Notificació de posada en el mercat nacional de complements alimentaris.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211336
|
Codi GVA: 14012
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Per a facilitar el control eficaç dels complements alimentosos, l'empresa responsable de la comercialització a Espanya del producte, haurà de notificar la seua posada en el mercat nacional a les autoritats competents, amb caràcter previ o simultani a la primera posada en el mercat.

Aquesta notificació obligatòria haurà de ser realitzada pel fabricant, o el responsable de la primera posada en el mercat o l'importador, en el cas de tercers països.

 

Seran objecte de notificació així mateix les següents modificacions respecte de complements alimentosos la posada dels quals en el mercat nacional ja va ser notificada anteriorment:

 

- Modificacions significatives de dades: canvi de composició o ingredients, canvi de forma de presentació (per exemple, canvi de comprimits a càpsules, canvi de manera sòlida a líquida), nova informació nutricional, inclusió de declaracions nutricionals i/o de propietats saludables, canvi de nom comercial que suggereix declaracions nutricionals i/o de propietats saludables.

En aquest apartat queden inclosos el canvi de dosi diària de consum i el canvi de nom comercial

 

- Modificacions menors de dades (sense modificar composició ni forma de presentació): canvi de raó social, canvi de domicili de l'empresa responsable de la comercialització, canvi de marca, addició d'una altra/s marca/s, canvi de disseny de l'etiqueta, canvi en els elements relatius a la forma de presentació (per exemple, canvi de material d'envàs en contacte amb el producte).

 

- De cessament de comercialització

 

AUTORITATS COMPETENTS DESTINATÀRIES DE LA NOTIFICACIÓ

 

- Si el producte procedeix de la Unió Europea (UE) i l'empresa responsable de la notificació té domicili social i núm. de Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (*RGSEAA) en la Comunitat Valenciana, la notificació de posada en el mercat es presentarà en el Centre de Salut Pública corresponent per raó del domicili industrial de l'empresa.

En cas que el domicili industrial es trobe en una altra comunitat autònoma, la notificació es presentarà en el Centre de Salut Pública corresponent per raó del domicili social de l'empresa.

 

- Si el producte procedeix de la UE i l'empresa responsable de la notificació no té domicili social a Espanya, la notificació de posada en el mercat es presentarà en l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (*AESAN).

 

- Si el producte procedeix d'un país no inclòs en la UE, no ha sigut comercialitzat en cap país de la UE i l'empresa responsable de la notificació té domicili social i núm. de *RGSEAA en la Comunitat Valenciana, la notificació de posada en el mercat es presentarà en la *AESAN sempre que el producte s'ajuste a les disposicions comunitàries de directa aplicació i, si escau, la legislació espanyola.

 

- Si el producte procedeix d'un país no inclòs en la UE, però ja ha sigut comercialitzat en algun país de la UE i l'empresa responsable de la notificació té domicili social i núm. de *RGSEAA en la Comunitat Valenciana, la notificació de posada en el mercat es presentarà en el Centre de Salut Pública corresponent per raó del domicili industrial de l'empresa.

En cas que el domicili industrial es trobe en una altra comunitat autònoma, la notificació es presentarà en el Centre de Salut Pública corresponent per raó del domicili social de l'empresa.

 

- Si el producte procedeix d'un país no inclòs en la UE però ja ha sigut comercialitzat en algun país de la UE i l'empresa responsable de la notificació no té domicili social a Espanya, la notificació de posada en el mercat es presentarà en la *AESAN.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

El correcte emplenament de la notificació de posada en el mercat de complements alimentosos no suposa un reconeixement de la conformitat amb la legislació d'aplicació, ni dels productes, ni del seu etiquetatge, presentació i publicitat.

 

Així mateix, és responsabilitat de l'operador econòmic que els productes notificats i introduïts en el mercat complisquen amb els requisits generals i específics que definisquen la seua seguretat i idoneïtat.

 

La notificació permetrà l'inici de la comercialització del producte a Espanya des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les Administracions Públiques.

 

Per a qualsevol incidència en la tramitació telemàtica s'haurà de remetre un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es

Normativa
 • Serà aplicable la normativa inclosa en la llista, així com qualsevol altra específica del sector objecte de l'activitat.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses i establiments situats a la Comunitat Valenciana que siguen responsables de la comercialització d'un complement alimentari.

