• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de reconeixement de la condició d'agent col·laborador/a per a formar part de la Xarxa Lloga.

  Objecte del tràmit

  La Xarxa Lloga constitueix un servei integral d'informació, mediació i assessorament en matèria de lloguer d'habitatge, i en particular del lloguer a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Integraran la Xarxa Lloga entitats públiques o privades sense ànim de lucre, entitats locals i les societats mercantils de capital 100 % públic.

  Requeriments

  Els requisits per a la prestació del servei per l'agent col·laborador/a de la Xarxa Lloga són els següents:

  a) Disponibilitat de locals o espai condicionat per a la ubicació de l'oficina de l'agent. Al local, s'haurà d'identificar amb caràcter propi i diferenciat el servei que presta com a agent.
  b) Disponibilitat de personal qualificat per a responsabilitzar-se i atendre la ciutadania.
  c) Disposaran entre els seus recursos materials de l'equipament informàtic i telemàtic necessari per a la consecució de les seues funcions.

  La Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana podrà comprovar en qualsevol moment el compliment d'aquests requisits.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Els i les agents de la Xarxa Lloga rebran ajudes per al seu funcionament pe rmitjà d'una convocatòria pública anual i en funció dels criteris que la convocatòria mateixa fixe.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18493&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les entitats i societats interessades presentaran sol·licitud dirigida a la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, segons el model que figura com a annex d'questa ordre, la qual anirà acompanyada de la documentació següent:

  1.1. En el cas d'entitats i societats:

  a) Original i fotocòpia, que s'haurà d'acarar, del DNI del o la representant de l'entitat o societat i de la targeta CIF d'aquesta última.
  b) Original i fotocòpia, que s'haurà d'acarar, de l'escriptura de constitució de l'entitat o societat, estatuts fundacionals, si és el cas, i les seues modificacions, si en té. Així mateix hauran d'anar acompanyada d'una certificació que acredite la seua inscripció al registre corresponent.
  c) Certificació de l'acta en què conste l'acord de l'entitat o societat d'efectuar la sol·licitud, i el o la representant facultat/ada a aquest efecte i, si escau, poder validat d'aquest/a.
  d) Certificació de l'òrgan competent en què conste la disponibilitat i identificació del local o locals on es desenvoluparà el servei, el personal qualificat amb el qual compte i l'equipament informàtic i telemàtic de què disposa per al desenvolupament de les seues funcions com a agent.

  1.2. En el cas d'entitats locals:

  Certificació de l'acord de l'òrgan competent per a sol·licitar la inclusió en la Xarxa Lloga, així com facultar el o la representant de l'entitat per a efectuar aquesta sol·licitud.

  La sol·licitud implica l'autorització a l'administració competent en matèria d'habitatge obtinga de l'Agència Tributària i altres administracions i registres públics, els informes o certificats necessaris amb vista a la justificació dels aspectes requerits per a la concessió de la resolució, com ara el compliment de les obligacions fiscals amb l'Agència Tributària i amb la conselleria competent en matèria d'hisenda, i amb la Seguretat Social, iiinformación patrimonial.

  Així mateix, quan dins del marc de col·laboració amb la Generalitat i l'Administració general de l'Estat l'òrgan competent puga disposar de la informació prevista en el Reial decret 522/2006, de 28 d'abril, no caldrà aportar aquesta documentació quan es puga comprovar les dades personals d'identitat i residència per mitjà del Sistema de Verificació de Dades.

  Tot l'anterior es comunica en virtut del que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14/10/2010).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A FORMAR PART DE LA XARXA LLOGA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - En el termini de dos mesos des de l'entrada de la sol·licitud, la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana podrà atorgar la condició d'agent col·laborador/a mitjançant resolució a aquest efecte, que es podrà desenvolupar mitjançant un protocol de col·laboració, o bé denegarà de manera motivada aquest reconeixement.

  - Si no recau resolució expressa sobre la sol·licitud de reconeixement de la condició d'agent col·laborador/a en el termini abans mencionat, es podrà considerar desestimada aquesta sol·licitud, sense que es puga compel·lir l'administració a subscriure o acordar cap protocol de col·laboració, o supose la no-resolució de la sol·licitud en termini, en nom i per compte de la Generalitat o de la Xarxa Lloga.

