Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques IVACE Exterior 2020

  Objecte del tràmit

  Formació i especialització professional de jóvens amb titulació universitària, així com per mitjà de la realització de pràctiques sobre els distints aspectes que afecten el procés d'internacionalització de les empreses de la nostra comunitat; així mateix per mitjà de la present resolució es convoca a les entitats de destinació col·laboradora en el desenrotllament de les beques.

  Per a això s'elaborarà per part d'IVACE, en consens amb l'entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una duració màxima de dotze (12) mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior que es desenrotllarà en:
  a) Delegacions de l'IVACE a l'exterior.
  b) Organismes de promoció de la internacionalització en països de la Unió Europea, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Regne Unit: institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, cambres de comerç, oficines econòmiques i comercials d'Espanya a l'exterior, Xarxa EEN (Enterprise Europe Network), Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, i entitats europees, entre altres.
  c) Empreses amb domicili social a la Comunitat Valenciana que compten amb filials o sucursals en països de la Unió Europea, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Regne Unit
  d) Empreses adjudicatàries de l'IVACE en països de la Unió Europea, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Regne Unit per a la prestació del servei d'assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana que així ho sol·liciten.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades hauran de reunir estos requisits mínims per a accedir a les beques:

  Requeriments

  a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV.

  b) Estar inscrita en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social (www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html), en el moment de presentació de la sol·licitud de la beca i en el moment de la proposta d'adjudicació d'aquestes.

  c) Tindre menys de 30 anys el dia 27 de gener de 2020, data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

  d) Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de la resolució d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial o de la resolució d'homologació de títols estrangers, d'acord amb el que regula l'RD 967/2014 de 21 de novembre.

  e) Domini parlat i escrit de l'idioma anglés, així com del d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas d'aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; els dits requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.

  f) No haver disfrutat o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb la internacionalització de l'empresa, concedida per administracions públiques, cambres de comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

  g) No estar afectada per cap limitació incompatible amb el desenrotllament funcional o geogràfic de la beca.

  h) No tindre antecedents penals o estar incurs en causa cap penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

  i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

  j) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiari previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Dotació dinerària: per a les finalitats formatives descrites en els articles precedents, cada beca comptarà amb una dotació dinerària fixa per import de dotze mil vint euros (12.020,00 €) bruts anuals, i s'aplicaran les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent.

  Amés de la dotació dinerària fixa indicada en el paràgraf anterior, s'establirà una dotació dinerària variable en funció de la destinació assignada segons el que es preveu en l'annex I, així com una dotació en concepte de 'borsa d'incorporació i retorn' els imports màxims de la qual es van fixar en l'annex II d'aquesta resolució. Tots dos imports (dotació dinerària variable i bossa de viatge) estan actualment fixats en la resolució de modificació de convocatòria de data 29 de juliol de 2020 publicada en el DOGV.

  Tant la dotació dinerària fixa com la variable seran percebudes en funció del temps i lloc de gaudi efectiu de la beca. La dotació variable només serà percebuda a partir del desplaçament de la persona becada a la destinació assignada.

  A més l'IVACE es farà càrrec de les despeses següents inherents a la beca, que tindran la consideració de retribució en espècie:
  a) Assegurança d'accident i malaltia per a les persones destinades en l'exterior, que serà contractada directament per l'IVACE.
  b) Altres despeses abonades per la persona beneficiària de la beca i que li seran reemborsades posteriorment per l'IVACE després de la presentació de la justificació corresponent:
  - Cursos d'idiomes, diferents a l'anglés, prèvia autorització de l'IVACE, en aquelles destinacions en què el coneixement i/o millora de l'idioma local siga necessari per a l'adequat desenvolupament de la beca.
  c) Costos de les vacunes necessàries per a la permanència en destinació.

  El IVACE també es farà càrrec de les despeses de desplaçament en destinació, o unes altres degudament motivades, ocasionades pel mateix desenvolupament de la beca en els organismes de promoció de la internacionalització a què fa referència l'article 2.1.b que hagen sigut autoritzades prèviament per l'IVACE.

  Quan les necessitats del lloc de destinació així ho requerisquen se signarà entre la persona beneficiària de la beca i l'IVACE un contracte de comodat per a l'ús d'un ordinador portàtil propietat de l'IVACE.

