRATGE de dret o d'equitat. El Consell Valencià del Cooperativisme, a través dels lletrats o experts que designe, podrà emetre laudes arbitrals, amb efectes de sentència judicial obligatòria per a les parts i executòria per als tribunals. Serà necessàri que les parts en conflicte s'hagen obligat prèviament per mitjà de conveni arbitral, en virtut de clàusula inserida en els estatuts socials de les cooperatives o fora d'estos.
  Si el compromís és d'arbitratge de dret, el laude serà emés i firmat per un o tres llicenciats en dret, membres del Consell o de la Cort d'Arbitratge Cooperatiu nomenats per este consell entre llicenciats en dret experts en cooperatives.
  Si el compromís és d'arbitratge d'equitat, podran emetre i firmar el laude en nom del consell, qualssevol persones, encara que no siguen juristes, bé membres d'este, bé tercers designats pel Consell. El procediment i recursos, en ambdós casos, seran els regulats en la legislació estatal sobre arbitratge de dret privat.
  c) La MEDIACIÓ entre les parts per a la resolució de conflictes. El Consell Valencià del Cooperativisme actuarà com a institució de mediació, amb subjecció a la legislació comuna en la matèria, la competència de la qual desplegarà reglamentàriament de forma diferenciada de la conciliació i l'arbitratge. (NOTA: d'acord amb allò que s'ha exposat, la mediació és una competència que encara no pot exercir-se perquè està pendent de desplegament reglamentari este exercici).
  - La presentació davant del Consell Valencià del Cooperativisme de la reclamació prèvia de conciliació, de la sol·licitud d'inici de la mediació (sols possible quan siga objecte de desplegament reglamentari), o de la demanda d'arbitratge, interromprà la prescripció i suspendrà la caducitat de les accions, d'acord amb la legislació estatal.
  - Mitjançant una llei s'establiran les taxes que hauran de satisfer les parts en conciliació, arbitratge o mediació. Serà subjecte passiu d'estes el reclamant, llevat que en el laude de conciliació, arbitratge o mediació s'imposen les taxes resultants d'una altra manera.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 136/1986 , de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 478, de 02/12/86).
  - Decret 130/1988 , de 16 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Decret 136/1986, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 890, de 30/08/88).
  - Decret 41/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Decret 136/1986, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1266, de 16/03/90).
  - Decret 99/2007 , de 6 de juliol, del Consell, sobre Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5552, de 10/07/07).
  - Decret Legislatiu 1/2015, de 10 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7505, de 15/04/15).
  - Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, de Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7529 de 20/05/2015).
  - Decret 206/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià del Cooperativisme (DOGV núm. 8196, de 22/12/2017).
  - RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2018, del president del Consell Valencià del Cooperativisme i conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es disposa la publicació del reglament que regula el funcionament intern del Consell Valencià del Cooperativisme. (DOGV nº 8431, de 26/11/18)
  - Resolució de 22 de novembre de 2018, del president del Consell Valencià del Cooperativisme i conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es disposa la publicació dels reglaments de mediació, conciliació i arbitratge del Consell Valencià del Cooperativisme (DOGV nº 8432, de 27/11/18).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 136/1986, de 10 de novembre

  Vegeu el Decret Legislatiu 1/2015, de 10 d'abril

  Vegeu el Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig

  Vegeu Decret 206/2017, de 15 de desembre

  Vegeu Resolució de 22 de novembre de 2018

  Vegeu Resolució de 22 de novembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.