Detall de Procediment

Beques IVACE Exterior 2022 (persones sol·licitants de beca)

Codi SIA: 211342
Codi GUC: 14068
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE)
Termini de sol·licitud: TANCAT
(22-06-2022
29-07-2022)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Dotar les empreses i organismes de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de joves amb titulació universitària, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre els diferents aspectes que afecten el procés d'internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana; així mateix, mitjançant la present resolució són convocades les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament de les beques. Per això, IVACE validarà -i si és el cas, elaborarà- amb l'entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una duració màxima de dotze mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior. Podran ser entitats de destinació: a) Organismes de promoció de la internacionalització: institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, cambres de comerç, oficines econòmiques i comercials d'Espanya a l'exterior, Xarxa EEN (Enterprise Europe Network), Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, i entitats europees, entre altres. b) Empreses amb domicili social en la Comunitat Valenciana que disposen de filials o sucursals a l'estranger. c) Empreses adjudicatàries de l'IVACE per a la prestació del servei d'assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana, que així ho sol·liciten.

Observacions

* NOMBRE DE PLACES I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ El nombre de beques que es convoquen a través de la present Resolució és de setanta (70), i es procedirà a la seua adjudicació en règim de concurrència competitiva conformement al que es disposa en la present resolució i en les bases que les regulen aprovades per l'Ordre de 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. * PROGRAMA DE BEQUES El programa formatiu s'executarà amb l'objectiu final de capacitar en matèria d'internacionalització empresarial a les persones beneficiàries de les beques. Una persona designada com a tutora per l'entitat de destinació realitzarà el seguiment i avaluació i es responsabilitzarà de la formació de la persona becada. Juntament amb la formació pràctica en qualsevol de les destinacions adjudicades, es desenvoluparà una formació teòrica consistent en la realització de dos cursos: - Un curs sobre màrqueting digital orientat a la internacionalització. No serà necessari desenvolupar aquest curs als qui acrediten haver realitzat i superat amb èxit un curs de més de 80 hores en la mateixa temàtica. - Un curs superior d'internacionalització de l'empresa, de 220 hores de duració, l'objectiu del qual serà proporcionar a la persona beneficiària de la beca una visió global de l'activitat empresarial internacional i de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior i internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana. El curs inclourà, almenys, les matèries següents: · Entorn internacional · Mercat Únic Europeu · Institucions europees · Màrqueting internacional · Finances internacionals · Logística · Dret internacional · Sensibilització ambiental, i economia circular. · Igualtat d'oportunitats i paritat, clau per a la rendibilitat de l'empresa internacional. No hauran de realitzar aquest curs els qui acrediten haver realitzat i superat amb èxit una formació (grau, màster o curs) que supere 220 hores de formació en gestió de comerç internacional o d'internacionalització empresarial. La no-superació de tots dos cursos podrà suposar el reintegrament total o parcial de la dotació econòmica percebuda, així com la no-obtenció del certificat d'aprofitament de la beca. * DURACIÓ DEL PROGRAMA La duració màxima de la beca, sempre que existisca crèdit adequat i suficient en els exercicis 2021 i 2022, serà de dotze mesos, després de l'acceptació d'aquesta a través del corresponent document. No obstant això, l'IVACE es reserva la facultat de reduir la duració de la beca, o de les estades en l'exterior, si les circumstàncies derivades de qualsevol situació excepcional impedeixen garantir la salut i seguretat de les persones becades.

Requisits

a) Haver nascut en la Comunitat Valenciana, o bé ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident en la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions; a l'efecte del còmput d'aquest termini no es tindrà en compte la interrupció del període de residència per raons d'estudi degudament acreditades. b) Estar inscrites com a persones beneficiàries en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Economia Social (https://garantiajuvenil.sepe.es), en el moment de sol·licitud de la beca, i dos dies abans de la proposta d'adjudicació d'aquesta. c) Tindre menys de 30 anys el dia 29 de juliol de 2022, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds. d) Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de la resolució d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial o de la resolució d'homologació de títols estrangers, d'acord amb el que regula el RD 967/2014, de 21 de novembre. e) Domini parlat i escrit de l'idioma anglés, així com del d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas de les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció. f) No haver gaudit o percebut prestació cap en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb la internacionalització de l'empresa, concedida per administracions públiques, cambres de comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament. g) No estar afectades per cap limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca. h) No tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca. i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. j) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiària previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones interessades hauran de reunir estos requisits mínims per a accedir a les beques:

Normativa del procediment

  • Orde 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s'establixen les Bases Reguladores per a la concessió de beques per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'Internacionalització (DOCV núm. 7878, de 21/09/16).
  • ORDRE 12/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'internacionalització. (DOGV 8694 de 10/12/2019)
  • ORDRE 3/2022, de 17 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'internacionalització. (DOGV 9304 de 23/03/2022)
  • Resolució de 15 de juny de 2022, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les Beques IVACE Exterior 2022, en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses dirigides a persones amb titulació universitària, i es convoca a les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament d'aquestes, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Social Europeu Plus (FSE+). (DOGV nº 9366, de 21/06/2022)
  • Correcció d'errors de 22 de juliol de 2022 de la Resolució de 15 de juny de 2022 de la Presidència de l'IVACE per la qual es convoquen les beques IVACE EXTERIOR 2022 en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses dirigides a persones amb titulació universitària, i es convoca a les entitats de destí col·laboradores en el desenvolupament d'aquestes, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Social Europeu plus (FSE+). (DOGV 9392 de 27/07/2022)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 29 de juliol de 2022 a les 23:59 hores. (DOGV nº 9366, de 21/06/2022 y 9392, de 27/07/2022)

Documentació

a) Sol·licitud electrònica degudament emplenada, disponible en l'apartat Ajudes/Beques en la pàgina web d'IVACE: http://www.ivace.es. b) DNI en vigor en cas que en la sol·licitud electrònica s'haja manifestat oposició per a la seua obtenció per mitjans telemàtics per l'IVACE; les persones nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent en tot cas. c) Document emés pel Ministeri de Treball i Economia social que acredite la inscripció com a persona beneficiària en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb data compresa en el termini de presentació de sol·licituds de la beca. d) En cas de persones no nascudes en la Comunitat Valenciana, document oficial que acredite l'empadronament en la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent amb almenys dotze mesos d'antelació a la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions. e) Document que acredite l'obtenció de titulació universitària de grau superior a què es refereix l'apartat d) de l'article 8 de la present Resolució o, si no n'hi ha, resguard de la sol·licitud d'aquest. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'han d'acreditar mitjançant el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari per a titulacions amb resolució d'equivalència, o per la credencial d'homologació en el cas de titulacions amb resolució d'homologació. Tots dos documents, el certificat i la credencial, són expedits per la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d'Educació i Formació Professional. f) Certificat de qualificacions acadèmiques on conste la nota mitjana de la titulació. g) Curriculum vitae de la persona sol·licitant. h) Certificat de no tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca, emés pel Ministeri de Justícia, amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds de la beca. i) Una altra documentació que acredite els mèrits de la persona interessada: - en el cas de l'experiència professional, s'aportarà el certificat de vida laboral o els contractes en els quals es detalle la seua duració, així com l'última nòmina de cada contracte; - en el cas dels cursos de formació puntuables en l'article 10 s'aportaran els títols o diplomes, i en cas que en aquests no conste, certificat en el qual s'acredite el nombre d'hores d'aquests; - en cas de participació en ONG i en altres entitats sense ànim de lucre l'objectiu del qual siga promocionar i beneficiar la societat civil des de qualsevol àmbit que la beneficie, siga cultural, social, educatiu, etc., s'aportarà la documentació acreditativa. - En cas de ser titular o persona beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), certificat emés per les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