  Liquidació i pagament.
  L'IVACE abonarà de manera fraccionada la dotació dinerària fixa, mitjançant pagaments mensuals en un màxim de dotze mensualitats. L'última mensualitat es farà efectiva després del lliurament per la persona beneficiària de la beca dels informes trimestrals, la memòria final i del "qüestionari final de participants en P.O. FSE 2014-2020", i després de la preceptiva aprovació per l'IVACE.
  L'import en concepte de 'borsa d'incorporació i retorn' i la dotació dinerària variable es faran efectives després de l'acceptació i la incorporació de la persona beneficiària a la destinació.
  Les despeses recollides en l'apartat 2.b) y 3 de l'article 5 seran abonades després de la presentació de la justificació corresponent seguint les instruccions que li seran degudament comunicades.

  A més, està prevista la possibilitat d'anticipar fins a un màxim del vint-i-cinc per cent (25%) de l'import total corresponent a la dotació dinerària variable sense presentació prèvia d'aval sempre que les respectives lleis de pressupostos de la Generalitat per a 2020 i 2021 exoneren de la seua presentació de conformitat amb el que es preveu en l'article 171 de la Llei 1/2015.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 27 de gener de 2020.(DOGV nº 8691, de 04/12/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  L'imprés de sol·licitud i la documentació complementària abans indicada haurà de presentar-se de forma presencial en el registre de l'IVACE siti en Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, Torre 2, carrer Castán Tobeñas, 77 (Accés per C/ 9 d'Octubre) 46018 València.

  O bé per qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Si s'optara per mitjà de l'enviament per correu, l'interessat haurà d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de l'enviament, i comunicar en el mateix dia a l'Àrea de Promoció Internacional de l'IVACE la remissió de la sol·licitud a través del correu electrònic (becasinternacional.ivace@gva.es)

  INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE)
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2Ver plano
  46018 València
  Tel: 961209600

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Imprés de sol·licitud degudament omplit, disponible en la pàgina web d'IVACE a partir de l'obertura del termini.
  b) Fotocòpia del DNI en vigor en el cas que en l'imprés de sol·licitud no s'haja autoritzat a l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics; en tot cas, les persones nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent.
  c) Document imprés emés pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social que acredite la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en data la sol·licitud de la beca o, si és el cas, del termini d'esmena.
  d) Document oficial que acredite l'empadronament a la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte d'esta convocatòria en el DOGV.
  e) Fotocòpia que acredite l'obtenció de titulació universitària de grau superior a què es referix l'apartat d) de l'article 8 de la present Resolució o, a falta d'això, fotocòpia del resguard de la sol·licitud.
  f) Fotocòpia de l'expedient acadèmic en què figuren les qualificacions obtingudes, data d'obtenció i nombre de convocatòries.
  g) Curriculum vitae de la persona sol·licitant.
  h) Certificat de no tindre antecedents penals o estar incurs en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca emés pel Ministeri de Justícia.
  i) Qualsevol altra documentació que acredite els mèrits de la persona interessada: en el cas de l'experiència professional, haurà d'aportar certificat de vida laboral o els contractes en què es detall el lloc; en el cas dels cursos de formació, aportarà fotocòpia de títols o diplomes en què s'acredite el nombre d'hores de què consten els mateixos; en cas de col·laboració amb ONG o amb altres entitats de caràcter social s'aportarà la documentació acreditativa.
  j) En cas de ser titular o persona beneficiària de la renda valenciana d'inclusió (RVI), certificat emés per les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

  Impresos associats

  Beques TALENT. IVACE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  2. - Esmena:
  Si la sol·licitud aportada és incompleta o presenta errors corregibles es requerirà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud. Transcorregut aqueix termini, després de l'avaluació i admissió de les sol·licituds, es publicarà la llista de les persones admeses i convocades a realitzar les proves de selecció corresponents. Aquesta llista estarà disponible en la pàgina web de l'IVACE: http://www.ivace.es.

  3. Proves de selecció.
  1) Prova d'anglés oral (obligatòria/eliminatòria).
  2) Prova d'anglés escrit (obligatòria/eliminatòria).
  3) Coneixement d'altres idiomes (no obligatòria i no eliminatòria). En cas d'assenyalar en la sol·licitud coneixements d'un segon idioma, és obligatori realitzar una prova per a la seua avaluació. No s'accedirà a la dita prova si no s'assenyala en la sol·licitud
  4. Test aptitudinal (obligatori i no eliminatori).
  5. Entrevista personal (obligatòria; no eliminatòria excepte per a aspirants amb nacionalitat diferent de l'espanyola quant al domini del castellà o valencià).

