Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques IVACE Exterior 2021

  Objecte del tràmit

  Formació i especialització professional de jóvens amb titulació universitària, així com per mitjà de la realització de pràctiques sobre els distints aspectes que afecten el procés d'internacionalització de les empreses de la nostra comunitat; així mateix per mitjà de la present resolució es convoca a les entitats de destinació col·laboradora en el desenrotllament de les beques.

  Per a això s'elaborarà per part d'IVACE, en consens amb l'entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una duració màxima de dotze (12) mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior que es desenrotllarà en:
  a) Delegacions de l'IVACE a l'exterior.
  b) Organismes de promoció de la internacionalització en països de la Unió Europea, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Regne Unit: institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, cambres de comerç, oficines econòmiques i comercials d'Espanya a l'exterior, Xarxa EEN (Enterprise Europe Network), Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, i entitats europees, entre altres.
  c) Empreses amb domicili social a la Comunitat Valenciana que compten amb filials o sucursals en països de la Unió Europea, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Regne Unit
  d) Empreses adjudicatàries de l'IVACE en països de la Unió Europea, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Regne Unit per a la prestació del servei d'assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana que així ho sol·liciten.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades hauran de reunir estos requisits mínims per a accedir a les beques:

  Requeriments

  a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i haver nascut en la Comunitat Valenciana o comptar amb empadronament en la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV.
  b) Estar inscrites com a persones beneficiàries en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Economia Social (https://garantiajuvenil.sepe.es), en el moment de sol·licitud de la beca, i en el moment de la proposta d'adjudicació d'aquesta.
  c) Tindre menys de 30 anys el dia 30 de juliol de 2021, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds.
  d) Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de la resolució d'equivalència a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial o de la resolució d'homologació de títols estrangers, d'acord amb el que regula l'RD 967/2014 de 21 de novembre.
  e) Domini parlat i escrit de l'idioma anglés, així com del d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas de les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.
  f) No haver gaudit o percebut prestació cap en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb la internacionalització de l'empresa, concedida per Administracions Públiques, Cambres de Comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.
  g) No estar afectades per cap mena de limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
  h) No tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
  i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  j) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiària previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La dotació econòmica de la beca consistirà en:
  - una dotació dinerària general per import de dotze mil vint euros (12.020,00 €) bruts anuals, amb aplicació de les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent.
  - una dotació dinerària variable anual en funció de la destinació assignada segons el que es disposa en l'annex I.
  - una dotació econòmica per a sufragar les despeses de desplaçament a la destinació i el retorn els imports màxims del qual es fixen en l'annex II d'aquesta resolució, en concepte de 'bossa de viatge'.
  - una dotació en espècie dels conceptes recollits en el punt 3 del present article i altres despeses ocasionades en el desenvolupament de la beca de conformitat amb el que s'estableix en el punt 4 del present article.

  Tant la dotació dinerària fixa com la variable seran percebudes en funció del temps i lloc de gaudi efectiu de la beca. La dotació variable només serà percebuda a partir del desplaçament de la persona becada a la destinació assignada.

  2. Així mateix l'IVACE es farà càrrec de les següents despeses inherents a la beca, que tindran la consideració de retribució en espècie:
  a) Assegurança d'accident i malaltia per a les persones destinades en l'exterior, que serà contractada directament per l'IVACE.
  b) Altres despeses abonades per la persona beneficiària de la beca i que li seran reembossats posteriorment per l'IVACE després de la presentació de la corresponent justificació, com ara:
  - En aquells casos en què siga exigible visat, costos de les taxes per a la permanència en la destinació assignada.
  - Cursos d'idiomes, diferents de l'anglés, amb l'autorització prèvia de l'IVACE, en aquelles destinacions en les quals el coneixement i/o millora de l'idioma local siga necessari per a l'adequat desenvolupament de la beca.
  c) Costos de les vacunes necessàries per a la permanència en destinació.

  3. L'IVACE també es farà càrrec de les despeses de desplaçament en destinació, o altres degudament motivades, ocasionats pel mateix desenvolupament de la beca en els organismes de promoció de la internacionalització als quals es fa referència l'article 2.1.b, sempre que hagen sigut autoritzades prèviament per l'IVACE.

  4. Quan les necessitats del lloc de destinació així ho requerisquen, l'IVACE posarà a la disposició de la persona beneficiària de la beca un ordinador portàtil, prèvia subscripció del corresponent document de condicions d'ús temporal on s'especificaran les obligacions de manteniment i devolució de l'ordinador.

  Liquidació i pagament.

  1. L'IVACE abonarà de manera fraccionada la dotació dinerària fixa mitjançant pagaments mensuals en un màxim de dotze mensualitats. L'última mensualitat es farà efectiva després del lliurament per la persona beneficiària de la documentació inherent al desenvolupament de la beca (informe trimestral, memòria final, així com el "qüestionari final de participants en el Programa Operatiu del Fons Social Europeu», i després de la preceptiva aprovació per IVACE així com qualsevol altra obligació documental exigida per IVACE.

  L'import en concepte de 'borsa d'incorporació i retorn' i la dotació dinerària variable es faran efectives després de l'acceptació i la incorporació de la persona beneficiària a la destinació.

  Les despeses recollides en els apartats 2.b) i 3 de l'article 5 seran abonades després de la presentació de la corresponent justificació seguint les instruccions que els seran comunicades convenientment.

  2. Es podrà anticipar fins a un màxim del vint-i-cinc per cent (25%) de l'import total corresponent a la dotació dinerària variable sense presentació prèvia d'aval, de conformitat amb el que es disposa en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l 'exercici de 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 30 de juliol de 2021 a les 15:00 hores. (DOGV nº 9097, de 01/06/2021)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE)
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2Ver plano
  46018 València
  Tel: 961209600

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_APDR&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14068

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les persones sol·licitants hauran de presentar electrònicament la següent documentació a través de la web d'IVACE, dins de l'apartat Ajudes/Beques. Per a això hauran de comptar amb certificat electrònic suportat pel sistema Clau o DNI-e.
  a) Sol·licitud electrònica degudament emplenada, disponible en l'apartat Ajudes/Beques en la pàgina web d'IVACE: http://www.ivace.es.
  b) DNI en vigor en cas que en la sol·licitud electrònica s'haja manifestat oposició per a la seua obtenció per mitjans telemàtics per l'IVACE; les persones nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent en tot cas.
  c) Document emés pel Ministeri de Treball i Economia social que acredite la inscripció com a persona beneficiària en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb data compresa en el termini de presentació de sol·licituds de la beca.
  d) En cas de persones no nascudes en la Comunitat Valenciana, document oficial que acredite l'empadronament en la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent amb almenys dotze mesos d'antelació a la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.
  e) Document que acredite l'obtenció de titulació universitària de grau superior a què es refereix l'apartat d) de l'article 8 de la present Resolució o, en defecte d'això, resguard de la sol·licitud d'aquest. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'han d'acreditar mitjançant el certificat d'equivalència a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari per a titulacions amb resolució d'equivalència, o per la credencial d'homologació en el cas de titulacions amb resolució d'homologació. Tots dos documents, el certificat i la credencial, són expedits per la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  f) Expedient acadèmic en el qual figuren les qualificacions obtingudes, data d'obtenció de les mateixes i nombre de convocatòries.
  g) Currículum de la persona sol·licitant.
  h) Certificat de no tenir antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca, emés pel Ministeri de Justícia, amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds de la beca.
  i) Qualsevol altra documentació que acredite els mèrits de la persona interessada: en el cas de l'experiència professional, s'aportarà el certificat de vida laboral o els contractes en els quals es detalle la seua duració així com l'última nòmina de cada contracte; en el cas dels cursos de formació puntuables en l'article 10 s'aportaran els títols o diplomes en els quals s'acredite el nombre d'hores de les quals consten aquests; en cas de participació en ONG i en altres entitats sense ànim de lucre l'objectiu del qual siga promocionar i beneficiar a la societat civil des de qualsevol àmbit que la beneficie, siga cultural, social, educatiu, etc. , s'aportarà la documentació acreditativa.
  j) En cas de ser titular o persona beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), certificat emés per les Direccions Territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

  En el cas que la persona sol·licitant manque de capacitat tècnica o econòmica, o que per altres motius no tinga garantit l'accés a mitjans tecnològics necessaris, podrà o bé dirigir-se a les oficines de l'IVACE a València perquè li presten assistència i mitjans per a emplenar el formulari electrònic, o bé sol·licitar aquesta assistència a través del número 96.120.96.64.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  2. - Esmena:
  Si la sol·licitud aportada fóra incompleta o presentara errors corregibles es requeriria l'interessat electrònicament perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene la documentació requerida, amb advertiment que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud. Transcorregut aqueix termini, després de l'avaluació i admissió de les sol·licituds, es publicarà la llista de les persones aspirants admeses i convocades a realitzar les proves de selecció corresponents. Aquesta llista estarà disponible en la pàgina web d'IVACE: en l'apartat AJUDES/BEQUES. A la vista de les dificultats que pot comportar el compliment dels terminis d'esmena, es declara inhàbil el mes d'agost a aquest efecte, quedant suspés el còmput de terminis en aqueix període i reprenent-se per tant a partir de l'1 de setembre de 2021.

  3. Proves de selecció.
  1) Prova d'anglés oral (obligatòria/eliminatòria).
  2) Prova d'anglés escrit (obligatòria/eliminatòria).
  3) Coneixement d'altres idiomes (no obligatòria i no eliminatòria). En cas d'assenyalar en la sol·licitud coneixements d'un segon idioma, és obligatori realitzar una prova per a la seua avaluació. No s'accedirà a la dita prova si no s'assenyala en la sol·licitud
  4. Test aptitudinal (obligatori i no eliminatori).
  5. Entrevista personal (obligatòria; no eliminatòria excepte per a aspirants amb nacionalitat diferent de l'espanyola quant al domini del castellà o valencià).

  Les persones que hagen superat les proves d'anglés oral i escrit seran convocades a través de la pàgina web d'IVACE, www.ivace.es, a la realització d'un test aptitudinal i a una entrevista personal.

  4. - Calendari de proves:
  El calendari de les proves d'anglés escrit, anglés oral, segon idioma opcional, test aptitudinal i entrevista personal, així com el seu lloc de realització i possibles modificacions, es publicarà amb la antelació suficient, en la pàgina web d'IVACE (www.ivace.es)

  La relació d'aspirants que hagen superat les proves eliminatòries es publicarà en la pàgina web de l'IVACE apartat AJUDES/BEQUES i seran convocats/des a la prova següent. En cas d'empat en la valoració obtinguda per dues o més aspirants, tindrà preferència, per ser major el risc d'exclusió, la persona candidata de més edat, sempre que entre ambdues hi haguera una diferència de 12 o més mesos en la data de naixement. En cas de persistir l'empat, tindrà preferència en primer lloc la persona titular de la Renda Bàsica d'Inclusió o beneficiària d'aquesta com a part d'una unitat de convivència. En cas de perdurar l'empat, tindrà preferència la persona que en l'últim any haguera romàs més temps inscrita en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, LABORA. Aquest fet haurà d'acreditar-se, si escau, amb el certificat de períodes d'inscripció emés per aquest organisme.

  Després del resultat global de les proves esmentades en l'apartat anterior i de la puntuació dels mèrits, IVACE -a través de la Comissió d'Avaluació- publicarà una proposta de denegació de sol·licituds i d'adjudicació de beques segons la puntuació obtinguda, i obrirà un termini de cinc dies hàbils a partir del següent al de la seua publicació en la pàgina web d'IVACE: , apartat AJUDES/BEQUES, perquè els interessats/ades puguen presentar al·legacions.

  5. Resolució i notificació
  L'adjudicació de les beques i la constitució, en el seu cas, de la borsa de suplents, així com la denegació de la seua concessió, serà competència de la persona que exercisca la Presidència de l'IVACE, a la vista de l'expedient i a proposta de la Comissió d'Avaluació. L'IVACE es reserva el dret a deixar vacant l'adjudicació totalment o parcialment quan els perfils de les persones participants no superen el procés de selecció.

  6. Assignació de destins i acceptació.
  La persona beneficiària haurà de subscriure en el termini notificat, el document d'acceptació de la beca en el qual s'especificaran les seues obligacions, i un annex en què acceptarà la destinació definitiva en l'exterior. Aquests documents li seran facilitats per l'IVACE una vegada signada la resolució de concessió.

  La resolució de concessió incorporarà la destinació assignada; quan aquest siga una empresa, la resolució tan sols indicarà aquest esment genèric i quedarà pendent la seua concreció a resultes del procés d'entrevistes que es mantinguen entre les empreses i les persones beneficiàries de la beca, les dades de contacte de la qual hauran sigut facilitats per IVACE. En aquest cas, l'acceptació se subscriurà després de la finalització del procés d'entrevistes mantingudes amb les diferents empreses i la resolució en la qual es fixe la destinació dictada per la Direcció Adjunta de l'IVACE en matèria d'Internacionalització.

  L'IVACE es reserva la possibilitat de modificar la data d'incorporació o la destinació assignada i la seua dotació corresponent en cas de concórrer causa justificada.

  Les persones beneficiàries de les beques amb destinació a empresa començaran la seua formació en la seu que l'empresa dispose en la Comunitat Valenciana, fins a la seua efectiva incorporació a la destinació de l'empresa en l'exterior. En el cas d'existir problemàtica en la tramitació de la documentació necessària per al desplaçament i incorporació al país de destinació, o qualsevol altra contingència que retarde de forma prolongada o faça impossible la incorporació, l'IVACE podrà concloure que el desenvolupament de la beca tinga lloc en una destinació diferent de l'assignada inicialment.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_APDR&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14068

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Ompliu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * NOMBRE DE PLACES I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
  El nombre de beques que es convoquen a través de la present Resolució és de setanta (70), i es procedirà a la seua adjudicació en règim de concurrència competitiva conformement amb el que es disposa en la present resolució i en les bases que les regulen aprovades per l'Ordre de 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  * DURACIÓ DEL PROGRAMA
  La duració màxima de la beca, sempre que existisca crèdit adequat i suficient en els exercicis 2021 i 2022, serà de dotze mesos, després de l'acceptació d'aquesta a través del corresponent document. No obstant això, l'IVACE es reserva la facultat de reduir la duració de la beca, o de les estades en l'exterior, si les circumstàncies derivades de qualsevol situació excepcional impedeixen garantir la salut i seguretat de les persones becades.

  * ENTITATS DE DESTINACIÓ: EMPRESES

  1. Podran participar-hi, tal com indica l'article 2.1 en els apartats c) i d), les empreses amb domicili social en la Comunitat Valenciana que compten amb filials i/o sucursals a l'estranger i les empreses adjudicatàries de l'IVACE per a la prestació del servei d'assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana que així ho sol·liciten, que complisquen els següents requisits:
  a) Comptar amb mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca.
  b) Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut o en el reintegrament de subvencions.
  c) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  d) No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable.

  2. La tramitació tant de la participació, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). La tramitació de la sol·licitud, el formulari de la qual es troba disponible en la web d'IVACE http://www.ivace.es, suposa la signatura d'aquesta i del pla formatiu, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web en l'apartat Ajudes/Beques.
  La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en la convocatòria respectiva.

  Cada empresa podrà sol·licitar la incorporació d'un/a becari/ària.

  3. En el cas d'empreses amb domicili social en la Comunitat Valenciana que compten amb filials i/o sucursals a l'estranger, s'haurà d'aportar documentació que acredite la vinculació entre totes dues entitats.

  Quan la DESTINACIÓ oferida per l'empresa en la seua sol·licitud de participació vaja referit a una ubicació als Estats Units (els EUA), l'empresa haurà de justificar documentalment el compliment dels següents requisits en el moment de presentació de la sol·licitud, a l'efecte de poder obtenir el visat a favor de la persona beneficiària:
  - Comptar amb el document Worker's Compensation Insurance Policy als Estats Units o amb documentació oficial que li exonere d'aquest.
  - Comptar amb personal propi suficient en la filial per a tutoritzar a la persona beneficiària (almenys 2 empleats en règim laboral a temps complet).
  - Disposar d'espai físic concret i específicament assignat a la persona beneficiària.
  - Comptar amb una pàgina web en anglés amb números de telèfon i adreça als Estats Units.
  - Desenvolupar la seua activitat als Estats Units durant almenys els últims 12 mesos.

  4. Vistes les sol·licituds i plans formatius presentats elaborats de conformitat amb el manual disponible en la web de l'IVACE dins de l'apartat Ajudes/Beques, l'Àrea de Promoció Internacional verificarà el compliment dels requisits establits, requerirà la seua esmena telemàtica quan siga procedent, i valorarà els continguts del pla formatiu elaborat i presentat, la trajectòria i grau d'internacionalització de l'empresa, els seus compromisos amb les polítiques d'igualtat i d'inserció laboral de persones amb el risc d'exclusió social, el perfil del tutor o tutora, així com el procediment de tutorització.

  5. Emés informe per l'Àrea de Promoció Internacional, la persona titular de l'adreça adjunta d'IVACE (Direcció General d'Internacionalització), dictarà resolució que aprove o desestime l'adhesió de les empreses a aquest programa en la seua condició d'entitats de DESTINACIÓ.
  Les empreses adherides podran accedir a la informació de les persones adjudicatàries de les beques amb destinació en empreses a fi d'iniciar el procés d'entrevistes i posterior selecció. El manual sobre el procés d'entrevistes i selecció està publicat en la web de l'IVACE: http://www.ivace.es, en l'apartat Ajudes/Beques.
  La participació en aquest programa no garanteix l'efectiva incorporació de la persona beneficiària de la beca a l'empresa si no existeix el corresponent acord entre ambdues.

  6. Les empreses s'abstindran de seleccionar o admetre a persones beneficiàries de beques amb les quals existisca vinculació, entenent-se com a tal una relació de parentiu per consanguinitat fins al quart grau o d'afinitat fins al segon entre la persona becada i la direcció de l'empresa o de qui tinga la majoria de participacions o capital social.

