Sol·licitud d'inscripció inicial, ampliació d'activitat i/o sector, canvi de domicili industrial i/o modificació d'instal·lacions en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) prèvia autorització sanitària dels establiments

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211332
|
Codi GVA: 13998
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs d'alçada
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autorització administrativa i inscripció en el RGSEAA dels establiments alimentaris a què fa referència l'article 4.2 del Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen les normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal i de l'activitats recollides en el Reial decret 1086/2020 referent al subministrament directe de xicotetes quantitats de carn d'aus de corral i de lagomorfs.

 

El seu objecte és la protecció de la salut pública i dels interessos dels consumidors, facilitant el control oficial, de conformitat amb el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de març de 2017 relatiu els controls i altres activitats oficials realitzats per a garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.

Aquest Registre té caràcter nacional i públic i es considera un registre unificat d'àmbit estatal.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Al·legació/AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments alimentaris referits en l'article 4.2 del Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004 pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal. Això és, l'establiment en el qual s'exercisquen activitats alimentàries els productes de les quals objecte de l'activitat siguen: carns i derivats, productes de la pesca i derivats, ous, productes lactis, menjars preparats a base d'ingredients no transformats d'origen animal, etc. i d'activitats recollides en el Reial decret 1086/2020 referent al subministrament directe de xicotetes quantitats de carn d'aus de corral i de lagomorfs.

 

No afecta empreses dedicades a la distribució, importació o transport d'aquesta mena de productes, ja que no disposen d'establiment.

Requisits

- Les activitats han de realitzar-se en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i estaran subjectes als requisits, obligacions i responsabilitats definits en el Reglament (CE) 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 24 d'Abril pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per...
Saber més
Òrgans de tramitació
El Centre de Salut Pública competent per raó d'ubicació de l'establiment és l'encarregat d'iniciar l'expedient de sol·licitud d'autorització administrativa i de realitzar una visita d'inspecció per a comprovar el compliment de la normativa d'aplicació. Si el resultat de la visita és favorable,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat i sempre que es vaja a produir una modificació significativa de les condicions en què es va autoritzar l'establiment, així com quan es produïsca el cessament d'alguna de les activitats autoritzades o el cessament definitiu de l'activitat econòmica en l'establiment.

L'establiment no podrà iniciar l'activitat fins que no reba la resolució d'autorització sanitària.

Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9898 - Taxa per empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris.

 

La quantia serà la que s'establix en l'article 29.4.5 punt 6, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, modificada per l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022, quedant fixada la taxa per import de:

 

- La sol·licitud d'autorització i inscripció en el RGSEAA, ampliació d'activitat, ampliació de sector, canvi de domicili de l'activitat, modificació d'instal·lacions o anotació de magatzem de productes envasats per a ús propi de l'empresa, per a establiments referenciats en l'article 4.2 del Reglament (CE) número 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004 comporten el pagament d'una taxa de 109,13 euros.

 

- Els tràmits de comunicació de canvi de titular, canvi de domicili social i canvi de denominació social comporten el pagament d'una taxa de 46,77 euros, i s'han de comunicar en el Formulari de Comunicació prèvia, modificació de dades en el Registre General Sanitari d'empreses Alimentàries (RGSEAA), no obstant això, quan el tràmit de Comunicació es realitze de manera conjunta per a la mateixa Clau, amb uns altres tramites de sol·licitud d'autorització, la taxa serà la mateixa i única de 109,13 euros.

 

- Les comunicacions de cessament d'activitat de les activitats inscrites, cancel·lació per cessament definitiu de l'activitat, canvi de denominació o de numeració del domicili de l'activitat, Canvi de denominació o numeració del domicili social, cancel·lació de sector, no comporten taxes i només se sol·licitaran en este Formulari d'Autorització si es comuniquen per a la mateixa clau juntament amb tràmits de sol·licitud d'autorització.

 

a) PASSOS PER A LA CORRECTA OBTENCIÓ DELS MODELS 046

1. Emplene el formulari 9898 (empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris) amb les dades que se li sol·liciten.

Alguns formularis s'emplenen a través de simulador. En uns altres, les dades han d'inscriure's directament sobre el model. 2. Una vegada emplenat el primer model PDF, prema el botó Acceptar.

3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model.

4. Prema, de nou, el botó Acceptar.

5. Prema el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.

Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb eixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

b) El PAGAMENT DE LA TAXA podrà realitzar-se telemàticament, bé a través de càrrec en compte, bé a través de targeta de crèdit o dèbit.

Forma de presentació
Telemàtica
Abans d';iniciar la tramitació electrònica, l';usuari ha de conéixer el Centre de Salut Pública responsable d';aquesta tramitació, amb la finalitat d';indicar-lo en el formulari de dades generals de tramitació telemàtica i en el formulari de sol·licitud. El Centre de Salut Pública al qual...
Saber més
Presencial

a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes a les quals es referix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

b) En qualsevol oficina de correus. En este cas la presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent, haurà de fer-se d'acord amb el que es disposa en l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels servicis postals, en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública siga datat i segellat abans de ser certificat. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

- I, preferentment, en:

Saber més

On dirigir-se

Esmena

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
- El termini màxim per a la notificació de la resolució expressa del procediment serà el fixat per la norma reguladora d'aquest, que no podrà excedir els sis mesos, llevat que una norma amb rang de llei n'establisca un més llarg, o vinga previst així en el dret de la Unió Europea. Quan les normes...
Saber més
Observacions

Contra aquesta resolució es pot presentar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposa l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Saber més
Òrgans resolució
L'òrgan encarregat d'emetre la resolució d'autorització és el/la Director/a General de Salut Pública i Addiccions.
Sancions
Es considera infracció greu en matèria de salut pública l'exercici o el desenvolupament de qualsevol activitat subjecta a autorització sanitària prèvia o registre sanitari sense disposar d'aquesta autorització o d'aquest registre quan siguen preceptius, així com la modificació no autoritzada per...
Saber més

Desistiment

Forma de presentació

Recurs d'alçada

Forma de presentació

Recurs de reposició

Forma de presentació

Renúncia

Forma de presentació