  Els aspirants que hagen superat les proves d'anglés oral i escrit seran convocats a través de la pàgina web d'IVACE, www.ivace.es, a la realització d'un test aptitudinal i a una entrevista personal que es durà a terme en l'IVACE.

  4. - Calendari de proves:
  El calendari de les proves d'anglés escrit, anglés oral, segon idioma opcional, test aptitudinal i entrevista personal, així com el seu lloc de realització i possibles modificacions, es publicarà amb la antelació suficient, en la pàgina web d'IVACE (www.ivace.es)
  La relació d'aspirants que hagen superat les proves eliminatòries es publicarà en la pàgina web de l'IVACE i seran convocats a la prova següent. En cas d'empat en la valoració obtinguda per dos o més aspirants, tindrà preferència, per ser major el risc d'exclusió, el candidat de més edat sempre que entre ambdós haja una diferència de 12 o més mesos en la data de naixement. En cas de persistir l'empat, tindrà preferència el que en l'últim any haja romàs més temps inscrit en el servici públic d'ocupació de la Comunitat Valenciana, SERVEF; este fet haurà d'acreditar-se, si és el cas, amb el certificat de períodes d'inscripció emés pel dit organisme.

  5. Instrucció i avaluació de sol·licituds
  L'òrgan competent per a la Instrucció del procediment serà l'Àrea de Promoció Internacional de l'IVACE, qui rebrà les sol·licituds presentades i verificarà el compliment dels requisits exigits en la convocatòria respectiva; en cas de resultar conformes, procedirà a l'anàlisi, i emetrà una preavaluació que serà elevada a la Comissió d'Avaluació

  6. Comissió d'Avaluació.
  La Comissió d'Avaluació prevista en l'Orde 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball aplicarà els criteris de valoració fixats en l'apartat 2 i establirà una prelació segons la puntuació obtinguda.
  La selecció dels aspirants es realitzarà respectant les polítiques horitzontals en matèria d'igualtat d'oportunitats i tenint en compte principis de publicitat suficient i valoració equitativa.

  7. - Adjudicació de les beques
  L'adjudicació de les beques i la constitució, si escau, de la borsa de suplents, així com la denegació de la seua concessió, serà facultat de la persona que ostente la Presidència de l'IVACE, a la vista de l'expedient i a proposta de la comissió d'avaluació. L'IVACE es reserva el dret a deixar vacant l'adjudicació totalment o parcialment quan els perfils de les persones participants no superen el procés de selecció.

  7. Assignació de destinacions i acceptació.
  Quan la destinació assignada siga una empresa, la resolució tan sols indicarà aquest esment genèric i quedarà pendent la seua concreció a resultes del procés d'entrevistes que es mantinguen entre les empreses i les persones beneficiàries de la beca, les dades de contacte de les quals hauran sigut facilitades per l'IVACE. En un altre cas, la mateixa resolució de concessió incorporarà la destinació concreta assignada.

  En tot cas, serà necessari que la persona beneficiària subscriga, en el termini indicat, el document d'acceptació de la beca en el qual s'especificaran les seues obligacions. Aquest document li serà facilitat per l'IVACE una vegada signada la resolució de concessió. En els casos de destinació en empresa subscriurà a més del document esmentat, i després de la finalització del procés d'entrevistes mantingudes amb les diferents empreses, un annex acceptant la destinació definitiva a l'exterior.

  Les persones beneficiàries de les beques amb destinació empresa , començaran la seua formació en la seu de l'empresa a la Comunitat Valenciana fins a la seua efectiva incorporació a la destinació inicialment -o amb posterioritat- assignada. En el cas d'existir problemàtica en la tramitació de la documentació necessària per al desplaçament i incorporació al país de destinació que retarde de forma prolongada o faça impossible la incorporació al país de destinació, l'IVACE podrà concloure que el desenvolupament de la beca tinga lloc en una destinació diferent a la inicialment assignada.