  7. Finalitzat el procés d'entrevistes i conclosa la selecció, l'IVACE subscriurà el corresponent acord de col·laboració amb l'empresa de destinació .

  8. L'empresa adherida designarà un/a tutor/a permanent per a la supervisió de la formació i el compliment dels objectius de la beca, que facilite l'adaptació de la persona becada en l'empresa. L'IVACE juntament amb el tutor/a designat/ada per l'empresa o entitat vetlarà per l'adequat desenvolupament del programa formatiu.


  * ALTRES ENTITATS DE DESTINACIÓ

  1. També podran participar com a entitats de destinació a instàncies de l'IVACE:
  - Les delegacions d'IVACE en l'exterior.
  - Els organismes de promoció de la internacionalització (institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, Cambres de Comerç, Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya en l'exterior, Xarxa EEN, Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, i entitats europees, entre d'altres).
  Aquestes entitats hauran de presentar un pla formatiu per al becari/ària, juntament amb el perfil del tutor/a, i el procediment de tutorització, que serà revisat i valorat per l'Àrea de Promoció Internacional.
  2. Amb l'entitat de destinació se signarà, en el seu cas, el corresponent conveni entre aquella i l'IVACE.
  3. L'entitat de destinació designarà un/a tutor/a permanent per a la supervisió de la formació i el compliment dels objectius de la beca, que facilite l'adaptació de la persona becada en l'entitat. L'IVACE juntament amb el/la tutor/a designat/ada per l'entitat vetlarà per l'adequat desenvolupament del programa formatiu.

  Criteris de valoració

  (Vegeu al final l'enllaç a la taula que arreplega els criteris d'avaluació)

  Obligacions

  1. Dedicació i formació.
  Els beneficiaris de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'esta previstes en el Pla de Formació. Així mateix acataran les normes de funcionament del centre o entitat de destinació, i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements de la internacionalització de l'empresa.
  La falta d'assistència al centre o entitat de destinació, o a qualsevol activitat formativa proposta per l'IVACE, sempre que no estiga degudament justificada i autoritzada per IVACE, podrà suposar que la resolució de concessió de la beca quede sense efecte totalment o parcialment.
  Durant el període de vigència de la beca, el becari tindrà dret al gaudi d'un període de descans retribuït que tindrà una duració màxima de dos setmanes naturals.
  El becari podrà renunciar voluntàriament a la beca, si bé això suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a la mateixa, i sense perjuí que l'IVACE puga exigir la devolució de les quantitats rebudes de conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 10 de l'Orde de bases reguladores de la concessió de beques.

  2. Incompatibilitats.
  El gaudi d'una d'estes beques és incompatible amb la percepció de la prestació per desocupació, amb qualsevol altre tipus de beca o ajuda relacionada amb l'àmbit de la internacionalització de les empreses, així com amb el desenrotllament d'una activitat laboral regular.
  En tot cas la condició de becari no generarà en cap moment cap relació laboral amb l'IVACE, o amb les entitats i empreses on es troben destinats.

  3. Avaluació de la beca.
  El becari haurà de remetre a l'IVACE:
  a) Un Informe sobre el desenrotllament de la beca que es realitzarà trimestralment des del moment de la concessió. Els beneficiaris/àries de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'esta. Així mateix acataran les normes de l'empresa/entitat de destinació, i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements de la internacionalització de l'empresa.

  Sancions

  Davant de l'incompliment pel becari dels termes establits en la present convocatòria o de l'article 8 de l'Orde 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, o amb un informe previ desfavorable motivat del tutor assignat en destinació al becari així com del tutor assignat en el Curs Superior d'Internacionalització de l'Empresa, l'IVACE, amb audiència prèvia del becari podrà deixar sense efecte l'adjudicació de la beca, i sol·licitar el reintegrament total o parcial de les quantitats abonades i/o anticipades, així com de qualsevol altre gasto satisfet per l'IVACE i inherent a la beca, a més dels interessos que legalment procedisquen.

  Enllaços

  Enllaç IVACE

  Taula resum criteris d'avaluació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s'establixen les Bases Reguladores per a la concessió de beques per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'Internacionalització (DOCV núm. 7878, de 21/09/16).
  - Resolució de 27 de maig de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les Beques IVACE Exterior 2021 en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses dirigides a persones amb titulació universitària, i es convoca les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament d'aquestes, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Social Europeu. (DOGV nº 9097, de 01/06/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 16/2016, de 12 de setembre (Bases Reguladors)

  Vegeu la Resolució de 27 de maig de 2021 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.