  - La Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana podrà revocar, per causa justificada i mitjançant resolució motivada, la condició d'agent col·laborador/a.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18493&idCatGuc=PR

  Tramitació

  En el termini de dos mesos des de l'entrada de la sol·licitud, la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana podrà atorgar la condició d'agent col·laborador/a mitjançant resolució a aquest efecte, que es podrà desenvolupar mitjançant un protocol de col·laboració, o bé denegarà de manera motivada aquest reconeixement.

  Si no recau resolució expressa sobre la sol·licitud de reconeixement de la condició d'agent col·laborador/a en el termini abans mencionat, es podrà considerar desestimada aquesta sol·licitud, sense que es puga compel·lir l'administració a subscriure o acordar cap protocol de col·laboració, o supose la no-resolució de la sol·licitud en termini, en nom i per compte de la Generalitat o de la Xarxa Lloga.
  La Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana podrà revocar, per causa justificada i mitjançant resolució motivada, la condició d'agent col·laborador/a.

  Inici
 • Informació complementària

  OBJECTIUS XARXA LLOGA
  a) Racionalitzar els processos de connexió entre demanda i oferta d'habitatge per a atendre les necessitats d'accés a un habitatge en la Comunitat Valenciana.
  b) Impulsar la captació d'habitatges per a llogarmitjançant la mobilització del parc d'habitatges buits disponibles, incentivant les persones propietàries, i dinamitzar la mediació en el mercat de lloguer, de manera que s'hi facilite l'accés als ciutadans de la Comunitat Valenciana.
  c) Difondre i informar sobre la borsa d'habitatges de lloguer que hi ha a la Comunitat Valenciana.
  d) Oferir habitatges de lloguer a preus adequats a les possibilitats dels demandants.
  e) Establir un sistema de protecció jurídica, tant de la persona inquilina com de la propietària.

  *COMPROMISOS AGENTS COL·LABORADORS/ES

  a) Informar dels avantatges i objectius de la Xarxa a les persones propietàries i a les inquilines sol·licitants d'habitatge.
  b) Informar, assessorar i tramitar les ajudes públiques que si escau puguen correspondre.
  c) Captar habitatges per a incloure'ls en la borsa i comprovar l'estat d'habitabilitat d'aquests així com tramitar els expedients oportuns seguint els criteris establits per la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.
  d) Tramitar els contractes de lloguer i, si escau, les pòlisses d'assegurances per impagament de rendes i possibles danys en el continent de l'habitatge provocats pe rles persones inquilines, seguint els criteris establits per la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana; i en cas de rescissió o finalització del contracte, comunicar-ho tant a la companyia asseguradora com a la unitat coordinadora de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana en el termini d'un mes.
  e) Fer el seguiment de la bona utilització de l'habitatge i de les incidències que puguen sorgir durant la vigència del contracte.
  f) Indicar en lloc visible els horaris d'atenció al públic i el distintiu que els identifique com a agent col·laborador, que serà determinat per la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.
  g) Reflectir els habitatges captats i totes les actuacions efectuades en les aquests en l'aplicació informàtica facilitada per la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, en el termini màxim d'un mes.
  h) Oferir a les persones propietàries i inquilines la possibilitat de sotmetre's al sistema arbitral convingut per la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.
  i) Col·locar el cartell identificador de la Xarxa Lloga als habitatges oferits.

  3. L'incompliment de les condicions i compromisos anteriors podrà ser causa de la pèrdua de la condició d'agent.  * ANTICS/ANTÍGUES AGENTS COL·LABORADORS/ES

  Les entitats, públiques o privades, sense ànim de lucre o societats que, a l'entrada en vigor de l'ordre, hagueren sigut reconegudes agents col·laboradores acollint-se a l'Ordre de 28 de juliol de 2008, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual crea i regula la Xarxa de Mediació Agència Valenciana de Lloguer, mantindran la seua condició d'agents col·laboradores sense necessitat d'efectuar una sol·licitud nova, excepte renúncia expressa de l'agent en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor de l'ordre.

  Enllaços

  Web Xarxa Lloga: Agents.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 30 de juliol de 2010 , del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual crea i regula la Xarxa Lloga (DOCV núm. 6332, de 13/08/10).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 30 de juliol de 2010.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.