  Inici
 • Informació complementària

  * NOMBRE DE PLACES I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
  El nombre de beques que es convoquen a través de la present resolució és de trenta-cinc (35), i l'adjudicació es tramitarà en règim de concurrència competitiva conformement al que es disposa en la present resolució i en les bases que les regulen aprovades per l'Ordre de 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  * DURACIÓ DEL PROGRAMA
  La duració màxima de la beca, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient en els exercicis 2020 i 2021, serà de dotze mesos, amb l'acceptació prèvia d'aquesta a través del corresponent document. No obstant això, l'IVACE es reserva la facultat de reduir la duració d'aquesta, o de les estades en l'exterior, si les circumstàncies derivades de qualsevol situació
  excepcional impedeixen garantir la salut i seguretat de les persones becades.

  * ENTITATS DE DESTINACIÓ: EMPRESES

  Podran participar, tal com indica l'article 2.1 en els apartats b) i c), les empreses amb domicili social a la Comunitat Valenciana que tenen filials o sucursals en països de la Unió Europea o a Regne Unit, Noruega, Suïssa o Islàndia, i les empreses adjudicatàries de l'IVACE per a la prestació del servei d'assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana en aqueixos mateixos països que així ho sol·liciten, sempre que complisquen els següents requisits:
  a) Disposar de mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca.
  b) En el cas d'empreses amb domicili social en la Comunitat Valenciana que compten amb filials i/o sucursals a l'estranger s'haurà d'aportar documentació que acredite la vinculació entre totes dues entitats.
  c) Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut.
  d) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  e) No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable.
  2. Les empreses interessades hauran de presentar un model de sol·licitud, disponible en la plataforma informàtica habilitada a aquest efecte en la pàgina web de l'IVACE: , a més del pla formatiu a desenvolupar. Cada empresa podrà sol·licitar la incorporació d'un/a becari o becària.
  3. Vistes les sol·licituds i plans formatius presentats elaborats de conformitat amb el manual disponible en la web de l'IVACE (http://www.ivace.es/index.php?option=com_remository&Itemid=100124&func=fileinfo&id=3820&lang=es), l'Àrea de Promoció Internacional verificarà el compliment dels requisits establits, i requerirà la seua esmena quan siga procedent, i valorarà els continguts del pla formatiu elaborat i presentat, la trajectòria i el grau d'internacionalització de l'empresa, els seus compromisos amb les polítiques d'igualtat i d'inserció laboral de persones amb el risc d'exclusió social, el perfil del tutor, així com el procediment de tutorització.
  4. Emés l'informe per l'Àrea de Promoció Internacional, la persona titular de la direcció adjunta de l'IVACE (Direcció General d'Internacionalització), dictarà resolució d'aprovació o desestimació de l'adhesió de les diferents empreses a aquest programa en la seua condició d'entitats de destinació.
  Les empreses que hagen resultat seleccionades, podran accedir a la informació de les persones que hagen resultat adjudicatàries de les beques i que les desenvoluparan en empreses a fi d'iniciar el procés d'entrevistes i posterior selecció. El manual sobre el procés d'entrevistes i selecció de becaris o becàries es trobarà publicat en la web de l'IVACE: .
  La participació en aquest programa no garanteix l'efectiva incorporació de la persona beneficiària de la beca a l'empresa si no existeix l'acord corresponent entre ambdues.
  5. Amb l'empresa amb la qual després del procés d'entrevistes la persona beneficiària haja de desenvolupar la seua beca, se signarà l'acord corresponent de col·laboració entre aquella i l'IVACE.
  6. L'empresa seleccionada designarà un/a tutor o tutora permanent per a la supervisió de la formació i el compliment dels objectius de la beca, que facilite l'adaptació de la persona becada en l'empresa. L'IVACE juntament amb el/la tutor o tutora designat per l'empresa o entitat vetlarà per l'adequat desenvolupament del programa formatiu.

  * ALTRES ENTITATS DE DESTINACIÓ

  1. També podran participar com a entitats de destinació tal com s'indica en l'article 2.1 d'aquesta resolució:
  a) Organismes de promoció de la internacionalització amb seu a la Unió Europea o als països de Regne Unit, Noruega, Suïssa o Islàndia: institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, cambres de Comerç, oficines econòmiques i comercials d'Espanya Xarxa EEN (Enterprise Europe Network), Fundació Comunitat Valencian Regió Europea, i entitats europees, entre altres.
  b) Empreses amb domicili social a la Comunitat Valenciana que tenen filials i/o sucursals a la Unió Europea o als països de Regne Unit, Noruega, Suïssa o Islàndia.
  c) Empreses adjudicatàries de l'IVACE per a la prestació del servei d'assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana en països de la Unió Europea o a Regne Unit, Noruega, Suïssa o Islàndia que així ho sol·liciten.cari o becària, juntament amb el perfil del tutor o tutora, i el procediment de tutorització, que serà revisat i valorat per l'Àrea de Promoció Internacional.
  2. Amb aquella entitat amb la qual la persona beneficiària haja de desenvolupar la seua beca, excepte el cas que aquesta siga una Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a l'Exterior, se signarà l'acord corresponent de col·laboració entre aquella i el IVACE.
  3. L'entitat de destinació designarà un tutor o tutora permanent per a la supervisió de la formació i el compliment dels objectius de la beca, que facilite l'adaptació de la persona becada en l'entitat. L'IVACE juntament amb el tutor o tutora designat/nada per l'entitat vetlarà per l'adequat desenvolupament del programa formatiu.

  Criteris de valoració

  (Vegeu al final l'enllaç a la taula que arreplega els criteris d'avaluació)

  Obligacions

  1. Dedicació i formació.
  Els beneficiaris de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'esta previstes en el Pla de Formació. Així mateix acataran les normes de funcionament del centre o entitat de destinació, i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements de la internacionalització de l'empresa.
  La falta d'assistència al centre o entitat de destinació, o a qualsevol activitat formativa proposta per l'IVACE, sempre que no estiga degudament justificada i autoritzada per IVACE, podrà suposar que la resolució de concessió de la beca quede sense efecte totalment o parcialment.
  Durant el període de vigència de la beca, el becari tindrà dret al gaudi d'un període de descans retribuït que tindrà una duració màxima de dos setmanes naturals.
  El becari podrà renunciar voluntàriament a la beca, si bé això suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a la mateixa, i sense perjuí que l'IVACE puga exigir la devolució de les quantitats rebudes de conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 10 de l'Orde de bases reguladores de la concessió de beques.

  2. Incompatibilitats.
  El gaudi d'una d'estes beques és incompatible amb la percepció de la prestació per desocupació, amb qualsevol altre tipus de beca o ajuda relacionada amb l'àmbit de la internacionalització de les empreses, així com amb el desenrotllament d'una activitat laboral regular.
  En tot cas la condició de becari no generarà en cap moment cap relació laboral amb l'IVACE, o amb les entitats i empreses on es troben destinats.

  3. Avaluació de la beca.
  El becari haurà de remetre a l'IVACE:
  a) Un Informe sobre el desenrotllament de la beca que es realitzarà trimestralment des del moment de la concessió. Els beneficiaris/àries de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'esta. Així mateix acataran les normes de l'empresa/entitat de destinació, i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements de la internacionalització de l'empresa.

  Sancions

  Davant de l'incompliment pel becari dels termes establits en la present convocatòria o de l'article 8 de l'Orde 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, o amb un informe previ desfavorable motivat del tutor assignat en destinació al becari així com del tutor assignat en el Curs Superior d'Internacionalització de l'Empresa, l'IVACE, amb audiència prèvia del becari podrà deixar sense efecte l'adjudicació de la beca, i sol·licitar el reintegrament total o parcial de les quantitats abonades i/o anticipades, així com de qualsevol altre gasto satisfet per l'IVACE i inherent a la beca, a més dels interessos que legalment procedisquen.

  Enllaços

  Enllaç IVACE

  Taula resum criteris d'avaluació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s'establixen les Bases Reguladores per a la concessió de beques per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'Internacionalització (DOCV núm. 7878, de 21/09/16).
  - Resolució de 25 de novembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les beques IVACE Exterior 2020 en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses dirigides a persones amb titulació universitària, i es convoca les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament d'aquestes, amb cofinanciació de la Unió Europea mitjançant el Fon Social Europeu (DOGV nº 8691, de 04/12/19).
  - Resolució del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es modifica parcialment la Resolució de 25 de novembre de 2019, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen les beques IVACE Exterior 2020 en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses dirigides a persones amb titulació universitària, i es convoquen les entitats de destinació col·laboradores en el
  desenvolupament d'aquestes, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Social Europeu. (DOGV nº 8873 de 4/08/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 16/2016, de 12 de setembre (Bases Reguladors)

  Vegeu la Resolució de 25 de novembre de 2019 (convocatòria)

  Vegeu la resolució de 29 de juliol de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.