Presentació

On dirigir-se

Telemàtica
La tramitació, tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de persona física emés per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. 2. Esmena: Si la sol·licitud aportada fora incompleta o presentara errors corregibles es requerirà l'interessat electrònicament perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene la documentació requerida, amb advertiment que si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud. Transcorregut aquest termini, després de l'avaluació i admissió de les sol·licituds, es publicarà la llista de les persones aspirants admeses i convocades a realitzar les proves de selecció corresponents. Aquesta llista estarà disponible en la pàgina web d'IVACE: en l'apartat AJUDES/BEQUES. A la vista de les dificultats que pot comportar el compliment dels terminis d'esmena, es declara inhàbil el mes d'agost a aquest efecte i queda suspés el còmput de terminis en aquell període i es reprendrà, per tant, a partir de l'1 de setembre de 2022. 3. Proves de selecció. 1) Prova d'anglés oral (obligatòria/eliminatòria). 2) Prova d'anglés escrit (obligatòria/eliminatòria). 3) Coneixement d'altres idiomes (no obligatòria i no eliminatòria). En cas d'assenyalar en la sol·licitud coneixements d'un segon idioma, és obligatori realitzar una prova per a la seua avaluació. No s'accedirà a la dita prova si no s'assenyala en la sol·licitud 4) Entrevista personal (obligatòria; no eliminatòria excepte per a aspirants amb nacionalitat diferent de l'espanyola quant al domini del castellà o valencià). Les persones que hagen superat les proves d'anglés oral i escrit seran convocades a través de la pàgina web d'IVACE, www.ivace.es, a la realització d'un test aptitudinal i a una entrevista personal. 4. Calendari de proves: El calendari de les proves d'anglés escrit, anglés oral, altres idiomes, test aptitudinal i entrevista personal, així com el seu lloc de realització i possibles modificacions, es publicarà amb la antelació suficient, en la pàgina web d'IVACE , apartat AJUDES/BEQUES. Després del resultat global de les proves esmentades en l'apartat anterior i de la puntuació dels mèrits, IVACE -a través de la Comissió d'Avaluació- publicarà una proposta de denegació de sol·licituds i d'adjudicació de beques segons la puntuació obtinguda, i obrirà un termini de cinc dies hàbils a partir del següent de la seua publicació en la pàgina web d'IVACE: , apartat AJUDES/BEQUES, perquè els interessats/des puguen presentar al·legacions. 5. Resolució i notificació L'adjudicació de les beques i la constitució, en el seu cas, de la borsa de suplents, així com la denegació de la seua concessió, serà competència de la persona que ostente la Presidència de l'IVACE, a la vista de l'expedient i a proposta de la Comissió d'Avaluació. L'IVACE es reserva el dret de deixar vacant l'adjudicació totalment o parcialment quan els perfils de les persones participants no superen el procés de selecció. 6. Assignació de destins i acceptació. La persona beneficiària haurà de subscriure en el termini notificat el document d'acceptació de la beca en el qual s'especificaran les seues obligacions, i un annex acceptant la destinació definitiva a l'exterior. Aquests documents li seran facilitats per l'IVACE una vegada signada la resolució de concessió. La resolució de concessió incorporarà la destinació assignada; quan aquesta siga una empresa, la resolució només indicarà aquesta menció genèrica i quedarà pendent la seua concreció a resultes del procés d'entrevistes que es mantinguen entre les empreses i les persones beneficiàries de la beca, les dades de contacte de la qual hauran sigut facilitades per IVACE. En aquest cas, l'acceptació se subscriurà després de la finalització del procés d'entrevistes mantingudes amb les diferents empreses i la resolució en la qual es fixe la destinació dictada per la direcció adjunta de l'IVACE en matèria d'internacionalització. L'IVACE es reserva la possibilitat de modificar la data d'incorporació o la destinació assignada i la seua dotació corresponent en cas de concórrer causa justificada. Les persones beneficiàries de les beques amb destinació en empresa començaran la seua formació en la seu que l'empresa dispose en la Comunitat Valenciana, fins a la seua efectiva incorporació a la destinació de l'empresa a l'exterior. En el cas d'existir problemàtica en la tramitació de la documentació necessària per al desplaçament i incorporació al país de destinació, o qualsevol altra contingència que retarde de forma prolongada o faça impossible la incorporació, IVACE podrà concloure que el desenvolupament de la beca tinga lloc en una destinació diferent de l'inicialment assignada

Criteris de valoració

(Vegeu al final l'enllaç a la taula que arreplega els criteris d'avaluació)

òrgans de tramitació

Obligacions

1. Dedicació i formació. Els beneficiaris de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'esta previstes en el Pla de Formació. Així mateix acataran les normes de funcionament del centre o entitat de destinació, i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements de la internacionalització de l'empresa. La falta d'assistència al centre o entitat de destinació, o a qualsevol activitat formativa proposta per l'IVACE, sempre que no estiga degudament justificada i autoritzada per IVACE, podrà suposar que la resolució de concessió de la beca quede sense efecte totalment o parcialment. Durant el període de vigència de la beca, el becari tindrà dret al gaudi d'un període de descans retribuït que tindrà una duració màxima de dos setmanes naturals. El becari podrà renunciar voluntàriament a la beca, si bé això suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a la mateixa, i sense perjuí que l'IVACE puga exigir la devolució de les quantitats rebudes de conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 10 de l'Orde de bases reguladores de la concessió de beques. 2. Incompatibilitats. El gaudi d'una d'estes beques és incompatible amb la percepció de la prestació per desocupació, amb qualsevol altre tipus de beca o ajuda relacionada amb l'àmbit de la internacionalització de les empreses, així com amb el desenrotllament d'una activitat laboral regular. En tot cas la condició de becari no generarà en cap moment cap relació laboral amb l'IVACE, o amb les entitats i empreses on es troben destinats. 3. Avaluació de la beca. El becari haurà de remetre a l'IVACE: a) Un Informe sobre el desenrotllament de la beca que es realitzarà trimestralment des del moment de la concessió. Els beneficiaris/àries de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'esta. Així mateix acataran les normes de l'empresa/entitat de destinació, i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements de la internacionalització de l'empresa.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini sense que s'haguera dictat resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix l'Administració. La resolució motivada del procediment es notificarà a les persones interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web d'IVACE: http://www.ivace.es apartat AJUDES/BEQUES. Es considerarà que, amb la recepció per IVACE de l'acceptació de l'adjudicació de la beca, la persona beneficiària accepta la seua inclusió en la llista d'operacions prevista en l'article 49 del Reglament (UE) núm. 1060/2021 de 24 de juny de 2021. Així mateix, les beques concedides es publicaran en la Base de Dades Nacional de Subvencions en compliment del que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, persona beneficiària, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la beca.. La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa i en la seua contra podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la recepció de la seua notificació, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el jutjat contenciós administratiu competent d'acord amb els criteris establits en l'article 14 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Se delega en la Direcció Adjunta de l'IVACE (Direcció General d'Internacionalització) la resolució dels recursos de reposició.

Òrgans resolució

Quantia i cobrament

1. La dotació econòmica de la beca consistirà en: - una dotació dinerària general per import de tretze mil quatre-cents quaranta-dos amb vint-i-huit euros (13.442,28 €) bruts anuals, a la qual s'aplicaran les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent. - una dotació dinerària variable anual en funció de la destinació assignada segons el que es preveu en l'annex I. - una dotació econòmica per a sufragar les despeses de desplaçament a la destinació i retorn els imports màxims de les quals es fixen en l'annex II d'aquesta resolució. Tant la dotació dinerària fixa com la variable seran percebudes en funció del temps i lloc de gaudi efectiu de la beca. La dotació variable només serà percebuda a partir del desplaçament de la persona becada a la destinació assignada. 2. Així mateix, de conformitat amb l'article 7.2 de l'Ordre 16/2016, de 12 de setembre, l'IVACE es farà càrrec de les següents despeses inherents a la beca, que tindran la consideració de retribució en espècie: a) Assegurança d'accident i malaltia per a les persones destinades a l'exterior, que serà contractada directament per l'IVACE. b) Altres despeses abonades per la persona beneficiària de la beca i que li seran reembossades posteriorment per l'IVACE després de la presentació de la corresponent justificació, com ara: - En aquells casos en què siga exigible visat, costos de les taxes per a la permanència en la destinació assignada. - Cursos d'idiomes, diferents a l'anglés, amb autorització prèvia de l'IVACE, en aquelles destinacions en les quals el coneixement i/o millora de l'idioma local siga necessari per a l'adequat desenvolupament de la beca. c) Costos de les vacunes necessàries per a la permanència en destinació. 3. L'IVACE es farà càrrec de les despeses de desplaçament en destinació, o altres degudament motivades, ocasionades pel mateix desenvolupament de la beca en els organismes de promoció de la internacionalització als quals es fa referència l'article 2.1.a, sempre que hagen sigut autoritzades prèviament per IVACE. 4. Quan les necessitats del lloc de destinació així ho requerisquen, l'IVACE posarà a la disposició de la persona beneficiària de la beca un ordinador portàtil, amb subscripció prèvia del corresponent document de condicions d'ús temporal on s'especificaran les obligacions de manteniment i devolució de l'ordinador. Liquidació i pagament. 1. l'IVACE abonarà de manera fraccionada la dotació dinerària fixa mitjançant pagaments mensuals en un màxim de dotze mensualitats. L'import de la dotació dinerària variable es prorratejarà en períodes mensuals i es farà efectiva a partir de la data de desplaçament la destinació a l'exterior, per a la qual cosa serà necessari en tot cas la presentació davant IVACE del document que acredite el desplaçament; igualment, al retorn a la ciutat de procedència, la persona becada haurà de presentar a IVACE el document que acredite el desplaçament. L'última mensualitat es farà efectiva després de la preceptiva aprovació per l'IVACE de la documentació inherent al desenvolupament de la beca (informe trimestral, memòria final, qüestionari final de participants en el Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus (FSE+, o qualsevol altre document que haguera sigut requerit per IVACE) que haurà de presentar la persona becada en la data límit indicada per IVACE. Les despeses recollides en els apartats 2.b) i 3 de l'article 5 seran abonades després de la presentació de la corresponent justificació seguint les instruccions que els seran degudament comunicades. 2. Prèviament a la incorporació a la destinació, es podrà sol·licitar una bestreta de fins a un màxim del vint-i-cinc per cent (25%) de l'import total corresponent a la dotació dinerària variable, sense presentació prèvia d'aval, de conformitat amb el que es preveu en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023 i sempre que així es preveja en la mateixa Llei per a l'exercici 2024.