 

Com a empresa responsable de la comercialització s'entén l'operador amb el nom o la raó social i direcció del qual es comercialitze el complement alimentari, d'acord amb l'art. 8 del Reglament (UE) núm. 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

Requisits

Les empreses responsables de la producció, transformació, envasament, emmagatzematge, distribució, importació i comercialització dels complements alimentaris han d'estar prèviament inscrites en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments (RGSEAA).

Com es tramita

Procés de tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

 

La tramitació es realitza en el Centre de Salut Pública corresponent per raó del municipi on se situa el domicili industrial de l'empresa responsable de notificació de posada en el mercat dels complements, de modificació de dades o de cessament de comercialització.

 

En cas que l'empresa tinga el seu domicili industrial en una altra comunitat autònoma, la tramitació es realitzarà en el Centre de Salut Pública corresponent per raó del municipi on se situe el domicili social de l'empresa responsable de la notificació.

 

La Direcció General de Salut Pública i Addiccions comunicarà a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (*AESAN) perquè en prengueu coneixement les notificacions que reba.

Òrgans de tramitació
Els centres de salut pública i la Direcció General de Salut Pública

Sol·licitud

Termini
Termini obert

S'ha de realitzar amb caràcter previ o simultani a la primera posada en el mercat del producte, quan hi haja modificacions en la informació continguda en l'etiquetatge del producte i quan es produïsca el cessament de comercialització d'aquest.

Documentació
NOTIFICACIÓ INICIAL 1. Instància de notificació normalitzada, correctament emplenada i signada per la persona titular o representant legal. 2. Justificant de l'abonament de la taxa corresponent. 3. Exemplar de l'etiquetatge del producte, tant de l'envàs com de l'embalatge i fullet informatiu amb...
Saber més
Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9898 - Taxa per empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris

 

Les quanties seran les que s'establixen en l'article 29.4.5 punt 6, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, modificada per l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022, quedant fixada la taxa per import de:

 

- Notificació de primera posada en el mercat espanyol de complements alimentosos: 93,54 euros

 

- Notificació de modificacions significatives de dades: 62,36 euros

 

Modificacions significatives: canvi de composició o ingredients, canvi de forma de presentació (per exemple, canvi de comprimits a càpsules, canvi de manera sòlida a líquida), nova informació nutricional, inclusió de declaracions nutricionals i/o de propietats saludables, canvi de nom comercial que suggerix declaracions nutricionals i/o de propietats saludables.

En este apartat queden inclosos el canvi de dosi diària de consum i el canvi de nom comercial

 

- Notificació de modificacions menors de dades: 31,18 euros

 

Modificacions menors (sense modificar composició ni forma de presentació): canvi de raó social, canvi de domicili de l'empresa responsable de la comercialització, canvi de disseny de l'etiqueta, canvi de marca, addició d'una altra/s marca/s i canvis en els elements relatius a la forma de presentació.

 

- La notificació del canvi de disseny de l'etiqueta quan únicament implique un canvi en el disseny gràfic de la mateixa i la notificació del cessament de la comercialització del producte no comporten el pagament de taxes.

 

a) PASSOS PER A LA CORRECTA OBTENCIÓ DELS MODELS 046

1. Emplene el formulari 9898 (empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris) amb les dades que se li sol·liciten.

Alguns formularis s'emplenen a través de simulador. En uns altres, les dades han d'inscriure's directament sobre el model. 2. Una vegada emplenat el primer model PDF, prema el botó Acceptar.

3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model.

4. Prema, de nou, el botó Acceptar.

5. Prema el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.

Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb eixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

b) El PAGAMENT DE LA TAXA podrà realitzar-se telemàticament, bé a través de càrrec en compte, bé a través de targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç en informació complementària

Forma de presentació
Telemàtica
Abans d';iniciar la tramitació electrònica, l';usuari ha de conéixer el Centre de Salut Pública responsable d';aquesta tramitació, amb la finalitat d';indicar-lo en el formulari de dades generals de tramitació telemàtica i en el formulari de sol·licitud. El Centre de Salut Pública al qual...
Saber més
Presencial

Només en el cas de no estar obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració (article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques) podran presentar-se de manera presencial en el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local o al Sector Públic Institucional. També podran presentar-se:

- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- En les oficines d'assistència en matèria de registres.

- En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

- I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució